PowerPoint-presentatie

advertisement
Onverplicht maar niet vrijblijvend
Juridische aspecten van het vrijwilligerswerk
• Programma
 Rechtspersoon
 Aansprakelijkheid
 Verzekeringen
 Onkostenvergoeding
 ARBO 2005
 BTW
 Sponsoring
 Ledenadministratie
 Drank- en horecawet
 Tabakswet
 Warenwet
 Legionella
 Vrijwilligerswerk naast een uitkering
Rechtspersoon
• Stichtingen
 Kan alleen bij notariële akte of testament
opgericht worden
 Heeft geen leden
 Kan door één persoon opgericht worden
 Uitkeringen alleen op het terrein van ideële/sociale
doelen, nooit aan oprichters/bestuursleden
 Bestuursleden door medebestuursleden benoemd
 Volledige rechtsbevoegdheid bij inschrijving in het
handelsregister KvK
Rechtspersoon
• Verenigingen
 Samenwerkingsvorm tussen twee of
meerdere rechtspersonen
 Hoogste orgaan is de Algemene
Ledenvergadering
 Bestuur benoemt door de leden vergadering
 Alle verenigingen hebben rechtsbevoegdheid
maar er is onderscheid tussen:
1. Volledige rechtsbevoegdheid
2. Beperkte rechtsbevoegdheid

Koninklijke goedkeuring geldig voor dertig jaar, met betrekking tot
rechtsbevoegdheid moet deze omgezet worden naar notariële acte.
Wettelijke aansprakelijkheid
Uitgangspunt:
‘Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad
pleegt welke hem kan worden toegerekend, is
verplicht die schade te vergoeden’
Vormen aansprakelijkheid
• Individuele aansprakelijkheid
• Kwalitatieve aansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
• Aansprakelijkheid tegenover rechtspersoon
(vereniging/stichting)
• Aansprakelijkheid tegenover derden
• Aansprakelijkheid op grond van de
antimisbruikwetgeving
Antimisbruik wetgeving
Wat is kennelijk onbehoorlijk bestuur?
 Het opzettelijk verwaarlozen van verplichtingen
 Uit onachtzaamheid verwaarlozen
 Het aangaan van financiële verplichtingen zonder
behoorlijke voorbereidingen
 Het niet verschaffen van informatie.
 Verwaarlozing van kredietbewaking.
 Het niet tijdig indekken tegen voorzienbare risico's
 Het nalaten van controle op de kredietwaardigheid van
contractpartners
 Onvoldoende kwaliteit van bestuurders
 U MOET de schuld, al dan niet verwijtbaar, melden aan
het hoogste orgaan binnen uw organisatie
Waaraan moeten bestuurders zich
houden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zorg dat de rechtspersoon staat ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel en dat de statuten in een notariële akte zijn vastgelegd.
Maak omschrijvingen van bestuurstaken en bestuursbevoegdheden.
Leg de procuratie vast.
Beschrijf procedures voor het doen van uitgaven, de
tekenbevoegdheid, het kasbeheer en budgetbeheer.
Maak onderscheid tussen uitvoering en controle (de penningmeester
mag niet zelf in de kascontrolecommissie zitten).
Maak jaarverslagen en laat, bij verenigingen, de Algemene
Ledenvergadering deze goedkeuren en tekenen, in ieder geval altijd
het jaarverslag van het bestuur alsmede het financiële jaarverslag.
Maak een begroting en laat, bij verenigingen, deze goedkeuren door
de Algemene Ledenvergadering. Vraag voor bijzondere uitgaven
specifiek de goedkeuring van de ledenvergadering.
Bij bijzondere activiteiten de deelnemers of de ouders daarvoor laten
tekenen.
Maak notulen van de vergaderingen en laat deze tekenen voor ze in
het archief op te bergen.
Déchargeren van het totaalbeleid, dus niet alleen de penningmeester
maar ook het beleid van het gehele bestuur.
