De gave en de gaven

advertisement
Rotsen en
bergen
en water drinken.
Toekomende eeuw
P christen
R leven
R R
Deze eeuw †Het
Eschaton
Toekomende eeuw
Deze eeuw
Het christen leven
Eschaton
Toekomende eeuw
Deze eeuw
Het christen leven
Eschaton
De eschaton en jouw eschaton
Joh. 16:13-14
doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal
Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij
zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort,
zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u
verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal
het uit het mijne nemen en het u verkondigen.
 De Heilige Geest:
 Wijst de weg naar de volle waarheid
 Verkondigt de toekomst (die van Jezus is)
 Verheerlijkt Jezus
Gods droom, jouw doel
Het effect:



Leren denken vanuit je bestemming
Kiezen voor de aanstaande identiteit
Brengt je in een vacuüm


In het vacuüm moet je risico nemen
In vacuüm vind je Gods voorziening
Er ontstaat karakter:


Hoe denkt iemand die ...
Bestemd tot gelijkvormigheid aan Christus
De geest van de profetie = bestemming aankondigen
 Het getuigenis van Jezus over jouw leven
 Waarom heeft Hij jouw gekocht en betaald?
Mozes’ start…
Brandende braambos moment
Mozes’ tegenwerpingen
 Begint bij RELATIE
 Wie ben ik?
 Wie bent U?
 Daaronder de opgedane ERVARING
 Zullen ze luisteren! (eerder deden ze het niet)
 Ik kan niet spreken! (eerder lukte me dat niet)
 En dan kom je bij de kern; de WIL
 Ik durf niet!
 Ik wil niet!
Massa & Meriba

Massa & Meriba I (Exodus 17:1-7)





Massa & Meriba II (Numeri 20:2-13)

Neem de staf en laat de vergadering samenkomen,
gij en uw broeder Aaron;

SPREEK dan tot de rots,


Ga voor het volk uit neem oudsten van Israel met u;
neem ook de staf waarmee gij de Nijl geslagen hebt,
Ik zal daar voor u op de rots bij Horeb staan;
dan zult gij op de rots SLAAN
Mozes komt in de strijd opnieuw zichzelf tegen


Driftkikker (sloeg ooit een Egyptenaar dood)
God’s voorziening en mijn karakter ontwikkeling
De rots
1 Kor. 10:4-6
en allen dezelfde geestelijke drank dronken, want zij dronken uit
een geestelijke rots, welke met hen medeging, en die rots was
de Christus.
Jesaja 53:10
Maar het behaagde de Here hem te verbrijzelen. Hij maakte
hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal
hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben
en het voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang
hebben.
Jezus heeft voorzien en onze roeping is dat laten zien
Zelf doen
= getuigenis vertekenen
= bestemming missen
Staan of slaan
Mozes:
 Staat voor een woedende menigte
 Moet op een rots gaan staan
 Heeft alleen een houten stok
 Heeft water nodig…
 Wat doe je dan???
 Slaan geeft ruimte aan je innerlijke spanning
 Maar voortaan is dat niet meer de bedoeling…
God plaatst ons op de rots




Er is voorzien maar geloven ik dat
Het uiterlijk zegt soms het tegenovergestelde
Opdracht, staan en spreken
Of ga je slaan ?
Vragen
 Welke uitdaging kreeg jij (braambos
moment)
 Welke rots kom je tegen
 Welke karakter punt speelt op
 Wat zegt God
 Durf je te spreken tot de rots?
Download