Zorg nieuwe stijl - Dorpsplatform Aarle

advertisement
Zorg nieuwe stijl
Algemene wet bijzondere ziektekosten
•
•
•
•
•
Langdurige zorg
Zowel extramuraal als intramuraal
Verzekerd recht
Financieel onhoudbaar
Hbh naar Wmo in 2007
Wet maatschappelijke ondersteuning
•
•
•
•
Per 1 januari 2007
Meedoen in de maatschappij
Geen recht maar compensatieplicht
Mogelijkheden in plaats van
beperkingen
• Sociaal netwerk
• Individuele/Collectieve voorzieningen
Hervorming
langdurige zorg
•Doelen:
- verbetering kwaliteit van zorg en
ondersteuning
- versterken zelf- en samenredzaamheid
-vergroten financiële houdbaarheid
Zo lang mogelijk thuis wonen
en regie op eigen leven
Verantwoordelijkheidverdeling en afbakening
• Zvw: zorg die verband houdt met behoefte
aan geneeskundige zorg of hoog risico
daarop
• Wmo 2015: ondersteuning gericht op
zelfredzaamheid en participatie en
opvang/beschermd wonen
• Jeugdwet: alle vormen van jeugdhulp
• Wlz: complexe, intensieve langdurige 24uurszorg en permanent toezicht
Maatregelen Wmo 2015
• Korting op het budget hulp bij huishouden (40%)
• Extramurale begeleiding, kort verblijf en beschermd
wonen (GGZ) met korting van 25%
• Inkoop nieuwe taken via traject van ‘bestuurlijk
aanbesteden’
• Extramurale persoonlijke verzorging naar
Zorgverzekeringswet
• Gemeente verantwoordelijk voor cliëntondersteuning
• Mogelijkheid van pgb onder voorwaarden en via
trekkingsrecht SVB (mensen ontvangen geen
geldbedrag meer)
Wat betekent dit voor de gemeente?
•
•
•
•
•
Regisseur in sociale domein
Meer taken met minder budget
Bieden van ondersteuning op maat
Professionals: zorgen dat ipv zorgen voor
Investeren in algemene voorzieningen voor
bredere doelgroep
• Individuele voorzieningen voor mensen die
het echt nodig hebben.
• Samenwerking Peelgemeenten sociaal
domein: zowel beleid als uitvoering
Laarbeekse droom
toekomstbestendig
zoeken IN eigen omgeving naar oplossingen
de weg weten
kwaliteit
wonen, inkomen, welzijn, zorg en ondersteuning
meedoen
zorg dragen en hebben voor elkaar
minder regels
professionals ondersteunen
samen
1 gezin: 1 plan
nieuwe slimme vormen van
zorg
dichtbij
Pilot Zorg Dichtbij
• Start januari 2014
• Aarle-Rixtel als pilotgebied
• Doel: samenhangend pakket van zorg en
ondersteuning ‘dichtbij’ de burger
georganiseerd, herkenbaar en toegankelijk
Uitgangspunten 1/2
•
•
•
•
Gemeente voert regie
Betrokkenheid van belanghebbenden
Doelgroep: kwetsbare volwassenen en ouderen
Belangrijkste Laarbeekse kwaliteits-kenmerken
van zorg en ondersteuning worden verankerd
in de werkprocessen
• Binnen het pakket van zorg en ondersteuning
wordt gebruik gemaakt van ‘slimme’
toepassingen
Uitgangspunten 2/2
• Participanten hebben aandacht voor:
– het stimuleren van de zelfredzaamheid
– het verbinden van informele zorg en professionele
(medische)zorg
– het normaliseren (niet medicaliseren) van de vraag
– het uitgangspunt: één gezin, één plan
– goedkoopst adequate oplossing
Uitkomsten
• Burgers weten waar zij terecht kunnen met hun
vragen op het gebied van zorg en ondersteuning
• De zelfredzaamheid van burgers wordt
gestimuleerd en gefaciliteerd
• Vragen van burgers worden integraal opgepakt
• Er is een samenhangend pakket van zorg en
ondersteuning ‘dichtbij’ de burger georganiseerd,
herkenbaar en toegankelijk
• Dit pakket is ook voor de toekomst financieel
houdbaar
Download