Rasbenaming en merk

advertisement
Juridisch PAO: Basiscursus Kwekersrecht
- Rasbenamingen en merken 7 april 2009 te Leiden
Mr H.J. Koenraad
Onderscheidingstekens
 Handelsnamen: Jan Spek Rozen B.V.
 Merken: Green Planet ®
 Rasbenamingen: Rosa L. ‘Intergabu Discovery’
 Andere tekens: “handelsregistratie,
handelsaanduiding, productnaam”.
Onderwerpen rasbenaming
 Historie
 Huidige regeling
 Procedure vaststellen rasbenaming
 Regels t.a.v. gebruik van de rasbenaming
 Rasbenaming en merk
Wetgeving rasbenaming
 Zaaizaad- en plantgoedwet 2005
 Verorderning (EG) Nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994
inzake het communautaire kwekersrecht
 International Code of Nomenclature for Cultivated Plants;
 Regels / richtlijnen voor het goedkeuren van rasbenamingen:
 Verordeningen (EG) nrs. 1831/2004 en 930/2000 tot
vaststelling van nadere bepalingen betreffende de
geschiktheid van rasbenamingen voor landbouw- en
groentegewassen
 Richtsnoeren van de Raad van Bestuur CPVO betreffende
rasbenamingen (21.03.2007)
 UPOV-Richtlijnen voor de naamgeving van rassen
(Explanatory notes on Variety Denominations under the
UPOV Convention UPOV/INF/12/1)
Belangrijke vereisten rasbenaming





Geschikt om ras te identificeren
Onderscheiden van andere rasbenamingen in de EU
Geen strijd met openbare orde / goede zeden
Geen verwarring met oudere merken / handelsnamen
Niet misleidend of verwarrend t.o.v. de karakteristieke
eigenschappen van het ras
Nationale procedure vaststellen rasbenaming
Art. 25 e.v. ZPW 2005:
 Aanvrager doet voorstel
 Mededeling in de ‘Gazette’
 Bezwaren van belanghebbenden
 Beroep bij College van beroep
Regels t.a.v. gebruik van de rasbenaming
 Uitgangspunt art. 46 ZPW: : teeltmateriaal alleen onder ingeschreven
rasbenaming verhandelen
‘onverminderd het recht tot het voeren van een handelsnaam
en een merk (..) wordt teeltmateriaal van een ingevolge het
bepaalde bij of krachtens deze wet in het rassenregister
ingeschreven ras uitsluitend onder ingeschreven rasbenaming in
de handel gebracht.’
 Uitzonderingen:
 Rasbenaming is ongeschikt in bepaald land
 Land van import kent geen regels omtrent rasbenaming
 Handhaving door keuringsinstellingen (NakT)
 Rosa L. ‘Champion’ KOOY®
Rasbenaming en merk (1)
 Art. 25 lid 4 ZPW 2005: ‘De ingeschreven benaming wordt
aangemerkt als soortaanduiding’
 Artikel 18 Verordening: ‘De houder mag een recht dat is verleend tot
een aanduiding die gelijk is aan de rasbenaming, niet gebruiken om te
verhinderen dat die benaming voor dat ras vrij wordt gebruikt, ook niet
na beëindiging van het communautaire kwekersrecht’
 Afstand van eventuele rechten t.a.v. de benaming bij aanvrage KR

absolute weigeringsgronden voor inschrijving merk:
 O.a. merk dat uitsluitend bestaat uit benamingen die in de handel kunnen
dienen tot aanduiding van de soort (artikel 2.11 lid 1 onder c BVIE )
 Onderscheid merk en rasbenaming in de wet, maar in de praktijk….?
Rasbenaming en merk (2)
 Rasbenaming en merk sluiten elkaar uit
 Rasbenaming en merk kunnen elkaar ook aanvullen
 Vb: Pink Lady
Merkenrecht. Art 2.20 lid 1 BVIE:
a)
hetzelfde teken voor dezelfde waren of diensten;
b)
overeenstemmend teken voor soortgelijke waren of
diensten, als verwarring bij het publiek;
c)
als merk bekend: overeenstemmend teken voor niet-soortgelijke
waren of diensten, als ongerechtvaardigd voordeel of schade
aan het merk;
d)
‘ander gebruik’ als ongerechtvaardigd voordeel of schade
aan het merk (bijv. handelsnaam).
Overeenstemming
 = lijken op: visueel, auditief en/of begripsmatig.
 Voorwaarde: gevaar voor verwarring (direct of indirect).
 Soortgelijkheid: van belang i.v.m. specialiteitsregel.
 Wisselwerking tussen overeenstemming en soortgelijkheid.
 Warenklasse-indeling: wèl aanwijzing; niet beslissend.
 Ruimere bescherming voor bekende merken.
Merkenrecht vervolg:
 Merkinschrijving is niet meer dan aanspraak op
bescherming;
 Gebruiksverplichting;
 Belangrijk blijft: functie als herkomstaanduiding
 Verwording tot soortnaam => functieverlies => verval
van het merkrecht (Red Pontiac; Bonica)
Mogelijke conflicten (1)
 Verwarring met andere rasbenaming van ander ras van
dezelfde of nauw verwante soort (art. 27 lid 2 ZPW; art. 63
lid 3 onder c VCK)
 Rasbenaming conflicteert met ander ouder recht van
derde (bijv. handelsnaam of merk) (art. 27 lid 5 ZPW; art.
63 lid 3 onder a VCK)
 Voorbeelden: Red Flair; MAXIMA
Mogelijke conflicten (2)
 Verkeerd/riskant gebruik van merk:
 in plaats van de rasbenaming, wordt in catalogi en op product
labels steeds het merk tussen aanhalingstekens gezet.
 ras uitsluitend onder een merk verhandelen.
 Conflict tussen handelsaanduiding VKC; KAVB e.d. en
merk.
DANK VOOR UW AANDACHT!
[email protected]
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards