De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd Inleiding Een

advertisement
 De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Inleiding
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan u als werkgever de nodige flexibiliteit bieden. In de
regel eindigt het automatisch aan het einde van de afgesproken periode. Mits goed gebruikt, hoeft het
niet te worden opgezegd door de werkgever of te worden ontbonden door de Kantonrechter.
Dit kan u veel tijd, geld en onnodige risico’s besparen. Bij opzegging is namelijk een procedure nodig
bij UWV WERKbedrijf en bij ontbinding een rechtszaak. Dergelijke procedures nemen minimaal 6 tot 8
weken in beslag en de uitkomst hiervan is bovendien lang niet altijd zeker.
De hoofdregel is dat werkgever en werknemer binnen een periode van maximaal 36 maanden
maximaal 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd achter elkaar kunnen afsluiten, die elk van
rechtswege eindigen. Dit wordt ook wel de ketenregeling genoemd. Bij meer dan drie contracten voor
bepaalde tijd of bij overschrijding van de periode van 36 maanden (ook bij minder contracten) ontstaat
vanaf het moment van overschrijding van de regel een overeenkomst voor onbepaalde tijd, die moet
worden opgezegd of ontbonden. De ketenregeling geldt als de arbeidsovereenkomsten elkaar met
tussenpozen van niet meer dan 3 maanden opvolgen. Worden de tussenpozen groter, dan kan de
werkgever –strikt formeel gezien– opnieuw beginnen met de serie van drie overeenkomsten.
Aandachtspunten
Enkele aspecten waarmee u in ieder geval rekening dient te houden, zetten wij hierbij alvast op een
rij. Houdt u er rekening mee dat dit geen volledige opsomming is.
Denkt u met name aan het volgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
De duur van een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren worden
overeengekomen, maar moet objectief bepaalbaar zijn. Te denken valt aan een duidelijke
begin- en einddatum, maar ook aan de duur van een bepaald (duidelijk omschreven) project.
Hou rekening met een eventueel toepasselijke CAO. Daarin kunnen afwijkende regels staan
over de te hanteren overeenkomsten en ook over de bijbehorende proeftijd(en).
Het opnemen van de bepaling dat een arbeidsovereenkomst eindigt bij (bijvoorbeeld) het
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of de leeftijd van 65 jaar, is géén garantie dat
de overeenkomst ook daadwerkelijk automatisch eindigt op de 65 jarige leeftijd.
Neem in een overeenkomst bij voorkeur niet op dat die aan het einde van de looptijd ook
moet worden opgezegd.
Een bepaling dat de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet ‘bij gebleken geschiktheid’ kan
tot discussie leiden.
Een overeenkomst bij het aflopen van de duur stilzwijgend voortzetten kan risicovol zijn.
Sommige arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd eindigen niet automatisch, bijvoorbeeld
de overeenkomsten die worden aangegaan nadat een medewerker 65 jaar is geworden en
afgesproken is dat hij nog voor een bepaalde tijd door blijft werken.
Soms geldt de ketenregeling ook voor contracten die de werknemer bij een eerdere
werkgever is aangegaan.
Ook als in de arbeidsovereenkomst is opgenomen dat deze door beide partijen tussentijds
mag worden opgezegd, hebt u als werkgever daarvoor een ontslagvergunning nodig.
Meer weten?
Hebt u nog vragen naar aanleiding van dit onderwerp of wilt u een concrete situatie laten toetsen?
Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.
_________________________________________________________________________________
Advocatenkantoor Tavasszy, Molenstraat 15, 2513 BH Den Haag
T: 070 – 3611 717 / E: [email protected] / W: www.tavasszy.nl
_________________________________________________________________________________
Download