Geen gescheiden werelden

advertisement
uitnodiging officiële 2013
opening locatie De Nieuwe Valerius
Valeriussymposium
Kinderpsychiatrie en volwassenenpsychiatrie
Geen gescheiden ­werelden
Donderdag 14 november 2013
GGZ inGeest
Bij GGZ inGeest kunnen mensen met psychische klachten rekenen op
kwalitatief goede en betrouwbare zorg. Kenmerkend voor onze werkwijze
is de persoonlijke aandacht voor patiënten. Binnen GGZ inGeest staan ruim
2.000 medewerkers klaar voor ruim 30.000 patiënten van alle leeftijden,
ongeacht hun culturele achtergrond. GGZ inGeest is groot in kleinschaligheid,
met meerdere locaties in Amsterdam, Amstelveen, Haarlem, Hoofddorp en
Bennebroek.
VUmc en GGZ inGeest werken intensief samen aan een compleet zorgaanbod
waarin lichamelijke en psychische zorg integraal worden benaderd.
Gezamenlijk verrichten de organisaties baanbrekend wetenschappelijk
onderzoek op dit gebied. Door het toepassen hiervan wordt de kwaliteit van
zowel de lichamelijke als psychische zorg verbeterd.
Kinderpsychiatrie en volwassenenpsychiatrie
Geen gescheiden werelden
Het Valeriussymposium, georganiseerd door GGZ inGeest, is in Nederland
uitgegroeid tot een toonaangevend symposium op het gebied van de
psychiatrie. Het Valeriussymposium vindt inmiddels voor de negende keer
plaats, dit jaar op donderdag 14 november in VUmc (Amsterdam). Ditmaal staat
het symposium in het teken van de transgenerationele psychiatrie.
Het accent ligt aan de ene kant op het verhoogde risico op een psychiatrische
stoornis bij zowel ouders als kinderen. Veel volwassen patiënten hebben
kinderen. Als daar geen aandacht voor is, kunnen deze kinderen de patiënten
van de toekomst zijn. Aan de andere kant zijn onze volwassen patiënten ooit
kind geweest. Wanneer zijn hun psychiatrische klachten begonnen, en is dat
toen tijdig herkend? Weet de behandelaar van nu wat er toen is gezien en
gedaan? In ons land zijn de kinder- en volwassenenpsychiatrie nog steeds
twee gescheiden vakgebieden. Het Valeriussymposium probeert deze kloof te
overbruggen. De ontwikkeling en continuïteit van psychiatrische symptomen
van de kindertijd tot in de volwassenheid staan daarbij centraal.
Graag begroeten we u op 14 november.
Namens de raad van bestuur van GGZ inGeest,
Ralph Kupka, dagvoorzitter Valeriussymposium
Programma
Dagvoorzitter is prof. dr. R.W. Kupka, hoogleraar bipolaire stoornissen
GGZ inGeest en VUmc.
09.00 – 09.30 uur Ontvangst
09.30 – 09.45 uur Welkomstwoord
Drs. E. de Ruijter, voorzitter raad van bestuur GGZ inGeest.
09.45 – 10.00 uur Opening
Prof. dr. R.W. Kupka, hoogleraar bipolaire stoornissen
GGZ inGeest en VUmc.
10.00 – 10.30 uur It runs in the family. Mogelijke oorzaken van het
voorkomen van psychische aandoeningen in families
Dr. C.M. Middeldorp, kinderpsychiater GGZ inGeest (circuit
jeugd- en jongerenpsychiatrie) en universitair hoofddocent
Vrije Universiteit (afdeling biologische psychologie).
10.30 – 11.00 uurBipolaire stoornissen in families; wat betekent dit
voor ouders en kinderen?
Dr. M.H.J. Hillegers, kinder- en jeugdpsychiater UMC Utrecht (afdeling psychiatrie).
11.00 – 11.30 uur Koffie/theepauze
11.30 – 12.30 uur Transitiepsychiatrie
Prof. dr. Th. van Amelsvoort, hoogleraar transitiepsychiatrie Maastricht University (department of psychiatry and psychology).
12.30 – 13.30 uur Lunchpauze
13.30 – 14.30 uur Ronde 1 parallelsessies. Keuze uit:
A. De ‘familiepoli’: inspanningen om psychiatrische
stoornissen binnen gezinnen eerder in beeld te
krijgen
S.C. van Veen, M.Sc, GZ-psycholoog GGZ inGeest (circuit
jeugd- en jongerenpsychiatrie) en aio Universiteit Utrecht
(klinische psychologie) en N.M. Batelaan, MD PhD,
psychiater GGZ inGeest (polikliniek angst & dwang) en
onderzoeker GGZ inGeest en VUmc (afdeling psychiatrie).
