Overgangsnormen jaar 1

advertisement
Overgangsnormen jaar 1
Datum: 1 juni 2017
Van:
transitiegroep, directie
Status: concept 2.0
1. Inleiding
Leerjaar 1 is mede bedoeld om leerlingen te leren leren. Naast kennis wordt er daarom veel aandacht
besteed aan het aanleren en ontwikkelen van vaardigheden die leerlingen nodig hebben: onderzoek
doen, omgaan met anderen, creatief zijn, presenteren, keuzes maken en je aan afspraken houden.
Het uitgangspunt is dat leerlingen in leerjaar 1 van mavo/havo, havo/vwo en vwo niet kunnen blijven
zitten, maar doorstromen naar het juiste niveau. We noemen dat “gericht bevorderen”. Zittenblijven
is alleen bespreekbaar als er sprake is geweest van langdurige ziekte of bijzondere omstandigheden
die ertoe hebben geleid dat een leerling onder zijn niveau heeft gepresteerd.
2. Dubbeladvies
Het d’Oultremontcollege streeft er bij een dubbeladvies (mavo/havo of havo/vwo) naar om leerlingen
bij de overgang van het basis- naar voortgezet onderwijs te plaatsen op het hoogste niveau. Daarbij
vindt altijd overleg plaats met de betrokken leerkracht van groep 8. Tijdens dit proces van “warme
overdracht” worden de mogelijkheden, risico’s en bijzondere omstandigheden besproken.
3. Vakken
Het d’Oultremontcollege maakt in jaar 1 onderscheid tussen basisvakken en competentiegerichte
vakken:
o Basisvakken:
o Nederlands (kernvak)
o Engels (kernvak)
o wiskunde/rekenen (kernvak)
o geschiedenis
o aardrijkskunde
o biologie
o Duits
o levensbeschouwing1
o Competentiegerichte vakken:
o lichamelijke oefening
o Onderzoek & Ontwerpen
o Art, design & media
Daarnaast kunnen leerlingen vanaf periode 2 in het middagdeel extra talentvakken volgen zoals bijv.
filosofie. Deze extra vakken tellen niet mee voor de overgangsnormen. Indien een extra talentvak met
een voldoende wordt afgerond, ontvangen leerlingen hiervoor een aantekening op het plusdocument.
1
Vanaf schooljaar 2018-2019 wordt levensbeschouwing een talentvak onder de naam levensbeschouwing en
burgerschapsvorming.
4. Cijfers
Voor de basisvakken ontvangt de leerling cijfers voor toetsen. Elke toets heeft een weging. Het cijfer
aan het einde van een periode bestaat uit het gewogen gemiddelde van alle behaalde cijfers sinds de
start van het schooljaar.
Voor elk competentiegericht vak is vooraf omschreven wat de gewenste leer- en gedragsontwikkeling
is. Indien de leerling aan de gestelde eisen heeft voldaan, ontvangt hij een voldoende of goed. Indien
de leerling hier niet aan heeft voldaan, ontvangt hij een onvoldoende.
5. Overgangsnormen
Het d’Oultremontcollege hanteert de volgende normen voor door- of afstroom:
Bevorderd indien:
o Van mavo/havo 1 naar mavo 2:
o maximaal één onvoldoende in de kernvakken (minimaal een 5 of hoger)
o maximaal twee onvoldoendes in de overige basisvakken (2x een 5 of 1x een 4 + 1x een 5)
o maximaal één onvoldoende voor de talentvakken
Indien niet aan de bovenstaande eisen wordt voldaan, wordt in de overgangsvergadering van docenten
besproken of afstroom wenselijk is.
o
Van mavo/havo 1 naar havo 2:
o geen onvoldoende in de kernvakken
o gemiddelde kernvakken is minimaal een 7,0 of hoger
o maximaal één onvoldoende in de overige basisvakken (minimaal een 4 of hoger)
o geen onvoldoende voor de talentvakken
o
Van havo/vwo 1 naar havo 2:
o maximaal één onvoldoende in de kernvakken (minimaal een 5 of hoger)
o maximaal twee onvoldoendes in de overige basisvakken (2x een 5 of 1x een 4 + 1x een 5)
o maximaal één onvoldoende voor de talentvakken
Indien niet aan de bovenstaande eisen wordt voldaan, wordt in de overgangsvergadering van docenten
besproken of afstroom wenselijk is.
o
Van havo/vwo 1 naar vwo 2:
o geen onvoldoende in de kernvakken
o gemiddelde kernvakken is minimaal een 7,0 of hoger
o maximaal één onvoldoende in de overige basisvakken (minimaal een 4 of hoger)
o geen onvoldoende voor de talentvakken
o
Van vwo 1 naar vwo 2:
o maximaal één onvoldoende in de kernvakken (minimaal een 5 of hoger)
o maximaal twee onvoldoendes in de overige basisvakken (2x een 5 of 1x een 4 + 1x een 5)
o maximaal één onvoldoende voor de talentvakken
Indien niet aan de bovenstaande eisen wordt voldaan, wordt in de overgangsvergadering van docenten
besproken of afstroom wenselijk is.
6. Bijzondere eisen
Instroom in vwo 2 Gymnasium kan uitsluitend als de leerling het talentvak Latijn (verplicht voor vwo)
met een voldoende heeft afgerond. Instroom in havo 2 en vwo 2 Technasium kan uitsluitend als de
leerling het competentiegerichte vak Onderzoek & Ontwerpen met een voldoende heeft afgerond.
Download