Ministerie van Buitenlandse Zaken

advertisement
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Internatlon& Campgn for Tibet Europe
Mevrouw T. JampE, Executive Director
•
•
Postbus 20061
2500 EB Den Haag
Nederland
http://www.govemment.nl
Onze referentie
MINBIJZA-ZO 16. 60524
Datum 2 februari 2016
Betreft Uw brief van 15 januari 2016
Geachte mevrouw Jampa,
Ik heb met belangstelling kennisgenomen van uw brief van 15 januari 2016
waarin u de Nederlandse regering verzoekt erop toe te zien dat de kwestie van
Tibet In de komende periode een passende plaats op de agenda van de Europese
Raad blijft innemen. Mede namens de Minister-President heeft de Minister van
Buitenlandse Zaken mij verzocht u te antwoorden.
Het roulerend voorzitterschap van de Europese Unie heeft sinds het Verdrag van
Lissabon een andere invulling gekregen. Meer dan voorheen bestaan de
werkzaamheden van het voorzitterschap uit het verder brengen van lopende
wetgevende dossiers. Wat betreft extern beleid geldt dat het roulerend
voorzitterschap ondersteunend Is aan de Hoge Vertegenwoordiger en de rol van
het roulerend voorzitterschap dus beperkt is.
Nederland en de EU zuilen onverminderd aandacht blijven besteden aan de
situatie van de Tibetaanse gemeenschap in China. Ook Nederland maakt zich
zorgen over de actuele situatie In Tibet. Nederland en de EU zijn voorstander van
een hervatting van de dialoog tussen de Chinese autoriteiten en
vertegenwoordigers van de Tibetaanse gemeenschap over een zinvolle invulling
van de autonomie binnen de kaders van de Chinese grondwet. De EU respecteert
de soevereiniteit van China, maar dringt er bij de Chinese autoriteiten op aan dat
zij de actuele mensenrechtenproblemen slechts kan oplossen door de dialoog aan
te gaan.
De EU brengt in haar mensenrechtendialoog met China consequent individuele
gevallen van mensenrechtenschendingen op. De EU staat daarbij op het behoud
van de Tibetaanse taal, culturele identiteit, religie en tradities, Voorts dringt de
Unie aan op het verzekeren van Tibetaanse participatie bij het ontwikkelen van
beleid en het verzekeren van een Tibetaans aandeel Ir, de economIsche groei. Ook
steunt Nederland EU-demarches voor individuele gevallen.
In oktober 2014 bezocht de Nederlandse ambassadeur in Beijing de Tlbetaanse
Autonome Regio (TAR). Tijdens zijn ontmoetingen met Tibetaanse
overheidsvertegeriwoordigers heeft hij de Nederlandse bezorgdheid over de
situatie in Tibet onder de aandacht gebracht, zoals toegang tot TAR,
Pagina 1 van 2
zeifverbrandingen In Tibetaanse gebieden en het behoud van Tibetaanse taal en
cultuur.
Tijdens de bilaterale mensenrechtenconsultaties In Peking In 2015 heeft de
Nederlandse mensenrechtenambassadeur uitgebreid over Tibet gesproken. Het
gesprek ging daarbij onder meer over de zelfverbrandingen en spanningen In de
Tibetaanse samenleving. Daarnaast heeft hij ook een oproep gedaan aan de
Chinese autoriteiten om de dialoog met cie vertegenwoordigers van de Tibetaanse
gemeenschap te hervatten. Tot slot, heeft hij een aantal Individuele zaken onder
de aandacht gebracht.
Datum
2 februari 2016
Onze refereritle
MINBtJZA-2016,60524
Nederland zet zich actief in voor de verbetering van de mensenrechtensituatie In
China en Tibet en zal dit blijven doen.
Plaatsvervangend directeur,
Directie Azië en Oceanië
Pagina 2 van 2
Download