Opleiding op maat

advertisement
Opleiding op maat
met erkenning van verworven competenties
Opleidi
Werkt u en denkt u erover een HBOopleiding of cursus te volgen?
De meeste opleidingen van de HAN kunt u ook volgen
in deeltijd of als duale opleiding. Sommige opleidingen
kennen een verkort traject voor speciale doelgroepen.
1
Kies een bachelor- of
masteropleiding
Binnen deze opleidingen bestaan vaak mogelijkheden
De HAN verzorgt meer dan 70 bacheloroplei-
om aan te sluiten op uw startniveau en op uw beschik-
dingen en 17 masteropleidingen in de sectoren
baarheid.
Economie en Management, Techniek, Informatica,
Onderwijs, Gezondheidszorg en Gedrag en
Erkenning van verworven competenties
Maatschappij. U kunt een opleiding kiezen in uw
eigen vakgebied, maar het is ook mogelijk om te
Als u in uw werk of in eerder gevolgde opleidingen al
kiezen voor een andere opleiding (bijvoorbeeld
kennis en vaardigheden op HBO-niveau hebt opgedaan,
management, bedrijfskunde of opleidingskunde
kunt u een procedure voor Erkenning van Verworven
Competenties (EVC) volgen. Dit kan ertoe leiden dat u
bepaalde onderdelen van de opleiding niet meer hoeft te
voor technici of mensen uit de gezondheidszorg).
Ook als u nog niet precies weet voor welke opleiding u een EVC-procedure wilt doen, kunt u een
afspraak maken met een van de contactpersonen.
doen, waardoor de opleiding verkort of verlicht kan worden. Uw competenties op HBO-niveau worden in kaart
gebracht, waarna u zelf – eventueel in overleg met uw
Uitgebreide informatie over alle opleidingen treft u
aan op www.han.nl (Bachelor Opleidingen > Studie
kiezen) of in de brochures
werkgever – kunt overwegen of u nog een opleiding of
(aanvraag via www.han.nl, [email protected] of
cursus gaat volgen.
telefonisch via 024 – 353 05 00).
Voor wie is EVC?
Voor medewerkers die willen doorgroeien naar een
andere functie en ook voor werkzoekenden kan een EVCprocedure behulpzaam zijn. EVC bij de HAN is vooral
relevant voor medewerkers met een MBO-opleiding die
nu al deels op HBO-niveau functioneren of die zich op
HBO-niveau willen verbreden in een ander vakgebied.
Is een opleiding op maat iets voor mij?
2
Doe de
Quick Scan
Ga naar www.han.nl en kies via Studie
kiezen voor Opleiding op maat (EVC).
Op deze pagina staan de zogenaamde Quick Scans van de opleidingen.
Met een Quick Scan kunt u voor u
Als u wilt weten of de HAN een opleiding biedt die bij u
zelf nagaan of een EVC-procedure
past volgt u de volgende stappen:
iets voor u is. Als u de Quick Scan
instuurt wordt u binnen 5 werkdagen
teruggebeld of ontvangt u een e-mail
HAN
met een reactie.
www.han.nl
ing op maat
3
Maak een afspraak voor een intakegesprek
Bent u geïnteresseerd, maak dan een afspraak voor een intakegesprek met de adviseur van de opleiding. In dit gesprek
wordt op basis van uw CV en uw mogelijkheden bekeken hoe het opleidingstraject er uit zou kunnen zien.
Als de verwachting bestaat dat u bepaalde competenties (kennis en vaardigheden) al beheerst wordt u geadviseerd om
deel te nemen aan een EVC-procedure. De meeste opleidingen in de HAN bieden een EVC-procedure aan. Er kan natuurlijk ook vastgesteld worden dat u nog bepaalde tekorten hebt en nog een voorbereidende cursus op een bepaald gebied
binnen de HAN moet volgen.
Een deeltijd- of duale opleiding vraagt veel van studenten. In het intakegesprek krijgt u een beeld van wat de opleiding van
u verwacht en wat u zelf van de opleiding kunt verwachten.
5
4
De EVC-procedure
Tijdens een EVC-procedure toont u aan dat u bepaalde beroepstaken op
bachelor- of masterniveau kunt uitvoeren en dat u de bijbehorende competenties beheerst. U doet dit door eigen beroepsproducten
(bijvoorbeeld taakbeschrijvingen, producten, rapporten, beoordelingen,
video-opname) te verzamelen in een ‘portfolio’. Meestal krijgt u ook de vraag
de producten nader toe te lichten. U krijgt hierbij begeleiding vanuit de opleiding.
Vervolgens beoordelen vakdeskundigen in een ‘assessment’ of uw kennis,
vaardigheden en houding op bachelor- of masterniveau erkend kunnen worden. Het ‘assessment’ bestaat uit het beoordelen van het portfolio, het afnemen van een interview en soms een aanvullende test.
Na afronding van de procedure krijgt u een EVC-rapportage waarin staat over
welke competenties op het terrein van de betreffende HBO-opleiding u al
beschikt.
Opleidingsadvies
Hebt u een EVC voor een gehele
beroepstaak, dan hoeft u voor deze
taak in de opleiding niet meer aan
de daarop gerichte onderwijsactiviteiten en toetsen deel te nemen. In
sommige gevallen blijkt dat u niet
de volledige beroepstaak op het
juiste niveau beheerst. U kunt dan
het advies krijgen om nog bepaalde
colleges te volgen of literatuur te
bestuderen en een daarop gerichte
toets te maken. De begeleider vanuit de opleiding bespreekt met u
wat voor u de meest effectieve en
efficiënte leerroute is.
Meer informatie
Kijk voor uitgebreide informatie op www.han.nl/opleidingopmaat.
Kosten
De kosten van een EVC-procedure bedragen voor een basisprocedure € 1050,-. Indien er extra begeleiding of testen nodig zijn, kan
dit bedrag hoger uitvallen. Afspraken hierover worden voorafgaand
aan de EVC-procedure vastgelegd in een overeenkomst. De kosten
van EVC zijn zowel voor werknemers als werkgevers aftrekbaar van
de belasting. Uw werkgever kan de kosten voor EVC onbelast voor
u vergoeden. Ook bestaan er sectorfondsen die het bedrag van een
EVC-procedure vergoeden aan de werkgever. Voor EVC in het kader
van omscholing kan de overheid onder voorwaarden 50% vergoeden.
Meer informatie hierover kunt u krijgen bij uw werkgever, bij het UWV
Werkbedrijf (indien u als werkzoekende staat ingeschreven) of bij de
opleidingsadviseur van de HAN (via het HAN voorlichtingsCentrum).
Contact
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het
HAN VoorlichtingsCentrum.
T (024) 353 05 00
E [email protected]
HAN
www.han.nl
Download