Toetsingsformulier Persoonlijke Verzorging

advertisement
Geneesmiddelen intramurale zorg –format toetsingInstructie uitvoering








Tijdens visitaties wordt de afdeling/locatie getoetst of het onderwerp goed wordt uitgevoerd.
Gekeken wordt naar het proces en de resultaten.
Uitvoering door zorgmedewerker eigen locatie samen met zorgmedewerker andere locatie
(uitvoerend ).
Toetsing op 20% van de cliënten met een minimum van 3 en maximum van 5*. Bij iedere
afwijking wordt niet voldaan aan de norm.
Gebruik een uitdraai evt. als kladblaadje en vul het toegestuurde format digitaal in en
verstuur het digitale exemplaar aan de leidinggevende en kwaliteitsfunctionaris.
Toetsing op basis van ‘veilige principes in de medicatieketen’. NB gebruik hierbij ook de
procedure van je eigen organisatie
Kwaliteitsfunctionaris wijst onafhankelijke medewerker toe.
Leidinggevende afdeling/locatie organiseert de audit op de locatie/afdeling.
Geplande tijd per locatie/afdeling: 1 uur.
Algemene gegevens
Locatie/afdeling
Datum uitvoering
Voorschrijven (stap 1)
Onderwerp
Is een actuele risico-inventarisatie met betrekking tot
mogelijkheden eigen beheer geneesmiddelen terug te
vinden in het dossier? Toelichting eigen organisatie :
Zijn er actuele afspraken met betrekking tot
medicatiebeheer terug te vinden in het dossier? Toelichting
Voldaan aan norm?
Ja
Nee + toelichting
omdat,
omdat,
eigen organisatie:
Zijn afspraken met betrekking tot zelfzorgmedicatie
vastgelegd in het geneesmiddelensysteem? Toelichting eigen
omdat,
organisatie:
Zijn overdrachtsafspraken bij medewerker bekend en
worden deze gevolgd? Toelichting eigen organisatie:
omdat,
Opslag/beheer (stap 3)
Onderwerp
Er is een sluitende registratie van aanwezige opiaten
(buiten baxter). Toelichting eigen organisatie:?
Opiaten zijn niet toegankelijk voor onbevoegden. Toelichting
Voldaan aan norm?
Ja
Nee + toelichting
omdat,
omdat,
eigen organisatie:
Medicatie worden bewaard volgens richtlijnen van de
organisatie. Toelichting eigen organisatie:
Vervaldata van medicatie buiten de baxter zijn niet
verlopen.
Retourmedicatie is niet toegankelijk voor onbevoegden en
wordt conform afspraken organisatie opgeslagen. Toelichting
omdat,
omdat,
omdat,
eigen organisatie:
Pagina 1 van 3
Bijbestellingen vinden tijdig plaats en vinden plaats conform
afspraken van de organisatie. Toelichting eigen organisatie:
Bijsluiters worden conform afspraken in de organisatie
bewaard. Toelichting eigen organisatie:
omdat,
omdat,
Gereedmaken (stap 4)
Onderwerp
Er is een actuele toedienlijst
Voldaan aan norm?
Ja
Nee + toelichting
omdat,
Gereedmaken geschiedt conform voorschrift
omdat,
Mutaties worden niet door zorgmedewerker aangebracht op
de toedienlijst, maar door apotheek verwerkt. Toelichting eigen
omdat,
organisatie:
Wisseling van medicatie wordt uitgevoerd door de apotheek
omdat,
Toelichting eigen organisatie:
Er zijn geen verstoringen bij het uitzetten van de medicatie
omdat,
Medicatie is herkenbaar (dus in verpakking/baxter) tot het
moment van toedienen aan de cliënt. Uitzetten, toedienen
en registreren is 1 handeling.
omdat,
Toedienen/registreren (stap 5)
Onderwerp
Malen gebeurt alleen volgens formeel voorschrift op de
toedienlijst en volgens voorschriften/procedures
De uitvoerend medewerker is bevoegd en bekwaam.
Voldaan aan norm?
Ja
Nee + toelichting
omdat,
omdat,
Toelichting eigen organisatie:
Er wordt gewerkt volgens uitvoeringsverzoek van de arts
omdat,
Toelichting eigen organisatie:
Controle op baxtermedicatie vindt plaats door vergelijking
tekst baxterzakje op toedienlijst en aantal medicijnen in het
zakje.
Controle medicatie buiten baxter vindt plaats op juiste
medicatie, dosis, wijze en tijd.
Registratie aftekenen medicatie is volledig. Er is
verantwoording terug te vinden voor niet toegediende of
ingenomen medicatie.
Bij incidenten wordt een MIC aangemaakt.
omdat,
Is er extra alertheid bij losse medicatie, ‘zo nodig’
medicatie, wijzigingen en afwijkende tijden?
Bij onjuiste inhoud of twijfel wordt contact opgenomen met
de arts en/of apotheek.
Bij risicovolle medicatie wordt dubbele controle toegepast.
Bijzondere afspraken hierover worden, conform afspraken
in de organisatie, vastgelegd. Toelichting eigen organisatie:
Toedienlijsten en actuele medicatie-overzichten worden,
conform afspraken in de organisatie bewaard. Toelichting
omdat,
omdat,
omdat,
omdat,
omdat,
omdat,
omdat,
eigen organisatie:
Evaluatie (stap 6)
Onderwerp
Voldaan aan norm?
Ja
Nee + toelichting
Pagina 2 van 3
Bijwerkingen worden geregistreerd in het dossier en gemeld
aan de arts.
Neemt deel aan periodieke medicatiebeoordeling in de
organisatie conform afspraken van de organisatie Toelichting
omdat,
omdat,
eigen organisatie:
Overige opmerkingen ( tips, verbeterideeën e.d.)
Verbeterafspraken (in te vullen door de leidinggevende)
Nr. Verbeterpunten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Af (mm-jjjj)
Pagina 3 van 3
Download