Damiaanactie en de SDG`s

advertisement
SDG’S
Een introductie
Datum: 29 december 2016
Eind september 2015 keurden de staats- en regeringsleiders van de 193 staten van de Verenigde Naties 17
Sustainable Development Goals (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen - SDG’s) goed die de wereld tegen
2030 moet behalen. De doelstellingen streven naar het uitbannen van armoede en het aanpakken van de
groeiende ongelijkheid. Ze willen dat iedereen toegang heeft tot basisvoorzieningen als water, onderwijs,
gezondheidszorg en energie. Ze willen ook de impact van het economisch systeem op het leefmilieu
terugdringen en ecosystemen veilig stellen. De SDG’s beloven dat niemand wordt achtergelaten. Het zijn
ambitieuze doelstellingen die overal ter wereld behaald moeten worden.
1 Wat zijn de SDG’s?
De nieuwe ontwikkelingsagenda schuift 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) en 169 targets naar voren rond
domeinen als armoedebestrijding, onderwijs, de strijd tegen ongelijkheid, duurzame productie en consumptie, klimaat,
vreedzame samenlevingen,… De doelstellingen zijn globaal en universeel toepasbaar.
De SDG’s worden goedgekeurd op een moment dat de wereld voor enorme uitdagingen staat. De
Millenniumdoelstellingen hebben de afgelopen vijftien jaar aangetoond dat sociale vooruitgang mogelijk is. Toch
blijven nog steeds miljoenen mensen leven in extreme armoede, zonder toegang tot gezondheidszorg of sociale
bescherming. Een uitdaging is om sociale rechten voor iedereen toegankelijk te maken.
Een andere uitdaging is het verminderen van de enorme impact van de mens op het milieu en het klimaat. Willen we
de planeet leefbaar houden, en willen we dat de sociale en economische vooruitgang niet door ecologische rampen
wordt tenietgedaan, dan moeten we ingrijpende maatregelen nemen om onze manier van leven op de grenzen van
onze planeet af te stemmen.
1.1
Universeel
De SDG’s zijn universele doelstellingen, wat betekent dat ook België ze moet integreren in haar beleid. België moet
de doelen op binnenlands vlak behalen, maar moet even goed ondersteuning bieden aan ontwikkelingslanden opdat
ook zij tegen 2030 de doelen realiseren. Die vertaling moet gebeuren in diverse domeinen als energie, landbouw,
handel, onderwijs, fiscaliteit, buitenlandse betrekkingen, sociale zaken, ontwikkelingssamenwerking,… en op alle
verschillende beleidsniveaus. Het beleid moet op een participatieve manier tot stand komen en rekening houden met
het perspectief van gendergelijkheid.
1.2
Geen eindpunt
De SDG’s mogen niet gezien worden als een eindpunt. Ze zijn doelstellingen voor de middellange termijn – de
horizon is 2030 – terwijl nog veel grotere inspanningen nodig zijn tegen 2050. De SDG’s zijn overigens niet perfect.
Ze zijn het resultaat van een politiek onderhandelingsproces, kampen soms met vaagheden of inconsistenties en zijn
niet altijd even ambitieus. Toch zou het behalen van de doelstellingen een hele stap voorwaarts betekenen. Het is een
zeer krachtig signaal dat ze door de hele wereld mee opgesteld werden.
1.3
17 doelstellingen
• SDG 1 - Beëindig armoede overal en in al haar vormen
• SDG 2 - Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw
• SDG 3 - Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden
• SDG 4 - Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen
• SDG 5 - Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes
• SDG 6 - Verzeker toegang en duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen
• SDG 7 - Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen
• SDG 8 - Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve
tewerkstelling en waardig werk voor iedereen
• SDG 9 - Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer
innovatie
• SDG 10 - Dring ongelijkheid in en tussen landen terug
• SDG 11 - Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam
• SDG 12 - Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen
• SDG 13 - Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden
• SDG 14 - Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen
• SDG 15 - Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam,
bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe
• SDG 16 - Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker
toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen
• SDG 17 - Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame
ontwikkeling
1.4
Gebaseerd op de vijf pijlers van duurzame ontwikkeling
De 17 SDG’s kunnen worden gegroepeerd in 5 clusters. Dat maakt dat ze meteen overzichtelijker en meer werkbaar
zijn. Deze 5 clusters of P’ss van duurzame ontwikkeling zijn people, planet, prosperity, peace en partnership.
2
2 Damiaanactie en de SDG’s
Als medische NGO ligt onze focus uiteraard op ziektebestrijding, meer bepaald de ziektebestrijding tegen lepra, tbc
en leishmaniasis. Ons vertrekpunt is dus SDG 3 goede gezondheid en welzijn.
