Titel - PG De Schuilplaats

advertisement
19-2-2017
Wanneer de rek er uit is
Vanuit de relatie met God bouwen aan relaties.
SPANNING / HOOGSPANNING
Numeri 20: 2-13
2
Toen er geen water meer was, liep het volk tegen Mozes en
Aäron te hoop. 3 Ze maakten Mozes verwijten. ‘Waren wij ook
maar omgekomen toen een deel van ons volk door het
ingrijpen van de HEER stierf,’ zeiden ze. 4 ‘Waarom hebt u het
volk van de HEER naar deze woestijn gebracht? Om ons hier
te laten sterven, met ons vee? 5 Waarom hebt u ons
weggehaald uit Egypte en ons naar dit afschuwelijke oord
gebracht? Er is hier geen koren, er zijn hier geen vijgenbomen,
geen wijnstokken en geen granaatappelbomen. En drinkwater
is er ook niet.’
Numeri 20: 2-13
Mozes en Aäron verwijderden zich van de gemeenschap en
gingen naar de ingang van de ontmoetingstent. Daar wierpen
ze zich ter aarde. Toen verscheen de majesteit van de HEER. 7
De HEER zei tegen Mozes: 8 ‘Neem de staf en roep met je
broer Aäron de Israëlieten bijeen. In hun bijzijn moeten jullie de
rots daar bevelen water te geven. Jullie zullen water voor hen
uit de rots laten komen, en mensen en vee te drinken geven.’
6
Numeri 20: 2-13
9
Mozes nam de staf uit het heiligdom, zoals de HEER hem
had opgedragen. 10 Hij en Aäron lieten iedereen bij de rots
samenkomen.
‘Luister, opstandig volk,’ zei Mozes, ‘zullen wij voor u uit deze
rots water laten stromen?’
11
Hij hief zijn hand op, sloeg tweemaal met zijn staf op de
rots, en het water stroomde eruit, zodat iedereen te drinken
had, en ook het vee.
Mozes met het volk
Diciepelen wie de meeste zal zijn
Paulus en Barnabas (Marcus)
Hebreeën 12 : 15
14
Jaagt naar vrede met allen en naar de
heiliging, zonder welke niemand de Here zal
zien. 15 Ziet daarbij toe, dat niemand
verachtere van de genade Gods, dat er geen
bittere wortel opschiete en verwarring stichte,
en daardoor zeer velen zouden besmet
worden.
EMMER VULLING
EMMER VULLING
ballast
Verleden
/
jeugd
Ziekte
Occult
Verkeerd Vader beeld
Negatief zelfbeeld
Traumatische ervaring
Mattheus 9: 35-38
35
En Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in hun
synagogen en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk
en genas alle ziekte en alle kwaal. 36 Toen Hij de scharen zag,
werd Hij met ontferming over hen bewogen, daar zij
voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder
hebben. 37 Toen zeide Hij tot zijn discipelen: De oogst is wel
groot, maar arbeiders zijn er weinig. 38 Bidt daarom de Heer
van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in zijn oogst.
Hoe maak je de emmer leeg ?
Fitnes
Koop een hond
wandelen
Joga / medtatie
Pastorale hulp
Bidstond / kring / samenkomst
Stilletijd
Sabat
Mozes en schoonvader Jetro
JEZUS
Mattheus 11: 28-30
28
Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast
zijt, en Ik zal u rust geven; 29 neemt mijn juk
op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig
en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor
uw zielen; 30 want mijn juk is zacht en mijn last
is licht.
Numeri 20: 2-13
Mozes en Aäron verwijderden zich van de gemeenschap en
gingen naar de ingang van de ontmoetingstent. Daar wierpen
ze zich ter aarde. Toen verscheen de majesteit van de HEER. 7
De HEER zei tegen Mozes: 8 ‘Neem de staf en roep met je
broer Aäron de Israëlieten bijeen. In hun bijzijn moeten jullie de
rots daar bevelen water te geven. Jullie zullen water voor hen
uit de rots laten komen, en mensen en vee te drinken geven.’
6
Download