De Ster, behandelgroepen voor peuters met ernstige spraak

advertisement
de Ster
De Ster, behandelgroepen voor peuters
met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden
De Ster
Ouders
De Ster staat voor een aantal professionele behandelgroepen voor
peuters van 2 tot 4 jaar met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden (esm).
Met de Ster biedt de afdeling Gezinsbegeleiding van de NSDSK
behandeling aan peuters met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden
dichtbij huis. De groepen bestaan uit maximaal 10 peuters. De kinderen
komen afhankelijk van de locatie twee of drie dagdelen per week.
Alle locaties van behandelgroep de Ster staan op onze website
www.nsdsk.nl.
In een veilige en vertrouwde omgeving spelen de medewerkers van het
behandelend team in op de mogelijkheden van de peuter. In een positief
en uitdagend pedagogisch klimaat leren de peuters spelenderwijs met
anderen te communiceren. Plezier in communicatie staat hierin voorop.
Behandelend team
Op de groep werken twee pedagogisch medewerkers en een logopedist. In een gevarieerd aanbod van
activiteiten met bijvoorbeeld spel,
muziek, beweging en visuele communicatiemiddelen stimuleert het
team de spraak- en taalontwikkeling
van het kind. De visuele communicatiemiddelen zijn onder meer
foto’s, pictogrammen en Nederlands
ondersteund met Gebaren. De
belevingswereld van het kind staat
hierin centraal.
De logopedist speelt in op de specifieke problematiek van het kind
door individuele en groepsgewijze
behandeling. De logopedist neemt
testen af om de spraak- en taalontwikkeling te kunnen volgen.
De teamleider/orthopedagoog is
verantwoordelijk voor de coördinatie en de kwaliteit van zorg. Daarnaast verzorgt de orthopedagoog
diagnostisch onderzoek voor de
kinderen op de behandelgroep.
Om zo goed mogelijk aan te
sluiten bij de ontwikkeling van
elk kind, hebben de pedagogisch
medewerkers, de logopedist en de
teamleider/orthopedagoog regelmatig overleg. Het team bespreekt
met de ouders de resultaten en de
ontwikkelingen van het kind en
zoekt samen met hen naar de beste
behandelmethode.
Voor de ouders is er een ouderprogramma met de mogelijkheid
tot individuele begeleiding. Deze
begeleiding verzorgt de orthopedagoog. Tijdens het ouderprogramma
ontvangen ouders informatie over
diverse onderwerpen. De ouders
krijgen uitleg over wat zij kunnen
doen om hun kind te ondersteunen
en te stimuleren in zijn ontwikkeling. Daarnaast krijgen zij een cursus
waarin zij leren hoe zij de spraak- en
taalontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren. Een cursus Nederlands ondersteund met Gebaren
behoort tot het vaste aanbod.
Bij de individuele begeleiding
krijgen de ouders antwoord op
specifieke vragen over gedrag en
problemen in de opvoeding.
Waarom deze vroegbehandeling?
Ouders hebben soms een vermoeden dat hun kind moeilijkheden
heeft met spraak en taal. De ontwikkeling van spraak en taal kan bij
kinderen heel verschillend verlopen.
Rond het tweede jaar is vaak pas
echt duidelijk of er sprake is van ernstige spraak- en taalmoeilijkheden.
Het consultatiebureau volgt en
controleert de ontwikkeling van
kinderen en daarmee ook de spraaken taalontwikkeling. Bij vermoedens
van problemen in de spraak- en
taalontwikkeling kan zij doorverwijzen naar een audiologisch centrum.
Het audiologisch centrum doet
onderzoek en kan vervolgens naar
behandelgroep de Ster verwijzen of
naar andere instanties. Ook een logopedist kan naar de Ster verwijzen,
wanneer blijkt dat een kind meer
nodig heeft dan alleen de logopedische behandeling.
De spraak- en taalontwikkeling vindt
met name plaats tussen het tweede
en het zevende jaar. Daarom is in
deze periode vroegbehandeling van
groot belang. Dit is ook uit wetenschappelijk onderzoek gebleken.
Een goede spraak- en taalontwikkeling is immers van groot belang voor
kinderen om zich ook op andere
vlakken goed te kunnen ontwikkelen.
NSDSK
De NSDSK is specialist voor taal
en gehoor. De afdeling Gezinsbegeleiding is onderdeel van de
NSDSK. Met haar vier afdelingen:
het Audiologisch Centrum Holland
Noord, Onderzoek en Ontwikkeling,
Vroegtijdige Onderkenning Gehoorstoornissen en de Gezinsbegeleiding biedt zij een uitgebreid pakket
van zorg, advies en begeleiding bij
gehoorproblemen en bij ernstige
spraak- en taalmoeilijkheden. Wij
bieden deze diensten zo mogelijk
dichtbij huis. Zorgverbetering en
zorginnovatie behoren tot onze
kerntaken.
De afdeling Gezinsbegeleiding heeft
twee teams. Het team voor dove en
slechthorende kinderen en het team
voor kinderen met ernstige spraaken taalmoeilijkheden.
De Ster
Ouders
De Ster staat voor een aantal professionele behandelgroepen voor
peuters van 2 tot 4 jaar met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden (esm).
Met de Ster biedt de afdeling Gezinsbegeleiding van de NSDSK
behandeling aan peuters met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden
dichtbij huis. De groepen bestaan uit maximaal 10 peuters. De kinderen
komen afhankelijk van de locatie twee of drie dagdelen per week.