Verzekeringen
•
Wie hebben verzekering nodig:
1. De rechtspersoon (vereniging/stichting)
2. Bestuursleden
3. Andere direct betrokken bij de organisatie
(medewerkers, vrijwilligers)
4. Leden van de vereniging
Verzekeringen
•
•
•
•
•
•
•
Wettelijke aansprakelijkheid(AVP en AVB)
Ongevallen verzekering
Bestuurdersaansprakelijkheid
Rechtsbijstand
Evenementenverzekering
Reisverzekering
Inzittendenverzekering
Onkostenvergoeding
• Niet verplicht
• Keuze :
 Werkelijk gemaakte reële kosten
 Forfaitaire, € 21,00 per week tot € 735,00 per
jaar
 Combinatie niet mogelijk
• Stimuleringspremie op basis van Wwb
 Eenmalig € 1944,00
 Afspreken met uitkeringsinstantie
 Onkostenvergoeding werkelijk gemaakte kosten
niet mogelijk
• Kilometervergoeding
ARBO
Aanpassingen sinds 1 juli 2005
•
Geen verplichte toets door arbodienst
 Bij minder dan 40 uur betaalde arbeid in dienst
 Bij minder dan 10 betaalde medewerkers wanneer
gebruik gemaakt wordt van een branche RIE
•
Lichte toets door arbodienst
 Tussen 10 en 25 betaalde medewerkers en een branche
RIE
•
Volledige toets boven 25 betaalde medewerkers
•
BHV-er verplicht
•
Preventiemedewerker verplicht
preventiemedewerker
•
De taak van de preventiemedewerker is:
 Risico inventarisatie en evaluatie en plan van aanpak
opstellen in overleg met directie
 Voorlichten over onderhoud van apparaten
 Het bewaken van het juiste gebruik van
beschermingsmiddelen
 Instructie geven over gebruik gevaarlijke stoffen
•
Onder de 15 medewerkers mag de werkgever zelf de
preventietaken uitvoeren.
Bedrijfshulpverlening
•
De taak van de bedrijfshulpverlener(s) is:
 Verlenen van eerste hulp bij ongevallen
 Het beperken en bestrijden van brand en het voorkomen
en beperken van ongevallen
 Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle
werknemers en andere personen
 Het alarmeren van en samenwerken met gemeentelijke
brandweer en andere hulpverlenende instanties.
•
Per 50 aanwezigen is er 1 bedrijfshulpverlener.
BTW
Inhoud:
• Belastingplichtig voor de omzet belasting is iedere
ondernemer die prestaties (leveringen of diensten)
verricht en daarvoor een zakelijke vergoeding krijgt.
Tarieven:
• 19% voor goederen en diensten
• 6% voor eten en drinken (geen alcohol),
geneesmiddelen, kamperen, toegang tot culturele en
sportieve evenementen.
Vrijstelling:
• Hoofdactiviteit behorende tot algemeen
maatschappelijk, kerkelijk, levensbeschouwelijk,
charitatief, cultureel, wetenschappelijk, sociaal of
recreatief belang en sport.
• Nevenactiviteit tot €68.067,- voor goederen en tot
€31.765,- voor diensten
Sponsoring
•
•
•
•
Er is sprake van een tegenprestatie.
Tot grensbedrag (€ 31.765,-) vrijgesteld van BTW
Bij overschreiding grensbedrag over het volledige
bedrag BTW betalen.
In natura geldt de aankoopwaarde inclusief BTW.
Ledenadministratie
•
Wet Beschermingpersoonsgegevens
1. Doel administratie moet vastgelegd worden
2. Gegevens mogen niet verstrekt worden aan derden
tenzij toestemming
3. Wanneer administratie gegevens bevat die geen directe
relatie hebben met het intern functioneren, melden bij
College Bescherming Persoonsgegevens.
