Onderwijs-zorgarragement bij Sensis

advertisement
Onderwijs-zorgarrangement binnen Sensis onderwijs
Door: Paul Smits en An van Damme, Sensis
Samenvatting
Sensis is een organisatie voor diensten zorg en onderwijs voor blinden en slechtzienden. Op de
school in Breda zitten leerlingen met meervoudige complexe beperkingen.
De visie van Sensis is dat er perspectief is voor ieder kind ongeacht zijn/ haar beperkingen.
Kenmerken
De kenmerken van de leerlingpopulatie Meervoudig Complex Beperkt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
visueel verstandelijk beperkt (indicatie)
motorisch-sensorisch beperkt (33% rolstoelgebonden)
gedragsproblematieken (15 % ASS)
stofwisselingsziekten (10%)
syndromen
neurologische problemen
Ontwikkelingen binnen Sensis onderwijs Breda:
1. toename van het aantal leerlingen met een zeer laag ontwikkelingsniveau (0-24 maanden)
2. toename van leerlingen met een meervoudige complexe hulpvraag
3. toename van leerlingen met een progressief ziektebeeld
Stukje historie
Van oudsher is de school bekend met leerlingen met meervoudige en ook met complex
meervoudige beperkingen. Gestart als internaatsschooltje bij het internaat de Blauwe Kamer. Zorg
en onderwijs verweven en niet nader gedefinieerd en als zodanig benoemd.
Bij de groei van de school, met name ook de opkomst van de externe leerlingen, de
maatschappelijke ontwikkelingen, de opkomst van het planmatig handelen, de inspectiebezoeken,
de meer kritische blikken en vragen van ouders werd steeds meer duidelijk wat deze leerlingen
nodig hadden. Hiermee zijn ook de therapeuten (logopedie, ergotherapie en fysiotherapie) binnen
de school gekomen om behandelingen te geven aan deze leerlingen en ook om hun expertise in de
vorm van advies en ondersteuning aan de klassenleiding en ouders te verlenen. Met de komst van
de wet “Recht op onderwijs voor ieder kind” en de richtlijnen AWBZ-zorg in onderwijs (2004) is het
project opgestart in samenwerking met de school en de flexzorg van het wdc.
Onderwijstijd
Hiermee is het mogelijk gemaakt om Persoonlijke verzorging en Ondersteunende begeleiding in te
zetten in onderwijstijd. Ouders verzorgen de indicatie, de flexzorg maakt het contract met ouders
en onderwijs zet de zorgbegeleiders in binnen onderwijstijd op datgene wat die leerling nodig heeft
aan zorg. De financiering gebeurt middels het PGB (persoonsgebonden budget) of ZIN (Zorg in
Natura).
Vervolgens zijn we gaan onderzoeken of we de behandelingen, die door onderwijs gefinancierd
werden, ook niet vergoed konden krijgen omdat het in feite ook om een zorgproduct gaat. Ook dat
is gelukt middels contracten met zorgverzekeraars.
Om de onderwijsinhoud beter vorm te geven hebben we een aantal medewerkers opgeleid in de
methode Vlaskamp, hebben we expertise ontwikkeld op het gebied van autisme en hebben we
diverse leerroutes ontwikkeld en verder uitgewerkt (landelijk) in leerlijnen.
Regie
Om nu nog steeds een goed beeld te krijgen wie doet wat en wanneer is er een onderwijszorgarrangement in ontwikkeling. Het prototype is klaar en dit geeft een helder overzicht per
leerling hoe de verdeling van zijn onderwijszorgpakket is.
Wie is er allemaal nodig om dit arrangement te bieden? Een multidisciplinair team die goed kan
samenwerken, communiceren, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en deskundigheid. Dit
levert een variatie aan medewerkers op die het onderwijs en de zorg leveren die nodig is, waarbij
de leraar de regie heeft over dat arrangement.
Resultaat
De opbrengsten van dit alles is:
1. een verantwoording van het aanbod, de inzet en de samenhang van onderwijs- en
zorgactiviteiten
2. onderwijsperspectief voor ieder kind
3. een groepssamenstelling op basis van kindkenmerken
4. inzet van personeel op basis van hulpvragen
5. een begrenzing van het aanbod
Dialoog
De opmerkingen, discussie en vragen vanuit de deelnemers:







Mooi voorbeeld van hoe onderwijs en zorg samenwerken tbv deze specifieke doelgroep.
Kwetsbaar, als er iets veranderd in de AWBZ wetgeving hoe kun je dit dan staande houden.
Complimenten voor de gedrevenheid, de motivatie, de individuele en gespecialiseerde
aandacht.
Wat een geregel om dit voor elkaar te krijgen, wat is jullie corps business onderwijs of het
geregel van alle onderwijsvoorwaardelijke zorgaspecten?
Dat onderwijszorgarrangement geeft een heel helder beeld van hetgeen de leerling krijgt,
kunnen wij dit ook krijgen?
Hoe houd je de regie?
Hoe krijg je alle medewerkers competent om tegemoet te komen aan de complexe vragen
van deze kinderen en hun ouders?
Download