Psychologen / GGZ - LMN Hageland

advertisement
Relevante informatie voor:
Psychologen / GGZ
Bron: Beleidsvisie Agentschap Zorg en Gezondheid ‘Een geïntegreerde zorgverlening op de eerste lijn’, voorgesteld op de conferentie ivm de reorganisatie van de eerste lijn in Vlaanderen op 16 februari 2017
Voor de volledige tekst, zie: https://www.zorg-en-gezondheid.be/rapporten-en-presentaties-conferentie-eerstelijnszorg
3.1.5 Ook de eerstelijnsactoren hebben een rol in preventie, p.22: “Artsen en psychologen kunnen bijdragen tot geestelijke
gezondheidsbevordering.”
3.1.9 De zorgaanbieders in de eerste lijn, p.26: “De eerstelijnspsycholoog behandelt lichte en milde psychische klachten, geeft
kortdurende zorg (maximum 5 sessies) en werkt samen met de huisarts. In een gesprek met de persoon met een zorgnood
worden de problemen helder in kaart gebracht en nagegaan hoe de problemen kunnen aangepakt worden. Bij detectie van
meer ernstige psychische problematieken wordt er doorverwezen naar de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. De
eerstelijnspsycholoog is vooral gericht op het verhogen van de zelfredzaamheid en veerkracht van de persoon met een zorgnood binnen zijn of haar context en dichtbij huis. Hij zorgt voor (vroegtijdige) klinisch psychologische, generalistische én kortdurende begeleiding. De eerstelijnspsycholoog is er voor alle leeftijden en moet ook toegankelijk zijn voor kwetsbare groepen.”
3.1.14 Meer geestelijke gezondheid in de eerste lijn, p.31: “We willen het denken in sectoren en voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) ombuigen naar een denken in zorgcircuits en netwerken door de realisatie van (zorg-)functies en
(zorg-)programma’s gekoppeld aan leeftijdsgroepen en specifieke doelgroepen. Binnen dit denken is een regionale inbedding
van de geestelijke gezondheidzorg noodzakelijk. Intersectoraliteit binnen de GGZ-netwerken is essentieel. … Samenwerking
vanuit de geestelijke gezondheidszorg met andere eerstelijnshulpverleners is cruciaal.” … p.32: “De inzet van de eerstelijnspsychologische functie dient bijgevolg ook afgestemd te worden in en met de netwerken geestelijke gezondheidszorg
(waaronder de netwerken volwassenen ‘artikel 107’). Ook de spreiding en uitbouw van de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg dient binnen de netwerken geestelijke gezondheidszorg opgenomen te worden. Hiervoor is overleg met de federale
overheid noodzakelijk. De huidige grenzen van de netwerken geestelijke gezondheidszorg, evenals de werkingsgebieden van
de voorzieningen geestelijke gezondheidszorg, zullen gehomogeniseerd worden op basis van de eerstelijnszones en regionale
zorgzone. … De huidige pilootprojecten eerstelijnspsychologische functie zijn verlengd tot eind februari 2019. We zullen ook
van start gaan met projecten eerstelijnspsychologische functie voor kinderen en jongeren. … Een brede uitrol over Vlaanderen
van deze eerstelijnspsychologische functie maakt ook dat overleg met de federale overheid nodig zal zijn met betrekking tot
een mogelijke erkenning en terugbetaling van klinisch psychologen en orthopedagogen voor prestaties die verricht worden in
het kader van een eerstelijnspsychologische functie. De kernopdrachten van de overlegplatforms geestelijke gezondheid zullen
opgaan in de ondersteuningsstructuur van de regionale zorgzone (zie verder) en de eerstelijnszones mee ondersteunen in de
aanpak van geestelijke gezondheidsproblemen. Zij zullen een brugfunctie vervullen tussen eerste lijn en de gespecialiseerde
geestelijke gezondheidszorg en bijdragen tot een zorgstrategische planning.”
3.1.15.1 Complexe zorg: goede digitale registratie en samenwerking, p.34: “Vlaanderen wil ook dat tegen 2020 het multidisci-
plinair delen van een zorg– en ondersteuningsplan een feit is.”
3.2.2 De regionale zorgzone, p.46: “We starten in eerste instantie met het samenbrengen van de huidige opdrachten rond
preventie, palliatie, dementie en overleg rond geestelijke gezondheidszorg telkens binnen eenzelfde geografisch afgebakende
regionale zone. Daartoe zullen de bestanden LOGO’s (preventienetwerken), palliatieve netwerken en samenwerkingsverbanden, multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging, regionale expertisecentra dementie en de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg samenwerkingsafspraken maken zodat er in elke zorgregio een afgestemd aanbod beschikbaar is. Een aantal van hun huidige opdrachten (zoals de opmaak van vormingspakketten en bepaalde taken inzake sensibilisatie van de bevolking en zorgverleners) zullen verschuiven naar het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn. … De samenwerkingsvorm die gestalte moet geven aan de regionale zorgzone zal in de transitiefase geleidelijk aan vorm krijgen en dat in
samenspraak met de bestaande betrokken organisaties.” … p.47: “Doelstelling is dat er één ondersteuningsstructuur per
regionale zorgzone wordt erkend en gefinancierd en dat de huidige overlegstructuren bijgevolg niet langer erkend en gefinancierd zullen worden door de Vlaamse overheid. … De shared savings door samenwerking worden, naargelang de noden, ingezet op dit niveau of op het niveau van de eerstelijnsactoren.”
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards