Overeenkomst

advertisement
Overeenkomst:
Deze overeenkomst wordt aangegaan tussen <<bedrijfsnaam>>, gevestigd te (<<postcode>>)
<<plaatst>> aan de <<adres>>, te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door <<initialen>>
<<achternaam>>,
- hierna: de klanten
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Life Science Purchasing Power B.V.
gevestigd te (1325 LX) Almere aan de Joris Ivenslaan 29, te dezer zake rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar directeur I.M.G.E. Brandt – van der Drift,
-hierna: LSPPDe ondergetekenden verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

LSPP zal voor de klant de financiële en administratieve handelingen verrichten met betrekking tot
het inkopen van gebruik- en verbruiksartikelen.

Deze overeenkomst voor een periode van één (1) jaar te zijn aangegaan met stilzwijgende
verlenging van telkens één (1) jaar vanaf de datum van ondertekening van dit contract.

De klant verwacht volgens de hieronder staande tabel in de categorie starter/klein/middelgroot1
bedrijf te vallen.
Bedrijf
Starter
Klein
Middelgroot
Order grootte2
< Euro 5.000,< Euro 15.000,< Euro 35.000,-
Standaard2
Euro 300,Euro 600,Euro 1.000,-
Uitgebreid2
Euro 450,Euro 900,Euro 1.500,-
Plus2 (uur)
Euro 75,Euro 75,Euro 75,-

De klant kiest voor het standaard / uitgebreid1 pakket waarbij LSPP als het factuuradres fungeert
bij het uitgebreide pakket.

De door LSPP bedongen korting bij leveranciers / producenten komt in zijn geheel ten goede voor
de klant.
1
Doorhalen / verwijderen wat niet van toepassing is.
Genoemde bedragen zijn, tenzij anders vermeld, per maand exclusief BTW. Voor orders welke op maandbasis het bedrag
van Euro 35.000,- overschrijden, wordt bij het standaard pakket 2% kosten in rekening gebracht voor het bedrag boven de
Euro 35.000,-. Voor het uitgebreide pakket geldt een tarief van 4%.
2
1

Additionele kosten zoals bezorging- en verpakkingskosten komen voor rekening van de klant.

Indien gekozen is voor het uitgebreide pakket, zal de klant een depotregeling ter hoogte van 1,5x
de maximale maandelijkse order grootte treffen met LSPP3. Als alternatief kan er een
betalingsgarantie worden afgegeven ter hoogte van 1,5x de maximale maandelijkse order grootte
bij een Nederlandse bank ten gunste van LSPP. De kosten die hiermee gepaard gaan komen voor
rekening van de klant.

In het geval van een depotregeling komt de rentevergoeding in zijn geheel ten goede voor de klant.

De genoemde prijzen zullen jaarlijks aan het begin van het kalenderjaar worden aangepast indien
de directie van LSPP dit nodig acht n.a.v. recente inflatiecijfers. Indien de klant zich niet kan
verenigen met de voorgestelde aanpassing, dan zal het contract worden beëindigd per de
eerstvolgende prolongatiedatum tegen de dan geldende condities.

Hierbij verklaart de klant akkoord te gaan met de algemene voorwaarden zoals die ter beschikking
zijn gesteld door LSPP aan de klant.

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluiten worden
voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.
Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend,
<<bedrijfsnaam>>
<<initialen>> <<achternaam>>
Life Science Purchasing Power B.V.
I.M.G.E Brandt - van der Drift
__________________________
te <<plaats>>
<<datum>>
________________________
te Almere
<<datum>>
3
Een overeenkomst voor een depotregeling wordt separaat opgesteld.
2
Download