Model beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden

advertisement
BEËINDIGINGSOVEREENKOMST DIENSTVERBAND
TE GEBRUIKEN BIJ EEN BEËINDIGING MET WEDERZIJDS GOEDVINDEN
1
Gegevens werkgever
De werkgever:
Naam:
Adres:
...
...
...
De werkgever wordt vertegenwoordigd door:
Naam:
...
2
Gegevens werknemer
De werknemer:
Naam:
Adres:
Geboortedatum:
Burgerservicenr.:
...
...
...
...
3
Aanleiding
3.1
De werknemer werkt op basis van een arbeidsovereenkomst van ... uur per week als ... bij de
werkgever. Hij verdient daarmee € ... per maand op basis van .. uur. Dit bedrag is exclusief
8% vakantiegeld.
3.2
De werkgever neemt het initiatief om het dienstverband met de werknemer te beëindigen.
Voor dit initiatief is geen dringende reden zoals bedoeld in artikel 7:678 BW aanwezig.
3.3
De werkgever wil het dienstverband met de werknemer beëindigen omdat er tussen
werkgever en werknemer verschil van opvatting is ontstaan over de wijze waarop de functie
van de werknemer en de daarbij behorende taken dienen te worden uitgevoerd, als gevolg
waarvan een vruchtbare voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet meer mogelijk moet
worden geacht, hetgeen volgens beide partijen de één noch de ander valt te verwijten.
-1-
3.4
De werknemer heeft in eerste instantie aangegeven dat hij in dienst wil blijven en hij heeft
zijn best gedaan om de arbeidsverhouding te continueren. Beide partijen hebben daarover
verschillende keren overlegd en hebben gezocht naar ander passend werk. Gebleken is dat
geen passend, ander werk voorhanden is en dit ook niet binnen een afzienbare periode zal
ontstaan. Het resultaat van het overleg is dat werkgever en werknemer allebei geen
mogelijkheden meer zien om het dienstverband voort te zetten. Hoe graag de werknemer
ook zou willen, de ontstane situatie laat hem geen keuze en hij kan er uiteindelijk begrip voor
opbrengen dat de arbeidsverhouding wordt beëindigd. Beide partijen hebben daarom
afgesproken om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De afspraken die zij daarbij maken
zijn vastgelegd in deze overeenkomst.
4
Afspraken
4.1
De arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer wordt op initiatief van werkgever
met wederzijds goedvinden beëindigd met ingang van ... Hierbij is rekening gehouden met de
wettelijke opzegtermijn van ... maanden.
4.2
Vanaf de ondertekening van deze overeenkomst t/m ... hoeft de werknemer zijn werk niet
meer te verrichten.
4.3
Aan de werknemer wordt een beëindigingsvergoeding toegekend ter grootte van € ... welke
in ... op een door de werknemer aan te geven wijze zal worden voldaan.
4.4
Aan de werknemer worden de juridische kosten vergoed tot een bedrag van € ...
4.5
De werkgever verzorgt de financiële eindafrekening van het dienstverband, waarvan de
werknemer een specificatie ontvangt.
4.6
Werknemer en werkgever zijn zich bewust van de verplichtingen voortvloeiende uit de
arbeidsovereenkomst en de van toepassing zijnde CAO, welke bedingen onverkort van
toepassing blijven.
4.7
De werknemer levert bij het einde van het dienstverband alle bedrijfseigendommen in die hij
eventueel nog onder zich mocht hebben en ontvangt hiervoor een behoorlijk bewijs.
4.8
Werkgever verstrekt desgevraagd aan werknemer bij het einde van het dienstverband een
positief geredigeerd getuigschrift.
4.9
De werkgever en werknemer hebben na de financiële eindafrekening niets meer van elkaar
te vorderen. Zij verlenen elkaar finale kwijting. Postcontractuele bedingen komen te
vervallen.
-2-
4.10 Na ondertekening kan de werknemer binnen 14 dagen en zonder opgave van redenen alsnog
afzien van de overeenkomst (de overeenkomst ontbinden). Dit kan niet als hij in de zes
maanden daarvoor al eerder van een beëindigingsovereenkomst heeft afgezien. De
werknemer moet schriftelijk aan de werkgever laten weten dat hij van de overeenkomst
afziet.
5
Ondertekening
Door de overeenkomst te ondertekenen verklaren beide partijen dat zij de
arbeidsovereenkomst willen beëindigen en dat zij op de hoogte zijn van de gevolgen daarvan.
Plaats: ...
Datum: ...
Plaats: ...
datum: ...
Handtekening werkgever
Handtekening werknemer
-3-
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards