Verslag

advertisement
Theewaterskloof Partnership
Project for Sustainable Community Development
Bezoekverslag van Els van Wezel, docente aan Pabo Groenewoud die in mei 2012 een aantal project
in Theewaterskloof heeft bezocht.
Bezoek Grabauw en Genadendal en omgeving
Op woensdag en donderdag hebben we in Theewaterskloof de verschillende projecten bezocht
waar HAN studenten stage (kunnen) lopen. Ook zijn er voldoende scholen die graag willen dat onze
pabo studenten komen. Daar is in het verleden ook al veelvuldig op ingesprongen. We hebben
besproken welke mogelijkheden er zijn voor samenwerking. Te denken valt aan het verder uitbreiden
van hulp bij leesonderwijs, het bespreekbaar maken van straffen en belonen en het invoeren van
projectonderwijs
Home based care (thuiszorgorganisatie)
Home based care realiseert huisbezoeken aan oudere mensen met diverse medische
problematieken (CVA, diabetes, amputatie, longproblemen, obesitas). In augustus gaan de eerste
studenten fysiotherapie daar starten. Zij gaan aan huis patiënten behandelen, maar vooral
verzorgings tips en adviezen geven t.a.v. mensen mobiliseren of passende oefeningen doen met de
patiënten. Mogelijk is er ook een vraag voor voedingsstudenten, gericht op gezonde voeding voor de
patiënten en /of hulpverleners.
De lokale hulpverleners die nu met de patiënten werken zijn niet medisch onderlegd en hebben geen
training gehad. Er zijn een fysiotherapeut en een diëtist, die één ochtend per maand mensen zien en
oefeningen of adviezen geven. De rijen zijn zo lang dat ze niet alle mensen kunnen helpen.
Diverse Primary - en Secundary schools (LR Schmidt, Berea, Emil Weder, Dennegeur)
Vanuit pabo Groenewoud lopen twee studenten in Theewaterskloof stage: Jinke de Boer en Inge
Engels. Pascale Stilma was op dat moment al terug naar Nederland. Met heel veel enthousiasme
hebben zij ons rondgeleid door Genadedal en hun scholen laten zien. Ze doen veel remedial
teaching, maar hebben ook lessen overgenomen. De
directeur van één van de scholen geeft aan dat ze een
groot verschil maken met hun benadering van ‘love and
respect’ en dat de Zuid Afrikaanse collega’s daar van leren
en zien dat deze benadering positief werkt en geen
ordeproblemen met zich meebrengt in de meestal
overvolle klassen. Een leerkracht kwam mij bedanken
omdat onze studenten met een jongetje veel aan
leesvaardigheid hebben gewerkt . Dat jongetje hadden ze
al min of meer opgegeven, hij kon gewoon niet lezen.
Door de oefening en extra aandacht van de studenten kan
hij nu wel lezen en daardoor een examen halen. Heel
trots staat hij hier op de foto met de leerkracht. Let wel
Figuur 1 Ik kan lezen!
dat de studenten zich eerst zelf in de taal hebben moeten
verdiepen en de jongen in het Afrikaans hebben moeten leren lezen!
Samen met een docent van voeding en diëtetiek van de HAN hebben we gekeken naar het
voedselprogramma op deze scholen. Op alle
primary schools die we hebben bezocht is een
voedselprogramma van de overheid. Dat is een
vast menu dat elke week herhaald wordt. De
directeur zegt dat de vrouwen die het eten
bereiden er liefde in moeten doen (put some
love in it). Door groente uit de tuin te gebruiken
en de ingrediënten op andere manieren te
bereiden wordt het eten lekkerder en
gevarieerder.
Figuur 2 'Ek het 'n potlood'
Bij de LR Schmidt school was een prachtige
groentetuin aanwezig, die een voorbeeld kan zijn voor andere scholen. Misschien dat studenten
voeding hier een bijdrage aan kunnen leveren, evenals aan de bereidingswijze van de voeding en
eventueel aan hygiëne.
Op bijna alle scholen wordt snoep verkocht, chips, lollies ed, die de scholieren na school kopen. Daar
is een grote verbetering mogelijk. De voedingsstudenten geven aan dat kinderen dol zijn op fruit en
dat dat niet duurder is om te kopen/verkopen.
Kinderdagverblijven (Klein begin en Eluxolweni early childhood development centre)
Klein begin is een wijk in Grabouw waar
geen stromend water en elektriciteit zijn.
