Nieuwsbrief Samenwerkingsverband

advertisement
Nieuwsbrief Samenwerkingsverband Gezondheidscentra Kort Haarlem-Oosterwei , nummer 3,
jaargang 2
januari 2010
Nieuws van het
samenwerkingsverband
‘Stichting Gezondheidscentra
Kort Haarlem-Oosterwei’
Inmiddels weten we dat onze
investeringen van het afgelopen jaar
voor een belangrijk deel worden
vergoed. Nu komt het aan op het laten
zien van de winst. Als die niet te vinden is
op het gebied van toegenomen
gezondheid van de mensen in de wijk,
kun je je afvragen wat ons bestaansrecht
is.
Uitkomst onderhandelingen verzekeraar
Inmiddels wordt de zorgverzekeraar in
toenemende mate een constructieve
gesprekspartner. Van beide kanten wordt
steeds duidelijker dat de gezondheid van de
bewoners van de wijk ons gezamenlijke doel
is. Het is ook bemoedigend om te ervaren dat
de aanhouder wint. Onze volgende opdracht is
het uitvoeren van een 0-meting. Dit betekent
gegevens over ons zorgaanbod aanleveren en
beschrijven op welke gebieden we door
intensiever samen te werken verbeteringen
denken te realiseren.
Kinderen met overgewicht
Deze kinderen kunnen voor een
beweegprogramma worden doorgestuurd
naar OranjeStaete. Er wordt hard gewerkt aan
een programma waarin de bijdragen van
diëtist en pedagoog goed worden afgestemd.
Overgewicht bij kinderen is een belangrijk
gezondheidsprobleem in onze wijken.
Contactpersoon: Wies Spaan, fysiotherapeut
OranjeStaete
Psychische zorg
Per 1 januari jongstleden is Renske Praamsma,
een ervaren sociaal psychiatrisch
verpleegkundige, aan onze samenwerking
toegevoegd. Zij zal als POH-GGZ de huisartsen
ondersteunen met de psychische zorg voor de
mensen in onze wijken, voorlopig voor 4 uur
per 2 weken op donderdagmiddag.
Ze heeft expertise voor de
volgende taken:
probleemverduidelijking,
begeleiding van patiënten,
ondersteuning verwijzing,
casemanagement,
begeleiding van langdurige
GGZ-patiënten,
netwerkopbouw en –onderhoud.
Contactpersoon: Gerhard Jan Bloemen,
huisarts
Astma bij kinderen, COPD & Cardio
vasculair risico
Ten dienste van deze groepen patiënten
worden de afspraken tussen apotheek en POH
verfijnd. Dit levert leuke gesprekken op tussen
de betreffende zorgverleners. Onder meer
wordt de behoefte onderkend van een nog
betere afstemming met de
wijkverpleegkundige. Contactpersoon: Hendrik
Jan Geukes, huisarts
Diabetes ketenzorg
Sinds 1 januari nemen we deel aan de
Diabetes zorgketen. Hoewel er al intensief
werd samengewerkt voor deze
patiëntengroep, was de financiering tot nu toe
versnipperd met lastige gevolgen voor de
cliënt. Dit probleem moet worden verholpen
met de ketenaanpak. Een belangrijke
verandering is dat alle betrokken
zorgverleners in hetzelfde informatiesysteem
werken met de naam Porta Vita. Er zijn door
de ketenafspraken kortere lijnen tussen de
Nieuwsbrief Samenwerkingsverband Gezondheidscentra Kort Haarlem-Oosterwei , nummer 3,
jaargang 2
januari 2010
verschillende disciplines. Daarnaast is het
protocollair werken een stimulans om positief
kritisch naar eigen kwaliteit van zorg te kijken.
Contactpersoon: Marijke Sterrenburg,
praktijkverpleegkundige Klein Iterson
Ouderenzorg
Een relatief onbekend onderdeel van het
zorgaanbod aan ouderen:
In de Zuidrandflat wordt al sinds langere tijd
door de Vierstroom een verpleegkundig
inloopspreekuur georganiseerd, iedere
donderdag van 14-15 uur. Iedereen die een
vraag heeft met betrekking tot gezondheid en
ziekte kan hier terecht bij een
wijkverpleegkundige, zo nodig wordt men
doorverwezen. De mogelijkheden om dit
spreekuur breder aan te laten sluiten bij de
behoeften uit de wijk worden onderzocht.
Contactpersoon: Linda Hart,
patiëntencoördinator bij De Vierstroom
Herhaalservice van start!
Eind 2009 is Apotheek Grendel in deze wijk
gestart met de Herhaalservice. Patiënten van
Bloemen en Geukes met chronische medicatie
hoeven deze voortaan niet meer via de
receptenlijn telefonisch aan te vragen. Bij de
start wordt eerst met huisarts/POH besproken
of de gewenste herhaalmedicatie ook
daadwerkelijk chronisch is. Eenmalig wordt
dan alle chronische medicatie gelijkgetrokken.
Vervolgens wordt elke 3 maanden de
chronische medicatie klaargezet in de
apotheek. De apotheek regelt de
herhaalrecepten bij de huisarts (via een aparte
buffer). De patiënt krijgt dan thuis bericht dat
de medicatie weer klaar staat. Voordelen zijn
onder andere minder belasting op de
receptenlijn (telefoon) en meer service voor
patiënten omdat ze zelf niet meer
herhaalrecepten hoeven te regelen en de
medicatie altijd al klaarligt als ze bericht
krijgen om het af te halen. Uiteindelijk kunnen
er ook extra zorgactiviteiten gekoppeld
worden, zoals labcontroles en verwijzingen
naar de POH. De patiënten zijn tot nu toe
enthousiast over de nieuwe manier van
herhaalrecepten aanvragen. Op dit moment
melden zich dagelijks nieuwe patiënten aan
voor de service. Het gelijktrekken van de
medicatie, ook wel synchronisatie genoemd,
vergt in het begin veel tijd. Daarom kan niet
iedereen tegelijk aangemeld worden voor
deze service. We doen ons best om iedereen
zo snel mogelijk van dienst te zijn!
Aanspreekpersoon: Sabine van der Wal,
apotheker
Verder van belang
Lisette Verlee, huisarts in praktijk Geukes,
heeft op 21 januari een zoon gekregen: Daan.
Vierstroomzorgring heet weer Vierstroom,
alleen voor wat betreft de naam, ze gaan niet
uit elkaar!
Input nieuwsbrief
Met deze nieuwsbrief willen we op een
informele manier ieder op de hoogte houden
van de voortgang van de zorgprogramma’s en
andere informatie die de samenwerking
betreft. Het biedt de mogelijkheid aan alle
betrokken disciplines om nieuws of andere
informatie te delen. Maak er gerust gebruik
van, dan kan de brief bijdragen aan de
onderlinge communicatie! Voor reacties en
bijdragen kunt u bij Ineke van Beijnum
terecht, programmamanager voor het
samenwerkingsverband, bereikbaar via Klein
Iterson tel. 0182515750 (ma & vr) of
[email protected]
Download