Lille Nederlands

advertisement
Vermaatschappelijking van de zorg:
een fundamentele factor voor herstel
en empowerment
Een ervaring van geïntegreerde geestelijke
gezondheidszorg in Lille oost – EPSM Lille
Métropole
Nicolas Daumerie – Psychologue / Chargé de mission
Centre collaborateur de l’Organisation Mondiale de la Santé
pour la recherche et la formation en santé mentale (Lille – France)
EPSM Lille Métropole
Inhoud van de presentatie
1. Aanbevelingen van de WGO voor het
gezondheidsbeleid
2. Veranderpraktijken ter destigmatisatie: de
werkelijkheid in Frankrijk
3. Een voorbeeld: de organisatie van geestelijke
gezondheid geïntegreerd in de buitenwijken ten
oosten en ten zuiden van de metropool Rijsel
4. Lokale besturen van geestelijke gezondheid: een
instrument voor lokaal gezondheidsbeleid
20th Century Model
Primary Care
Outpatients
Hospital
Psych. nurse
WHO: paradigmaverschuiving in
2001
Verandering van beleid:
van het verstrekken van facilitaire diensten
voor de gebruikers naar een beleid van het
verstrekken van zorg voor de gebruiker
WHO 2008 : « geen gezondheid
zonder geestelijke
gezondheid »
R
A
P
P
O
R
T
S
A
N
T
E
D
A
N
S
LE
M
O
N
D
E
2
0
0
1
ALGEMENE AANBEVELINGEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
C
H
A
P
I
T
R
E
Stoornissen in de eerste lijn behandelen
Psychotrope geneesmiddelen beschikbaar maken
Zorg in de gemeenschap
Het informeren en educeren van de bevolking
Familie, hulpverleners en gebruikers betrekken
Het vaststellen van beleid, programma’s en wetgeving op
C
nationaal niveau
I
7. Het ontwikkelen van human resources
N
8. Het leggen van contacten met andere sectoren (sociale sector,
Q
gezondheid, huisvesting, werkgelegenheid, vrije tijd, ...)
9. Gezondheidsmonitoring in de geestelijke gezondheidszorg
10. Ondersteuning van onderzoek
©
2001
©
2001
R
A
P
P
O
R
T
S
U
R
Instellingen voor geestelijke
gezondheidszorg
L
A
S
A
N
T
E
D
A
N
S
Beschutte woonvormen dienen te worden
gesloten en te worden vervangen door
communautaire zorg in de gemeenschap en
LE
M
O
N
D
E
2
0
0
1
goed georganiseerde afdelingen van de
C
H
A
P
I
T
R
E
Q
U
A
T
R
E
psychiatrie in de algemene ziekenhuizen
©©
2001
2001
WHO Europa: Prioriteiten voor 2008-2018
(Londen 9 oktober 2008)
•
Vergroten van het bewustzijn van het belang van geestelijke
gezondheid
•
Leveren van een gezamenlijke strijd tegen het stigma.
Empowerment en bijstand bieden voor mensen met geestelijke
gezondheidsproblemen en hun gezinnen
•
Geïntegreerde systemen van geestelijke gezondheidszorg en
straathoekwerk organiseren en implementeren
•
Trainen van competente hulpverleners
•
De kennis en ervaring van mensen met psychische problemen
en mantelzorgers erkennen
Aanbevelingen voor geestelijke
gezondheidszorg in de samenleving
(WHO 2005)
•
Voorzien van rehabilitatie en behandelprogramma’s in de samenleving
•
Ontwikkelen van gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg voor de
behandeling van en zorg voor mensen in de gemeenschap. Toegankelijke
diensten: 24 uur per dag – 7 op 7 – mobiel team
•
Residentiële diensten aanbieden
•
Het voorzien van diensten voor crisisinterventie, mobiele teams en
samenwerking met het AZ
•
Informatie, educatie en training
•
Samenwerken met diensten in de samenleving en in ziekenhuizen
•
Onderzoek verrichten
•
Een reële band met de andere sectoren: gezondheid, sociale bescherming,
werkgelegenheid, huisvesting, justitie, school, vrije tijd ...
Aantal bedden geestelijke gezondheidszorg op
100 000 inwoners
Opnamecijfers in bedden voor geestelijke
gezondheid per 100 000 inwoners
Aantal psychiaters per 100 000 inwoners
Aantal verpleegkundigen werkzaam in de geestelijke
gezondheidszorg per 100 000 inwoners
Begroting of uitgaven voor GGZ tov het totale
budget of begroting voor de gezondheidszorg
Mental
Health
Programme
VERGELIJKINGEN BINNEN EUROPA
Op 100 000
inwoners
PSYCHIATERS
BEDDEN
OPNAMES
BUDGET
ggz /GZ
FRANKRIJK
+++
(22)þ
+++
(100)þ
+++
(1000)þ
+++
(12%)þ
ITALIE
+
(9)þ
+
(5)þ
++
(800)þ
+
(5%)þ
UK
++
(12)þ
+
(20)þ
+
(300)þ
+++
(14%)þ
BELGIE
+++
(23)þ
++++
(155) þ
+++
(900)þ
++
(8%)
BULGARIJE
+
(8)þ
++
(62)þ
++
(580)þ
(2%)þ
Service Model 21st Century
Secure
places
Residential
Care
Inclusion and
rehabilitation
Acute
Hospital
Family
Placement
Short Term
CMHTs
Primary
Care
Self Help
Home
Care Treatement
Stigmatisatie, discriminatie en
psychiatrische praktijken:
aanbevelingen van de WHO in
het werkveld voor Frankrijk
Psychische stoornissen in Frankrijk
• De prevalentie van psychische stoornissen in de algemene bevolking bedraagt
30% (angststoornissen, stemmingsstoornissen, verslavingsproblemen,
psychotische stoornissen: 2.3% waarvan schizofrenie 1%)
Santé mentale en population générale C.C. OMS (Lille France) 2004
• Psychische stoornissen zijn:
- de belangrijkste oorzaak van invaliditeit, de tweede belangrijkste oorzaak
van werkverlet, de derde belangrijkste oorzaak van langdurige ziekte
Sécurité sociale CNAM, CRAM 2004
• De totale kost van psychische stoornissen, waaronder indirecte kosten
(kortere levensduur en verlies van kwaliteit van leven, dood, productie
verlies) wordt geraamd op 107 miljard per jaar. Dit is vijf maal de directe
kosten (medisch sociale kosten, uitkeringen,voordelen ...)
Documentation Française 2009
Budget voor GGZ van
18 milliard euro
- 13 800 psychiaters (½ zelfstandigen, ½ verbonden aan ziekenhuis)
- 50 000 verpleegkundigen
-60 000 bedden
-48 000 in openbare diensten (15 000 medisch sociale diensten)
-12 000 klinische bedden
- 830 diensten voor volwassen psychiatrie (op gemiddeld 75 000
inwoners)
-70% à 80% van het budget gaat naar het psychiatrisch ziekenhuis
-20 à 30% naar de gemeenschap
WHO-criteria toegepast op de openbare
psychiatrische diensten in Frankrijk
Uit verslagen van de sectoren ingevuld door de verantwoordelijken
van de afdelingen (bron DREES) –
laatst beschikbare cijfers
1- Geen gesloten hospitalisatie
2- Meer dan 50% van het personeel in de extramurale zorg
3- Telefonische permanentie (reactie van een verzorger in de sector: 30%)
4- Hulpverlening steeds in samenspraak met de huisartsen
5-Ten minste één vergadering per maand met de verenigingen van gebruikers en
gezinnen
6- Dringende hulpverlening
2003
29%
30%
71%
21%
5%
82%
2003: 23 sectoren op 830 beantwoorden aan 5 criteria
3 sectoren op 830 beantwoorden aan 6 criteria
Aantal patiënten langer dan 1 jaar
opgenomen in het ziekenhuis
•
•
•
•
•
0 patiënten :
9,4%
1 tot 3 patiënten :
13,1%
4 tot 10 patiënten : 22,9%
11 tot 20 patiënten : 20%
Meer dan 20 patiënten : 14,9% van de
