Klik om een titel te maken

advertisement
14 mei 2012
Graafschap College
Focus op Intensivering
Graafschap College
Verzorgt jaarlijks (beroeps)opleidingen voor circa 9000 jonge mensen
én volwassenen
Meer dan 40 studierichtingen
Ruim 180 soorten opleidingen
Ruim 7900 deelnemers in de
beroepsopleidingen en
ruim 1100 in de educatie
784 medewerkers
Onderwijssectoren
Sector Techniek & Informatica
Sector Economie & Dienstverlening
Sector Zorg & Welzijn
Sector Educatie & Participatie
Bol / Bbl
Bol / Bbl
Bol / Bbl
Educatieve
programma’s
Focus op Kracht
De 7 focuslijnen; stand van zaken
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Aanbod; macrodoelmatigheid en portfolio
Inhoud;
Student-begeleiding
Professionalisering van mensen en systemen
Verbeterde bedrijfsvoering
Kwaliteit & Toezichtskader
Veranderingen in de bekostiging
Toon
aangevend
partner in
de regio
Stimuleren
van een
leven lang
leren
Sterke
professional
in een
professionel
e organisatie
Innovatie
door
creativiteit
Rendement
uit talent
(gemiddeld)hoger
opleidings
niveau van de regio
beter
aansluiten bij
toekomstig
onderwijs in
de regio
meer hoger
opgeleiden
afleveren aan
de regio
verbeteren
van de
toegangs
Mogelijk
heden tot
een beroeps
opleiding
gemakkelijke
r door
stromen naar
een hoger
diploma
actuelere
inrichting
van het
onderwijs
(werkvorm
en)
Nieuwe of
verbeterde
onderwijs
inhoud
2012
meer
mensen
met een
diploma
(100%)
Nog uit te
werken
‘profession
alisering;
lijn4
Beter
weten
waar
wie/hoe
ver is
Meer in
control
door beter
systeem
kwaliteitsb
orging
Herijkte
Onderwijsvisie
majeure
projecten
starten
(doelen
benoemen,
uitwerken)
risico analyse
van landelijk
vs.
Regiobelang
Ontwikkelen &
aanbieden van
VAVO-VWO
(N studenten
met een
diploma?)
2014
.. % vergroten
van deelname
aan overleg
HBO met
Saxion,
RxH
Ontwerpen &
aanbieden van
n Ad trajecten
continueren
en verstevigen
van de
regierol in
profijt
interne
structuur
efficient
inrichten
(maat?)
nieuwe regels
implementere
n taal engels
rekenen
in alle
opleidingen
Ontwikkelen &
aanbieden van
. N entree
opleidingen
Centrale
examinering
faciliteiten
&invoering
voor alle
opleidingen
implementeren
koepelnotitie
(beleid
studentbegeleid
ing) in alle
sectoren
Curricula
aanpassen in
het kader van
Verkorten &i
ntensiveren
kwalificatstruc
tuur voor alle
opleidingen
Inrichting en
ingebruik
name van het
loopbaanplein
voor alle
sectoren
Ontwikkeling
bedrijfsmodel
(processen)
(aapassing)
Onderwijs
logistieke
systemen
Integraal
systeem voor
kwaliteitsborgi
ng in álle
sectoren &
diensten
Anticiperen: Tijdpad per activiteit
Anticiperen: Wat kost de omslag
entree opleidingen
Onderlegger berekening intensiveren/ verkorten
factor /
aantal
ratio
14
ontwerpen
1:10
160
ontwikkelen
1:01
150
intensiveren
substantieel
marginaal
verkorten
132
25
102
5
310
150
310
4340
7750
15300
1550
28940
Anticiperen: Communiceren
•
•
•
•
•
•
Maandelijkse focusbijeenkomsten
Standaardpresentaties
Werkgroepen langs de lijnen, met de lijn
Thema nummers
Portaal: Expertiseplein 2.0
Graafschap Academie 2.0
Intensiveren
Bewustzijn – kennis wat wordt gevraagd
Samen problemen verkennen en oplossen
Ondersteunen met hulpmiddelen en mensen
• Ontwikkeling
• communicatie
De
stippellijnen…..
