Speciale aandacht voor programmawijzigingen - VUB

advertisement
OVERGANGSMAATREGELEN GESCHIEDENIS
VANAF 2015-2016
In dit document willen wij de studenten binnen de trajecten van Geschiedenis
wijzen op de komende programmawijzigingen vanaf 2015-2016. Eerst worden de
algemene veranderingen aangegeven. Daarna kun je de algemene principes
terugvinden van de overgangsmaatregelen voor de bachelor, schakel-,
voorbereidingsprogramma en de master Deze wijzigingen kunnen van invloed zijn
op het te volgen studietraject. Neem bij twijfel dan ook altijd contact op met de
studietrajectbegeleiding via:
https://my.vub.ac.be/studiebegeleiding#Contactgegevens_studietrajectbegeleide
rs
Veranderingen bachelor:
1e bachelor: in Module IV: Het opleidingsonderdeel “Algemeen overzicht van de
kunstgeschiedenis en archeologie” gaat van 6 studiepunten naar 4 studiepunten. De
variant van 6 studiepunten verdwijnt dus. Een titelwijziging is van toepassing:”
Mijlpalen in de kunst en materiële cultuur van de prehistorie tot heden”. Module IV
zal 14 studiepunten tellen.
-
1e bachelor (generiek/standaard traject): Module V: Talen: hier kan men kiezen in
2015-2016 uit de volgende opleidingsonderdelen
o “Frans”
o “Duits”
o “Engels”
o “Geschiedenis van het Nederlands”. Dit betreft een titelwijziging van het
opleidingsonderdeel ” Nederlandse filologie”.
De opleidingsonderdelen “Inleiding tot het Latijn: basis”, “Inleiding tot het Latijn:
verdergezet”, “Inleiding tot het Grieks: basis” en “Inleiding tot het Grieks:
verdergezet” worden niet meer aangeboden.
-
2e en 3e bachelor: Nieuw opleidingsonderdeel binnen de Module IV Bachelor
Generiek-Andere wetenschappen: “Redelijk Eigenzinnig. Kritische reflecties over
mens en maatschappij” zal worden geïntroduceerd ( 1e en 2e semester) en telt 3
studiepunten.
-
2e en 3e bachelor: Historische vraagstukken Klassieke Oudheid I: zal worden
verplaatst van semester 2 naar semester 1 (dit opleidingsonderdeel wordt 2jaarlijks
aangeboden: 1e semester oneven academiejaar).
-
3e bachelor: Module XI Theoretische en vergelijkende perspectieven van de
geschiedschrijving: Het opleidingsonderdeel “Oefeningen comparatieve geschiedenis”
(6 studiepunten, 1e semester) zal worden verplaatst vanaf 2016-2017 van de
bachelor naar de master. Het opleidingsonderdeel “ Oefeningen comparatieve
geschiedenis” zal niet worden aangeboden in 2015-2016 binnen de bachelor
Geschiedenis. Het opleidingsonderdeel “Historisch atelier” ( 1e en 2e semester) van 4
studiepunten wordt een nieuw opleidingsonderdeel in deze module. De module zal 20
studiepunten gaan tellen.
-
3e bachelor: Module VII “Bachelorpaper geschiedenis” zal veranderen van 10
studiepunten naar 12 studiepunten.
Speciale aandacht voor programmawijzigingen Bachelor Geschiedenis mét minor
(kunstwetenschappen en archeologie, wijsbegeerte en moraalwetenschappen,
communicatiewetenschappen, sociologie en politieke wetenschappen)
-
Vanaf 2015-2016 zullen de minoren (het betreft hier dus niet de standaard
trajecten/ generieke trajecten) veranderen. In plaats van 60 studiepunten ( in
academiejaar 2014-2015 en daarvoor) wordt het totale aantal studiepunten binnen
de minor gereduceerd tot ong. 40 studiepunten. De minoren zullen vanaf 2015-2016
eigenlijk pas starten vanaf het tweede bachelor jaar modeltraject en:
De minoren FILO en SKAR zullen er vervolgens vanaf academiejaar 2015-2016 er zo
uitzien:
o
Startend vanaf het tweede jaar ( 2016-2017) zijn dit de aangeboden minoropleidingsonderdelen
- Inleiding tot de
moraalwetenschappen
en Humanistiek
- Logica en
wetenschapsfilosofie
- Ethiek
- Filosofie en kritiek van
de religie
Keuze uit een van de
twee OO's: 4 sp
- Lectuur van de
Franstalige wijsgerige
teksten
- Lectuur van de
Duitstalige wijsgerige
teksten
Module III: minor FILO
16 sp verplicht
Module II: minor FILO
Module I minor FILO
Figuur 1: minor FILO vanaf 1516 ( vanaf ja ar 2 ) 40 SP (SP= studiepunten)
20 sp verplicht
- Hedendaagse
cultuurfilosofie
- Wetenschap en
maatschappij
- Existential philosophy
- Thema's uit de
analytische
wijsbegeerte
- Filosofie en ethiek van
de seksualiteit
Algemene inleiding tot de
kunstwetenschappen
Algemene inleiding tot
de archeologie en de
materiële cultuur
Verplicht 20 sp ( keuze uit
de volgende OO's)
Griekse en Romeinse
Oudheid
Mat. cultuur van de ME en
NT
Prehistorie tem GalloRomeins
Architectuur van de MEheden
Egypte en het Oude Nabije
Oosten
Schilderkunst en sculpltuur
19e-20e eeuw
Gesch. fotografie en
nieuwe media
Module III: minor SKAR (ba 3)
8 sp verplicht=
Module II: SKAR ( ba2-3)
Module I minor SKAR (ba 2)
Figuur 2: minor SKAR vanaf 1516 ( vanaf jaar 2 ) 40 SP (SP= studiepunten)
12 SP
6 sp verplicht
Museologie
EN keuze uit twee OO's:
6 sp verplicht
Methoden van archeologisch
terreinonderzoek en
natuurwetenschappelijke
analyses
OF
Kunst en maatschappij
Toegepaste kunsten
24 sp verplicht
Statistiek I voor de sociale
wetenschappen
Geschiedenis van het
sociologisch denken
Beleid en voorzieningen van
de welvaartsstaat
Sociologie van sociale
gelijkheid en ongelijkheid
Module II: SOCIO
(ba 3)
Module I minor
SOCIO (ba 2)
Figuur 3: minor SOCIO vanaf 1516 ( vanaf jaar 2 ) 42 SP (SP= studiepunten)
18 sp verplicht
Statistiek II voor de sociale
wetenschappen
Inleiding
onderzoeksmethoden voor
mens- en
maatschappijwetenschappen
Sociaal-wetenschappelijke
theorieën en stromingen
24 sp verplicht
18 sp verplicht
Inleiding tot de
communicatiewetenschappen
Mediasociologie
Module II: SCOM(ba 3)
Module I minor SCOM (ba 2)
Figuur 4: minor SCOM vanaf 1516 ( vanaf jaar 2 ) 42 SP (SP= studiepunten)
Encyclopedie van de
communicatiewetenschappen
Mediabeleid
Mediageschiedenis
Analyse van communicatie- en
media-inhouden
Jurdische aspecten van de
massacommunicatie
24 sp verplicht
Politiciologie: algemene
inleiding
Statistiek I voor de sociale
wetenschappen
Bestuurswetenschappen
en overheidsmanagement
History of International
Relations
Module IIPOLI (ba 3)
Module I minor POLI
(ba 2)
Figuur 5: minor POLI vanaf 1516 ( vanaf jaar 2 ) 42 SP (SP= studiepunten)
18 sp verplicht
Ethics in International
Relations
International Relations
Theory
Politiek en openbare
financiën
Algemene principes Bachelor:
De overgangsmaatregelen gebeuren zoveel mogelijk in het voordeel van de student.
Verworven credits worden zoveel mogelijk overgedragen en gevaloriseerd bij
instroom in het nieuwe programma.
Indien overgangsmaatregelen ervoor zorgen dat studenten door bovenstaande
programmawijzigingen aan minder dan 180 studiepunten komen om de bachelor af
te maken, dienen zij aanvullende opleidingsonderdelen op te nemen om aan dit
totaal te komen. Het traject van de student wordt dus individueel bekeken. Let op:
neem contact op met de studietrajectbegeleider voor meer informatie.
Scenario’s voor studenten in de Bachelor die gestart zijn vóór 2015-2016 én niet
in het modeltraject zitten:
Heeft men het opleidingsonderdeel “Algemeen Overzicht van de kunstgeschiedenis
en archeologie” van 4 studiepunten niet behaald in 2014-2015, dan dient men de
variant “Mijlpalen in de kunst en materiële cultuur van de prehistorie tot heden” van
4 studiepunten op te nemen.
Indien men het opleidingsonderdeel “Oefeningen Comparatieve Geschiedenis” en de
“bachelorpaper “ niet heeft behaald in 2014-2015 of daarvoor, is verplicht om het
opleidingsonderdeel ‘historisch atelier’ (4 studiepunten) op te nemen in het traject.
Let op hierbij: Indien men het opleidingsonderdeel Oefeningen Comparatieve
geschiedenis niet heeft behaald in 2014-2015 of daarvoor, maar men heeft
daarnaast wél de “bachelorpaper” behaald in 2014-2015 of daarvoor? Dan dient men
een extra keuze- opleidingsonderdeel te volgen ter vervollediging van module IX.
Neem hiervoor contact op met de studietrajectbegeleider.
Indien men de variant van 10 studiepunten van het opleidingsonderdeel “
Bachelorpaper geschiedenis” niet heeft behaald, zal de variant van 12 studiepunten
van het opleidingsonderdeel “Bachelorpaper geschiedenis” verplicht zijn om op te
nemen.
Veranderingen Schakel en voorbereidingsprogramma:
Niet van toepassing in 2015-2016
Algemeen principe:
Overgangsmaatregelen gebeuren zoveel mogelijk in het voordeel van de student.
Verworven credits worden zoveel mogelijk overgedragen en gevaloriseerd bij
instroom in nieuwe programma.
Het traject van de student wordt individueel bekeken. Let op: neem contact op met
de studietrajectbegeleider voor meer informatie.
Scenario’s voor studenten Schakelprogramma/Voorbereidingsprogramma die
gestart zijn vóór 2015-2016
-
Niet van toepassing in 2015-2016
Veranderingen Master:
-
-
Bijkomende inschrijvingsvereiste bij het opleidingsonderdeel “Masterproef
Geschiedenis”: een afgeronde bachelorpaper is een voorwaarde voor inschrijving
voor de masterproef.
Het opleidingsonderdeel “ Industriële archeologie en industrieel erfgoed” zal worden
gedoceerd in het eerste semester in plaats van het tweede semester.
Invoer nieuw profiel “Food History”
o Nieuw opleidingsonderdeel: “Themes in Cultural History” in module IVHistorische keuzevakken
o Verplaatsing van onderstaande opleidingsonderdelen vanaf 2015-2016 van
het eerste semester naar het tweede semester:
 “Food and society in Classical Antiquity”
 “Food Traditions and Innovations”
Algemene principes Master:
De overgangsmaatregelen gebeuren zoveel mogelijk in het voordeel van de student.
Verworven credits worden zoveel mogelijk overgedragen en gevaloriseerd bij
instroom in het nieuwe programma.
Indien overgangsmaatregelen ervoor zorgen dat studenten door bovenstaande
programmawijzigingen aan minder dan 60 studiepunten komen om de master af te
maken, dienen zij aanvullende opleidingsonderdelen op te nemen om aan dit totaal
te komen. Het traject van de student wordt dus individueel bekeken. Let op: neem
contact op met de studietrajectbegeleider voor meer informatie.
Scenario’s voor studenten Master Geschiedenis die gestart zijn vóór 20152016
-
Studenten hebben de mogelijkheid om in te stromen in het nieuwe profiel. Voor
meer info, contacteer de studietrajectbegeleiding.
Download