Les 39 Laatste les Quiz en bingo

advertisement
Kwisvragen laatste les
Welk groepje heeft als eerste tien punten?
Zestien vragen …
DE BIJBEL
1 In welke taal is het oude testament geschreven?
a) Hebreeuws
b) Grieks
c) Latijn
2
Uit hoeveel boeken bestaat de bijbel?
a) 39
b) 66
c) 58
WONEN
3 Op welke dag schiep God Adam en Eva?
a) eerste (dag en nacht)
b) zevende (rust)
c) zesde
4
Bij welk verhaal hoort de regenboog?
a) Mozes door de zee
b) God maakt de aarde
c) Ark van Noach
MOZES
5 Mozes dreef in een mandje op het water van de
a) Nijl
b) Eufraat (Irak, Mesopotamie)
c) Jordaan (Israel)
6. Een som. Tel op het aantal plagen in Egypte,
het aantal jaren dat Mozes schaapherder was en
het aantal regels dat God gaf op de twee stenen
a) dertig
b) zestig (10,40,10)
c) veertig
FEEST
7 Welk rijtje heeft alleen Joodse feesten?
a) Chanoeka, Poerim , Offerfeest
b) Chanoeka, Poerim, Pesach
c) Chanoeka, Pesach, Advent
KERST
8 Hoe heet de periode voor kerst
a) advent
b) lijdenstijd
c) pinksteren
ISLAM / MOSKEEBEZOEK
9 Welk rijtje van de vijf zuilen van de Islam klopt niet?
a) vasten, bidden, bedevaart
b) bidden, koranles, geloofsbelijdenis (koranles niet)
c) geld voor armen, bedevaart, geloofsbelijdenis
KIJK! VERHALEN VAN JEZUS
10 Jezus veranderde water in wijn op een bruiloft in
a) Jericho
b) Bethlehem
c) Kana
DRIE OP EEN RIJ
11 In Indonesie zijn bijna alle mensen
a) Joods
b) Moslim
c) Christen
GOEDE VRIJDAG/PASEN
12 Waarom heet Goede Vrijdag Goede Vrijdag?
a) Het was goed voor de Romeinen. Eindelijk rust in Jeruzalem
b) Het was goed voor de priesters. Nu konden zij weer de belangrijkste godsdienstleiders zijn
c) Het was goed voor iedereen. Door Jezus dood kunnen mensen weer vrienden met God
worden.
MOEDIGE MENSEN
13 Wie was de slechterik in het verhaal van (koningin) Esther?
a) Haman
b) Boas
c) Mordechai
HEMELVAART/ PINKSTEREN
14 Hoeveel dagen zitten er tussen Pasen en Pinksteren?
a) veertig
b) vijftig
c) tien
15 Welke opdracht geeft Jezus niet(!!!) bij zijn hemelvaart
a) Wachten in Jeruzalem op de Heilige Geest
b) Over Jezus vertellen tot het einde van de aarde
c) Een dier offeren in de tempel
KIJKJE IN DE KERK
16 Welke letters duiden de naam Christus aan?
a) X en P
b) A en O
c) C en R
Download