Geen diatitel - Van Maerlantlyceum

advertisement
Ouderavond 2016
keuze voor het tweede leerjaar
Doel avond:
•
•
informatie
hulp bij het maken van de
keuze voor het tweede
leerjaar
Twee groepen ouders:
• zij die het al weten
• zij die nog twijfelen
Procedure:
wens (leerling en ouders) - norm
•
•
eens:
geen probleem
oneens: we gaan in gesprek
(norm is leidend)
Keuze Gymnasium/Atheneum/Havo:
•
passend schooltype
•
overstap Havo-5 → VWO-5
(capaciteiten- inzet- motivatie)
• tussentijdse overstap mogelijk maar:
H2 – V3: mist een vreemde taal
H3 – V4: in pakket altijd Engels plus 1
moderne vreemde taal, geen probleem
Basering keuze schooltype:
• school
-
ervaring
vergelijking
• ouders
-
intrinsieke motivatie
kind, werklast
• kind zelf
-
intuïtie
argumenten
Afweging:
Niet uitsluitend cijfers maar zeker ook het
kind zelf:
• motivatie
• doorzettingsvermogen
• studiebelasting
• verwerken van teleurstellingen
Schooltypen na de brugklas:
• Havo:
HBO
• VWO:
Atheneum
Gymnasium
WO
WO
passend niveau, kinderen in ontwikkeling
Vergelijking Havo – VWO:
•
•
•
•
VWO meer inzichtelijk georiënteerd
meer vakken (8 VWO vs. 7 Havo)
een jaar langer
keuze uit HBO en uit WO
Vergelijking Gymnasium - Atheneum:
• onderbouw gymnasium zwaarder
• belang van de “klassieken”:
- taal (vervolgstudie)
- cultuur (extra bagage: kunst,
architectuur, filosofie, e.d.)
• indien mogelijk: doen
• onderbouw afmaken
Algemene punten:
• ouderavond profielkeuze (klas 3)
• communicatie tweede klas:
afdeling onderbouw
ouderavonden
gesprekken met de mentor
gesprekken met vakdocenten
Einde algemene inleiding -
vervolg presentatie gaat over normen,
tijdpad en keuze moderne vreemde
talen (MVT; voor Havo)
Vakken in de Gymnasium-brugklas:
kernvakken en overige vakken
Kernvakken:
•
•
•
Nederlands
Engels
wiskunde
Overige vakken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
kc
Frans
geschiedenis
aardrijkskunde
biologie
a&t
muziek
tekenen
l.o.
drama
mediawijsheid (half jaar, geen cijfer)
Overgangsnormen Havo:
- kernvakken
minimaal 17 punten
- overige
gemiddeld 6,0
- max. 2 vakken onvoldoende, waarvan max.
één 5 in de kernvakken
- geen onvoldoende ≤ 3
- afgerond op hele cijfers
Overgangsnormen VWO:
- kernvakken
min. 22 punten (geen onv.)
- overige
gemiddeld 7,0
- max. één onvoldoende bij de overige vakken
(niet lager dan 5)
- afgerond op hele cijfers
Voldoen aan de VWO-norm:
Nederlands
Engels
wiskunde
kc
Frans
geschiedenis
aardrijkskunde
biologie
a&t
muziek
tekenen
l.o.
drama
mediawijsheid
rapport A
8
7
7
rapport B
8
9
9
7
8
7
7
8
8
8
7
7
7
8
9
8
8
9
7
8
7
8
7
Voldoen niet aan de VWO-norm:
Nederlands
Engels
wiskunde
kc
Frans
geschiedenis
aardrijkskunde
biologie
a&t
muziek
tekenen
l.o.
drama
mediawijsheid
rapport C
7
7
7
rapport D
7
8
7
7
6
8
7
7
7
8
7
8
6
8
4
6
8
7
8
7
7
8
7
Doorstroom bk-lln ’14/’15:
-
2% → VMBO-t / (doubleren)
32% → Havo
66% → VWO
- 23% → Gymnasium
- 43% → Atheneum
Na periode 3
- bij rapport 2 en 3 wordt aangegeven aan
welke norm het rapport voldoet
- bespreking in mentorlessen
- het eindrapport telt
- plaatsing in tweede klas niet uitsluitend op
cijfers gebaseerd
MVT in Havo 2:
• Keuze uit 3 vreemde talen: Frans, Spaans en
Duits. Leerlingen moeten er hiervan twee kiezen
• Consequentie: clustering tweede en derde
leerjaar.
• Aansluiting VWO bij keuze Spaans
Spaans op Havo:
• Waarom?
- vraag leerlingen/ouders
- belang Spaans
•
-
Waarom alleen op Havo?
Havo-profilering (keuze vml)
ontwikkeling HBO
financiën: keuze maken
VWO (filosofie/extra vakken)
Tijdpad periode 3 & 4:
-
31 maart/ 6 april
8 april
8 april
19-20 april
21 april
- tussentijds
- juli
rapportvergadering
3e rapportage + norm
presentaties MVT/Gym
collectief spreekuur
keuze binnen (Havo: incl.
keuze MVT)
indien nodig gesprek
mentor
gesprekken n.a.v.
eindrapport
Vragen of opmerkingen?
Download