De markt van Zorg en Welzijn - verburg

advertisement
De markt van Zorg en Welzijn
1993 minister Hoogervorst:
Vrije marktwerking in de zorgsector
• Idee:
Concurrentie
Lagere prijzen
Hogere kwaliteit
• Praktijk: Vaak onoverzichtelijk voor klant
• Gevolg: Casemanager verleent “Nieuwe Zorg” om
klant bij te staan in de markt.
•Trend: meer zorg- en welzijnsprocessen
vraag gestuurd.
Casus…
1
Casus Zorg en Welzijn
Voorwaardenschepper
Klant
WAT
Casemanager
HOE
Resultaat
Aanbieders
2
Klant
•
•
•
•
•
•
•
Alleenstaande man, geen kinderen
Schuldenproblematiek
Dreigende uithuiszetting
Zorgverzekering niet betaald
Psychische klachten, diagnose nog niet bekend
Tijdelijke baantjes, zodoende op bijstandsniveau
Slechte eetgewoonte, veel roken
3
Vraag van klant:
Hulp bij schuldproblemen en
dreigende uithuiszetting
4
Eigen verantwoordelijkheden klant
Algemeen
• Verantwoordelijkheid voor
zijn eigen leven
• Hulp vragen op het moment
dat het nodig is en bereidheid hulp te accepteren
• Actief participeren
Casus
• Zorgverzekering
• Identificatieplicht
• (Informatieplicht)
• Schuldhulpverlener
• Werk
• Wmo
• Pgb
5
Casemanager
constateert:
1. Schuldenproblematiek
2. Dreigende uithuiszetting
3. Zorgtraject i.v.m. psychische klachten
4. Preventie t.a.v. slechte leefgewoonte
6
Casemanager
Initieert t.a.v:
• Schuldenproblematiek:
Aanvragen schuldhulpverlening
Inschakelen Volkskredietbank
• Dreigende uithuiszetting:
Bemiddeling:
Gemeente
woningbouwvereniging
7
Casemanager
Initieert t.a.v:
• Zorgtraject i.v.m. psychische klachten:
Doorverwijzen naar huisarts / GGZ
Inschakelen maatschappelijk werk
CIZ bij beoordeling zorgaanvraag: zorgindicatie
Keuze in zorg: Pgb of Zorg in natura
8
Zorgaanvraag & vergoeding
Gemeente
Zorgverzekeraar
Wmo/Bijz. bijstand
Zvw/Awbz
Belastingdienst
CAK
Zorgtoeslag / Aftrek spec.
Zorgkosten / jonggeh.korting
Wtcg
SVB
UWV
TOG
Ophoging ao-uitkering
9
Keuze in zorg (1)
Handige (nieuws-)bronnen op internet
Partijen op de markt:
1. Burger / klant / cliënt / patiënt
2. Zorgaanbieder
3. Verwijzer / bemiddelaar / casemanager
4. Verzekeraar
5. Belangenorganisatie
6. Overheid / controleur / wetgever
7. Gemeenten
8. Alternatieven en Critici
10
Keuze in zorg (2)
Bronnen:
denationaledialoog.nl
(vervolg op 21minuten.nl)
postbus51.nl
nationaleombudsman.nl
rechtopgeld.nl
nibud.nl
consumentenbond.nl
(lidmaatschap biedt extra
toegang tot onderzoeken)
pgb.nl = persaldo.nl
kiesbeter.nl
(aanbieders en verzekeraars vergelijken)
zoekpgbzorg.nl
(gemaakt door Giesbert Nijhuis, klant)
pgb-aanvragen.nl
(overzichtelijk stappenplan door
particulier)
rechtopwmo.nl
skip.nl
(nieuwsbrief voor beslissers in de zorg)
dokterdokter.nl
11
Casemanager
Initieert t.a.v:
• Preventie t.a.v:
• Schulden: inschakelen budgetcoach
• Roken: Stg Stivoro
• Voeding: Voedingscentrum
Evt. volgen van cursussen op dit gebied
12
MAATSCHAPPELIJKE BEWEGINGEN
VERSCHIJNSEL
CIZ: strengere beoordeling
EFFECT (op)
Vergrote inzet mantelzorg
EPD
EPD
Handvest Burgerschap
Internet
Internet
Klant(vraag) centraal
Klant(vraag) centraal
Klant(vraag) centraal
Klant(vraag) centraal
Kliklijnen
Marktwerking
Marktwerking
Transparantie, openbaarheid
Efficiency. Reductie faalkansen, sterftecijfer, faalkosten.
Databeheer/privacy, vertrouwen.
Heft in eigen handen
Kennis bij de burger
Emancipatie burger
Klanttevredenheid
Beleid financiers, zorgaanbieders.
Attitude, vaardigheden werkers in de zorg
Case management
Misbruik. Efficiency.
Concurrentie op prijs, kwaliteit, levertijd. Efficiency.
Keuzevrijheid
Kwaliteits- en klanttevredenheidsmeting.
Publicatie in media.
Transparantie, openbaarheid
Keuzevrijheid
Wijziging arboregelgeving
Eigen verantwoordelijkheid werkgever en werknemer
Wijziging taakverdeling
Kortere lijnen (levertijd).
overheden, richting gemeenten. Locaal beleid: discretionaire ruimte ambtenaar.
13
Conclusies en visie (1)
Houding t.o.v. klant, bejegening
• Serieus nemen
• Vertrouwen en enthousiasme overbrengen
• Moed geven
• Vriendschappelijk, maar zakelijk. Gepaste afstand.
Empowerment
• Streven naar vergroting zelfredzaamheid klant
• (Zelf)inzicht laten bepalen; (on)benut vermogen
• Vaardigheden laten ontwikkelen en laten uitnutten;
‘zelfreinigend vermogen’
• Klant zelf behoefte, acties en prioriteiten laten bepalen
• Wees creatief
14
Conclusies en visie (2)
Hulp; vraag en aanbod
• Noodzaak hulp aantonen
• Effectieve en efficiënte zorg inroepen
• Belang voor de financier helder maken
• Wees creatief: de discretionaire ruimte!
Proces
• Maak proces leuk
• Geniet er samen van
Wees Creatief !!
15
Conclusies en visie (3)
16
Casus Zorg en Welzijn
Gemeentelijke sociale dienst (Wmo)
Zorgverzekeraar (AWBZ)
Voorwaardenschepper
Klant
WAT
Schuldenproblematiek
Dreigende uithuiszetting
psychische klachten
Preventie t.a.v. leefgewoonte
Casemanager
Aanbieders
HOE
Resultaat
Zelfredzaamheid
Kredietbank
Maatsch. werk
Woningstichting Budgetcoach
Huisarts/GGZ
CIZ
Voedingscentrum
17
Download