Nederland blijft niet binnen CO2-budget

advertisement
PERSBERICHT
December 2009
PricewaterhouseCoopers B.V.
Thomas R. Malthusstraat 5
1066 JR Amsterdam
Postbus 90351
1006 BJ Amsterdam
Telefoon (020) 568 66 66
Fax (020) 568 68 88
Directe lijn (020) 568 59 59
Directe fax (020) 568 73 30
www.pwc.nl
Wereldwijd PwC-rapport over maximale uitstoot voor verantwoorde klimaatbeheersing
Nederland blijft niet binnen CO2-budget





20% van het wereldwijde CO2-budget 2000-2050 al opgesoupeerd in 2008;
Nederland heeft al een kwart van haar CO2-budget verbruikt;
Wereldwijde CO2-schuld in 2000-2008 gelijk aan de 2008 emissies van China en VS;
G20 moet CO2-niveau verlagen met 35% in 2020 om weer op koers te raken – vier keer zo
veel als nu jaarlijks behaalt;
De wil voor collectieve regelaanpassing van de G20 is er, maar wellicht niet genoeg om
verwarming van de aarde met 2ºC te stoppen.
PricewaterhouseCoopers (PwC) heeft aan de hand van prognoses voor economische groei en
energieconsumptie een wereldwijd CO2-budget berekend voor de eerste helft van deze eeuw. De
centrale vraag in de studie is hoeveel broeikasgassen we nog mogen uitstoten voor de temperatuur
gevaarlijk begint te stijgen. In de studie houdt de accountants- en adviesorganisatie rekening met de
noodzaak dat de aarde niet meer dan 2ºC mag opwarmen. Daarnaast zijn de economische
vooruitzichten voor de verschillende landen ingecalculeerd, zodat deze op lange termijn er niet onder
1
lijden. PwC schat dat wereldwijde energie gerelateerde uitstoot niet boven de 1.300 GtCO2 mag
komen voor de periode 2000-2050.
In deze berekening komt naar voren dat Europa 10% van de wereldwijde CO2-uitstoot voor haar
rekening neemt. Gebaseerd op het huidige aandeel van Nederland in de Europese emissies (6%) is het
budget 8 GtCO2 voor de eerste helft van deze eeuw. In 2000-2008 komt de uitstoot echter al boven de
2GtCO2. Kortom, meer dan een kwart van het Nederlandse CO2-budget voor de komende 50 jaar is in
de afgelopen acht jaar verbruikt.
Jan Willem Velthuijsen, hoofd van de Economics Group van PricewaterhouseCoopers: “Dit bevestigt
het beeld dat Nederland aan een duidelijke toekomstvisie moet werken om de CO2-uitstoot te
verminderen. Ieder jaar dat er niet constructief aan het omlaag brengen van de uitstoot wordt gewerkt,
wordt het moeilijker om binnen het berekende budget te blijven. Een akkoord in Kopenhagen is
essentieel om de randvoorwaarden vast te leggen. Het is echter aan de Nederlandse regering om bij
hun plannen met dit budget rekening te houden.”
1
Gross tonnage CO2
PricewaterhouseCoopers is de handelsnaam van onder meer de volgende vennootschappen: PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK
34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284), PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287) en
PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289). Op leveringen aan PricewaterhouseCoopers zijn Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing.
Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en ook in te zien op www.pwc.com/nl
PERSBERICHT
December 2009
Slechts enkele G20 landen liggen op koers om binnen hun CO2-budget te blijven, zo blijkt uit het
rapport van economen en klimaatsveranderingspecialisten van PricewaterhouseCoopers. Afgezet tegen
de PwC-berekening ligt de huidige CO2-uitstoot van de G20 gemiddeld al 10% boven het gewenste
niveau. Europa ligt 7% achter op de doelstelling. Doorgaan op huidige voet heeft als gevolg dat het
CO2-budget van 1.300 GtCO2 niet pas in 2050 maar al in 2034 wordt behaald. Als er niet wordt
2
ingegrepen, loopt de concentratie broeikasgas in de atmosfeer op naar meer dan 1000ppm CO2e
tegen het einde van deze eeuw. Volgens verschillende wetenschappers is een maximum tussen de 350
3
ppm en 550 ppm CO2e een verantwoord limiet .
De ‘PwC CO2-budget analyse’ vormt de basis voor twee nieuwe PwC Low Carbon Economy indexen.
De PwC Low Carbon Achievement Index bestudeert de broeikasgasintensiteit tussen 2000-2008. De
ander, de ‘Low Carbon Challenge 2020-2050’, schat de vereiste inzet voor een lagere CO2-uitstoot in
2020 en extrapoleert deze tot 2050.
Jan-Willem Velthuijsen: “Uit de PwC Low Carbon Achievement index blijkt dat ondanks de consensus
om CO2-uitstoot te verminderen, er slechts enkele landen zijn die zich aan de noodzakelijke niveaus
houden. Als er wordt doorgegaan is in 2034 het berekende CO2-budget al op. Dit onderstreept het
belang om in Kopenhagen tot een besluit voor de lange termijn, een wereldwijde CO2-prijs en politieke
richtlijnen te komen. Passiviteit en uitstel zorgen voor een versnelling van de klimaatsverandering.”
2
Parts per million CO2 met methaan.
3
Het IPCC adviseerde in 2007 dat om de gemiddelde wereldwijde temperatuur te stabiliseren met 2
graden, er maar 450 ppm CO2e in de atmosfeer mag zitten. Dit getal wordt gebruikt als startpunt om
het CO2-budget tot en met 2050 te bepalen. Emissies van de ontwikkelde landen moet tot en met 2020
met 25%-40% dalen en tot en met 2050 met 80%-95% volgens het IPCC.
(2)
PERSBERICHT
December 2009
PwC Low Carbon Achievement Index 2000-2008
De belangrijkste punten van de PwC Low Carbon Achievement Index zijn:
 Bijna 20% van het door PwC berekende budget voor 2050 is al in de afgelopen acht jaar verbruikt;
 De afgelopen acht jaar was er een jaarlijkse afname van 2% CO2-intensiteit nodig om binnen het
berekende CO2-budget te blijven. Amper de helft is bereikt, want het niveau ligt nu op 0,8%;
 De afgelopen acht jaar is het wereldwijde CO2-budget overschreden met 13 bruto GtCO2, dat zijn
de emissies van China en de VS in 2008 bij elkaar;
 De wereldwijde CO2-intensiteit lag in 2008 al ongeveer 10% boven het jaarlijks budget;
 De Europese Unie loopt 7% achter in 2009 en heeft de CO2-intensiteit in de atmosfeer met slechts
1,8% verbeterd, terwijl in 2000 2,6% ten doel was gesteld;
 Alleen Rusland heeft de CO2-intensiteit ruim boven budget verbeterd, snelle veranderingen en een
laag meetpunt liggen hier ter grondslag aan.
Russia
India
Indonesia
France
Australia
Germany
Brazil
UK
Argentina
Turkey
EU
US
Japan
S. Africa
Korea
Italy
Canada
Mexico
China
S.Arabia
-35%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
% deviation in carbon intensity reduction in 2000 - 2008 (actual) from 2000-based target
The Low Carbon Challenge 2020-2050
Om de gemaakte verliezen goed te maken is onderzocht wat de afzonderlijke G20-landen moeten
doen. China, de VS, Europa en India spelen een sleutelrol. Deze regio’s zijn samen goed voor 63% van
het wereldwijde CO2-budget voor 2000-2050. Het is van belang dat deze landen een overeenkomst
bereiken in Kopenhagen.
De belangrijkste punten uit de PwC Low Carbon Challenge index zijn:
 Om terug op niveau te komen moet de CO2-intensiteit in 2020 t.o.v. 2000 jaarlijks met 3,5% worden
teruggebracht; cumulatief 35% tussen 2008 en 2020 of 85% tussen 2008 en 2050.
(3)
PERSBERICHT
December 2009
 Vanwege het cumulatieve effect van iedere terugval het economische effect van een snellere
afname is het van belang om via bovenstaande doelen te werken;
 Reductieniveaus liggen voor 2000-2020 vier maal zo hoog als momenteel wordt behaald;
 Hoewel China voorligt op de VS en Europa moet het land meer doen om emissies terug te dringen
aangezien het land in een rap tempo aan het industrialiseren is.
Brazil
India
Indonesia
Mexico
Argentina
Turkey
Italy
Australia
China
France
EU
Japan
S. Africa
Germany
Canada
UK
Russia
US
S.Arabia
Korea
-95%
-90%
-85%
-80%
-75%
-70%
Required % change in carbon intensity from 2008 to 2050
Jan Willem Velthuijsen: “Om binnen het CO2-budget te blijven moet de wereldwijde jaarlijkse CO2uitstoot als gevolg van energiegebruik met de helft verminderen ten opzichte van het niveau van 2008.
Dit terwijl de economie de komende 4 decennia vier maal en de wereldbevolking anderhalf keer zo
groot wordt als momenteel. De vraag rijst of dit ook mogelijk is. China heeft haar CO2-uitstoot
gemiddeld met 4% jaarlijks verminderd. Dit is boven de berekende 3,5% vermindering wereldwijd. De
technologie en de het politieke raamwerk zijn bekend. Het enige dat nodig is, is de politieke bereidheid
en een manier om te implementeren.”
“Het behalen van emissiedoelen is veel belangrijker dat ze te stellen. Politieke bereidheid is van cruciaal
belang. De aankondiging vanuit Washington en Beijing eind november - respectievelijk 17%
emissievermindering en 40% CO2-intensiteitvermindering - geven een politieke lading aan de
besprekingen. Over de financiering is men het nog niet eens. Dit vormt een doorslaggevende factor in
de onderhandelingen met minder ontwikkelde landen. Er is wellicht niet voldoende tijd om details te
bespreken, maar een ambitieuze politieke overeenkomst plaveit de weg voor een bindend akkoord in
2010.”
(4)
PERSBERICHT
December 2009
Noot voor de redactie:
1. Het jaarlijkse CO2-budget is gebaseerd op landen die gebruik gelijkmatig CO2-uistoot verminderen tussen
2000 en 2050 door een mix van energie-effectiviteit, overstappen van brandstofenergie naar duurzame en
nucleaire energie. Vanaf 2015 de overgang naar CO2-afvang en –opslag en het laatste kwartaal tot 2050
zonder dit middel. De berekeningen zijn onderhevig aan onzekerheid omdat ze voor een lange periode
zijn, maar ze schetsen een uitdagend, maar realistisch beeld voor economieën om de CO2-uitstoot te
verminderen zonder nieuwe spectaculaire technologieën. De resultaten zijn vergeleken met organisaties
zoals de International Energy Agency.
2. De Low Carbon Challenge index geeft resultaten van CO2-intensiteit voor versimpeling van
landenvergelijking. Het moet benadrukt worden dat dit is gebaseerd op CO2-budgetten van absolute
niveaus van uitstoot, na het toevoegen van geschatte wereldwijde BBP trend van net 3% per jaar tussen
2010 en 2050. Deze schattingen zijn gebaseerd op bevolkingsverwachtingen van de Verenigde Naties en
worden ook gebruikt om uitspraken te doen over resultaten van de CO2-uistoot per bewoner.
3. PricewaterhouseCoopers verleent sectorspecifieke diensten op de gebieden Assurance, Tax & HRS en
Advisory. Ons doel is onze klanten te helpen slagvaardig te opereren. We zien onszelf daarbij niet alleen
als dienstverlener, maar ook als business partner. We geven praktische adviezen, identificeren
mogelijkheden en reiken vernieuwende oplossingen aan. Resultaatgericht en vaak vanuit een verrassend
perspectief. In Nederland doen we dat met zo’n 4.900 collega’s, wereldwijd met meer dan 163.000
mensen in 151 landen, op basis van ons gedachtegoed Connected Thinking. Dit doen we voor zowel
grote nationale en internationale ondernemingen alsook voor overheden, not-for-profitorganisaties en
private companies. ‘PricewaterhouseCoopers’ verwijst naar het netwerk van member firms die
participeren in PricewaterhouseCoopers International Limited. Iedere member firm is een afzonderlijke en
onafhankelijke juridische entiteit.
4. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Koen Jonker, persvoorlichter
PricewaterhouseCoopers B.V., tel. 020-568 59 59 of e-mail [email protected].
(5)
Download