Alle locaties van behandelgroep de Ster staan op onze website
www.nsdsk.nl.
In een veilige en vertrouwde omgeving spelen de medewerkers van het
behandelend team in op de mogelijkheden van de peuter. In een positief
en uitdagend pedagogisch klimaat leren de peuters spelenderwijs met
anderen te communiceren. Plezier in communicatie staat hierin voorop.
Behandelend team
Op de groep werken twee pedagogisch medewerkers en een logopedist. In een gevarieerd aanbod van
activiteiten met bijvoorbeeld spel,
muziek, beweging en visuele communicatiemiddelen stimuleert het
team de spraak- en taalontwikkeling
van het kind. De visuele communicatiemiddelen zijn onder meer
foto’s, pictogrammen en Nederlands
ondersteund met Gebaren. De
belevingswereld van het kind staat
hierin centraal.
De logopedist speelt in op de specifieke problematiek van het kind
door individuele en groepsgewijze
behandeling. De logopedist neemt
testen af om de spraak- en taalontwikkeling te kunnen volgen.
De teamleider/orthopedagoog is
verantwoordelijk voor de coördinatie en de kwaliteit van zorg. Daarnaast verzorgt de orthopedagoog
diagnostisch onderzoek voor de
kinderen op de behandelgroep.
Om zo goed mogelijk aan te
sluiten bij de ontwikkeling van
elk kind, hebben de pedagogisch
medewerkers, de logopedist en de
teamleider/orthopedagoog regelmatig overleg. Het team bespreekt
met de ouders de resultaten en de
ontwikkelingen van het kind en
zoekt samen met hen naar de beste
behandelmethode.
Voor de ouders is er een ouderprogramma met de mogelijkheid
tot individuele begeleiding. Deze
begeleiding verzorgt de orthopedagoog. Tijdens het ouderprogramma
ontvangen ouders informatie over
diverse onderwerpen. De ouders
krijgen uitleg over wat zij kunnen
doen om hun kind te ondersteunen
en te stimuleren in zijn ontwikkeling. Daarnaast krijgen zij een cursus
waarin zij leren hoe zij de spraak- en
taalontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren. Een cursus Nederlands ondersteund met Gebaren
behoort tot het vaste aanbod.
Bij de individuele begeleiding
krijgen de ouders antwoord op
specifieke vragen over gedrag en
problemen in de opvoeding.
Waarom deze vroegbehandeling?
Ouders hebben soms een vermoeden dat hun kind moeilijkheden
heeft met spraak en taal. De ontwikkeling van spraak en taal kan bij
kinderen heel verschillend verlopen.
Rond het tweede jaar is vaak pas
echt duidelijk of er sprake is van ernstige spraak- en taalmoeilijkheden.
Het consultatiebureau volgt en
controleert de ontwikkeling van
kinderen en daarmee ook de spraaken taalontwikkeling. Bij vermoedens
van problemen in de spraak- en
taalontwikkeling kan zij doorverwijzen naar een audiologisch centrum.
Het audiologisch centrum doet
onderzoek en kan vervolgens naar
behandelgroep de Ster verwijzen of
naar andere instanties. Ook een logopedist kan naar de Ster verwijzen,
wanneer blijkt dat een kind meer
nodig heeft dan alleen de logopedische behandeling.
De spraak- en taalontwikkeling vindt
met name plaats tussen het tweede
en het zevende jaar. Daarom is in
deze periode vroegbehandeling van
groot belang. Dit is ook uit wetenschappelijk onderzoek gebleken.
Een goede spraak- en taalontwikkeling is immers van groot belang voor
kinderen om zich ook op andere
vlakken goed te kunnen ontwikkelen.
NSDSK
De NSDSK is specialist voor taal
en gehoor. De afdeling Gezinsbegeleiding is onderdeel van de
NSDSK. Met haar vier afdelingen:
het Audiologisch Centrum Holland
Noord, Onderzoek en Ontwikkeling,
Vroegtijdige Onderkenning Gehoorstoornissen en de Gezinsbegeleiding biedt zij een uitgebreid pakket
van zorg, advies en begeleiding bij
gehoorproblemen en bij ernstige
spraak- en taalmoeilijkheden. Wij
bieden deze diensten zo mogelijk
dichtbij huis. Zorgverbetering en
zorginnovatie behoren tot onze
kerntaken.
De afdeling Gezinsbegeleiding heeft
twee teams. Het team voor dove en
slechthorende kinderen en het team
voor kinderen met ernstige spraaken taalmoeilijkheden.
Financiering
De zorg voor kinderen met ernstige
spraak- en taalmoeilijkheden wordt
gefinancierd vanuit de Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten
(AWBZ). Hiervoor is een indicatie
nodig. De aanvraag van deze
indicatie verzorgt de NSDSK.
Informatie
Voor meer informatie kunt u de
website van de NSDSK bezoeken:
www.nsdsk.nl. Op deze website
kunt u ook de adressen van de
verschillende locaties vinden. Voor
vragen kunt u contact opnemen
met de teamleiders van de Ster. Zij
zijn te bereiken op onderstaand
telefoonnummer.
Afdeling Gezinsbegeleiding
Lutmastraat 167
1073 GX Amsterdam
telefoon: 020 - 5745945
e-mail: [email protected]
Colofon:
Vormgeving:
AMC, Ton Pors
Druk:
Drukkerij Wedding
Actuele gegevens: www.nsdsk.nl
Download