Nieuwsbrief Nieuwsbrief nr. 1 5 september 2014 Beste ouders

advertisement
Nieuwsbrief nr. 1
5 september 2014
Beste ouders, verzorgers, kinderen,
INHOUD
Start nieuwe schooljaar
Terugblik op vorig schooljaar
Veranderingen in het komend schooljaar
Overblijf Nieuwe stijl
Nieuwsbrief digitaal
Schoolgids en kalender
Informatieavonden
Dit willen wij van ieder kind weten
Wat hebben de kinderen dit jaar nodig?
Schoolregels m.b.t. halen en brengen van de kinderen
Hoofdluiscontrole
Gevonden voorwerpen
Woensdag = fruit / groente dag
ALGEMEEN
Start nieuwe schooljaar
Hartelijk welkom in het nieuwe schooljaar! We hopen dat u een fijne vakantie heeft gehad.
De allereerste schoolweek zit erop. Een start van een nieuw schooljaar is altijd een beetje
spannend. Sommige kinderen had er zin in en anderen ook nog helemaal niet.
Kinderen die vorig jaar al bij ons op school zaten, weten wel hoe het gaat op school. Ze zochten
hun vriendjes en vriendinnetjes weer op en vertelden over de vakantie.
De kinderen die in de vakantie jarig zijn en 4 jaar zijn geworden mochten ook afgelopen
maandag eindelijk naar de “grote” school. Een aantal liep trots met een nieuwe rugzak op de
rug aan de hand met papa en/of mama naar binnen. Een aantal had in de andere hand ook nog
hun knuffel. Wel zo handig dat die ook even ziet waar zijn/haar vriendje naar toegaat. Er zijn
ook kinderen die nu instromen in hogere groepen omdat ze veranderd zijn van school.
Ook voor de meester en juffen is het altijd weer een bijzonder moment. De week ervoor waren
zij al hard aan het werk in de groep om alles in gereedheid te brengen.
Ook de ouders zochten elkaar op.
Na de bel gingen de kinderen naar binnen en werden alle tassen leeg gehaald en vertelden
iedereen aan elkaar in de kring wat ze hadden meegemaakt.
De kleuters maakten hun eerste werkjes, er werd weer voor het eerst gegymd, er werd weer
voor het eerst buiten gespeeld, nieuwe schriftjes en werkboekjes werden voor het eerst
gebruikt, de eerste sommen werden gemaakt, de eerste boeken werden gelezen. Kortom: er is geen
ontkomen meer aan. Het nieuwe schooljaar is begonnen! Wat een heerlijk gevoel!
Terugblik op vorig schooljaar
De Bonifacius kende in 2013 – 2014 weer een aantal mijlpalen. Enkele belangrijke ontwikkelingen
waren:
* Handelingsgericht werken
* Gestart met nieuwe methode Engels vanaf groep 6
* Binnen team gebruikmaken van specialisme
* Gestart met nieuwe rekenmethode
* Sportief bezig geweest d.m.v. deelname sporttoernooien
* Enquête “scholen met succes” afgenomen bij ouders, kinderen van groep 5 t/m 8 en het team
* Werken met groepsplan, kindgesprekken, maatwerk
In teamverband hebben we vooral veel aandacht besteed aan de professionalisering van onze
cultuur en de introductie van handelingsgericht werken. Als je jarenlang met elkaar samenwerkt,
worden bijzondere dingen soms als ‘gewoon’ ervaren. Daarom werken we stap voor stap aan de
bewustwording van wie we zijn, wat we doen en vooral ook waarom we daarvoor kiezen. De
introductie van handelingsgericht werken is voor ons een vliegwiel voor die professionalisering,
omdat het ons een spiegel voorhoudt. We kijken niet alleen naar wat een kind stimuleert of
belemmert, maar ook naar wat dat van ons vraagt. Wat doe je als leerkracht om het beste uit een
kind te halen en hoe betrek je daar ook je collega’s bij?
Professionalisering betekent voor ons ook dat je je blik richt op de aanwezige talenten en dat je die
bewuster inzet. Dat geldt voor het team, maar we maken die vertaalslag ook naar de groep en naar
ieder kind. Concrete doelen stellen en benoemen wie of wat je daarvoor nodig hebt: door het
gewoon te doen, leren we iedere dag iets bij. We behouden al het goede uit het verleden, maar
stellen ons open voor het onderwijs en de verwachtingen van de 21e eeuw. Daarbij houden we
steeds één doel voor ogen: dat onze leerlingen straks terugkijken op een gelukkige schooltijd, die hen
heeft toegerust met een rugzak vol kennis en vertrouwen.
In het nieuwe schooljaar zetten we dit proces voort. De focus blijft liggen op handelingsgericht
werken. Ook willen we kijken op welke manier de samenwerking tussen leerkrachten, kind en
ouder(s)/ verzorger(s) geoptimaliseerd kan worden. Een goede samenwerking heeft namelijk
positieve gevolgen voor de ontwikkeling van het kind. Verder zijn we bezig met het ontwikkelen van
een werkwijze voor meerbegaafde leerlingen. Bovendien gaan we ons oriënteren op een nieuwe
methode voor aardrijkskunde.
Uiteraard houden wij u in de nieuwsbrief ook dit schooljaar weer graag op de hoogte van deze
ontwikkelingen.
Veranderingen in het komend schooljaar
Om verder vorm te kunnen geven aan handelingsgericht werken, is het voor ons belangrijk ook een
aantal zaken in de organisatie van ons onderwijs te veranderen. Bij handelingsgericht werken staat
het kind en de ontwikkeling van het kind centraal. Telkens stellen we ons de vraag wat een kind
nodig heeft om tot leren of ontwikkelen te kunnen komen. Hiervoor hebben we natuurlijk de
informatie nodig over hoe een kind er op een bepaald moment qua onderwijsresultaten voor staat.
Daarbij is het voorwaardelijk om een goed beeld te hebben van de sociaal-emotionele ontwikkeling
van een kind. Het is belangrijk te weten welke factoren een kind stimuleren dan wel belemmeren in
het leren. Het is dus heel belangrijk dat de leerkracht goede informatie heeft over het kind. Deze
informatie gaan we het komend jaar op de volgende manier verkrijgen:
- 10 minutengesprekken: de momenten waarop wij gesprekken hebben met ouders zijn losgekoppeld
van de datum waarop kinderen hun rapport krijgen. De gesprekken met ouders zullen inhoudelijk
meer over het kind en minder over het rapport gaan.
- rapporten: de kinderen vanaf groep 3 krijgen niet meer 3 keer maar 2 keer per jaar een rapport. Het
eerste rapport gaat mee naar huis op 13 februari en het tweede rapport op 3 juli. Hierdoor hebben
we met name voor het eerste rapport veel meer toets- en citogegevens beschikbaar en kunnen we u
en uw kind een duidelijker beeld geven over de ontwikkeling.
- kindgesprekken: Er is wetenschappelijk aangetoond dat kinderen zich beter ontwikkelen wanneer
ze onderdeel zijn van hun eigen leerproces. Er worden daarom in ieder geval vanaf groep 6
structureel kindgesprekken gevoerd. Dit verandert uiteraard niets aan de zeer belangrijke informele
individuele gesprekken die wij altijd al voerden met de kinderen. Op 18 september krijgen wij
verdere scholing in het voeren van kindgesprekken.
- De toetsresultaten, de kindgesprekken, de oudergesprekken en de observaties in de groep geven de
leerkracht een duidelijk beeld van wat een kind goed kan, wat een kind moeilijk vindt, waar een kind
nog meer op uitgedaagd kan worden. Een paar keer per week werkt een kind aan daarom aan een
individueel programma, dit noemen we 'Maatwerk'.
Ook over deze ontwikkelingen houden wij u uiteraard op de hoogte.
Overblijf Nieuwe stijl
Het is (nog) niet zichtbaar, maar we hebben achter de schermen hard gewerkt
om de overblijf nieuwe stijl vorm te geven. Om dit in goede banen te leiden
zullen we de veranderingen in fases invoeren.
Inmiddels zijn er 330 kinderen aangemeld. Per dag zullen ongeveer 260 kinderen
gebruik maken van de overblijf.
In de eerste week zijn we begonnen bij de kleuters. Er zijn extra materialen
aangeschaft. Er zal meer gebruik gemaakt gaan worden van de speelzaal en het
is niet meer verplicht met droog weer naar buiten te gaan. Op deze manier
hopen we dat voor de kinderen de overblijf nog plezieriger wordt.
Volgende week gaan we verder met de bovenbouw. Het is de bedoeling dat alle klassen tegelijk eten.
Daarna kunnen de kinderen kiezen uit diverse activiteiten, zoals buiten spelen, tv kijken, zingen,
dansen, lezen, knutselen en zo meer.
Natuurlijk kan niet alles in 1 keer goed gaan, daar zijn we ons van bewust. Heeft u tips of ideeën laat
het ons dan weten.