B. KOPP: Kinderen die opgroeien bij ouders met
psychiatrische problemen
Drs. L. Schellekens, GZ-psycholoog GGZ inGeest (circuit
jeugd- en jongerenpsychiatrie) en dr. Z. Issever-Fakioglu,
arts, systeemtherapeut en IMH-specialist GGZ inGeest
(circuit jeugd- en jongerenpsychiatrie).
C . Zwangerschap en psychiatrische problemen: de rol
van de POP-poli
Drs. H.M. Visser, psychiater GGZ inGeest (academische
werkplaats bipolaire stoornissen) en dr. M.E. Mérelle,
kinderarts Spaarne Ziekenhuis, Hoofddorp.
D. Nurture meets nature: samenspel van genen en
omgeving binnen de psychiatrie
Dr. M. Bartels, universitair hoofddocent Vrije Universiteit
Amsterdam (afdeling biologische psychologie).
14.45 – 15.45 uur Ronde 2 parallelsessies. Herhaling van ronde 1
15.45 – 16.15 uur Koffie/theepauze
16.15 – 17.00 uur Forumdiscussie
Vanaf 17.00 uur
Borrel
Toelichting ochtendprogramma
It runs in the family. Mogelijke oorzaken van het voorkomen van
psychische aandoeningen in families
Uit familieonderzoek is duidelijk geworden dat familieleden van iemand met
een psychische aandoening zelf ook een verhoogd risico hebben. In deze
presentatie bespreekt Christel Middeldorp mogelijk oorzaken hiervan. Ze gaat
in op de invloed van genetische factoren op psychische aandoeningen van de
kindertijd tot in de volwassenheid. Ook het effect van omgevingsfactoren zal
aan bod komen, zoals het effect van behandeling van ouders op de klachten
van hun kinderen en andersom en het effect van de behandeling van kinderen
op de klachten van hun ouders.
Bipolaire stoornissen in families; wat betekent dit voor ouders en
kinderen?
Bipolaire stoornissen komen vaak in families voor. De kinderen die opgroeien
in een gezin waarin één of beide ouders een bipolaire stoornis hebben, hebben
zowel een genetisch risico (erfelijk) als een omgevingsrisico (gezinsfactoren,
stress) om zelf psychiatrische klachten te ontwikkelen. De bipolaire ouders
hebben zorgen om hun kinderen en soms het gevoel tekort te schieten in hun
ouderrol of in hun opvoedkundige vaardigheden. In deze lezing schetst Manon
Hillegers, op basis van zowel onderzoeksgegevens als klinische ervaring
met deze kwetsbare groep ouders en kinderen, een beeld van uitkomsten
en dilemma’s. Daarnaast demonstreert ze aan de hand van casuïstiek hoe
gezinnen, jongeren en hulpverleners op hun eigen manier hiermee omgaan.
Transitiepsychiatrie
Transitiepsychiatrie richt zich op en vraagt aandacht voor het grensgebied
tussen kinder- en jeugdpsychiatrie en volwassenpsychiatrie. De ervaring leert
dat kinder- en jeugd- en volwassenpsychiatrie onvoldoende aansluiten op
elkaar terwijl juist de jonge levensfase gepaard gaat met een hoge prevalentie
van psychiatrische stoornissen. Psychische problemen zijn de grootste oorzaak
als het gaat om ziektelast bij jongeren tussen 15 en 24 jaar. Bovendien ontstaat
75 procent van alle psychiatrische stoornissen voor het 24e levensjaar. Ook
zijn de hersenen op deze leeftijd nog volop in ontwikkeling. Is het nog te
verdedigen dat door onze maatschappij een strikte scheiding bij 18 jaar
gemaakt wordt?
Toelichting middagprogramma
Van 13.30 tot 14.30 en van 14.45 tot 15.45 bieden we een keuzeprogramma
aan. Per blok kiest u voor één parallelsessie. Bij uw inschrijving wordt gevraagd
uw voorkeur op te geven. Indeling gebeurt op volgorde van binnenkomst en op
basis van beschikbaarheid.
De ‘familiepoli’: inspanningen om psychiatrische stoornissen binnen
gezinnen eerder in beeld te krijgen
Binnen de GGZ is een duidelijke scheidslijn zichtbaar tussen de
kinderpsychiatrie en volwassenenpsychiatrie. Dit is opmerkelijk, gezien de
kennis dat psychiatrische stoornissen clusteren in families en de klachten
van het ene gezinslid een direct effect hebben op andere gezinsleden. Vanaf
mei 2012 is bij GGZ inGeest, in het circuit jeugd- en jongerenpsychiatrie, een
‘familiepoli’ opgericht, die per september 2013 is uitgebreid naar de polikliniek
angst & dwang en de polikliniek depressie van de volwassenenpsychiatrie.
Tijdens deze sessie bespreken Suzanne van Veen en Neeltje
Batelaan het nut, de noodzaak en de praktische uitvoering
van de ‘familiepoli’. Daarnaast staat de concrete bijdrage van
individuele hulverleners centraal. De ‘familiepoli’ is mede
mogelijk gemaakt door het Fonds Psychische Gezondheid.
KOPP: Kinderen die opgroeien bij ouders met psychiatrische
problemen
Wat merken kinderen die opgroeien bij ouders met psychiatrische problemen?
Hoe kunnen deze kinderen geholpen worden? Is hulp altijd nodig bij deze
kinderen? Tevens wordt er iets specifieker ingegaan op de allerkleinsten onder
de KOPP kinderen, de nul- tot vijfjarigen (Infant Mental Health). Lea Schellekens
en Zekiye Issever maken door middel van een presentatie en beeldmateriaal de
behandelaren alert op de KOPP- en IMH-problematiek. U krijgt adviezen over
verwijs-, consult- en behandelmogelijkheden voor deze groep patienten.
Zwangerschap en psychiatrische problemen: de rol van de POP-poli
In 2009 is in het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp in samenwerking met
GGZ inGeest een POP-polikliniek opgericht (Pediatrie, Obstetrie, Psychiatrie).
In een gezamenlijk spreekuur van een kinderarts, gynaecoloog en psychiater
kunnen vrouwen met psychische problemen die zwanger zijn of zwanger
willen worden samen met hun eventuele partner informatie krijgen over de
kans op terugval of mogelijke gevolgen van psychische problemen voor de
zwangerschap en het kind. Er worden adviezen gegeven over behandeling en
medicatiegebruik tijdens de zwangerschap en postpartum periode en over
beleid rondom de bevalling. In deze sessie bespreken psychiater Hetty Visser
en kinderarts Marieke Mérelle hun werkwijze, ervaringen en dilemma’s.
Nurture meets nature: samenspel van genen en omgeving binnen de
psychiatrie
In het verleden werd gesproken over het nature-nurture-debat. Inmiddels zijn
we aanzienlijk verder en weten we dat genen en omgeving beide een rol spelen
in het ontstaan en verloop van psychiatrische aandoeningen. Tijdens deze
sessie licht Meike Bartels de verschillende vormen van samenspel van genen
en omgeving toe aan de hand van recente internationale onderzoekresultaten.
Ze gaat daarbij in op gen-omgeving interactie, gen-omgeving correlatie en
epigenetica. Bartels licht het belang van transgenerationele psychiatrie toe
door het samenspel van genen en omgeving te bespreken.
Forumdiscussie
Aan het einde van de dag komt een aantal van de besproken thema’s
terug in de forumdiscussie. Naast wetenschappelijke inzichten komen ook
maatschappelijke, politieke en persoonlijke aspecten ter sprake. Aan de hand
van enkele stellingen zal een zestal deskundigen vanuit een verschillende
achtergrond met elkaar van gedachten wisselen. Een levendige participatie
vanuit de zaal wordt daarbij zeer verwelkomd!
Algemene informatie en inschrijving
Doelgroep
Dit symposium is bestemd voor psychiaters, psychologen, medisch specialisten,
psychotherapeuten, verpleegkundigen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen.
Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor
Psychiatrie, Nederlands Instituut van Psychologen (Eerstelijnspsychologie en
Kinder- en Jeugdpsycholoog), Federatie van Gezondheidszorgpsychologen,
kwaliteitsregister V&V van de V&VN en het Verpleegkundig Specialisten
Register. Tijdens het Valeriussymposium vinden twee controlemomenten voor
de accreditatie plaats.
Locatie
Het symposium vindt plaats in de Amstelzaal van VUmc, De Boelelaan 1117,
1081 HV te Amsterdam. Het is raadzaam gebruik te maken van het openbaar
vervoer vanwege geringe parkeermogelijkheden.
Kosten
Het inschrijfgeld (incl. administratiekosten, symposiummap, lunch en drankjes)
bedraagt voor:
• medisch specialisten: € 195,-;
• overigen (zoals AIOS, AGNIOS, studenten, verpleegkundigen, paramedici,
psychologen, psychotherapeuten): € 110,-.
Wijze van inschrijving
U kunt zich online inschrijven via www.vumc.nl/valeriussymposium2013.
Betaling is mogelijk via iDEAL. Indien u voor accreditatie in aanmerking wilt
komen, verzoeken wij u vriendelijk uw BIG-nummer in te vullen. Zonder
dit nummer kunnen wij uw deelname niet verwerken en worden er géén
accreditatiepunten bijgeschreven.
Deelnemers krijgen automatisch een bevestiging van inschrijving per e-mail.
Annulering van uw registratie dient schriftelijk te geschieden vóór 14 oktober
2013. Er wordt € 35,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Na deze
datum bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.
Voor vragen of meer informatie
Irene van Baardwijk en Jitta Reddingius
VUmc Academie cursus- en congresorganisatie
T (020) 444 8444, E [email protected]
Beeld: Shutterstock
Augustus 2013
www.ggzingeest.nl
www.vumc.nl
Download