Human Factors voor de Gezondheidszorg

advertisement
HumanFactorsvoordeGezondheidszorg
“Omdatziekenhuizenbeter,duurzamerenveiligerkunnen.Voorpatiëntènzorgverlener.”
Intergo is ervan overtuigd dat fundamentele kennis over menselijke cognitie en gedrag
essentieel is voor het succesvol implementeren van nieuwe eHealth applicaties, medische
technologieën en het (her) ontwerpen van werkomgevingen. Intergo wil met haar kennis
bijdragen aan realistische en praktische toepassingen om werkomgevingen slimmer, beter, en
veiligertemaken.
Mensensysteem
In onze visie zijn excellente zorgprestaties het gevolg van een optimale
interactie tussen de systeemcomponenten mens, techniek en organisatie.
Suboptimalewerkprocessenenslechtgebruikvantechniekisniethetresultaat
vangeïsoleerdegedragingenvanindividuen,maarvandeinteractiestussende
mens en de slecht ontworpen systeemcomponenten waar ze mee moet
1
werken . Het voorkomen van vermijdbare schade voor een veilige
gezondheidszorgstaatmomenteelsterkindebelangstelling.DeInspectieen
1
Karsh,B.,Weinger,M.B.,Abbot,P.A.&Wears,R.L.(2010)Healthinformationtechnology
fallaciesandsoberrealities.JournaloftheAmericanMedicalInformaticsAssociation,17(6),617-623.
Accreditatie instanties sturen sterk op de VMS-veiligheidsthema’s en het
convenantmedischetechnologie.Daarnaastweetdepatiëntooksteedsvaker
2
degangnaareenletselschadespecialisttevinden .
Wezieneentendensindegezondheidszorgomongewenstegebeurtenissente
voorkomen met pogingen om gedrag te veranderen door middel van
trainingen of procedures. Het wordt veelal aangenomen dat het
onderpresteren van zorginstellingen het primaire gevolg is van menselijke
tekortkomingen in gedrag en cognitie. Dit is ook de reden waarom
verondersteld wordt dat (nieuwe) technologieën de gezondheidzorg veiliger
zullenmaken.Wanneerditniethetgevalisworden‘gebruikersfouten’ofeen
gebrekaantraininginhetwerkenmethetbetreffendeapparaataangewezen
alsoorzaakof‘RootCause’.
HumanCenteredDesign
Schade bij patiënt en zorgverlener als gevolg van fouten is niet uit te sluiten,
maarwijzijnervanovertuigddatdekansopeenfoutwelteminimaliserenis.
Hierin vormen de mens, de processen en de techniek samen een integraal
systeem. Het maakt dan niet uit of die mens een rol heeft als arts,
verpleegkundige of patiënt. De mens, de processen en de techniek zijn een
drie-eenheid die samen zorgen voor een optimale performance van het
2
Skiprredactie(2015),Vakerschadeclaimingediendnamedischefout,Skipr.
zorgsysteem.
DefocusmoetvolgensIntergoliggenopeenintegraleafstemmingvanmens,
techniek en organisatie, omdat hiermee wordt voorkomen dat mensen
getraindmoetenwordenomdegevolgenvanslechtontworpensystemenop
tevangen.Wijgelovendaaromookdatdefocusnietmoetliggenopmensen
lerenhungedragaantepassen,wantdanveranderterimmersnietswezenlijks
aan de interactie tussen de componenten mens, techniek en organisatie
binnen een systeem. Wij streven naar het verbeteren van ontwerp voor
menselijkgebruik,naarHumanCenteredDesign.
Van de verpleegkundige die bloed afneemt tot de snijdend specialist die een
tumor wegsnijdt; allemaal verdienen ze het om in een omgeving te opereren
diehenhelptinplaatsvanuitdaagtbijdatgenewaarzijvoorzijnopgeleid:het
leverenvangoedezorg.
LifeCycleErgonomicsTM:Ontwerpenvoormorgen
De introductie van nieuwe en slimme technologieën zoals eHealth, IBM
Watsonenchirurgischerobotsleidentotsteedscomplexerewerkomgevingen.