De ziektes waar we tegen strijden zijn armoedeziektes, en armoede is een verschijnsel dat mensen raakt op
verschillende levensdomeinen. We zijn er van overtuigd dat je moet inzetten op al die levensdomeinen om de vicieuze
cirkel van armoede te doorbreken. En daarom werken we in beperkte mate en indirect ook aan enkele andere
doelstellingen dan SDG 3.
2.1
Focus SDG 3 goede gezondheid en welzijn
Binenn deze doelstelling zijn er vele targets opgesteld. Heel specifiek werken wij actief aan volgende target:
Tegen 2030 een einde maken aan epidemieën zoals aids, tuberculose, malaria en verwaarloosde tropische
ziekten, alsook hepatitis, door water overgebrachte ziekten en andere overdraagbare ziekten bestrijden
Lepra is hier opgenomen onder de term verwaarloosde tropische ziekten.
2.2
2.2.1
Maar ook een (kleine) bijdrage in het realiseren van...
SDG 1 geen armoede
Armoede is een kluwen dat veel aspecten van het leven aantast. Slechte huisvesting zorgt voor slechte gezondheid,
dat er dan weer voor zorgt dat je niet meer kan gaan werken, wat dan weer zorgt voor minder inkomen en op die
manier kan je dan weer minder deelnemen aan het sociale leven, ... Armoede is een spinnenweb waarin je vast komt
3
te zitten en je geraakt in een neerwaartse vicieuze cirkel waar je niet meer alleen uit geraakt. Vanuit onze expertise
proberen we 1 schakel uit te schakelen en zo ons steentje bij te dragen in het doorbreken van het armoedeverhaal.
2.2.2
SDG 2 geen honger
Zeker tijdens de behandeling ondersteunen we de patiënten door middel van voedselpakketten voor het hele gezin.
Omdat patiënten moeten aansterken om de behandeling door te komen; omdat het gezinsinkomen vaak wegvalt als
moeder of vader ziek is en zo het hele gezin een vogel voor de kat is om ziek te worden, omdat we geloven dat
voldoende eten hebben een beschermingsfactor is om niet opnieuw ziek te worden
2.2.3
SDG 4 kwaliteitsvol onderwijs
We geloven dat onderwijs een hefboom is om uit de armoede te geraken. In het kader van care after cure betalen we
dan ook vaak het onderwijsgeld van een kind in het gezin, ook al was het kind niet de patiënt.
2.2.4
SDG 5 gendergelijkheid en empowerment van meisjes en vrouwen
Iedereen is welkom bij Damiaanactie, jong en oud, man en vrouw, verschillende religies, ... In veel van de
projectlanden waar we actief zijn is basisgezondheidzorg voor vrouwen geen evidentie.
Maar ook het tewerk stellen van vrouwen is niet in al onze projectlanden een evidentie.
2.2.5
SDG 8 werk
We kiezen heel bewust om te werken met lokaal personeel. We geloven dat mensen met hetzelfde waarden en
normenpatroon en iemand die de plaatselijke cultuur eigen is, een veel betere hulpbron kunnen zijn dan wanneer we
Belgische hulpverleners zouden importeren. Het spreken van dezelfde taal, kennis hebben van de plaatselijke cultuur,
religie, ... zorgen voor een betere relatie tussen hulpverlener en patiënt.
Daarnaast geloven we er ook in dat we op deze manier ook bijdragen tot het creëren van werkgelegenheid.
2.2.6
SDG 10 verminderde ongelijkheid
We blijven er voor strijden dat de stigma’s die er zijn rond lepra en tbc doorbroken worden. Zo hebben we mee aan de
kar getrokken om de stigmatiserende wetten die er nog steeds zijn in India voor mensen met lepra om die uit de wet
te krijgen. Stapje voor stapje. Vroeger mochten mensen met lepra bv. niet de bus nemen of vrouwen met lepra
mochten niet trouwen, ...
We proberen de ongelijkheid weg te nemen op beleidsniveau, maar ook op niveau van een gemeenschap door bv.
sensibiliserende acties op te zetten en correcte informatie te geven over de ziektes, zodanig dat uitsluiting of afsluiting
niet meer aan de orde is.
2.2.7
SDG 17 partnerschappen
We werken samen met andere organisaties, lokale en nationale NGO’s om onze doelstellingen te bereiken. Elke
partner zet in op zijn of haar sterkte, maar met de bedoeling om er samen sterker voor te staan. Meer impact te
hebben, om de ziektes te bestrijden om patiënten een menswaardig bestaan te geven
4
Download