Help mensen hun eigen leven te leiden

advertisement
Help mensen hun eigen leven
te leiden
Zelf- en samenredzaamheid
Leerdoelen
• Je benoemt wat zelfredzaamheid en samenredzaamheid
zijn.
• Je stimuleert de zelfregie van cliënten en mantelzorgers.
• Je benoemt wat de Wet maatschappelijke ondersteuning
voor jouw houding als professional betekent.
• Je brengt samen met cliënten en mantelzorgers hun
netwerk in kaart.
• Je ondersteunt cliënten en mantelzorgers bij het
uitbreiden en versterken van hun netwerk.
Film ‘Hulpeloos op de automatische piloot’
Help mensen hun eigen
leven te leiden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stellingen
Kansen en risico’s
Begrippen
Vier elementen van zelfregie
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Wat vraagt dit van jou?
Netwerk in kaart brengen
Netwerk versterken
Zelfredzaamheid en technologie
Stellingen
‘Mensen kunnen veel meer zelf dan we (en zijzelf) denken.’
‘Iemand die ondersteuning nodig heeft, kan vrijwel altijd
samen met zijn persoonlijke netwerk passende oplossingen
bedenken.’
‘Mensen die ondersteuning nodig hebben, moeten deze
zoveel mogelijk van familie, vrienden of buren krijgen.’
‘Het is goed dat de overheid verwacht dat mensen meer
voor elkaar zorgen.’
Kansen en risico’s
• Wat zijn kansen/positieve kanten van meer
nadruk op zelf- en samenredzaamheid?
• Wat zijn risico’s?
Begrippen
Zelfredzaamheid:
Het vermogen om je in je leven zelf te redden.
Samenredzaamheid:
Het vermogen om je in je leven zelf te redden met hulp van mensen in
jouw netwerk.
Eigen kracht:
Je talenten en je mogelijkheden om zelf oplossingen te bedenken voor
situaties.
Zelfregie:
Zelf richting geven aan je leven, ook wanneer je een beroep op
anderen moet doen om zelfredzaam te kunnen zijn.
Vier elementen van zelfregie
• Kracht
• Drijfveren
• Zeggenschap
• Met het netwerk
Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo)
De uitgangspunten:
• Ga uit van en ondersteun de eigen kracht, de
eigen regie van burgers (met beperkingen).
• Benut en ondersteun het netwerk/de
mantelzorgers.
• Benut en ondersteun vrijwilligers.
• Zet zo min mogelijk professionele
ondersteuning in.
Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo)
Wat vraagt dit van jou?
Jouw basishouding:
• De wensen en behoeften van de cliënt zijn jouw
uitgangspunt.
• Je gaat uit van mogelijkheden.
• Je kijkt verder dan je cliënt alleen. Je kijkt ook
naar de mogelijkheden van:
- het netwerk van de cliënt
- de initiatieven en voorzieningen in de buurt
- technologische hulpmiddelen
Wat vraagt dit van jou?
Jouw kwaliteiten:
• Je herkent en erkent de eigen kracht van de cliënt
en je helpt de cliënt deze te benutten.
• Je brengt het eigen netwerk van de cliënt in kaart
en samen bepalen jullie hoe dit netwerk te
benutten.
• Je betrekt vrijwilligers en brengt ze in contact met
de cliënt en mantelzorger.
• Je stemt goed af met de cliënt en mantelzorger.
Wat zou jij doen?
Netwerk in kaart brengen
Wat doe je
graag?
Hoe was dat
vroeger?
Wat betekent
zij voor jou?
Hoe is het
contact tot
stand
gekomen?
Wat kun je
goed?
Kies een manier die aansluit bij
de cliënt/mantelzorger.
Netwerk in kaart brengen
Tips:
• Begin heel open: wie zijn belangrijk in het leven van de cliënt?
• Laat je leiden door de wensen en voorkeuren van de cliënt.
Wie wil hij in zijn netwerk hebben?
• Kijk of het netwerk van de cliënt/mantelzorger al eerder in
kaart is gebracht, voordat je het zelf gaat doen.
• Maak het netwerk zichtbaar en breng het regelmatig ter
sprake.
Netwerk versterken
Hoe maak je bestaande netwerken
sterker?
De mogelijkheden:
• Vergroot de betrokkenheid.
• Bespreek het als een relatie verstoord is en hef
praktische blokkades voor contact op.
• Verdiep contacten.
Zelfredzaamheid en technologie
Film over zelfredzaamheid en technologie
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards