De eerstelijnspsychologische functie

advertisement
De eerstelijnspsychologische functie
Een kernschakel in de vermaatschappelijking van de geestelijke
gezondheidszorg
In het verlengde van het recente rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) wensen
de partners van Functie 1 van GGZ-netwerk Het PAKT zich, hopelijk samen met velen onder u, uit te spreken over de
meervoudige betekenis van de ELP-functie.
De hierna beschreven meerwaarde kan gerealiseerd worden door de eerstelijnspsychologische functie breedschalig
in te voeren.
Ondertekent u mee?
De eerstelijnspsychologische functie laat gespecialiseerde ggz-expertise aansluiten bij de sterkte van de reguliere
eerstelijns- en welzijnssector. Ze legt zich toe op het ontmoeten en (h)erkennen van een persoon met een
psychische moeilijkheid, binnen een niet-dwingende context. Binnen een kort tijdsbestek en vaak op vraag van
een eerstelijnswerker wordt stilgestaan bij vragen, klachten of last, alsook bij mogelijkheden tot
empowerment. Indien nodig exploreert men verdere hulpverleningsmogelijkheden binnen de geestelijke
gezondheidszorg.
De betekenis voor de cliënt en z’n omgeving…
De eerstelijnspsychologische functie …

Realiseert zich, bij voorkeur door presentie, binnen de eerstelijnszorg. Dit impliceert, naast specialistische
kennis, een generalistische blik, vraaggestuurd denken en werken op maat.

Installeert in een vertrouwde omgeving vaak het eerste, snel bereikbare contact met toegankelijke,
kortdurende psychologische hulpverlening voor een brede range van mensen met licht tot matig complexe
psychische klachten.

Stimuleert, door het beperkend karakter van kortdurend werk, tot creativiteit in het werken met een grote
diversiteit van vragen, klachten en noden. Het noopt tot het aanboren van aanwezige krachten binnen ieders
context om vanuit het hier-en-nu verder te kunnen gaan.

Draagt, op niveau van preventie en vroegdetectie, bij tot het verhogen van zelfredzaamheid, het aanwenden
van de veerkracht van de hulpvrager én die van mantelzorgers. Vanuit de functie worden informatie,
psycho-educatie en handelingsopties toegevoegd aan de reeds beschikbare perspectieven van de
hulpvrager en diens netwerk, waardoor dit versterkt.
" Een job om ervaring op bot te vieren."
De betekenis voor de zorg en het netwerk…
Eerstelijnspsychologisch werk …

Kan versneld structurele kwetsbaarheden en psychopathologie detecteren en getrapt toeleiden naar de
meest geschikte vorm van geestelijke gezondheidszorg. Om hiertoe te komen verbindt de
eerstelijnspsychologische functie zich tot intensieve samenwerking met en kennis van het
hulpverleningsnetwerk, overheen de verschillende lijnen.

Draagt bij tot een verhoogde leesbaarheid en toegankelijkheid van het hulpverleningslandschap, zowel naar
de cliënt, de mantelzorger als naar de verwijzer toe.

Biedt kaders aan voor mantelzorgers en de reguliere hulpverlening omheen de cliënt en bestrijdt op die
wijze handelingsverlegenheid inzake geestelijke gezondheidsproblematiek en dit mede door presentie van
de functie en regelmatige communicatie met reguliere generalistische hulpverlening.

Vindt bij uitstek zijn betekenis in die nauwe samenwerking met partners binnen de gezondheidszorg en
welzijnssector. Om een hulpvraag op een laagdrempelige manier te kunnen beluisteren, kan deze functie
zich uiten in verschillende werkwijzen, locaties en samenwerkingsverbanden.
Deze betekenissen van de eerstelijnspsychologische functie illustreren de winst aan vermaatschappelijking
die door de structurele uitbouw ervan kan worden gemaakt.
" Een job in verbinding."
Onderschrijft u deze winst? Klik dan op onderstaande button en vul uw naam, functie en
organisatie in:
KLIK HIER
Alvast dank voor uw signaal!
Namens de werkgroep F1 van Het PAKT, Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Gent-EekloVlaamse Ardennen
Copyright © *|2016|* *|het PAKT|*, All rights reserved.
Download