Om 260 kinderen per dag over te laten blijven en de kosten beperkt te houden maken we gebruik
van vrijwilligers. Helaas hebben we dit jaar afscheid moeten nemen van een aantal trouwe
overblijfkrachten. We zijn op zoek naar nieuwe krachten. We begrijpen dat veel ouders daar geen tijd
voor hebben, maar misschien in de familie of kennissenkring zijn er mensen die dit leuk vinden. Er
staat een kleine bijdrage tegenover.
Graag aanmelden bij
[email protected]
Deze week zijn aanmeldingsformulieren uitgedeeld aan de kinderen die wel overblijven maar waar
we nog geen formulier van hebben. Deze graag binnen een week inleveren. Vergeet niet het IBAN
rekeningnummer te vermelden.
Met vriendelijke groet,
De overblijfcommissie.
Nieuwsbrief digitaal
Ook dit jaar gaan we de nieuwsbrief weer digitaal versturen naar alle ouders. Het is voor ons als school
belangrijk om u goed te informeren over onze school. Het is uw taak als ouder om op de hoogte te blijven
van wat er speelt op school of in de groep van uw kind. Al jaren loopt deze informatiestroom elke vrijdag
via de Nieuwsbrief. Indien u de Nieuwsbrief afgelopen jaar al digitaal ontving, wordt dit automatisch
voortgezet. Als u de nieuwsbrief niet ontvangt, vragen wij u een e-mail te sturen naar [email protected]
Wilt u daarbij de naam van uw kind(eren) en de groep waarin hij/ zij zit(ten) vermelden?
Schoolgids en kalender
In onze schoolgids staat algemene informatie over onze school. Zoals u van ons gewend bent, plaatsen wij
de schoolgids op de website van de school. Bij de conciërge en bij de directie liggen een aantal
inkijkexemplaren. Alle oudste kinderen van elk gezin ontvangen vandaag het informatieboekje met daarin
praktische informatie specifiek voor dit schooljaar. U kunt hierbij denken aan adressen, jaarkalender met
activiteiten, gymrooster etc.
Helaas is het schoolreisje niet op de kalender verschenen. Deze staat gepland op 29 juni.
Informatieavonden
In het begin van het schooljaar zal er in elke groep een informatieavond gehouden worden door de
leerkracht(en) van de groep. De data waarop deze plaatsvinden, kunt u terugvinden in het
informatieboekje.
Dit willen wij van ieder kind weten
Ieder kind heeft vandaag van de juf of meester een belangrijk formulier meegekregen waarop wij u
om recente gegevens en toestemming vragen voor bepaalde zaken. Wij willen van ieder kind een
ingevuld exemplaar retour ontvangen bij de leerkracht waar uw kind nu bij in de klas zit. Hieronder
wordt kort uitgelegd waarom deze informatie voor ons belangrijk is.
Recente gegevens:
Het is voor ons als school heel belangrijk de meest recente gegevens te hebben waarop wij u kunnen
bereiken indien dit nodig is. Wij denken bijv. aan het ziek worden van een kind op school. Wie moet
er gebeld worden bij geen gehoor. Ook is het belangrijk om te weten of uw kind ergens allergisch
voor is of dat hij/zij medicijnen gebruikt.
Toestemming publicatie geluid, beeldmateriaal
In toenemende mate wordt in de samenleving en in het onderwijs gebruik gemaakt van digitale
communicatieapparatuur waaronder computers. Onze school houdt ouders via de website op de
hoogte van onder andere schoolactiviteiten, vakantierooster en schoolgids. Op deze site kunt u ook
leuke informatie krijgen over de activiteiten in elke groep.
Bij het informeren van u als ouders/verzorgers over de schoolactiviteiten wordt gebruik gemaakt van
geschreven teksten, foto’s en in de toekomst mogelijk ook geluid- en video-opnamen. Ook kunnen
regelmatig tekeningen, werkstukken en presentaties van kinderen getoond worden. U zult begrijpen
dat we niet zomaar alles kunnen presenteren.
Alleen met toestemming van u mag uw kind op radio, televisie, in week- en dagbladen, op kennisnet
of internet gepresenteerd worden. Daarom vragen wij u hiervoor op het formulier wel of geen
toestemming te geven.
Wat hebben de kinderen dit jaar nodig?
De eerste week zit erop. Hieronder kunt u nog zien wat uw kind zelf mee moet nemen naar school. Het is
fijn als alle spullen zo snel mogelijk op school zijn. Het is verstandig om alles te voorzien van naam.