Mensen wonen onder slechte
omstandigheden bij elkaar in kleine
huizen. Voedingsstudenten hebben het
dagmenu van een crèche verrijkt met
groente uit een eigen moestuin. Kinderen
bleken te weinig vitamine A te krijgen met
hun voeding. Ze hebben advies gegeven
over het soort groente dat rijk is aan
vitamine A en geholpen een plan op te
Figuur 3 De wc's van het kinderdagverblijf
stellen om een continue oogst te hebben
van de groentetuin. Verder is er een
crèche voor kinderen in de leeftijd van 1,5 jaar tot 6 jaar. Hier werkt incidenteel een ergotherapeut
die vertelde dat hier door ergotherapiestudenten projecten gestart kunnen worden.
Een ander dagverblijf voor
kinderen in de leeftijd van 1,5
tot 6 jaar heet Eluxolweni early
childhood development centre.
Het gebouw van het dagverblijf
is getekend door HAN studenten
bouwkunde. Het gebouw is later gebouwd door leerlingen van ELF (een NGO). Om de bouw te
realiseren zijn zowel lokaal als internationaal sponsoren gezocht en gevonden. Studenten pedagogiek
hebben momenteel een project in dit kinderdag-verblijf.
Opvang voor gehandicapte kinderen (Agape 4)
Ik heb studenten van industrial design zien samenwerken met de studenten van fysiotherapie bij
Agape 4. Zij hebben prachtig materiaal gemaakt voor de opvang voor gehandicapten kinderen,
materiaal om in te zetten bij het spelen, maar ook bij behandelingen. Ook voor onze studenten kan
het interessant zijn onderwijs te verzorgen op deze opvang. Fysiotherapie studenten hebben hier een
project waarbij kinderen met beperkingen therapie krijgen. Daarnaast worden de hulpverleners
geïnformeerd, getraind en bijgeschoold met betrekking tot til- en transfertechnieken en
oefenprogramma’s voor de kinderen.
Opvang voor aids en hiv kinderen (Village of Hope)
Een Engels echtpaar heeft zijn baan en huis vaarwel gezegd in Engeland om volledig vrijwillig in Zuid
Afrika dit tehuis op te starten. Zij vangen kinderen met hiv en aids op. Zij helpen de ouders te leren
hiermee om te gaan. Er wordt met hen gesproken over voeding en opvoeding. Op deze opvang
kunnen studenten vanuit verschillende disciplines terecht. Het is minder geschikt voor pabo
studenten.
Omdat er veel nadruk is gelegd op het kijken naar waar mogelijkheden zijn om samenwerking tussen
verschillende disciplines te realiseren, heb ik niet alleen scholen bezocht, zoals je hebt kunnen
lezen. Voor mij waren de bezoeken aan de scholen professioneel gezien het meest interessant, maar
de overige bezoeken waren niet minder indrukwekkend en er zijn zeker mogelijkheden voor
samenwerking. Belangrijk is dat bij een project de vraag en de prioriteiten vanuit de community
leidend zijn.
Begeleiding van de studenten
In Grabauw is een kantoor van het Theewaterskloofproject. Dat wordt gefinancierd door de
gemeente. Studenten hebben daar een goede werkplek, waar ze contact hebben met de mensen
van TWK project en waar een internetverbinding is. In Genadendal is Lizelle fieldcoördinator en in
Grabauw is dat Paddy. Zij gaan dagelijks bij de projecten langs om de studenten te ondersteunen.
Karin Benjamin is de coördinator van TWK in Zuid Afrika. Zij werkt voor de HAN en woont in Zuid
Afrika. Zij is degene die de studenten opvangt en vraag en aanbod bij elkaar brengt, overleg pleegt
met de fieldcoördinators en nog vele ander taken heeft. Tevens begeleidt zij studenten en is bij hun
presentaties aanwezig. Studenten rapporteren haar over hun projecten in de vorm van reflecties.
Figuur 4 Kantoor project
Red Cross
Tijdens een lunch hebben we met de voorzitster van Red Cross gesproken. Deze organisatie
behandelt mensen aan huis en zou graag studenten willen inzetten. Studenten fysiotherapie,
ergotherapie en voeding zijn zeer gewild.
Naast dit alles waren er ook studenten Journalistiek van Windesheim die hebben samengewerkt met
de gemeenschap en artikelen hebben geschreven voor lokale kranten en tijdschriften. Mede
hierdoor is de gemeenschap beter op de hoogte van wat er gebeurt betreffende de samenwerking..
De omgeving van Kaapstad is prachtig en voor studenten is Theewaterskloof een veilige plek om
stage te lopen. De begeleiding is goed geregeld, zo ook de huisvesting. We hopen dat we voor
continuïteit kunnen zorgen door studenten enthousiast te maken voor het project. Dat gaat mij nu
zeker beter lukken nu ik het zelf heb ervaren.
Uit de verslag blijkt wel mijn enthousiasme voor dit project. Ik zou nog veel meer kunnen vertellen.
Mocht je interesse hebben, spreek me dan gerust aan.
Els van Wezel
Download