varianten
ideeën
inrichtingsmodellen
Wat gaan we doen: intensivering
Doel: wat wordt gevraagd
In kaart brengen van ideeën & oplossingen ;
Benodigheden:
-Wetkaarten (wettelijke regeling)
-Kaarten Inrichtingsmodellen
-Vellen Oplossingsvarianten, ideeën en
Werkwijze:
Kom samen tot nieuwe oplossingsvarianten voor de verschillende
opleidingen.
Beschrijf en deel tips, ervaringen, dilemma's
Stappen
•
Verkennen en analyseren
– Inplannen verplichte Onderwijstijd (700 uur in het eerste jaar wat
betekent dit voor de verdeling van de onderwijstijd in de overige
leerjaren?)
– Kiezen BPV model (afhankelijk van voorkeuren bedrijven, voorkeur
voor studenten, Blok/Lintstage of een combinatie van beide)
– Keuze maken organisatie (Studiedagen, projectweken, toetsweken,
vergaderweken) hoe zet je dit in?
Problemen & Dilemma’s
•
Vakmanschap ontstaat met name ook op de werkplek, door meer
onderwijstijd ten koste van praktijktijd, verkeerde tendens
–
–
•
•
•
•
•
bepaalde bpv modellen kunnen niet meer worden uitgevoerd
Blokstages in het eerste jaar kunnen nauwelijks meer (voor overige weken 36 uur
lesuren plannen…)
Definitie van onderwijstijd aan verandering onderhevig ? Moderne
vakmanschap
te hoge druk op de teamorganisatie (grotere lestaak, minder tijd
voor het resultaat gerichte teams); managers les geven….
Noodzaak tot standaardiseren vs. Professioneel statuut (de
autonomie van docententeams)
Intensiveren is geen intensiveren; dezelfde lesstof in meer tijd (deintensiveren, extensiveren)
Opnieuw ordenen/ ontwerpen van bestaande opleidingen in staande
budgetten die weinig ruimte bieden
Te verkennen oplossingen
• POU en PEL, versoepeling onderwijstijd
• Avond – zaterdagopenstelling ook voor BOL (cao
veranderen, professioneel statuut)
• LB projecten op ‘straat’ (landelijke projecten en
ideeën bank)
• Docent en student meer in het studiecentrum
(dilemma van de ophokuren)
• gebruik de laatste 2 weken van het jaar die nu veelal
zijn voor vergaderen voor de start van de stage als
introductie
•
•
•
•
•
•
•
Docenten inroosteren in het studiecentrum dan kunnen de uren
meegeteld worden als onderwijstijd. (nadeel: ’ ophokuren’)
Oplossingen liggen veelal buiten het schoolgebouw, het is nodig om out of
the box te denken (Creativiteit, inzet POU uren, projectweken, e.v.t.
generieke vakken meer digitaal aanbieden) .
Het onderzoeken van andere indelingen van het schooljaar ( wanneer
begin je, wanneer stop je, wat ga je nog plannen aan symposia,
studiedagen, toetsweken, projectweken, vakantie etc)
Speelruimte hoe plan je de BPV achter elkaar? Met een creatieve aanpak
kan de contacttijd flexibel gepland worden.
Clusteren; gemeenschappelijk eerste jaar
Taal & rekencentrum
Opleidingsmanagers en sectordirectie, kunnen weer voor een deel les
geven of nemen coördinerende taken over van docenten.
Open vragen
• Wat kost de omslag (per opleiding geschat) op
en wie betaalt deze?
• Meerdere cohorten naast elkaar; hoe doen we
dat?
Download