sectoren

advertisement
Onderwerp:
De verschillende economische sectoren
opsommen, met voorbeelden illustreren,
hun relatief belang inschatten.
De economie wordt
opgesplitst in 4 sectoren:
•De primaire sector
•De secundaire sector
•De tertiaire sector
•De quartaire sector
De primaire sector
De economische sector die grondstoffen en voedsel levert.
De verwerking gebeurt in de secundaire sector.
Voorbeelden: • landbouw
•Veeteelt
•Jacht
•Visserij
•delfstoffenwinning
opmerking
 In
het secundair onderwijs worden
ontginning bedrijven bij de primaire sector
geplaatst.
 In
de Belgische statistieken worden ze
echter bij de secundaire sector gevoegd
De secundaire sector
De economische sector met alle bedrijven en activiteiten die de
grondstoffen van de primaire sector verwerkt.
De producten worden doorgaans door de tertiaire sector aan de
consument doorverkocht.
Voorbeelden:
•Industrie !!!
•Ambachten en niet
geïndustrialiseerde
maakindustrie
Ontwikkeling van de secundaire
sector
 Deze
hangt nauw samen met het ontstaan
van landbouwoverschotten.
Wanneer ?
 Dit
maakte enerzijds specialisatie mogelijk
doordat niet iedereen meer fulltime in de
landbouw hoefde te werken.
Waarom ?
 En
anderzijds deed dit de vraag naar meer
gespecialiseerde producten stijgen.
Grotere gehelen,
soms zelf steden
nederzettingen
groeiden uit tot
Deze fase heeft in de westerse wereld vele eeuwen
geduurd, totdat in de Industriële revolutie in Groot-Brittannië
de secundaire sector in een stroomversnelling bracht
Wanneer een economie een grote verandering
doormaakt, gaat dit vaak gepaard met onrust
onder de mensen.
Zo kwam de arbeiders beweging als gevolg van
de industriële revolutie op.
vele nu nog bekend zoals: •ABVV
•ACV
•ACLVB
De tertiaire sector
De economische sector waarin bedrijven met de verkoop van hun
diensten winst willen maken. Een synoniem voor de tertiaire sector
is de dienstensector.
•In de historische ontwikkeling van de economieën komt
de tertiaire sector doorgaans als laatste tot bloei, nadat de
economie eerst vooral agrarische fase heeft doorstaan en
vervolgens door een periode van industrialisatie gaat.
•Overigens vervangt deze sector niet de voorgaande 2
sectoren, maar neemt zij alleen de leidende rol in het
verschaffen van werkgelegenheid en inkomen over.
De tertiaire sector
De economische sector waarin bedrijven met de verkoop van hun
diensten winst willen maken. Een synoniem voor de tertiaire sector
is de dienstensector.
Voorbeelden:
•winkels
•Horeca
•Theathers
•Kappers
•Zakelijke dienst verleners
•ICT-bedrijven
•Andere dienstverleners…
De tertiaire sector stelt andere eisen aan haar bedrijven.
Zo komt in een economie waar diensten steeds
belangrijker worden een grotere nadruk te liggen op
formele scholing en nemen de kansen voor niet of
laagopgeleide werknemers dramatisch af
Ontwikkelde landen zoals Nederland en België bezitten
meestal verhoudingsgewijs een grote tertiaire sector.
Andere voorbeelden:
Luxemburg
Ivoorkust
Klein land, rust volledig
op de tertiaire sector
Minder ontwikkeld land,
eenzijdige economie,
primaire sector
Outsourcing- trend
Bij uitbesteding van werk in de secundaire sector vallen deze
diensten ook onder de tertiaire sector. De outsourcing-trend die
vanaf midden jaren 70 zichtbaar werd als gevolg van de nieuwe
concentratie op de kernactiviteiten van een onderneming,
werden veel interne diensten uitbesteed aan gespecialiseerde
dienstverleners.
Hierdoor nam in cijfers de omvang van de secundaire sector
sneller af dan in werkelijkheid het geval was en gebeurde er
een immense verschuiving naar de tertiaire sector.
Besluit: Feitelijk werd de secundaire sector al die jaren te
omvangrijk voorgesteld.
Quartaire sector
De economische sector van de niet-commerciële gesubsidieerde en
of collectief gefinancierde dienstverleners. In deze sector vallen
onder andere de door de overheid gesubsidieerde diensten.
Voorbeelden:
•ziekenhuizen
•Brandweer
•Defensie
•religie
•Cultuursector
•Wetenschapssector.
De economie wordt
opgesplitst in 4 sectoren:
•De primaire sector
•De secundaire sector
•De tertiaire sector
•De quartaire sector
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards