Brief met reactie op brief inzake mensenrechten in Tibet en China

advertisement
Ministerie van Buitenlandse Zaken
International Campaign for Tibet Europe
Mevrouw T. Jampa, Executive Director
Vijzelstraat 77
1017 HG Den Haag
Postbus 20061
2500 EB Den Haag
Nederland
http;//www.government.nl
Contactpersoon
Directie Azië en Oceanië
T 070 - 348 6780
dao(3>minbuza.nl
Datum 2 februari 2016
Betreft Uw brief van 15 januari 2016
Geachte mevrouw Jampa,
Ik heb met belangstelling kennisgenomen van uw brief van 15 januari 2016
waarin u de Nederlandse regering verzoekt erop toe te zien dat de kwestie van
Tibet in de komende periode een passende plaats op de agenda van de Europese
Raad blijft innemen. Mede namens de Minister-President h eeft de Minister van
Buiteniandse Zaken mij verzocht u te antwoorden.
Het rouierend voorzitterschap van de Europese Unie heeft sinds het Verdrag van
Lissabon een andere invulling gekregen. Meer dan voorheen bestaan de
werkzaamheden van het voorzitterschap uit het verder brengen van lopende
wetgevende dossiers. Wat betreft extern beleid geldt dat het roulerend
voorzitterschap ondersteunend is aan de Hoge Vertegenwoordiger en de rol van
het roulerend voorzitterschap dus beperkt is.
Nederland en de EU zullen onverm inderd aandacht biijven besteden aan de
situatie van de Tibetaanse gemeenschap in China. Ook Nederland ma akt zich
zorgen over de ac tuele situatie in Tibet. Nederiand en de EU zijn voorstander van
een hervatting van de dialoog tussen de Chinese autoriteiten en
vertegenwoordigers van de Tibetaanse gemeenschap over een zin volie invulling
van de autonomie binnen de kaders van de Chinese grondwet. De EU respecteert
de soevereiniteit van China, maar dringt er bij de Chinese autoriteiten op aan dat
zij de actuele mensenrechtenproblemen slechts kan oplossen door de dialoog aan
te gaan.
De EU brengt In haar mensenrechtendialoog met China consequent individu eie
gevalien van mensenrechtenschendingen op. De EU staat daa rbij op het behoud
van de Tibetaanse taal, culturele identiteit, religie en tradities. Voorts dringt de
Unie aan op het verzekeren van Tibetaanse participatie bij het ontwikkelen van
beleid en het verzekeren van een Tibetaans aandeei in de economische groei. Ook
steunt Nederland EU-demarches voor Individuele gevallen.
In oktober 2014 bezocht de Nederlandse ambassadeur in Beijing de Tibetaanse
Autonome Regio (TAR). Tijdens z ijn ontmoetingen met Tibetaanse
overheidsvertegenwoordigers heeft hij de Nederlandse bezorgdheid over de
situatie in Tibet onder de aandacht gebracht, zoals toegang tot TAR,
Pagina 1 van 2
zelfverbrandingen in Tibetaanse gebieden en het behoud van Tibetaanse taal en
cultuur.
Tijdens de bilaterale mensenrechtenconsultaties in Peking in 2015 heeft de
Nederlandse mensenrechtenambassadeur uitgebreid over Tibet gesproken. Het
gesprek ging daarbij onder meer over de zelfverbrandingen en spanningen in de
Tibetaanse samenleving. Daarnaast heeft hij ook een oproep gedaan aan de
Chinese autoriteiten om de diaioog met de vertegenwoordigers van de Tibetaanse
gemeenschap te hervatten. Tot siot, heeft hij een aantal individuele zaken onder
de aandacht gebracht.
Datum
2 februari 2016
Onze referentie
MINBU2A-2016.60524
Nederland zet zich act ief in voor de vérbetering van de me nsenrechtensituatie in
China en Tibet en zai dit biijven doen.
Met'v^endelijki
Plaatsvervangend directeur,
Directie Azië en Ocean ië
Pagina 2 van 2
N€DilHA»iDS£ STtOtrm
INTERNATIONAL
Ministerie van Algemene Zlaken
T.a.v. De heer M. Rutte, Minister-president
Binnenhof 19
2513 AA DEN HAAG
International
Council of Aitvisors
,•
Mr. Harrison Ford
• The Hönöra&te Vaclav Hs vel*
(OclobBf 1936 - December 2011)
The Honor able Hideaki (Case
Ms. Kerry Kennedy
The Honorable Vytaut»» landsbergis
Dr. F ang L«hi*
(February 1936 • April 2012)
Mrs, Mairead Maguire
TTi.e Honorable Adolfo Perei Eiduivel
Or, Jose Ramos-Horta
The Honorable Rabl Ray
Professor Samdhsng RInpoche
Ajan Sulak Sivaraska
Tertiin W Tethong
Ardrbishop Desmond Tutu
Br. elis Wiesel
International
Campaign for Tibet Europe
Isering Jampa,
Ekecufive btrecf.or
Vij/elstraat 7?. 101? HQ
Amsterdam, The •ietherlands
Tel.: +31 (0! 20 J308265
Fax; fSl {0! 20 3301266
E-map-'iaeutopeftsavBtibet.nl
'www.sasfetlbet.nl
ISAfi: N109 INGB «M» 0042.23
K.V.K. 34119094
International
Campaign for Tibet - Brussels
Vincent Metten,.
ED Poli^ Dfrector
IS rue de.|a Unièrd,
1950 Brussels, Belgium
Tel.: <-.32 (0) 2 6094410
Fax; +32 !0) 2 6094432
E-tnaB; infofcawetlbet.eu
International
Campaign lor Tibe t
Deotsthland e.V.
Kai MCiller,
Executive Director
Schdnhsuser Allse 163,
194.35 Berlin, Germany
E-mail. info#H(»et.}bet.de
totemational
Campaign for ITbet
Matted Mecacci,
President
Onderwerp
EU-voorzitterschap van Nederland
Datum
Amsterdam, 15 januari 2016
Geachte mijnheer Rutte,
Allereerst willen wij u feliciteren met de belangrijke en uitdagende rol
die de Nederlandse regering in de komende halfjaar zal spelen binnen de
EU zelf en ver daarbuiten. Helaas valt deze periode ook samen met
ernstige aantastingen van de mensenrechten in China, en International
Campaign for Tibet (ICT) wil deze gelegenheid gebruiken om haar
belangrijkste zorgpunten betreffende de mensenrechtensituatie in Tibet
onder uw aandacht te brengen.
Over de afgelopen jaren heeft de Nederlandse regering beleidsmatig
binnen de EU een tachtig standpunt ingenomen voor mensenrechten in
Tibet. Mede daardoor heeft de EU in december de voorzitter van de
Raad, de heer Donald Tusk, op hoog niveau met de Chinese premier het
belang van dialoog met Tibetaanse vertegenwoordigers van de Dalai
Lama besproken, om te komen tot een oplossing voor Tibet. Hierdoor is
de Nederlandse regering in een unieke positie om de schrijnende situatie
in Tibet passende aandacht krijgt in de EU en in haar betrekkingen met
China.
Om u op de hoogte te brengen van de actuele situatie in Tibet, hebben
heeft ICT de vrijheid genomen om informatie en concrete aanbevelingen
bij te sluiten, op grond waarvan wij menen dat dringende actie
noodzakelijk is. Derhalve verzoeken wij de Nederlandse regering om de
volgende punten aandacht te geven tijdens haar voorzitterschap van de
EU:
• Terrorismebestryding: Opnieuw naar voren brengen van de
EU's zorg over de drastische gevolgen van de Chinese AntiTerreur Wet voor Tibet;
I8B'Jefferson Place, HW,
WasWnglon. p:c 20036 OSA
E-mail: (rrfoSsavetibet.org
0
«MWcsavetttwCnf.
aiiB&jiSSiSsé?-.
.
2.._2. . 'JL\
#'ri
ANBt
•
Hervatting Dialoog: Namens het EU-voorzitterschap op EU- en
VN-niveau de noodzaak voor dialoog tussen de Chinese regering
en de vertegenwoordigers van de Dalai Lama uitdragen en
overeenkomstige publieke verklaringen afleggen;
• Vrijheid van beweging en toegang tot Tibet: Bij de Chinese
regering aandringen op een EU-delegatie naar Tibet onder leiding
van de Nederlandse ambassadeur in Peking, met inbegrip van
regio's waar zelfverbrandingen hebben plaatsgevonden. En tevens
China aan te manen om een datum vast te leggen voor aan een
reeds in gang gezet bezoek van de Hoge Commissaris van de VN
voor de mensenrechten aan Tibet;
• Milieu: de EU voorstellen om een EU-China seminar te
organiseren over de urgente kwestie van waterbeheer in Tibet;
• Economische, sociale en culturele rechten: Het beschikbaar
stellen van nationale en EU-ontwikkelingshulp ten behoeve van
het Tibetaanse volk op het gebied van economische, sociale en
culturele rechten.
In december 2015 keurde het Europees Parlement een door
Europarlementariër Beider opgesteld rapport goed over de EU-Chinese
betrekkingen, waarin ernstige bezorgdheid naar voren komt over de
mensenrechten in Tibet en China. Tevens riep het rapport op tot een meer
coherent EU-beleid ten opzichte van China en wees het op de noodzaak
om "uitwisselingen tussen de EU en China over mensenrechten te
verdiepen, zodat deze overeenstemmen met concrete verbeteringen in de
situatie op de grond". Wij hopen, dat de aanbevelingen in dit rapport een
inspiratie zullen vormen voor de Nederlandse regering, evenals voor de
overige 27 EU-lidstaten.
Gezien de ernstige onderliggende problematiek, verzoeken wij de
Nederlandse regering dringend om er op toe te zien dat de kwestie van
Tibet in de komende periode een passende plaats op de agenda van de
Raad zal innemen. Wij wensen de Nederlandse regering een constructief
en daadkrachtig voorzitterschap van de EU toe, die hoop geeft aan
Tibetanen en alle andere mensen, die streven naar een veilig wereld in
een vreedzame toekomst
Hoogachtend,
Tsering Jampa
Executive Director International Campaign for Tibet Europe
Bijlage: A Briefing Note by the International Campaign for Tibet
CC naar de heer B. Keenders. Minister van Buitenlandse Zaken
Download