YV 0684 Kind in ontwikkeling

advertisement
Afpuntlijst competentieonderzoek op basis van EVK of EVC
Avond- en weekendopleiding tot bachelor Leraar Lager Onderwijs
Competentiedomein: Algemene onderwijsvaardigheden
Niveau 3
Niveau 4
Ik bezit
kennis/ervaring
verworven in een
werksituatie in de
lagere school
Duid voor elke uitspraak hieronder aan hoeveel
kennis/ervaring je bezit.
Ik bezit
kennis/ervaring
verworven buiten het
onderwijs
NAAM KANDIDAAT:
…………………………………………………
Ik bezit weinig of
geen kennis/ervaring
EVK-vrijstellingen:
- minimum 60 credits behaald uit de bacheloropleiding leraar lager onderwijs in dagopleiding
- getuigschrift specifieke lerarenopleiding
- bachelor ergotherapie
- bachelor orthopedagogie
- HOSP graduaat en bachelor gezinswetenschappen
- bachelor sociale readaptatiewetenschappen
- academische bachelor/ master pedagogie en psychologie
- bachelor leraar kleuter of secundair onderwijs
Niveau 1
Niveau 2
Ik bezit kennis/
ervaring verworven in
een werksituatie in
onderwijs buiten de
lagere school
Opleidingsonderdeel: YV 0684 Kind in ontwikkeling
Studiepunten: 8
Aangeboden in semester 2
Kennis van de cognitieve, sociale, morele en emotionele ontwikkeling van
het kind in de lagere school.
Beoordelen en adviezen geven over de ontwikkelingsvoortgang van
leerlingen
Kennis van de leefwereld van het kind in de lagere school en opvoeding in
de klas
Creëren van een positief leefklimaat voor de kinderen in de
leerlingengroep (een positieve interactie met de kinderen opbouwen, ervoor zorgen dat
kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen, sensitief en inlevend omgaan met de kinderen, eigen
omgang met kinderen kritisch bevragen met het oog op een groeibevorderende relatie met elk kind,
kennis van groepsdynamische en interactieprocessen en eindtermen voor sociale vaardigheden)
Erop gericht zijn om uit diverse situaties en informatiebronnen ideeën te
genereren en deze op een originele manier gestalte te geven in een
ontwikkelingsaanbod voor de kinderen.
De emancipatie van de kinderen bevorderen. (de eigenheid van het individuele kind
en van de sociale en culturele groepen herkennen, bespreekbaar maken en hanteren met het oog
op zelfontplooiing en integratie van de kinderen, kinderen stimuleren tot mondigheid,
zelfstandigheid, eigen initiatief, verantwoordelijkheid en participatie)
Een gestructureerd werkklimaat bevorderen: technieken, vaardigheden en
werkwijzen aanwenden die te maken hebben met klasmanagement.
Omgaan met kinderen in sociaal-emotionele probleemsituaties en met
kinderen met gedragsmoeilijkheden. (signalen van probleemgedrag herkennen, op een
planmatige wijze hulp bieden bij problemen, kennis van diverse vormen van sociaal-emotionele
probleemsituaties, signalen en ontstaan van probleemgedrag, kennis van mogelijke interventies)
Kennis van studiemotivatie en motivatie (exentrieke en intrinsieke) kunnen
observeren in gedrag, technieken hanteren om lerenden zowel exentriek
als intrinsiek te motiveren om te leren.
Adviezen en activiteiten voor gedragsbijsturing voorstellen en zelf
uitvoeren.
Ik bewijs de kennis/ervaring op niveau 2,3 en 4 met bewijsstukken nr. ……..
Contact: [email protected]
Download