YV 0365 Inhoudelijk expert WO

advertisement
Afpuntlijst competentieonderzoek op basis van EVK of EVC
Avond- en weekendopleiding tot bachelor Leraar Lager Onderwijs
Competentiedomein: Inhoudelijk expert
Opleidingsonderdeel: YV 0365 inhoudelijk expert wereldoriëntatie
Studiepunten: 6
Aangeboden in semester 2
EVK-vrijstelling:
120 credits behaald uit de bacheloropleiding leraar lager onderwijs in dagopleiding
deelvrijstelling voor ‘tijd en maatschappij’ (2 studiepunten):
academische bachelor/ master (kunst-)geschiedenis
academische bachelor/ master politieke/sociale wetenschappen
bachelor leraar secundair onderwijs - geschiedenis
deelvrijstelling voor ‘mens en ruimte’ (2 studiepunten):
bachelor toerisme/recreatie
academische bachelor/ master geografie
bachelor leraar secundair onderwijs - aardrijkskunde
deelvrijstelling voor ‘natuur en techniek’ (2 studiepunten)
bachelor ergotherapie
bachelor/master kinesitherapie
bachelor verpleegkunde
bachelor voeding
bachelor leraar secundair onderwijs - biologie
master bio-ingenieur
YV 5365 Tijd en maatschappij
- Een globale kennis van de geschiedenis hebben, tot net niet nu.
Dwz de actualiteit volgen en gebeurtenissen kunnen kaderen. Hierbij meerdere, “objectieve” bronnen hanteren.
- De historisch-wetenschappelijke indeling van de geschiedenis kennen (tijdlijn): van elke periode de grote lijnen kennen
wat de vier domeinen betreft (nl. politiek, sociaal, cultuur en economie), net zoals de samenhang tussen deze domeinen.
Nadruk ligt op continuïteit-discontinuiteit, niet op afzonderlijke details in de marge van maatschappelijke ontwikkelingen.
…..
- De grondbeginselen van de historische kritiek beheersen: kennis van de soorten bronnen en hoe ermee om te gaan,
vaardig zijn hierin.
- Een uitgebreid mentaal referentiekader bezitten op eigen niveau .
- De vaardigheden bezitten om op te zoeken wat men niet weet en om de gevonden info te beoordelen vanuit het eigen
referentiekader.
YV 5865 Mens en ruimte
- Een ruime basis aan kaartkennis bezitten van: België – Europa – Werelddelen.
- Een topografische kaart, een atlas en andere voorstellingen van de ruimte kunnen hanteren.
- Aardrijkskundige begrippen met betrekking tot volgende thema’s op een juiste wijze hanteren: reliëf en hydrografie,
weer en klimaat, landschapstypering.
- Een basisinzicht bezitten in deze verschillende typische aardrijkskundige thema’s (reliëf en hydrografie, weer en
klimaat, landschapstypering, bevolking en bewoning). Deze thema’s kunnen kaderen binnen een ruimtelijk geheel,
alsook linken met andere bestaansdimensies van onze leefwereld.
- Inzicht hebben in de basiselementen i.v.m. de aarde en het zonnestelsel en dit kunnen koppelen aan de leefwereld van
kinderen.
- Bewondering en respect tonen voor de kosmos en de aarde als leefruimte, mee zorg dragen voor onze leefwereld.
- Op de hoogte zijn van de actualiteit in verband met het domein mens en ruimte.
Contact: info.bal[email protected]
Deels
of
Neen
neen
Kruis per domein aan of je kennis bezit. Bij deels kan je eventueel aangeven welke delen
je wel bezit.
Ja
NAAM KANDIDAAT: …………………………………………………
Competentiedomein: Inhoudelijk expert
Deels
of
Neen
neen
Ja
Opleidingsonderdeel: YV 0365 inhoudelijk expert wereldoriëntatie
Studiepunten: 6
Aangeboden in semester 2
NAAM KANDIDAAT: …………………………………………………
YV 5866 Natuur en techniek
- Basisbegrippen bij de beschrijving (bouw en fysiologie) van planten en dieren correct hanteren.
- Verbanden kunnen leggen tussen de bouw en levenswijze/levensverrichten van planten en dieren.
- Aanpassingen van planten en dieren aan seizoenscondities beschrijven, verklaren en toelichten met voorbeelden.
- De verschillende schakels van een voedselketen ontdekken en identificeren, voedselrelaties in een
voedselweb/piramide weergeven en zelf een voedselweb/piramide opstellen en interpreteren.
- Planten en dieren kunnen situeren in het planten- en dierenrijk op basis van uitwendige kenmerken en
levenswijze/verrichtingen.
- Reconstructie van de evolutielijn.
- Verwoorden dat planten en dieren zich op verschillende wijzen voortplanten en een verschillend ontwikkelingsproces
doormaken.
- De opbouw en werking van 8 stelsels van het menselijk lichaam beschrijven en verklaren.
- A.d.h.v. eenvoudige proeven en experimenten natuurkundige verschijnselen en technische inzichten aantonen en
verklaren; en toepassingen van deze begrippen en principes herkennen in de directe omgeving.
- Vlot werken met een dieren- en plantengids en een determinatiesleutel.
- Verantwoord omgaan met levend materiaal
- Respect opbrengen voor de natuur als geheel en bewust kiezen voor het behoud van de natuur.
Ik bewijs de inhouden van de afzonderlijke domeinen met bewijsstukken nr. .........
Contact: [email protected]
Download