2003-03268-WCO-EV Verzoek financiele steun GAE

advertisement
Jaar
Agendapunt
Voorstelnr.
Sectoren
:
:
:
:
2003
3
2003.03268
WCO / EV
Deventer, 7 maart 2003
HERZIEN VOORSTEL
Onderwerp
Financiële steun aan Go Ahead Eagles Holding BV (GAE)
Voorstel
1. Kennis te nemen van de brief van Go Ahead Eagles Holding BV. (GAE) van 25 januari 2003
waarin GAE de gemeente vraagt om te onderzoeken of deze een lening kan verstrekken aan GAE
om te voorzien in de financieringsbehoefte;
2. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport “Project Adelaar” van PriceWaterhouseCoopers
(PWC) naar de financiële situatie bij GAE;
3. In principe in te stemmen met het verstrekken van een geldlening aan GAE van ten hoogste
€ 1.500.000,-- tegen een marktconform rentepercentage met de verplichting om deze lening af te
lossen bij de start van de bouw van het nieuwe stadion, met dien verstande dat:
a. een deel van dit bedrag zijnde € 800.000,-- direct beschikbaar wordt gesteld;
b. over de (gefaseerde) beschikbaarstelling van het resterende bedrag zijnde € 700.000,-afzonderlijk door de raad zal worden beslist in juni 2003;
4. de begroting overeenkomstig te wijzigen;
5. Aan deze lening naast de voorwaarden, zoals opgenomen in het raadsbesluit van 14 november
2000, nr. 2000.16604, de volgende aanvullende voorwaarden te stellen:
De administratieve organisatie en interne controle zijn op orde. De aanbevelingen uit het rapport van PWC zijn hierbij dwingend.
Per kwartaal rapporteert GAE aan het college met betrekking tot de resultatenrekening in
vergelijking met de begroting en een bijgestelde prognose voor het lopende boekjaar.
Alvorens tot verstrekking van de lening over te gaan dient er van de obligatiehouders een
schriftelijke verklaring jegens de gemeente te worden overgelegd dat door hen tot 2012
tegenover GAE geen aanspraak wordt gedaan op tussentijdse betaling van het door hen
ingelegde vermogen tenzij de financiële situatie van GAE daartoe wel aanleiding geeft.
In de eerste financiële rapportage per 30 mei 2003 dient GAE aan te tonen dat van derden
inmiddels € 500.000,-- steun is ontvangen.
In de eerste financiële rapportage per 30 mei 2003 dient GAE inzicht te verschaffen in de
kansen dat aanvullend van derden € 1.000.000,-- zal worden ontvangen.
Onverminderd de omstandigheid dat het totaalbedrag in twee delen beschikbaar wordt
gesteld, behoudt de gemeente zich het recht voor om de lening ook verder in delen te
verstrekken, afhankelijk van de realisatie van de hiervoor genoemde voorwaarden.
Overwegingen
1
Inleiding
Bij brief van 12 februari 2003 hebben wij u geïnformeerd over de slechte financiële situatie waarin Go
Ahead Eagles Holding BV. (verder te noemen: GAE) verkeert. Aanleiding daarvoor was dat GAE ons
college bij brief van 25 januari 2003 gevraagd heeft om te onderzoeken of op korte termijn door de
gemeente een lening kan worden verstrekt aan GAE in de orde van grootte van € 1.500.000,-- tot
€ 2.000.000,-- om te voorzien in de financieringsbehoefte van GAE.
In onze brief hebben wij tevens aangegeven hoe wij met dit verzoek om wilden gaan. Intussen heeft er
op 19 februari 2003 een besloten vergadering van de raadscommissie Bestuur en Middelen plaatsgevonden waarin achtereenvolgens GAE een toelichting heeft gegeven over de financiële situatie bij de
club en de wijze waarop zij de problemen wil aanpakken en PriceWaterhouseCoopers (PWC) een
toelichting heeft gegeven op de resultaten van een second opinion naar de financiële situatie van GAE,
neergelegd in het rapport “Project Adelaar”.
2
In dit voorstel wordt u nu voorgesteld om mee te werken aan een oplossing voor het liquiditeitsprobleem van GAE. Maar eerst wordt nog even kort ingegaan op de brief van GAE aan ons college
(hoofdstuk 2). Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de resultaten van het onderzoek van PWC naar de
financiële situatie bij GAE uiteengezet. Het maatschappelijk belang van GAE voor Deventer staat in
hoofdstuk 4 centraal. In hoofdstuk 5 staat het standpunt van de gemeente ten opzichte van het verzoek
van GAE. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de vergadering van de raadscommissie BM van 6 maart
2003 waarin ons voorstel voor een lening van € 2.100.000,-- is behandeld en in hoofdstuk 7 wordt een
naar aanleiding van deze commissievergadering gewijzigd voorstel inzake financiële steun aan GAE
omschreven.
2
Verzoek GAE
Bij schrijven van 25 januari 2003 heeft GAE de gemeente gevraagd om te onderzoeken of er een
lening kan worden verstrekt aan GAE in de orde van grootte van € 1.500.000,-- tot € 2.000.000,-- om te
voorzien in de financieringsbehoefte van GAE. Op basis van de meest recente informatie van GAE en
het onderzoek van PWC is die financieringsbehoefte vastgesteld op € 2.100.000,--. Dit bedrag komt
ook voor in de brief van 18 februari 2003. Voor het lopende seizoen wordt door GAE een exploitatietekort voorzien van € 1.965.000,-- en een financieringstekort van € 2.100.000,-- voor de seizoenen
2002/2003 t/m 2005/2006.
GAE wil de problemen aanpakken door fors te bezuinigen op met name personeelskosten. Het gaat
hier zowel om ondersteunend personeel als om spelers. Overige bezuinigingen zullen plaatsvinden in
de vervoerskosten, management en trainersgroep. Hiermee wordt een taakstellende bezuiniging
beoogd van € 1.380.000,--. GAE onderkent dat dit gevolgen zal hebben voor de sportieve ambities,
maar constateert dat de continuïteit van de onderneming nu de hoogste prioriteit hoort te hebben.
GAE geeft aan dat voor het lopende seizoen 2002/2003 deze voorgestelde bezuinigingsmaatregelen
niet zullen leiden tot een afname van het tekort. Als reden noemt GAE de vergoedingen die aan
personeelsleden betaald moeten worden i.v.m. de afkoop van arbeidsovereenkomsten.
De bezuinigingen gaan effect sorteren in het jaar 2003/2004, waarin een verlies van € 630.000,-- wordt
begroot.
Zoals wij in onze brief aan u al aangaven zijn wij mede gezien in het licht van berichten in de landelijke
media inzake de financiële situatie van veel betaald voetbal organisaties, niet geschrokken van het feit
dat ook GAE last heeft van financiële tegenwind. Wel waren wij verbaasd over de omvang van de
financiële problematiek binnen de club. De brief van GAE 25 januari 2003 kwam voor ons dan ook
onverwacht.
Het verzoek om financiële steun van GAE is gebaseerd op gerealiseerde en begrote resultaten zoals
die thans door GAE worden gepresenteerd. Alvorens een standpunt in te nemen omtrent eventuele
steunverlening hebben wij deze cijfers op hun realiteitsgehalte laten toetsen door PWC.
3
Resultaten onderzoek PWC
Opdracht aan PWC was om enerzijds een second opinion te verkrijgen omtrent de actuele financiële
situatie van GAE en anderzijds om een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de mogelijkheden van de
club om in de toekomst een duurzame exploitatie te bewerkstelligen. In het eerder genoemde rapport is
in het bijzonder ingegaan op :
 de volledigheid van de gepresenteerde rekeningcijfers;
 het realiteitsgehalte van de lopende begroting en meerjarenbegroting van GAE;
 een advies inzake de vorm van eventuele steunverlening;
 bedrijfsvoeringaspecten van de club.
3
Belangrijke punten uit het onderzoek van PWC zijn:

het relatief stabiele negatieve bedrijfsresultaat in de afgelopen 2 seizoenen is gecompenseerd
door eenmalige baten (o.a. transferopbrengsten). Zonder deze eenmalige baten zouden de
afgelopen 2 seizoenen zijn beëindigd met een groot financieringstekort.

Het begrote resultaat voor het huidige seizoen ligt € 1.965.000,-- lager dan de in januari 2002 aan
de KNVB afgegeven taakstellende begroting. Dit wordt verklaard door hogere salariskosten (meer
spelers/trainers/verzorgers), hogere overige kosten en een lagere omzet. Het begrote resultaat
voor het huidige seizoen is exclusief enkele onderwerpen waarvan de negatieve financiële consequenties nog onduidelijk zijn. Dit betreft het op non-actief stellen van de voormalig directeur (-),
saneringskosten (-), kosten van interim management(-), afkoopsom hoofdtrainer (+), eventuele
afvloeiing trainer (-) en onduidelijkheid over aflopende spelerscontracten (-).

Ondanks een geplande forse sanering wordt door GAE een negatief resultaat begroot voor de
seizoenen tot aan de verhuizing naar een nieuw stadion. De sanering wordt met name
gerealiseerd door het terugbrengen van de huidige groep contractspelers, een aanzienlijke
reductie van het budget jeugdopleiding, het beperken van de omvang van de technische staf en
sanering van een groot aantal overige kostenposten. Ondanks de geplande forse sanering onder
de contractspelers verwacht GAE een evenwichtige en competitieve spelersgroep over te houden.
Deze hele operatie is gebaseerd op het uitgangspunt dat er een nieuw stadion op het Bedrijvenpark A1
wordt gerealiseerd. Bij het niet doorgaan van de nieuwbouw ontstaat er een geheel nieuwe situatie en
zal alles opnieuw moeten worden bezien. Er kan dan bijvoorbeeld sprake zijn van geheel of
gedeeltelijke terugbetalingsverplichtingen aan de vastgoedpartner; geraamde sponsorinkomsten die
wegvallen; etc. De omvang van deze risico’s is nu niet onderzocht.
4
Maatschappelijk belang van GAE voor Deventer
GAE is een betaald voetbal organisatie met een belangrijke sociaal maatschappelijk functie in
Deventer. Deze sociaal maatschappelijke functie was ook een van de belangrijkste overwegingen voor
uw raad om in november 2000 de intentie uit te spreken om mee te werken aan het realiseren van een
nieuw stadion op het Bedrijvenpark A1 en daarin financieel substantieel te willen bijdragen.
Veel mensen uit alle lagen van de bevolking genieten namelijk van de verrichtingen van de club. GAE
heeft echter niet alleen amusementswaarde (passieve recreatie), de club heeft ook een grote uitstraling
naar de breedtesport. Vooral voor de jeugd heeft hij een belangrijke stimulerende functie. GAE fungeert
daarbij vaak als aanjager voor de breedtesport en heeft in onze ogen een niet weg te cijferen betekenis
voor de Deventer samenleving als voorbeeld, identificatie, inspiratiebron en ontmoetingsplek. Evenals
andere organisaties met een sociaal maatschappelijke functie in Deventer zoals sportcentrum De
Scheg, schouwburg De Leeuwenbrug, de musea, Het Burgerweeshuis, etc, neemt GAE een belangrijke
plaats in binnen de sociale infrastructuur van Deventer. Wanneer bijvoorbeeld gekeken wordt naar
bezoekersaantallen dan heeft GAE jaarlijks (80.000) een kleiner bereik dan de De Scheg (850.000),
maar groter dan de Schouwburg (70.000), Burgerweeshuis (30.000), Speelgoed en Blikmuseum
(35.000).
Naast deze sociaal maatschappelijke functie heeft GAE ook een promotionele en economische waarde
voor de gemeente. De club levert een belangrijke bijdrage aan het op de kaart zetten van Deventer en
levert daardoor een positieve bijdrage aan het vestigingsklimaat in de stad. Want wil je als gemeente
aantrekkelijk zijn voor bedrijven en inwoners dan dien je een totaalpakket aan voorzieningen te kunnen
bieden. Naast bijvoorbeeld goede onderwijsvoorzieningen; breedtesportvoorzieningen, culturele voorzieningen als een schouwburg en andere maatschappelijke voorzieningen levert een betaald voetbal
organisatie zoals GAE een specifieke en een ten opzichte van vele andere steden onderscheidende
bijdrage aan dit totale voorzieningenpakket.
4
5
Standpunt gemeente
GAE heeft in onze optiek een hele belangrijke sociaal maatschappelijke functie en promotionele en
economische waarde voor Deventer. In die zin vinden wij het van groot belang dat GAE behouden blijft
voor Deventer. Wij realiseren ons dat uw raad in november 2000 besloten heeft om als standpunt in te
nemen dat mogelijk optredende exploitatieverliezen van GAE tot aan de nieuwbouw van het stadion op
het Bedrijvenpark A1 dat voorzien was in 2004, zouden worden afgedekt door de club zelf. Echter
wanneer wij als gemeente niet mee willen werken aan een oplossing voor de financiële problemen bij
GAE op dit moment dan ligt een faillissement van GAE in het nabije verschiet.
In dit verband merken wij op, dat het sinds de beëindiging van de subsidierelatie met de gemeente in
1996 de eerste keer is dat GAE een beroep doet op de gemeente in verband met een tekort in de
exploitatie. Tot dat jaar was de gemeente verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het
stadion en velden aan de Vetkampstraat. Daarvoor was jaarlijks een bedrag van € 150.000,-- (prijspeil
1996) beschikbaar, inclusief kapitaallasten.
Uw raad heeft in september 1996 ondermeer besloten om de subsidierelatie met GAE te beëindigen en
het jaarlijkse onderhoudsbedrag te kapitaliseren en beschikbaar te stellen aan GAE, te verminderen
met de nog resterende boekwaarde van € 302.000,--. Een en ander heeft destijds geresulteerd in het
beschikbaar stellen van € 1.134.000,-- aan GAE. Vanaf dat moment is ook niet meer de gemeente
maar GAE verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van stadion en velden. Vanaf het beëindigen
van de subsidierelatie in 1996 tot aan januari 2003 heeft GAE geen beroep gedaan op de gemeente
om financieel bij te dragen in de exploitatie. Wel is in 2002 eenmalig € 11.000,-- beschikbaar gesteld
aan de supportersvereniging van GAE voor het groot onderhoud aan het supportershome.
Vanwege de sociaal maatschappelijke functie van GAE, en de promotionele en economische waarde
van GAE voor Deventer, willen wij u dan ook voorstellen om onder bepaalde voorwaarden mee te
werken aan een oplossing voor de financiële problemen van de club. Hieronder gaan wij daar nader op
in.
Ontwikkeling betaald voetbal organisaties
GAE is niet de enige betaald voetbal organisatie (BVO) in Nederland die te maken heeft met financiële
problemen. De laatste weken verschenen in de diverse media berichten over financiële problemen bij
clubs zoals: Vitesse; FC Utrecht; NAC Breda; RKC Waalwijk; Sparta Rotterdam; FC Den Haag en
Veendam; In het recente verleden waren dat o.a: FC Zwolle; Volendam; Top Oss; MVV Maastricht; FC
Den Bosch; SC Cambuur; Emmen; en Fortuna Sittard.
Hoewel aard en omvang van deze problemen zeer uiteenlopen, kan in zijn algemeenheid wel worden
geconcludeerd dat bedrijfsvoeringaspecten en de ambities van deze clubs belangrijke oorzaken zijn die
aan deze financiële problemen ten grondslag liggen. Daar waar een goede bedrijfsvoering heerst en de
ambities van de club in overeenstemming zijn met de beschikbare middelen en verantwoord risico’s
worden genomen, doen zich deze problemen minder voor. Een BVO zal altijd bepaalde risico’s met zich
meebrengen, onder andere vanwege de afhankelijkheid van sportieve resultaten, sponsoring, reclameen tv inkomsten. Langzamerhand begint het besef steeds meer door te dringen bij de KNVB, clubbestuurders en andere verantwoordelijken, dat maatregelen moeten worden genomen om veel betaald
voetbal organisaties weer gezond te maken.
Bedrijfsvoering
Over de bedrijfsvoering het volgende. Uw raad heeft in november 2000 de intentie uitgesproken om
medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van de bouw van een nieuw stadion op het Bedrijvenpark
A1, en tevens uitgesproken in principe bereid te zijn om een gemeentelijk bijdrage daarvoor
beschikbaar te stellen. Tevens heeft uw raad toen besloten om de bedrijfsvoering en de meerjarenbegroting van GAE door te laten lichten en de resultaten daarvan te betrekken bij de definitieve
besluitvorming over beschikbaarstelling van de gemeentelijke bijdrage. Deze definitieve besluitvorming
zal plaatsvinden op het moment van vaststelling van het bestemmingsplan Bedrijvenpark A1.
5
Verder doet ook PWC in haar rapport een aantal aanbevelingen over de bedrijfsvoering. Deze betreffen
het opstellen van tussentijdse periodieke managementrapportages over realisatie en prognoses, het
voeren van een boekhouding op transactiebasis, betere contractadministratie en betere begrotingsprocedures.
Ambities
Naast bedrijfsvoeringaspecten spelen de ambities van de clubs in het betaalde voetbal in Nederland
een belangrijke rol in het gezond maken van de bedrijfstak betaald voetbal. Veel clubs hebben de
ambitie om op het hoogste niveau actief te zijn en nemen daarom soms onverantwoorde risico’s om op
dat hoogste niveau te komen en/of te blijven. Ook voor GAE geldt dat ambities in overeenstemming
dienen te zijn met de beschikbare mogelijkheden. Deze mogelijkheden zijn wellicht groter naarmate het
draagvlak in de regio toeneemt. Daarbij wordt met name gedoeld op de regio Stedendriehoek. Immers,
in potentie zijn de mogelijkheden in Stedendriehoek verband groter dan die op lokaal en boven lokaal
niveau.
In dat kader kan het interessant zijn om te bezien in hoeverre samenwerking met en afstemming tussen
Deventer (GAE) en Apeldoorn (AGOVV) tot meer grotere mogelijkheden leiden en daarmee ook de
ambities voor betaald voetbal in de regio hoger kunnen worden gesteld dan wanneer beide clubs zijn
aangewezen op het lokale- bovenlokale niveau. Hoewel dit natuurlijk een verantwoordelijkheid van de
clubs zelf is, zouden wij een dergelijk initiatief daartoe van harte ondersteunen.
6
Vergadering raadscommissie Bestuur en Middelen d.d. 6 maart 2003
In de vergadering van de commissie BM is aan de orde geweest ons oorspronkelijke voorstel om GAE
onder voorwaarden een lening te verstrekken van € 2.100.000,--. Uit de behandeling van het voorstel is
ons gebleken dat voor dit voorstel onvoldoende politiek draagvlak aanwezig was. Het leek ons derhalve
niet opportuun dit voorstel ongewijzigd aan uw raad voor te leggen.
Uit de commissiebehandeling hebben wij twee duidelijke signalen opgevangen:

Steun aan GAE zou geen exclusieve zaak van de gemeente mogen zijn. Ook derde partijen
(bijvoorbeeld bedrijfsleven) zouden bij moeten springen.

Het bedrag van € 2.100.000,-- zou wel eens te gering kunnen blijken, gelet op de pm-posten zoals
opgenomen in het rapport van PWC. Indien dit inderdaad zo zou zijn, dan zou steun van de
gemeente neerkomen op geld storten in een bodemloze put.
Wij hebben deze signalen serieus genomen en hebben hierover indringend gesproken met GAE.
Een en ander heeft ons overtuigd van het feit dat:

Gemeentelijke steun vergezeld dient te gaan van steun van derden.

De PM-posten en het crediteurenverloop hebben een zodanige impact dat ze kunnen leiden tot
een grotere financieringsbehoefte van GAE dan eerst aangenomen. Dit betekent dat het
totaalbedrag aan steun groter zou moeten zijn dan de eerst geraamde € 2.100.000,--. Op basis
van een eerste ruwe inschatting komen wij erop uit dat deze posten op kortere termijn kunnen
leiden tot een extra financieringsbehoefte van maximaal € 900.000,--. In de komende periode dient
GAE inzicht te geven in de PM-posten.
Onder punt 7 hebben wij een en ander vertaald in een herzien voorstel voor financiële steunverlening.
7
Voorstel financiële steunverlening
Zoals reeds eerder aangegeven heeft uw raad in november 2000 de intentie uitgesproken om
medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van de bouw van een nieuw stadion op Bedrijvenpark
A1, en tevens uitgesproken in principe bereid te zijn om een substantiële gemeentelijke bijdrage
daarvoor beschikbaar te stellen. Aan de gemeentelijke bijdrage is in het betrokken raadsvoorstel een
aantal voorwaarden gekoppeld. Onderstaand treft u de relevante punten uit het raadsbesluit van 14
november 2000.
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
uit te spreken in principe bereid te zijn een gemeentelijke bijdrage voor de realisering van het
stadion te verstrekken, die bestaat uit:
a. uitgifte om niet van de voor het voetbalstadion benodigde bouwrijpe grond;
b. de kosten van de aanleg van parkeervoorzieningen, die voor het stadion nodig zijn, (en deze
ten laste te brengen aan de grondexploitatie Bedrijvenpark A1);
c. een vaste gemeentelijke bijdrage van € 4,084 mln. p.p. 1-1-2004;
d. een variabele bijdrage, zijnde 50% (van het maximale investeringsniveau ad € 9,53 mln. incl.
BTW minus de vaste bijdragen ad € 5,89 mln. van gemeente en Go Ahead Eagles) en
maximaal € 1,82 mln. p.p. 1-1-2004 zal bedragen;
e. De onder 1. en 4. genoemde gemeentelijke bijdragen worden pas feitelijk beschikbaar gesteld
als ook zekerheid bestaat over de financiering van de resterende benodigde middelen.
de gemeentelijke bijdrage te dekken uit de netto-opbrengst van de toekomstige grondexploitatie
Vetkampstraat (€ 4,084 miljoen) en onttrekking aan de Reserve stedelijke investeringen
(€ 1,82 miljoen );
op kosten van de gemeente de bedrijfsvoering en de meerjarenbegroting van de Go Ahead Eagles
door te lichten en de resultaten van deze doorlichting te betrekken bij de definitieve besluitvorming
over beschikbaarstelling van de gemeentelijke bijdrage;
over situering van het stadion in het plangebied bedrijvenpark A1 en beschikbaarstelling van de
gemeentelijke bijdrage, gekoppeld aan de resultaten van de doorlichting, een definitief besluit te
nemen op het moment van vaststelling van het bestemmingsplan bedrijvenpark A1;
als verdere randvoorwaarden aan het verlenen van de bijdrage te stellen dat:

het stadion wordt ondergebracht in een andere rechtspersoon dan de betaald voetbalorganisatie Go Ahead Eagles;

daadwerkelijke verstrekking van de financiële bijdrage plaatsvindt op moment van start bouw;

de gemeente zich het recht voorbehoudt om de bouwrijpe grond ten behoeve van het stadion
tegen een symbolisch bedrag in erfpacht uit te geven;

de gemeente zich het recht voorbehoudt in de toekomst te kunnen participeren in de op te
richten vastgoedexploitatiemaatschappij, die als eigenaar van het nieuwe stadion zal gaan
optreden;
uit te spreken dat de exploiterende rechtspersoon in principe de mogelijkheid wordt geboden om
tegen marktconforme omstandigheden deel te nemen in de exploitatie van niet-voetbalgerelateerde activiteiten in het plangebied Bedrijvenpark A1;
het netto exploitatieresultaat van de toekomstige ontwikkeling van woningbouw op de huidige
locatie aan de Vetkampstraat ten gunste te laten vallen aan de gemeente.
Steunverlening binnen kaders raadsbesluit 2000
Wij vinden dat een voorgestelde oplossing moet passen binnen de financiële kaders van dat raadsbesluit. Anders gezegd: financiële steunverlening nu verrekent de gemeente met de gereserveerde
bedragen voor de bouw van het nieuwe stadion. In de commissievergadering van 6 maart 2003 is dit
door ons nog eens benadrukt. Er is geen sprake van het beschikbaar stellen van “nieuw geld”.
Wij zijn dan ook niet bereid u voor te stellen om een 30 jarige aflossingsvrije lening beschikbaar te
stellen aan GAE. Dit heeft teveel het karakter van een schenking. Wij zijn wel bereid u voor te stellen
een overbruggingskrediet te verstrekken dat op het moment van de start bouw nieuw stadion moet
worden afgelost.
Voorstel
Uitgegaan wordt van een financieringsbehoefte van GAE van maximaal € 3.000.000,--. Tevens hanteren wij als uitgangspunt dat naast een gemeentelijke bijdrage, in de vorm van een gefaseerd
beschikbaar te stellen rentedragende, marktconforme lening van maximaal € 1.500.000,--, GAE de
inspanningsverplichting heeft om het restant te verkrijgen via bijdragen van derden, niet zijnde de
gemeente.
7
Ten aanzien van het beschikbaar stellen van de gemeentelijke lening van maximaal € 1.500.000,-- is
ons voorstel als volgt:
 De gemeente stelt per direct € 800.000,-- beschikbaar, om te voorzien in de acute liquiditeitsbehoefte van GAE tot 1 juli 2003. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat ook vanuit derden voor deze
periode een bedrag van € 500.000,-- beschikbaar komt. Hiervoor is GAE verantwoordelijk.
 Omtrent het beschikbaar stellen van het resterende deel, maximaal € 700.000,--, wordt definitief
een standpunt ingenomen in juni 2003. Hiertoe zullen wij uw raad op dat moment een voorstel doen
toekomen. Een dergelijk voorstel zal pas worden gedaan indien uit de door GAE in te dienen
financiële rapportage van eind mei 2003 blijkt dat enerzijds het bedrag van € 500.000,-- van derden
is ontvangen en anderzijds voldoende zicht is op verkrijging van de resterende bijdrage van derden
ad € 1.000.000,--.
De marktconformiteit van de gemeentelijke lening zal bepaald worden als afgeleide van een BNGlening. De lening zal worden afgelost bij de start van de bouw van het nieuw stadion. Aanvullend op de
reeds in het raadsbesluit van 14 november voorstel 2000 opgenomen genoemde voorwaarden, zullen
aan beschikbaarstelling van die lening de volgende voorwaarden worden gesteld:
1
De administratieve organisatie en interne controle zijn op orde. De aanbevelingen uit het rapport
van PWC zijn hierbij dwingend.
2
Per kwartaal rapporteert GAE aan het college met betrekking tot de resultatenrekening in vergelijking met de begroting en een bijgestelde prognose voor het lopende boekjaar.
3
Alvorens tot verstrekking van de lening over te gaan dient er van de obligatiehouders een schriftelijke verklaring jegens de gemeente te worden overgelegd dat door hen tot 2012 tegenover GAE
geen aanspraak wordt gedaan op tussentijdse betaling van het door hen ingelegde vermogen
tenzij de financiële situatie van GAE daartoe wel aanleiding geeft.
4
In de eerste financiële rapportage per 30 mei 2003 dient GAE inzicht te verschaffen dat van
derden inmiddels € 500.000,-- steun is ontvangen.
5
In de eerste financiële rapportage per 30 mei 2003 dient GAE inzicht te verschaffen in de kansen
dat aanvullend van derden € 1.000.000,-- zal worden ontvangen.
6
Onverminderd de omstandigheid dat het totaalbedrag in twee delen beschikbaar wordt gesteld,
behoudt de gemeente zich het recht voor om de lening ook verder in delen te verstrekken, afhankelijk van de realisatie van de hiervoor genoemde voorwaarden.
Al deze punten zullen nader worden uitgewerkt in een leningsovereenkomst. Daarin zal ook worden
opgenomen, dat het bedrag van de lening door GAE niet mag worden gebruikt om de obligatiehouders
uit te betalen. GAE heeft in de meerjarenverkenning rekening gehouden met de rentecomponent van
deze lening. De zekerheid voor de gemeente is de gemeentelijke bijdrage voor de nieuwbouw van het
stadion niet eerder ter beschikking komt dan op het moment dat de lening van maximaal € 1.500.000,-afgelost is.
Wij realiseren ons dat door het verstrekken van deze lening de opdracht voor GAE om de financiering
van de bouw van het nieuwe stadion rond te krijgen zwaarder wordt. GAE dient de komende periode
vorm, inhoud en uitvoering te geven aan de voorgestelde maatregelen, zodat de club in staat is om het
nieuwe stadion op het bedrijvenpark A1 te realiseren.
Burgemeester en wethouders van Deventer,
de secretaris,
de burgemeester,
mr. Th. Bakhuizen
drs. J. van Lidth de Jeude
: 2003
Agendapunt : 3
Voorstelnr. : 2003.03268
Jaar
Sectoren
: WCO / EV
De raad der gemeente Deventer;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 maart 2003, voorstelnummer 2003.03268, sectoren Welzijn, Cultuur en Onderwijs en Economie en Vastgoed;
BESLUIT
1.
Kennis te nemen van de brief van Go Ahead Eagles Holding BV. (GAE) van 25 januari 2003
waarin GAE de gemeente vraagt om te onderzoeken of deze een lening kan verstrekken aan GAE
om te voorzien in de financieringsbehoefte;
2.
Kennis te nemen van het onderzoeksrapport “Project Adelaar” van PriceWaterhouseCoopers
(PWC) naar de financiële situatie bij GAE;
3.
a. in te stemmen met het verstrekken van een overbruggingskrediet aan GAE van € 800.000,-tegen vergoeding van een rentepercentage, zijnde de op het moment van beschikbaarstelling
geldende basisrente, verhoogd met 2%, met de verplichting om dit krediet af te lossen bij de
start van de bouw van het nieuwe stadion.
b. In principe in te stemmen met een aanvullend overbruggingskrediet van maximaal € 700.000,-doch daarover definitief te beslissen in juni 2003 naar aanleiding van een rapportage van GAE
per 30 mei 2003.
Op dit krediet is het bepaalde onder 3a. wat betreft rentepercentage en aflossing van overeenkomstige toepassing.
De gemeente behoudt zich het recht voor dit aanvullende krediet gefaseerd ter beschikking te
stellen.
4.
De begroting overeenkomstig te wijzigen;
5.
Aan de onder 3a. en 3b. genoemde kredieten naast de voorwaarden zoals opgenomen in het
raadsbesluit van 14 november 2000, nr. 2000.16604, de volgende aanvullende voorwaarden te
verbinden:
a. De administratieve organisatie en interne controle zijn op orde. De aanbevelingen uit het
rapport van PWC zijn hierbij dwingend;
b. Per kwartaal rapporteert GAE aan het college met betrekking tot de resultatenrekening in
vergelijking met de begroting en een bijgestelde prognose voor het lopende boekjaar;
c. Alvorens tot verstrekking van het krediet over te gaan dient er van de obligatiehouders een
schriftelijke verklaring jegens de gemeente te worden overgelegd dat door hen tot 2012
tegenover GAE geen aanspraak wordt gedaan op tussentijdse betaling van het door hen
ingelegde vermogen tenzij de financiële situatie van GAE daartoe wel aanleiding geeft.
2
d. de eerste financiële rapportage van GAE per 30 mei 2003 dient in ieder geval te bevatten:
1. een verklaring waarin wordt aangetoond dat van derden inmiddels € 500.000,-- steun is
ontvangen.
2. een door een externe accountant afgegeven mededeling omtrent de financiële situatie van
GAE per 30 mei 2003. Hierin moet tenminste opgenomen zijn het financieringstekort over
het resterende boekjaar en de ontwikkeling van het crediteurenbestand tussen 1 maart en
30 mei 2003: wat was de stand per 1 maart: wat is direct opeisbaar, wat wordt kwijtgescholden, wat wordt op termijn gesteld en voor welk bedrag is nog geen duidelijkheid.
Tevens dient de externe accountant een oordeel te geven over de naleving van de
aanbevelingen inzake de administratieve organisatie uit het PWC-rapport;
3. een nieuwe meerjarenbegroting, opgesteld tegen de achtergrond van verbeterd inzicht;
4. nader inzicht in de voortgang van het saneringsproces;
5. inzicht in de stand van zaken van de in het PWC-rapport vermelde PM-posten en de niet uit
de balans blijkende verplichtingen (zie pag. 22 rapport PWC);
6. harde gegevens inzake de van derden aanvullend te ontvangen € 1.000.000,--;
e. Bij de eerstvolgende rapportage aan de raad na 30 mei 2003 geeft GAE een overzicht van de
begroting, ingediend bij de KNVB voor het verkrijgen van de licentie 2002-2003 en van de
werkelijke inkomsten en uitgaven in het dan afgesloten boekjaar;
f. De toegezegde bijdragen van de firma Van Wijnen voor de boekjaren 2003-2004 en 2004-2005
mogen niet aangewend worden voor de tekorten in het boekjaar 2002-2003;
g. GAE vraagt aan de KNVB instemming voor haar saneringsplan en vraagt voor de uitvoering
ondersteuning door een deskundige van de KNVB;
h. GAE vraagt aan de KNVB instemming voor de bijgestelde begroting voor het boekjaar 20032004;
i. Over de onder 5g. en 5h. genoemde punten brengt GAE per 30 mei 2003 verslag uit aan de
raad;
j. Op 30 mei 2003 dient Go Ahead Eagles een plan van aanpak voor te leggen aan de gemeenteraad waarin de activiteiten zijn opgenomen die de club en personeelsleden, waaronder de
spelers, structureel zullen uitvoeren in het kader van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid met name in de richting van de breedtesport.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 maart 2003.
De raad voornoemd,
de griffier,
de voorzitter,
drs. A.G.M. Dashorst
drs. J. van Lidth de Jeude
Download