aanmelding sollicitatie

advertisement
EIGEN VERKLARING VAN GOED GEDRAG/AANVRAAG
VOG/GEHEIMHOUDINGSVERKLARING
voor sollicitanten
Ondergetekende verklaart:
1.
Geen strafblad te hebben of anderszins in aanraking te zijn geweest met politie en/of Justitie.
Bent u wel in aanraking geweest met Justitie, geef dan hier aan wat daarvan de reden
was:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Door TPG op de hoogte te zijn gebracht dat het hebben van een strafblad, danwel het in aanraking zijn
geweest met politie en/of Justitie, alsmede het verzwijgen daarvan, voor TPG een reden vormt voor
onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst zonder opzeg- of aanzegtermijn en/of het betalen
van een schadevergoeding.
2. Bij de gemeente een Verklaring Omtrent het Gedrag aan te vragen. De kosten zijn voor eigen rekening.
Indien deze verklaring niet aan u wordt verstrekt, zal met u geen arbeidsovereenkomst worden aangegaan
dan wel zal deze niet worden voortgezet als u anderszins bij TPG werkzaam bent.
3. Ervan op de hoogte te zijn, dat als verwijtbaar handelen leidt tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst,
dit tot gevolg heeft dat dit in het informatiesysteem “NOR” 1 van TPG wordt geregistreerd.
Ondergetekende bevestigt de ontvangst van de korte uitleg over het binnen TPG gehanteerde NORinformatiesysteem.
4. Een stipte geheimhouding te zullen bewaren omtrent alle gegevens waarvan hij/zij als gevolg van zijn/haar
werkzaamheden voor TPG kennis draagt en waarvan hij/zij het vertrouwelijke karakter moet begrijpen c.q.
gewezen is op het vertrouwelijke karakter.
Door TPG erop gewezen te zijn dat een niet naleven van deze geheimhoudingsplicht, voor TPG een reden
vormt voor onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst zonder opzeg- of aanzegtermijn en/of het
betalen van een schadevergoeding.
Subcontractor _________________________ Ten behoeve van : AAB of anders_________
Voorletters:______________________________ Achternaam:____________________________
Adres: __________________________________Postcode: _______________________________
Woonplaats: _____________________________ Sofinummer: _____________________________
Geboorteplaats, - land: _____________________
Geboortedatum: __________________________
Datum: _________________________________ Handtekening: ___________________________
BIJLAGEN
Kopie geldig paspoort of kopie (van beide zijden) gemeentelijke identiteitskaart
1
NOR staat voor Negatieve Ontbindings (van werkrelatie) Registratie en is als zodanig geregistreerd als onderdeel van het TPG IRIS
systeem zoals in beheer bij Bedrijfsveiligheid TPG Post bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nr: 1047021.
Versie 2.2 (okt 2004)
Indien van toepassing:
Een kopie van een geldige verblijfsvergunning met werkaantekening.
Versie 2.2 (okt 2004)
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards