Hoe komen we tot de onderwerpen

advertisement
Plan van aanpak voor obs Het Tweespan in Schelluinen
Vanaf januari 2013 werken we binnen de school aan een plan van aanpak om de kwaliteit
van de school te verbeteren. Eigenlijk is dat een blijvende opdracht voor elke school. Wij
zijn tot het plan gekomen op verzoek van de inspectie. Tijdens het schoolbezoek van de
inspectie is aangegeven, dat we als school voldoende scoorden. Wel had de inspecteur
een aantal opmerkingen, die zij aan het bestuur van O2A5 en aan ons via een brief heeft
meegedeeld.
Ons bestuur heeft vervolgens aan het team gevraagd een plan te maken om de
opmerkingen van de inspectie aan te pakken. Dit plan van aanpak hebben we in
december gemaakt en besproken met Jan Vermeulen, regiodirecteur van onze school.
Vervolgens is het plan besproken met de medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft haar
goedkeuring gegeven aan het plan met daarbij de vraag een ouderavond te beleggen om
ouders over het plan te informeren. Dit verzoek wilden wij graag inwilligen.
De avond werd gehouden op 5 maart 2013. Ook hebben we afgesproken tijdens de MR
vergaderingen de voortgang van het plan elke keer op de agenda te zetten. Vanaf 8
maart 2013 staat het plan ook op de website van de school. U kunt het plan ook inkijken
op school.
De opmerkingen van de inspecteur gaan over de volgende onderwerpen.
1: Sociale veiligheid en zicht op de beleving van de veiligheid
2: Efficiënt gebruik van de onderwijstijd
3: Structuur in de zorg en begeleidingstrajecten
4: Structuur in de zorg voor kwaliteit en het planmatig uitvoeren van verbeteractiviteiten
5: Burgerschap en sociale integratie
Per onderwerp willen we u uitleggen wat we gaan doen de komende maanden.
1:Sociale veiligheid en zicht op de beleving van de veiligheid.
Om goed onderwijs te kunnen bieden is het uiterst belangrijk dat kinderen zich prettig en
veilig voelen op school. Voor het team is het daarom belangrijk om zorg te dragen voor
een veilig klimaat, dit klimaat regelmatig te meten en waar nodig extra acties te
ondernemen. Inmiddels is het instrument ‘Zien’ hiervoor in gebruik genomen.
2:Efficiënt gebruik van de onderwijstijd .
Kinderen gaan op jaarbasis ongeveer 880 uur in de groepen 1 t/m 4 en 1000 uur in de
groepen 5 t/m 8 naar school. We proberen deze tijd zo volledig mogelijk te benutten.
Vandaar dat we vijf minuten voordat de school begint bellen. De leerlingen kunnen dan
naar hun groep. De lessen kunnen dan precies om 8.45 uur en 13.00 uur starten. Op
deze wijze gaat zo min mogelijk onderwijstijd verloren. U begrijpt, dat we daarom
verwachten, dat de leerlingen op tijd op school zijn.
Ook kijken we of er voldoende tijd besteed wordt aan de verschillende vakken in de
groepen.
We hebben een verdeling van de tijd opgenomen in de schoolgids. In elke groep is een
eigen verdeling gemaakt welke klopt met de informatie in de schoolgids.
Versie 5 maart 2013
1
Daarnaast willen we het in- en uitlopen van leerlingen uit de groep beperken.
Geen toiletbezoek tijdens instructie, werken aan de computer in overleg met leerkracht.
Met name onze taalmethode biedt een aantal opdrachten waarbij samengewerkt moet
worden. Om de rust in de klas te waarborgen worden deze vaak op de gang besproken.
Ook hier is regel: in overleg met de leerkracht en op een plaats waar de leerkracht de
leerlingen kan zien.
De huishoudelijke taken door de leerlingen zijn beperkt tot het minimum en worden in de
pauzes en na schooltijd gedaan. Iedere leerling van groep 7/8 is een paar keer per
schooljaar aan de beurt voor het ophalen van oud papier op vrijdagmiddag.
3:Structuur in de zorg en begeleidingstrajecten.
Op school worden de leerlingen in elke groep twee maal getoetst met nietmethodegebonden toetsen. Dit gebeurt in de maanden januari/februari en juni. We
gebruiken daar de CITO toetsen voor. Deze toetsen worden op bijna alle scholen in
Nederland gebruikt. Het geeft ons een goed inzicht in hoe de leerlingen, de groep en de
school presteren ten opzichte van andere scholen.
We toetsen om aan de hand van de gegevens groepsplannen op te kunnen stellen. Met
deze groepsplannen stroomlijnen we het onderwijs in de groep, zodat het steeds per
vakgebied duidelijk is welke leerlingen meer zorg of juist meer uitdaging nodig hebben.
In individuele gevallen worden er handelingsplannen opgesteld voor een leerling. Deze
plannen worden steeds geëvalueerd
4:Structuur in de zorg voor kwaliteit en het planmatig uitvoeren van verbeteractiviteiten
De resultaten van de CITO toetsen worden niet alleen gebruikt om naar de inividuele
leerling of naar de groep te kijken. We gebruiken deze resultaten ook om over een lange
periode te kijken naar de resultaten van de school op de vakgebieden Rekenen, Lezen,
Spelling en Begrijpend Lezen. Dit kan bijvoorbeeld reden zijn voor scholing van de
leerkrachten of het aanschaffen van een andere methode.
5: Burgerschap en sociale integratie.
Vaak een moeilijk onderwerp binnen een school. Het gaat daarbij om de zelfredzaamheid
van leerlingen. Zijn of worden ze zelfstandig genoeg om hun werk op school, buiten de
school aan te kunnen? Hoe ga je om met waarden en normen? Leren omgaan met het
gegeven dat niet elke leerling hetzelfde is.
Hierbij gaat het ook over de verkiezingen, aandacht voor goede doelen, vanaf nu is er
het project tegen pesten.
Je woont niet alleen in Schelluinen, houd rekening met elkaar en toon respect voor een
andermans spullen en het milieu.
Het plan werkt pas als alle betrokkenen van de school van het plan op de hoogte zijn en
er naar vermogen aan werken. Vandaar ook, dat we over de aanpak communiceren via
de MR, de ouders, bestuur en inspectie. Wij houden u dan ook op de hoogte van de
vorderingen. U krijgt eind april 2013 en eind juni 2013 een aparte nieuwsbrief over de
stand van zaken.
We verwachten voor het eind van het schooljaar 80 % van het plan van aanpak
gerealiseerd te hebben. Vanzelfsprekend zal vervolgens in het nieuwe schooljaar de
overige 20 % gerealiseerd worden en houden we blijvende aandacht voor alle genoemde
onderwerpen.
Namens het team
Carel Romijn
Versie 5 maart 2013
2
Download