4. Vrijgesteld*:
a. Personeelsadministratie
b. Boekhoudingen
c. Administraties van afnemers en leveranciers
d. Ledenadministraties
e. Abonnementadministraties
f. Administraties van (oud-)leerlingen
(*mits geen gegevens over ras, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging,
gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakvereniging en strafrechtelijke
persoonsgegevens)
Identificatieplicht
•
Iedereen in Nederland v.a 14 jaar
•
Verificatieplicht: bij aanvang de identiteit van de
medewerker controleren
Bewaarplicht: kopie van identiteitsbewijs in
administratie tot maximaal vijf jaar na dienstverband
•
Drank- en horecawet
Inhoud
Verantwoord alcohol gebruik stimuleren
Verplichtingen
• Vergunning
• Bestuursreglement
• Twee leidinggevende minimaal 21 jaar met SHverklaring
• Barvrijwilligers minimaal 18 jaar hebben een IVA
gehad
• Registratie van barvrijwilligers
• Aanwezigheidsverplichting
Tabakswet
Inhoud
• Iedere werknemer heeft recht op een rookvrije
werkplek
• Verbod op tabaksreclame
• Verbod op roken in overheidsgebouwen en
gesubsidieerde instellingen
Uitzonderingen:
• Niet gesubsidieerde (sport)inrichtingen
• In tweede wachtruimte, kantine of
recreatieruimte
• Sport werkt via zelfregulering aan rookvrije sport
• (100% per 1-1-2006)
Warenwet
Inhoud:
• Het is verboden eet- of drinkwaar te verhandelen
die door ondeugdelijkheid de gezondheid of
veiligheid van de mens in gevaar kunnen brengen
• Bij bereiding van levensmiddelen HACCP-systeem
toepassen
Onderscheid:
• Voor verpakte waren =let op uiterste verkoop
datum
• Minimale bereiding = hygiënecode NOC*NSF
• Bereiding uit verse grondstoffen = hygiënecode
horeca
Legionella
• Tijdelijke regeling oktober 2000
• Opgenomen in leidingwaterbesluit oktober 2003
• Toezicht door de milieu-inspectie
Inhoudregeling: Verpliching aan eigenaren van
collectieve waterinstallaties om deugdelijk
leidingwater te leveren.
Hoog risico: ziekenhuizen, zorginstellingen,
zwembaden kampeertereinen, gevangenissen,
asielzoekerscentra.
Laag risico: kindercentra, sportaccommodaties,
wooncomplexen, bedrijven.
Wat moeten organisaties doen
Collectieve waterinstallatie
Behorende tot de hoog
Risicocategorie?
Uitvoeren verplichte risicoanalyse
nee
Zijn er risicofactoren?
nee
Geen beheersplan
geen Logboek
Ja
Zijn de risico’s met
een eenmalige
ingreep te beperken
Eenmalige
maatregel(en)
treffen
Maak beheersplan
nee
Nemen periodieke
maatregel(en) en zonodig
aanpassen installatie. Dit
bijhouden in logboek
Na drie jaar een nieuwe risicoanalyse uitvoeren.
Bij verandering van installatie: ook direct nieuwe
risicoanalyse uitvoeren
Risicofactoren
• Zijn er tappunten met relevante hoeveelheden
aërosolen
• Watertemperatuur tussen 20 en 50 °C
• Stilstaand water
• Bezinksel
Vrijwilligerswerk naast een uitkering
• Bijstandsuitkering
 Vrijwilligerswerk melden
 Niet in bedrijf (ook niet bij familiebedrijf)
 Geen werk dat doorgaans betaald wordt
 Geen werk waarvoor subsidie
aangevraagd kan worden voor betaalde
kracht
 Mensen boven de 57,5 jaar mogelijk
vrijgesteld van sollicitatieplicht na
overleg UWV
 Wet werk en bijstand (Art. 31, lid 1, j en k)
Vrijwilligerswerk naast een uitkering
• WW
 Meldingsplicht
 Beschikbaar voor de arbeidsmarkt blijven
 Vrijwilligerswerk toetsen:
» Niet in bedrijf (ook niet bij familiebedrijf)
» Geen werk dat doorgaans betaald wordt
» Geen werk waarvoor subsidie aangevraagd
kan worden voor betaalde kracht
» Mensen boven de 57,5 mogelijk vrijgesteld
van sollicitatieplicht na overleg UWV
Vrijwilligerswerk naast een uitkering
• WAO-uitkering
 Melden bij uitkeringsinstantie (UWV)
 Naast WAO, WAZ-uitkering ook WWuitkering bij beide melden
Download