Presentatie mantelzorgenquête Gemeente Leeuwardeb

advertisement
Presentatie mantelzorgenquête
Gemeente Leeuwarden
Brainstorm Wellzo
Jan Bleeker
Opzet
• Methode
• Achtergrondvariabelen ( o.a. sexe, inkomen, uren mantelzorg, aantal
personen, problematiek, vorm van verzorging, aanvullende hulp)
• Belasting
• Behoefte aan extra ondersteuning
• Conclusie
Methode
• Benadering via brief van SVB aan zorgbehoevenden die in 2014 in
aanmerking kwamen om een mantelzorgcompliment te geven
• Ook benadering via Dag voor de Mantelzorg
• Invulling enquete via Internet of ‘hard copy’ (7 stuks)
• Respons: n=106
Achtergrond gegevens
Gemiddelde leeftijd: 61; mannen: 67; vrouwen: 59
Kunt u aangeven in welke van de volgende inkomensklassen het (gezamenlijk)
netto-inkomen van u en uw eventuele partner ligt?
€0 tot €1000
€1000 tot €1500
€1500 tot €1900
€1900 tot €2500
Hoger dan €2500
Weet ik niet/wil ik niet zeggen
Wat is er aan de hand met de persoon of personen aan wie u mantelzorg geeft?
(meerdere antwoorden mogelijk)
Geestelijke
achteruitgang
Psychische aandoening Lichamelijke beperking Verstandelijke beperking
Chronische ziekte
Algemene beperking
door ouderdom
Welke vorm van hulp geeft u deze persoon (personen)? (meerdere antwoorden)
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
Krijgt degene aan wie u mantelzorg geeft aanvullende professionele hulp ?
Nee, de verzorgde krijgt geen
aanvullende hulp
Ja, de verzorgde krijgt
aanvullende hulp
D e ve rzo rg d e krijg t a a nvulle nd e p ro fe ssio ne le hulp va n: (me e rd e re
a ntwo o rd e n mo g e lijk)
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
Invloed van verlenen van mantelzorg (%)
Kwam u regelmatig tijd tekort?
Bent u in de periode dat u hielp ziek of overspannen geraakt
doordat u te veel verplichtingen tegelijk had?
Was u in uw vrije tijd te moe om iets te ondernemen?
Kostte het u meer moeite dan anders om uw huishouden te
regelen?
Hebt u uw werk of andere bezigheden minder zorgvuldig
gedaan dan u gewend bent omdat u het zo druk had met
helpen?
0
Nee
Viel wel mee
10
20
Ja
30
40
50
60
Ervaring van geven van hulp (%)
Nooit vrij van verantwoordelijkheden
Situatie liet mij nooit los
Conflicten thuis en/of op mijn werk
Voelde ik mijzelf erg gebonden
Altijd maar klaarstaan
Combinatie zorg en gezin viel niet mee
Kwam te veel op mijn schouders neer
Zelfstandigheid in de knel
Erg onder druk staan
0
10
Mee oneens
20
30
Niet mee eens / Niet mee oneens
40
Mee eens
50
60
70
Heeft u behoefte aan extra ondersteuning of hulp bij het uitvoeren of
regelen van uw zorgtaken?
Ja
Misschien
Nee
Behoefte aan ondersteuning: informatie en cursus (n)
Cursus over het leren aangeven van mijn grenzen
Cursus over het slim indelen van mijn tijd
Cursus over financiële regelingen
Cursus over het aanbod van zorgvoorzieningen
Cursus over de ziekte/beperking
Informatie over het gebruik van hulpmiddelen of een praktische
training
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Behoefte aan kortdurende ondersteuning (n)
Administratieve hulp
Hulp bij het aanvragen van zorg
Hulp bij het invullen van formulieren
Hulp bij het verdelen van de zorgtaken over mijzelf en andere
mantelzorgers
Hulp bij het afstemmen van mijn werk en zorgtaken
Persoonlijk gesprek over mijn zorgen met een sociaal werker
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Behoefte aan langdurige ondersteuning (n)
Langdurige persoonlijke ondersteuning door een vrijwilliger
Huishoudelijke hulp voor de hulpbehoevende
Huishoudelijke hulp voor mijzelf
Extra kinderopvang voor mijn kinderen
Schulphulpverlening
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Behoefte aan vervangende zorg en respijt (n)
Een logeervoorziening voor mezelf
Nachtopvang
Dagopvang voor één of meer dagdelen per week
Een tijdelijke vrijwillige oppas
0
2
4
6
8
10
12
Welke instantie kan de gevraagde ondersteuning regelen?; %
Buurthuis
Zorginstelling (Verpleeghuis of verzorgingshuis)
Thuiszorginstelling
Werkgever
Verpleegkundige
Zorgverzekeraar
Wellzo/steunpunt mantelzorg
Vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie
Gemeente
Sociaal Wijkteam of Dorpenteam/Amaryllis
Huisarts
Familie of vrienden
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
Gewenst bedankje van de gemeente; %
Anders (geef nadere toelichting)
Ik heb geen behoefte aan waardering vanuit de gemeente.
Persoonlijke ondersteuning
Persoonlijk contact met andere mantelzorgers;
Tijdelijke vervangende (respijt-)zorg
Een tegoed- of cadeaubon
Een cursus of training om uw competenties te vergroten;
Deel kunnen nemen aan mantelzorgcafé’s waar u met andere mantelzorgers
kunt praten en ervaringen kunt uitwisselen;
Gratis meedoen met ontspannende activiteiten die voor alle mantelzorgers
in de gemeente Leeuwarden georganiseerd worden tijdens de dag van de…
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
Conclusie
• Representativiteit: oudere groep, drie kwart vrouw
• Belasting: ongeveer de helft belast
• Ondersteuning: 50% wellicht behoefte aan ondersteuning:
Informatie: financiële regelingen en zorgaanbod
Kortdurende ondersteuning: hulp bij aanvragen van zorg, gesprek over
zorgen met socicaal werker
Langdurige ondersteuning: vrijwilliger, huishoudelijke hulp
Vervangende zorg en respijt: logeervoorziening, oppas
• Ondersteuning gewenst van familie/ vrienden, huisarts, Wellzo, wijkteam
• Gewenst bedankje van gemeente: cadeaubon
Download