TM
MethettoepassenvanIntergo’sLifeCycleErgonomicsMethod(LCE )kanin
de (her)ontwerpfase de weerbaarheid van zorgsystemen worden versterkt.
TM
LCE iseenkosteneffectievemensgerichteontwerpbenadering.
Reeds in de conceptfase wordt rekening gehouden met de rol van de mens
binnendeverschillendestadiavandelevenscyclusvanhette(her)ontwerpen
systeem of product. Immers, in elke fase van de life cycle van een product,
technisch systeem of werkplek moet de mens op een efficiënte en
doeltreffende manier, maar ook gezond en veilig kunnen functioneren. Bij
bestaande technische apparatuur of werkplekken kan een toetsing of advies
wordengegevenomverbeteringenteimplementeren.
Nieuwe technologieën gaan ook gepaard met de introductie van nieuwe
operationele risico’s, zowel voor de hulpverlener als patiënt. Deze risico’s
moeten vooraf goed geanalyseerd worden om tot effectieve
beheersmaatregelenkomen.Ookkunnendoormiddelvaneenonafhankelijke
incidentenanalyse nieuwe inzichten over risico’s ontstaan die bij het ontwerp
niet voorzien waren. Informatie uit deze incidentenanalyse kan gebruikt
worden om zwakheden in bestaande systemen bloot te leggen en hier
verbetermaatregelen voor te ontwerpen. Door dit leren van incidentenproces
ontstaateensysteemdatstreeftnaarcontinuverbeteren.
Veiligheid,kwaliteitendraagvlak
Wij willen dat veranderingen en innovaties in de gezondheidszorg niet alleen
technologie gedreven zijn, maar dat deze worden ontworpen rondom de
capaciteiten en beperkingen van de mens. Alleen op deze manier kan het
potentieel van mens en techniek volledig benut worden. De kans op een
menselijke fout wordt pas minimaal als de menselijke taak niet los wordt
beschouwdvandeprocessen,nietlosvandetechniekmaarooknietlosvande
omgevingwaarindemenshandelt.
Intergo heeft veel ervaring met human factors en dankt haar bestaansrecht
aan de meerwaarde van het Human Factors vakgebied aan het functionele
ontwerp van techniek en organisatie. Human factors gaat over het vergroten
van de efficiency, veiligheid en effectiviteit door technologie, processen en
werksystemen beter op elkaar en rondom de mens af te stemmen. Human
Factors richt zich daarbij op twee aan elkaar gerelateerde uitkomsten: een
3
verbeterdesysteemprestatieenhetwelzijnvanmensen .Hetisdecombinatie
vandezetweeuitkomstenwatHumanFactorstoteenuniekvakgebiedmaakt.
Intergo wil bereiken dat het Human Factors vakgebied een vaste rol krijgt bij
de aanschaf van nieuwe medische technologie, het ontwerp en inrichten van
nieuwewerkomgevingenenbijhetuitvoerenvanincidenten-enrisicoanalyses.
Het Human Factors vakgebied is sinds de jaren ‘40 uitgegroeid tot een
volwassenwetenschappelijkedisciplineenheefthaarmeerwaardemeermaals
bewezen in andere industrieën zoals de luchtvaart, olie & gas en de chemie
industrie.Detijdisnurijpvooreenvolledigeintegratievanhetvakgebiedinde
4
gezondheidszorg .
Ontwerp,risicoanalysesenongevalsanalyses
Intergo onderzoekt en verklaart de achterliggende oorzaken van menselijk
gedrag en cognitie binnen de steeds complexer wordende gezondheidszorg.
Dit doen we door het in kaart brengen van de cognitieve en fysieke
karakteristieken van de mens met behulp van een grondige analyse van de
interacties binnen een systeem. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling
van een zorgsysteem dat bestand is tegen onvoorziene omstandigheden.
