als deel van de tertiaire sector

advertisement
Je weet dat ontwikkelingslanden vroeger vrijwel uitsluitend grondstoffen
uitvoerden en eindproducten importeerden, maar dat er tegenwoordig een
verschuiving gaande is naar de uitvoer van arbeidsintensieve
industrieproducten (assemblage-industrie).
 Je weet dat naar mate een land welvarender is, de primaire en de
secundaire sector kleiner worden en de (moderne / westerse) tertiaire sector
groeit.
Je weet ook dat de grote informele sector (als deel van de tertiaire sector)
dit beeld behoorlijk kan verstoren !
 Je kunt de kenmerken van de primaire, secundaire en tertiaire sector in
Indonesië beschrijven en verklaren.
Je kunt de veranderingen in de economie (economische sectoren) sinds
1980 beschrijven en verklaren als een gevolg van globalisering.
De verdeling van de beroepsbevolking over de verschillende sectoren
en de bijdrage hiervan aan het BBP.
% 2006
%BBP 2006
Primaire sector
Landbouw, bosbouw, jacht, visserij
Mijnbouw
52,5%
44%
8,5%
13,4%
Secundaire sector
Industrie
Ambacht, bouwnijverheid
17,1%
12,3%
4,8%
45,7%
Tertiaire sector
Handel en horeca
Overige
30,4%
19,9%
10.5%
40,9%
 Welke conclusies kan je trekken t.a.v. de welvaart van Indonesië?
Bosbouw is een belangrijke deviezenbron
Exportvalorisatie = industriële bewerking van een
ruwe grondstof of halfproduct voordat het wordt
uitgevoerd.
Motivatie:
-meer inkomsten (door hogere toegevoegde
waarde)
-werkgelegenheid
Mijnbouw
-Door buitenlandse maatschappijen
Die leveren de techniek en de investering !
-Veelal in dagbouw  grote ingreep in milieu
Delfstoffen en conflicten.
Oplossing? Meer regionale zeggenschap
De landbouw
Bevolkingslandbouw
- voedingsgewassen
- geringe bedrijfsgrootte
Plantagelandbouw
- handelsgewassen
- grootschalig
Plantages
-Opgezet in de koloniale tijd
-Toepassing van wetenschappelijke kennis,
gebruik van machines, kunstmest en
gewasbeschermingsmiddelen
-Exportgericht
-Relatief weinig arbeiders
-Vooral op Sumatra
-Producten: rubber, koffie, palmolie, tabak,
thee, kopra, cacao, peper en andere specerijen
Rijstbouw
Natte rijstbouw:
-zuidoostelijke eilanden (incl.Java)
-sawa’s
Droge rijstbouw:
-buitengewesten
-tegalan
Ladang landbouw
-In het oerwoud
-Deel van de vegetatie
weghalen; de rest
verbranden
-In de as zaaien, poten of
planten
Zie ook artikel in WB !
-Slechts enkele jaren
bruikbaar
Agrarische transitie (verandering: traditioneel  modern)
= Gevolg van de Groene Revolutie:
Groene revolutie:
 Moderne productiemiddelen
(machines i.p.v. mens- en dierkracht,
kunstmest, bestrijdingsmiddelen)
Gebruik van wetenschappelijke
landbouwkundige inzichten (bijvoorbeeld:
nieuwe rijstsoorten)
-Gevolgen van Groene Revolutie:
Afname v/h aantal arbeiders in de landbouw
Hogere mechanisatiegraad
Toename bedrijfsgrootte
Meer investeringskosten
Dus: - grotere tegenstelling tussen de grote boeren ↔ arme
keuterboeren
- migratie naar de steden
Download