Damiaanactie en de SDG`s

advertisement
SDG’S
Een introductie
Datum: 29 december 2016
Eind september 2015 keurden de staats- en regeringsleiders van de 193 staten van de Verenigde Naties 17
Sustainable Development Goals (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen - SDG’s) goed die de wereld tegen
2030 moet behalen. De doelstellingen streven naar het uitbannen van armoede en het aanpakken van de
groeiende ongelijkheid. Ze willen dat iedereen toegang heeft tot basisvoorzieningen als water, onderwijs,
gezondheidszorg en energie. Ze willen ook de impact van het economisch systeem op het leefmilieu
terugdringen en ecosystemen veilig stellen. De SDG’s beloven dat niemand wordt achtergelaten. Het zijn
ambitieuze doelstellingen die overal ter wereld behaald moeten worden.
1 Wat zijn de SDG’s?
De nieuwe ontwikkelingsagenda schuift 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) en 169 targets naar voren rond
domeinen als armoedebestrijding, onderwijs, de strijd tegen ongelijkheid, duurzame productie en consumptie, klimaat,
vreedzame samenlevingen,… De doelstellingen zijn globaal en universeel toepasbaar.
De SDG’s worden goedgekeurd op een moment dat de wereld voor enorme uitdagingen staat. De
Millenniumdoelstellingen hebben de afgelopen vijftien jaar aangetoond dat sociale vooruitgang mogelijk is. Toch
blijven nog steeds miljoenen mensen leven in extreme armoede, zonder toegang tot gezondheidszorg of sociale
bescherming. Een uitdaging is om sociale rechten voor iedereen toegankelijk te maken.
Een andere uitdaging is het verminderen van de enorme impact van de mens op het milieu en het klimaat. Willen we
de planeet leefbaar houden, en willen we dat de sociale en economische vooruitgang niet door ecologische rampen
wordt tenietgedaan, dan moeten we ingrijpende maatregelen nemen om onze manier van leven op de grenzen van
onze planeet af te stemmen.
1.1
Universeel
De SDG’s zijn universele doelstellingen, wat betekent dat ook België ze moet integreren in haar beleid. België moet
de doelen op binnenlands vlak behalen, maar moet even goed ondersteuning bieden aan ontwikkelingslanden opdat
ook zij tegen 2030 de doelen realiseren. Die vertaling moet gebeuren in diverse domeinen als energie, landbouw,
handel, onderwijs, fiscaliteit, buitenlandse betrekkingen, sociale zaken, ontwikkelingssamenwerking,… en op alle
verschillende beleidsniveaus. Het beleid moet op een participatieve manier tot stand komen en rekening houden met
het perspectief van gendergelijkheid.
1.2
Geen eindpunt
De SDG’s mogen niet gezien worden als een eindpunt. Ze zijn doelstellingen voor de middellange termijn – de
horizon is 2030 – terwijl nog veel grotere inspanningen nodig zijn tegen 2050. De SDG’s zijn overigens niet perfect.
Ze zijn het resultaat van een politiek onderhandelingsproces, kampen soms met vaagheden of inconsistenties en zijn
niet altijd even ambitieus. Toch zou het behalen van de doelstellingen een hele stap voorwaarts betekenen. Het is een
zeer krachtig signaal dat ze door de hele wereld mee opgesteld werden.
1.3
17 doelstellingen
• SDG 1 - Beëindig armoede overal en in al haar vormen
• SDG 2 - Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw
• SDG 3 - Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden
• SDG 4 - Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen
• SDG 5 - Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes
• SDG 6 - Verzeker toegang en duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen
• SDG 7 - Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen
• SDG 8 - Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve
tewerkstelling en waardig werk voor iedereen
• SDG 9 - Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer
innovatie
• SDG 10 - Dring ongelijkheid in en tussen landen terug
• SDG 11 - Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam
• SDG 12 - Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen
• SDG 13 - Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden
• SDG 14 - Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen
• SDG 15 - Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam,
bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe
• SDG 16 - Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker
toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen
• SDG 17 - Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame
ontwikkeling
1.4
Gebaseerd op de vijf pijlers van duurzame ontwikkeling
De 17 SDG’s kunnen worden gegroepeerd in 5 clusters. Dat maakt dat ze meteen overzichtelijker en meer werkbaar
zijn. Deze 5 clusters of P’ss van duurzame ontwikkeling zijn people, planet, prosperity, peace en partnership.
2
2 Damiaanactie en de SDG’s
Als medische NGO ligt onze focus uiteraard op ziektebestrijding, meer bepaald de ziektebestrijding tegen lepra, tbc
en leishmaniasis. Ons vertrekpunt is dus SDG 3 goede gezondheid en welzijn.
De ziektes waar we tegen strijden zijn armoedeziektes, en armoede is een verschijnsel dat mensen raakt op
verschillende levensdomeinen. We zijn er van overtuigd dat je moet inzetten op al die levensdomeinen om de vicieuze
cirkel van armoede te doorbreken. En daarom werken we in beperkte mate en indirect ook aan enkele andere
doelstellingen dan SDG 3.
3
Download