Intergo werkzaamheden bestaan uit analyses en ontwerpen op de volgende
kerngebieden:
• Werkplekontwerp
¡
Intergogaatsamenmetuopzoeknaarrisicobeheersingsmaatregelenomde
kans op een menselijke fout te verkleinen. Door mee te ontwikkelen met
ingrijpendeinnovatieswordtuwzorgsysteemweerbaardertegenongewenste
gebeurtenissen. Zo ontstaat een veilige werkomgeving waarbinnen
zorgverlenersoptimaalkunnenpresteren.Doorineenvroegstadiumvaneen
verandering de eindgebruiker bij het ontwerp te betrekken creëert Intergo
draagvlakbijdeeindgebruikers.Ditisvanpositieveinvloedopdeacceptatieen
eigenaarschapvande(technologische)veranderingendiedezorgtewachten
staat.
¡
¡
¡
¡
• Incidentenanalyses
¡
¡
¡
¡
De ervaring leert dat een mensgerichte werkplek ook een positieve invloed
heeftophetwelzijnvandezorgverlenerenhetziekteverzuimdaalt.Zowelde
verbeterde prestatie als het verminderde ziekteverzuim geeft zekerheid aan
patiëntenzorgverlener.
¡
¡
¡
Dul,J.,Bruder,R.,Buckle,P.,Carayon,P.,Falzon,P.,Marras,W.S.,Wilson,J.R.&Doelen,B.Van
der(2012).AstrategyforHumanFactors/Ergonomics:Developingthedisciplineandprofession.
Ergonomics,55(4),377-395.
4
Gurses, A. Ozok A. & Pronovost P. (2013) Time to accelerate integration of human factors and
ergonomicsinpatientsafety.BMJQuality&Safety,21,347-351.
Tripod
RCA
PRISMA
SIRE
ECFA+.
• Risicoanalyses
¡
3
Inrichtenwerkbelasting
Mens-Machine-Interactiedesign
AlarmManagement
Opstellenprogrammavaneisen
Ergonomischebeoordelingen
¡
¡
PRI
SAFER
HF-LOPA
BowTie
HAZID/HAZOP
KernwaardenIntergo
Intergo–TeamGezondheidszorg
Een ongewenste gebeurtenis kan soms leiden tot spanningen binnen een
organisatie.Omdieredenkanhetprettigzijnombijeenonafhankelijkepartij
te rade te gaan, zeker wanneer het prestaties van individuen betreft. Intergo
heeft de kernwaarden Integriteit en onafhankelijkheid dan ook hoog in het
vaandel staan. Onze klanten waarderen dit en Intergo heeft een groot track
record op het gebied van incidentenanalyses opgebouwd. Betrokkenheid en
participatief zijn de kernwaarden die ons kenmerken bij ontwerp- en
inrichtingsvraagstukken. Hierbij valt te denken aan het faciliteren van de
gebruikersinbreng en het vertalen van functionele eisen in functionele
ontwerpoplossingen.
Wiltuhetbestehalenuituwmensenensystemen?Neemdancontactopmet
hetTeamGezondheidszorgvanIntergo:
Intergobeschiktoverindustrieoverschrijdendekennis
en heeft al ruim 50 jaar ervaring op het gebied van
human factors. Het Intergo team bestaat uit
onafhankelijke en CREE-geaccrediteerde experts met
diverse aan achtergronden, zoals de cognitieve
psychologie,
gezondheidswetenschappen,
werktuigbouwkunde, industrieel ontwerpen en de
bewegingswetenschappen.
©2015INTERGO
Pausdam2.3512HNUtrecht
T +31(0)306778700
F +31(0)306778701
[email protected]
Gert-JanKamps,MSc
[email protected]
+31(0)306778709
drsKirstenSchreibers,EurErg
[email protected]
irFennekeBlommers,EurErg
[email protected]
irMelcherZeilstra,EurErg
[email protected]
Wijzijnstelligovertuigdvandefunctionelemeerwaardevanhethumanfactors
vakgebiedvooreenveiligeenkwalitatiefhoogwaardigegezondheidszorg.Wij
willendeintegratievanhethumanfactorsvakgebiedbinnendezorggraageen
duwtje in de rug geven. Daarom bieden wij u op de volgende websites meer
informatieaanommethumanfactorsaandeslagtegaan:
• www.humanerror.nl
• www.werkbelasting.nl
• www.cctvguidelines.com
AlgemeneinformatieoverIntergovindtuop:
• www.intergo.nl
Download