Groep
1/2
3
Omschrijving
Gymschoentjes (met klittenband/elastiek) in tasje met naam
-Kleurpotloden liefst driehoekige (dit voor een goede greep)
-Gum
-Puntenslijper met groot en klein gat en met opvangbakje(met naam)
-Etui met rits (géén blikjes)
-Schaar passend in het etui
-Lijm (Plakstift) (met naam)
-Liniaal 30 cm
4
5
6
7
8
-Gymkleding en schoenen goed passend (met naam)
-Idem groep 3 en
- stofmap A4 met elastiek
- eenvoudige stiften (de basiskleuren niet meer dan 12 stuks)
- grote 23-rings multomap met schrijfblaadjes
- 5 kartonnen, tabbladen
- kleurpotloden
- 2 goede schrijfpotloden
- vulpen met BLAUWE vullingen
- zwarte (dunne) fineliner
- nakijkpen / gelpen
- schrift dat je nog hebt en als werkschrift kunt gebruiken
- etui met een rits en waar al je schrijfgerei inpast
- puntenslijper
- plakstift
- gum en een liniaal
- goede schaar
- een rugtas waar een A4 map in kan
Idem groep 5 en
2 stofmappen
Eenvoudige agenda (voorkeur dagen v.d week verdeeld over twee pagina’s)
Een rugtas waar een A4 map in kan
Idem groep 6 en
Multomap blaadjes gelinieerd en ruitjes 1cm x 1cm
School agenda
Eenvoudige rekenmachine
Idem groep 7
Schoolregels m.b.t. halen en brengen van de kinderen
Graag brengen we deze regels bij u onder de aandacht:
- De kinderen worden niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van de lessen op het schoolplein
verwacht.
- De ouders van kinderen van de kleutergroepen kunnen vanaf 10 minuten voor aanvang van de
schooltijd doorlopen naar het lokaal.
- Wanneer de deur en/ of hek naar het schoolplein dicht is en er wordt op het plein gespeeld of
gegymd, dan blijven de ouders buiten het schoolplein wachten tot de deur geopend wordt.
- De fietsenrekken op school hebben een beperkte capaciteit. Daarom vragen wij kinderen die op
loopafstand van school wonen ook zoveel mogelijk lopend te komen. Wij verwachten van alle
kinderen dat zij hun fiets netjes en op slot in het rek zetten. De kinderen uit groep 7 en 8
plaatsen hun fietsen bij Biesieklette in het Fossapad.
Hoofdluiscontrole
Om ervoor te zorgen dat het kriebelbeest “de hoofdluis” zoveel mogelijk buiten de schooldeuren
blijft, willen wij alle kinderen even nakijken. Daarvoor hebben wij natuurlijk weer moeders, vaders,
opa’s of oma’s etc. nodig. Omdat wij voor dit schooljaar nog geen overzicht hebben van eventuele
nieuwe ouders, willen wij vragen of de ouders die dit vorig jaar voor ons hebben gedaan, dit
aankomende week ook willen doen. Als u de school dit jaar na elke vakantie weer wilt helpen met de
hoofdluiscontrole kunt u dit melden bij de leerkracht van de klas. Wij hopen weer voor elke klas een
ouder te krijgen die bereid is dit voor ons te doen.
Indien er bij de hoofdluiscontrole hoofdluis of neten geconstateerd worden, onderneemt de school
het volgende:
-De ouder van het kind krijgt van de leerkracht te horen dat er hoofdluis/neten geconstateerd is en
dat dit door de ouders behandeld moet worden;-alle kinderen uit de klas krijgen een brief mee
waarin u kunt lezen hoe u uw kind moet controleren;
- alle kinderen van de klas hangen hun jassen tot de hoofdluis bestreden is in een hoofdluizenzak.
Deze zijn door de ouderraad aangeschaft;
-na twee weken wordt de klas opnieuw gecontroleerd.
Gevonden voorwerpen
Er staat een hele doos vol met gevonden voorwerpen in de hal bij de conciërge. Aangezien wij ook op
dat gebied weer met een lege bak willen beginnen, vragen wij u komende week goed in de bak te
kijken als u een iets mist. Het zijn ook nog spullen die voor de zomervakantie zijn blijven liggen. Op
vrijdag 12 dec. worden de spullen schoon naar de Kringloop gebracht.
Woensdag = fruit / groente dag
Het komende schooljaar gaan we weer goed van start. Op woensdag mag er door de kinderen alleen
maar een fruit of een groente mee genomen worden als pauze hap. Ander soorten pauzehapjes
worden op woensdag niet gegeten.
AGENDA
Ma. 8 sept.
Di.
Wo.
Do.
Vr.
9 sept.
10 sept.
11 sept.
12 sept.
19.30 – 20.30 Informatieavond groepen 3
OR vergadering
19.30 – 20.30 Informatieavond groep 1-2 vogels
Fruitdag
19.30 – 20.30 Informatieavond groepen 4
Fijn weekend en tot maandag!
Team Bonifacius
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards