Publicatie ingevoerde maatregelen in het kader van de Wet

advertisement
Publicatie ingevoerde maatregelen in het kader van de Wet beloningsbeleid financiële
ondernemingen
PricewaterhouseCoopers Pensions, Actuarial & Insurance Services B.V. (‘PwC PAIS”) heeft op basis van de
Wet op het financieel toezicht (“Wft”) een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten om als financieel
dienstverlener te opereren, geregistreerd onder nummer: 12040696.
Binnen PwC PAIS houden diverse medewerkers en partners van PwC zich bezig met advisering en
bemiddeling op het gebied van inkomensverzekeringen, pensioenverzekeringen, premiepensioenvorderingen,
schadeverzekeringen particulier, schadeverzekeringen zakelijk, vermogen en zorgverzekeringen.
Voor de verrichte werkzaamheden voor PwC PAIS ontvangen werknemers een salaris en in voorkomende
gevallen een bonus. Partners ontvangen - als aandeelhouder van PwC NL - een winstaandeel afhankelijk van
de winst van PwC NL en hun eigen taken, verantwoordelijkheden en prestaties.
Maximum inkomen en bonusplafond
Met ingang van 7 februari 2015 is de Wft gewijzigd door middel van de Wet beloningsbeleid financiële
ondernemingen, “Wbfo”. In het kader van de Wbfo verklaart de directie van PwC PAIS het volgende:

PwC PAIS heeft geen medewerkers of partners die op jaarbasis meer dan 1 miljoen euro ontvangen;

Aan de hele groep medewerkers van PwC PAIS is in het boekjaar 1 juli 2014 – 30 juni 2015 een
totaalbedrag aan bonussen uitgekeerd, dat minder bedraagt dan 20% van het vaste inkomen.
Malus en claw back
Met ingang van 1 januari 2015 gelden de volgende maatregelen voor de medewerkers van PwC PAIS:

Toegekende maar nog niet uitbetaalde variabele beloning zal (geheel of gedeeltelijk) worden verlaagd
of komen te vervallen (malus) indien de directie van PwC PAIS oordeelt dat aan één of meer van de
volgende voorwaarden is voldaan:
·
·
·

onder de gegeven omstandigheden is uitkering van de variabele beloning naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar (excessief);
de persoon heeft niet voldaan aan passende normen inzake bekwaamheid en correct gedrag
(zoals een materiële schending van de toepasselijke wet- en regelgeving); of
de persoon was verantwoordelijk voor gedragingen die ertoe hebben geleid dat de financiële
positie van PwC PAIS aanmerkelijk is verslechterd.
Reeds uitgekeerde variabele beloning zal (geheel of gedeeltelijk) worden teruggevorderd (clawback)
indien de directie van PwC PAIS oordeelt dat aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:
·
·
·
de uitkering heeft plaatsgevonden op basis van onjuiste informatie over het bereiken van de
aan de variabele beloning ten grondslag liggende doelen of over de omstandigheden waarvan
de variabele beloning afhankelijk was gesteld;
de persoon heeft niet voldaan aan passende normen inzake bekwaamheid en correct gedrag
(zoals een materiële schending van de toepasselijke wet- en regelgeving); of
de persoon was verantwoordelijk voor gedragingen die ertoe hebben geleid dat de financiële
positie van PwC PAIS aanmerkelijk is verslechterd.
50098162 M 15440350 / 2
Invloed op het bestaande belonings- en beoordelingssysteem voor medewerkers
Het bestaande beoordelings- en beloningssysteem van medewerkers van PAIS is in lijn met het algemene
belonings- en beoordelingssysteem van PwC en bestaat uit een afgewogen set criteria, die onder andere
gericht is op service en kwaliteit voor cliënten, ontwikkeling van staff, risicomanagement en compliance. Voor
een meer gedetailleerde beschrijving van dit systeem verwijzen wij naar het meest recente jaarbericht van
PwC. De bovenstaande criteria voor een malus en clawback van een bonus zijn grotendeels reeds
opgenomen in de bestaande beoordelingscriteria van medewerkers en zullen, voor zover dat niet het geval is
expliciet hiervan deel gaan uitmaken.
Invloed op het bestaande belonings- en beoordelingssysteem voor partners
Voor partners binnen PwC NL die werkzaam zijn bij PwC PAIS geldt al sinds een aantal jaren een beloning- en
beoordelingssysteem, dat qua beoordeling strenger is en zwaardere financiële consequenties heeft dan de
thans voor de medewerkers van PwC ingevoerde malus en clawback. De criteria voor beoordeling en beloning
zijn eveneens opgenomen in het jaarbericht van PwC en vergelijkbaar met de medewerkers van PAIS. Het
malussysteem gaat op een identieke wijze voor partners gelden, waarbij korting plaatsvindt van het
winstaandeel in het betreffende jaar. Ten aanzien van het claw back systeem geldt dat een overtreding van de
regels in een eerder jaar onderdeel wordt van de beoordeling in het jaar waarin de overtreding wordt
geconstateerd. Een malus of clawback leidt tot een vermindering van maximaal 50% van het winstaandeel in
datzelfde jaar.
Directie PricewaterhouseCoopers Pensions, Actuarial & Insurance Services B.V.
50098162 M 15440350 / 2
Download