sectoren
Source : DRESS rapport de secteur 2003
GROTE VARIATIE IN WERKING
Vb. : afzondering en beveiliging
• 71% van de instellingen hebben een gesloten
eenheid
– 80% in psychiatrisch ziekenhuis
– 68% in het algemeen ziekenhuis
– 57% in regionaal ziekenhuis
• 63% van de diensten zijn steeds gesloten
• 85% van de instellingen hebben een
afzonderingskamer en maken ook
gebruik van dwangmaatregelen
– 50% gebruikt een uitgeschreven protocol voor
afzondering of dwangmaatregelen
Source : Drees 2000
Uitingsvormen van psychische stoornissen volgens
verschillende gedragingen (in %)
100
80
60
40
20
0
Moord
Gestoord
Verkrachting
Vreemde
spraak
Psychische st
Drank
Depressie
Angst
Huilen
Geen van de drie
Source : Enquête SMPG – CCOMS 1999-2005
Sectoroverschrijdende
diensten van geestelijke
gezondheid in de nabijheid
van de bevolking
Verandering ter
destigmatisatie
De nota van 15 maart 1960
• De doelstellingen zijn de volgende:
- behandelen in een vroeg stadium,
- de patiënt zo weinig mogelijk van zijn familie en
milieu scheiden,
- nazorg aanbieden ter voorkoming van
verschillende ziekenhuis opnames.
• De nodige middelen zijn:
- hospitalisatie niet langer dan noodzakelijk,
- structuren buiten het ziekenhuis zoals:
opvangtehuizen, beschutte woonvormen en
beschutte werkplaatsen,
- een zelfde team binnen als buiten het ziekenhuis.
Geestelijke
gezondheidszorg
geïntegreerd in de stad:
Voorbeeld van de oostelijke
en zuidelijke buitenwijken
van Lille
= secteur 59 g 21 =
EPSM Lille Métropole
Vanwaar komen we?
3
1
DIRM – EPSM Lille-Métropole
De principes van « vermaatschappelijking
van de psychiatrie »
 De rechten van de mens en van de burger zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden, het voorkomen van psychische stoornissen brengt deze in geen
enkel geval in het gedrang.
 Justitie en psychiatrie, de gevangenis en het ziekenhuis, opsluiting en
behandeling mogen niet meer worden verward met elkaar.
 Het is de samenleving en dus de geestelijke gezondheidszorg, die zich moet
aanpassen aan de behoeften van de patiënt en niet omgekeerd.
 Exclusie van zieken dient te worden vermeden en sites met een asielfunctie
moeten worden gesloten (denk aan 1945)
 De strijd tegen stigmatisatie is van essentieel belang: de bevolking dient
gesensibiliseerd te worden om de vooroordelen over gevaar, onbegrip en
ongeneeslijkheid van psychische stoornissen uit de wereld te helpen.
De toepassing van deze beginselen in
het oosten van Lille
• Integratie van de psychiatrie in de geneeskunde en integratie van de
geestelijke gezondheid in de algemene gezondheidssector.
• Geestelijke gezondheid is een zaak van iedereen: zowel specialisten en nietspecialisten in de psychiatrie en sociale uitsluiting zijn verenigd in de strijd
tegen psychische stoornissen.
• Mantelzorgers en patiënten worden systematisch betrokken.
• Informatie over psychisch ziek zijn en de behandeling, preventie en
psychosociale rehabilitatie maken deel uit van de rechten van de patiënt en
de plichten van de samenleving.
De toegang tot zorg vereenvoudigen, is strijden tegen
stigmatisatie.
Strijden tegen stigmatisatie, is toegang tot zorg
vereenvoudigen.
- Het globale doel is om voor de bevolking laagdrempelig te worden:
het voorstellen van aanvaardbare zorg,
- Integratie van de psychiatrie in de geneeskunde en van de geestelijke
gezondheidszorg in de gezondheid,
- Zorgvoorzieningen moet worden gevestigd in de stad, dicht bij de
bevolking,
- Exclusie van zieken dient te worden vermeden en sites met een
asielfunctie moeten worden gesloten (denk aan1945),
- Families en vrienden moeten worden betrokken in de zorg, gezien zij
het eerste vangnet zijn voor de patiënten.
Vergemakkelijken van de toegang tot zorg:
vb. de oostelijke buitenwijken van Lille
•
De consultaties gaan door in:
 groepspraktijken van de huisartsen,
 diensten van de sociale geneeskunde,
 centra voor sportgeneeskunde,
 gemeentelijke sociale centra
• Dag of deeltijdse activiteiten:
 in de gemeentelijke sociale en culturele centra
Vb. : Galerie van Hedendaagse Kunst + therapie workshops
Geestelijke gezondheid is een zaak van iedereen:
zowel van deskundigen als van leken in de
psychiatrie en sociale uitsluiting
Huisartsen, apothekers en verpleegkundigen zijn
geïntegreerd in psychiatrische zorg: huisartsen
schrijven voor, verpleegkundigen en apothekers leveren en
dienen de behandeling toe,
Specialisten in de psychiatrie zijn geïntegreerd in
de gemeentelijke sociale diensten: mensen met
psychische stoornissen zijn nog steeds burgers: zij kunnen
steun krijgen voor hun sociale problemen,
Integratie in culturele diensten :
alle gemeentelijke
culturele en artistieke diensten zijn toegankelijk voor mensen die
te kampen hebben met psychische problemen, waar ze aanwezig
zijn op het hetzelfde moment als de rest van de bevolking.
Vervanging van het ziekenhuis door een gevarieerd
zorgaanbod (1)
• Aanbod van consultatie:
- Elke aanvraag wordt binnen 24 uur door een verpleegkundige ontvangen (op
verzoek van de huisartsen nog dezelfde dag)
- Evaluatie van de ernst
- Pluridisciplinair advies (waaronder het advies van de behandelend
geneesheer)
- Oriëntatie
•
Intensive Care geïntegreerd in de stad – 10 plaatsen
- Link met de mantelzorgers, de huisarts en de andere zorgverleners
- Team dat aan huis gaat bestaande uit verpleegkundigen, een psychiater en de
andere hulpverleners van het team
- Dagelijks tot meerdere keren per dag
Vervanging van het ziekenhuis door een gevarieerd
zorgaanbod (2)
•
Gezinnen als alternatief voor ziekenhuisopname (2009):
- 13 beschikbare plaatsen / 10 families
- Gemiddelde verblijfsduur: 15-21 dagen
- Dagelijkse opvang met een totaal zorgaanbod
• Volledige ziekenhuisopname (2009):
- Gemiddelde verblijfsduur: 7,24 dagen (41d nationaal DREES 2003)
- Gemiddeld 7 gehospitaliseerde patiënten
- Heropname 2007 : 32 % (nationaal > 50%)
- Open afdeling (ongeacht de wijze van opname in een ziekenhuis, met inbegrip
van gevangenis)
Dient te worden verplaatst in de stad in 2010 (12 bedden gewenst)
Vervanging van het ziekenhuis door een gevarieerd
zorgaanbod (3)
• 24h/24h aanwezigheid op het veld:
 Verpleegkundige, psychiater van wacht,
 Dagelijks contact met de hulpdiensten,
 Antwoord op elke medische vraag,
 Coördinatie van alle diensten:
» conference call met alle partners ‘s morgens en ‘s avonds,
» wekelijkse vergadering met het ganse team,
» wachtdienst 24h/24h : coördinatie, beheer van noodsituaties
en begeleiding
» e-mail, intranet – Forum – Lotus agenda voor alle
hulpverleners
 Geen enkele situatie laten verslechteren
ACTIVITEITEN 2008 – 85.300 inwoners
• Actief bestand van 2336 mensen (1700 mensen in 2002)
 88 % van de gevolgde personen werden nooit opgenomen (2002 : 80%)
 Heropname 2007 : 32 % (idem in 2006). In de andere sectoren van EPSM
LM gemiddeld 46%. Dit resultaat ondanks een korte gemiddelde
opnameduur (7,24 dagen - 4X minder dan het gemiddelde van EPSM LM)
en ondanks een lager aantal ziekenhuisopnames dan andere instellingen.
• 26 167 huisbezoeken
• 29 555 ambulante consultaties in 2006 (2002: 20.350)
• 2508 dagen volledige hospitalisatie (2002 : 7000, 2006 : 3594)
• 3037 dagen in de gastgezinnen (2002 : 2646, 2006 : 2300)
Data van 25 febr 2008
Daling van verblijven en volledige opnames door de opstart van de gastgezinnen
en de intensieve begeleiding geïntegreerd in de stad (thuiszorg) voor 85.300
inwoners
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Volledige
opnames
497
398
348
380
342
345
Opnamedag
en
6950
5661
4807
4495
3245
2498
Opnamedu
ur
13.98
14.22
13.81
11.83
9.49
7.24
(41 d nationaal
DREES 2003)
Opnames in
AFT
91
86
83
85
87
84
Opnamedage
n in AFT
2646
2171
2351
2633
2829
3095
Opnameduu
r AFT
29.08
25.24
28.33
30.98
32.51
21
98
120
DMS :
15 dagen
Opnames
SIIC / HAD
Data van 25 febr 2008
Begeleiding voor de psychische beperking (1)
Een specifieke vereniging (AMPS) omvat de burgemeesters, de
gebruikers, de families, de kunstenaars, culturele organisaties,
huisvestingskantoren, de curatoren, sociale diensten, de psychiatrie
en de burgers.
• De vereniging vereenvoudigt de toegang tot:
– Wonen :
• Doorgangs appartement Samuel Beckett voor mensen die
wachten op beschut wonen: 4 plaatsen
• 60 plaatsen in beschut wonen: worden tegewezen aan en
verdeeld tussen studenten en gebruikers. 12 plaatsen in
gesubsidieerde opvangtehuizen.
• Résidence André Breton
Begeleiding voor de psychische beperking (2)
– Werk : therapeutische workshop, beschutte werkplaats,
een betrekking aan de gemeente (het statuut van
werknemer)
– Cultuur :
• campagne ter promotie van de mentale gezondheid in
samenwerking met de burgemeesters, de lokale
kunstenaars en de bevolking (grote affiches in de
steden « A la Folie »),
• galerie Frontières,
• fonds voor hedendaagse kunst.
Engagement van de partners (1)
Partner ZIJN ipv partners HEBBEN
• Info vergadering twee keer per jaar voor de gebruikers, families,
plaatselijke politici, huisartsen en maatschappelijk werkers,
• Het
psychiatrisch
gezondheidsdienst,
team
participeert
in
de
gemeentelijke
• Animatie programma ter bevordering van de gezondheid voor mensen in
precaire situaties,
•
Oprichting van een plaatselijk bestuur voor geestelijke gezondheid:,
verkozen ambtenaren, gebruikers, families, gezondheidszorg, sociale
diensten en psychiatrie
Engagement van de partners (2) MAAR OOK
Geestelijke gezondheid is een zaak van iedereen!
Twee zelfhulpgroepen beheerd door de gebruikers :
 Amitié Partage (Mons en Baroeul) et les Ch’tis Bonheur (Ronchin)
Aanwezigheid van het hoofdkwartier van de Noordelijke
afdeling van de UNAFAM (Mons en Baroeul)
Regelmatig contact met de Vereniging van Burgemeesters
van het noorden
Ontwikkeling van het Peer Helping Programma
Engagement van de partners (3)
• Netwerken om de continuïteit van zorg te waarborgen:
 Geestelijke gezondheid bij kwetsbare mensen « Diogène »:
7 psychiatrische teams werken samen met 17 onthaalhuizen
 Depressie/urgentie in de psychiatrie:
Huisartsen worden geholpen bij noodsituaties door opleiding in
vroegtijdige diagnostiek om op die manier preventief beter te
kunnen werken
 Urgentie :
• Centre d’Accueil et de Crise de Lille au CHRU
(aanwezigheid van medicus en verpleegkundige) –
St. Vincent de Paul
• Mobiele equipe 24/24 (huisbezoeken, huisartsen, families
en de psychiatrische voorzieningen)
Engagement van de partners (4)
De huisartsen (82 in dit gebied)
• Consultaties in groepspraktijken, de huisartspraktijk en
bij zelfstandig verpleegkundigen
• Gezondheidsnetwerk in de stad : scholing, vergadering
en uitwisseling
• Huisbezoeken met de huisarts in het kader van thuiszorg
• E-mail, voorschrift van de huisarts op advies van de
psychiater
• Antwoord en eerste evaluatie op verzoek van de
huisartsen binnen 24 uur
Wat wij doen voor de anderen
– Van een asiel naar de stad (Trieste, 1976) – Lille,1977
– Investering in het gezin ipv in ziekenhuisopnames – één familie = één bed
(Madison USA 1998) – Lille, 2000
– Thuiszorg 7d/7d (Birmingham (2000) – Lille, 2005
– Volledig open dienstverlening (Merzig, 1997) – Lille, 1999
– Verpleegkundigen op de eerste lijn (Mauritanie, 2001) – Lille, 2003
– Crisiscentra voor 72h Centre Hospitalier Universitaire de Lille, 2001
– Operationeel netwerk met de huisartsen (Oviedo, 2002) – Lille, 2003
– Coöperaties voor toegang tot werk (Trieste, Turin 2003) – Lille, 2007
– Verenigingen en vrijwilligers (Québec 1987 et 2006, Luthon et Monaghan
2005) – Lille, 2005
– Het Peer Helping Programma (les « Stars » RU 2005, Québec 2008)
Psychiatrische diensten volledig geïntegreerd in de stad:
Oostelijke wijken van Lille: 86 000 inwoners
In 2008: 2336 mensen in begeleiding, waarvan 85 %
nooit opgenomen
HUMAN RESOURCES 2008 – 85.300 inwoners
Samenstelling van het psychiatrisch team (130 medewerkers)
 5 psychiaters + 4 assistenten
(9 dokters per 100 000 inw. (nationaal gemiddelde: 22))
 65 FTE verpleegkundigen
 1 hoger kaderfunctie
 4 FTE hoofdverpleegkundigen en 1 diensthoofd
 11 FTE sociaal assistenten
 7 FTE verzorgenden en medisch- psychologische hulpen
 9 FTE ziekenhuispersoneel
 9 FTE secretarissen
 3.6 FTE psychomotorisch therapeuten
 6.5 FTE klinisch psychologen (8 medewerkers)
 1 FTE psycholoog verantwoordelijk voor de missie herintegratie in de maatschappij via werk
 1 FTE ergotherapeut
 1 FTE tekenleraar
 50 uur/week leraar kunst of sport
----- --------------------------- Opvanggezinnen als alternatief voor opname: 10 FTE (13 plaatsen)
 Medisch sociaal verblijf : 7 FTE verpleeghulpen en medisch- psychologische hulpen,
1 FTE hoofdverpleegkundige, 3 FTE ziekenhuispersoneel
 WHO CC : 1 Directeur (0.2 FTE) - 1 secretaris FTE – 2.4 FTE verantwoordelijken (5
medewerkers)
TECHNISCHE MIDDELEN
2008
85.300 inwoners
 ‘s Morgens en ‘s avonds 1 conference call met
de partners
 1 keer per week vergadering met het ganse team
 Wachtdienst 24h24h: coördinatie, beheer van
noodsituaties en begeleiding
 E-mail, intranet – Forum – Lotus Agenda als
communicatie tussen alle hulpverleners
Lokale besturen van de
geestelijke gezondheid
Nationale context
3 bewegingen
1960-1990…..
Psychiatrie als
sector
- afbakening in de
sector
Volledige
begeleiding:
preventie
/zorg/postcure/rehabilitatie
1990…
Professionele crisis in de sociale
wereld
Professionelen hebben moeite om
andere zaken te doen buiten hun
klassieke interventies en hebben nood
aan extra psychologische en
psychiatrische competenties. Deze
moeilijkheden zijn ook een afspiegeling
van de problemen die de bevolking heeft
met deze problematiek
2000….
Erkenning van
rechten en de
participatie van
gebruikers van de
gezondheidszorg
Concept van sector overstijgende geestelijke
gezondheidszorg
Door minder de klemtoon te leggen op welbevinden, maar eerder op te treden als facilitator van:
-doorbreken van de barrieres tussen gezondheid en welzijn
- uitbouw van een gemeenschappelijke cultuur
Geestelijke gezondheid als lokale expertise
De burgemeesters, behalve Parijs, hebben een voorlopige
autoriteit om mensen in de psychiatrie te laten opnemen in geval
van dreigend gevaar voor de veiligheid » Article L. 3213-2 du
CSP

Geestelijke gezondheid, een overkoepelend thema voor de
lokale verkozenen omwille van

- Beperkte toegankelijkheid voor de meest kwetsbaren
- Toenemende mogelijkheid voor de gemeenten tot voeren van
eigen politiek
Opkomst van een « nieuwe volksgezondheid »
Specifieke kenmerken van Parijs
Comissariaten beschikken over specifieke bevoegdheid mbt hospitalisatie en een
psychiatrisch verpleegkunde is geïntegreerd in de werking
Bewustmaking van de verkozenen, los van hun macht om mensen te laten opnemen
in de psychiatrie
Niveaus van het partnerschap binnen de geestelijke
gezondheidszorg
Conferenties of
discussie fora
Cel operationeel
beheer van
problematische
situaties
Lokaal bestuur van
geestelijke
gezondheid:
Forum voor
overleg en projectontwikkeling
- Een plenaire
vergadering
- Een stuurgroep
- Thematische
werkgroepen
Vele variaties op Frans grondgebied: van alertheid tot
fora voor overleg en projectontwikkeling van de
lokale actoren
Doelstellingen van een lokaal bestuur van geestelijke
gezondheid
Toegang tot
psychiatrische zorg
Psychologische hulp
Vermaatschappe
lijking en
vereniging:
- Wonen
- Cultuur
- Vrije tijd
- Werk
Voor mensen met:
- ernstige ziektes
- milde pathologie, depressie en angst
- psychosociale nood
Conclusies:
• De organisatie van nabije, aangepaste, geïntegreerde,
intersectorele zorg in de stad, de gegeven informatie en
lokale preventie hebben een direct effect op de
risicofactoren verbonden aan stigmatisatie:
– toegang tot zorg en continuïteit van zorg
– het beperken van de blootstelling van gebruikers aan
slachtofferschap, uitsluiting en het feit dat ze enkel op
zichzelf kunnen terugvallen.
• Goede professionele praktijken hebben een positieve
invloed op de perceptie en het imago en verminderen de
stigmatisatie en discriminatie:
Je moet geen partnerschap hebben, maar partner zijn
Het is niet ZIJ, het is ONS!
Meer informatie op onze website
www.epsm-lille-metropole.fr
Rubrique CCOMS
Contact : [email protected]
Download