Protocol Kurzweil

advertisement
1
Afspraken over het gebruik Kurzweil op de Josephschool
1 Visie van de Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker
Alle scholen van de Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker (SKOP) werken volgens het landelijk protocol voor
ernstige lees- en spellingsproblemen en dyslexie. De volgende definitie van dyslexie wordt gehanteerd:
“Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en
het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.”
Gebruik van dyslexie-ICT hulpmiddelen past in het dyslexieprotocol. De SKOP heeft gekozen voor het inzetten van
het programma Kurzweil 3000 V14.
2 Wat betekent dat voor onze leerlingen met een dyslexie verklaring?
2.1 Welke leerlingen kunnen gebruik maken van Kurzweil?
Leerlingen met dyslexieverklaring ( vanaf groep 5)
- Dyslexie is blijvend. Als het besluit is genomen tot het werken met Kurzweil, dan geldt dit besluit voor de hele
schoolloopbaan van het kind.
- Bij de overdracht naar het VO of andere basisschool moeten afspraken over het gebruik van Kurzweil worden
doorgegeven. Dit wordt vermeld in het onderwijskundig rapport. Er wordt een lijst samengesteld van de VO
scholen die met Kurzweil werken (zie bijlage 4).
- De inzet van Kurzweil wordt individueel afgewogen en vastgelegd in het groepsplan of handelingsplan van de
leerling. In Esis wordt dit genoteerd onder stimulerende factoren/onderwijsbehoefte.
Leerlingen zonder dyslexieverklaring, met ernstige lees- en spellingsproblemen (mogelijk vanaf groep 5)
De beslissing over het gebruik van Kurzweil wordt genomen in het zorgteam van de school. De beslissing wordt
jaarlijks herzien. Het zorgteam geeft aanwijzingen wanneer het hulpmiddel kan worden ingezet. In het
groepsplan/handelingsplan wordt aangegeven met welk doel het hulpmiddel wordt ingezet . Dit doel wordt 2x per
jaar bijgesteld en geëvalueerd tijdens de groepsbespreking.
Overige leerlingen
De leerkracht kan ertoe besluiten om – incidenteel – Kurzweil in te zetten als leermiddel ten behoeve van
leerlingen die buiten bovenstaande categorieën vallen. Deze leerlingen hebben geen structureel recht op het
gebruik van Kurzweil en kunnen het programma nooit inzetten in toets situaties.
Voorlopig hanteren we dit alleen voor het werken aan ‘stellen’ en werkstukken.
De leerkracht kan ook besluiten een klassikale les te geven m.b.v. Kurzweil.
2.2 Documentatie
Voor alle leerlingen die structureel gebruik maken van Kurzweil geldt, dat in het groepsplan of in het
individuele handelingsplan omschreven moet zijn dat zij gebruik maken van het programma.
Hierbij moet ook omschreven worden van welke onderdelen van het programma zij gebruik maken .
Te denken valt aan: voorlezen en verwerken van teksten bij begrijpend lezen en wereldoriëntatie, voorlezen en
maken van methode gebonden toetsen, schrijfopdrachten, ondersteuning bij het maken van werkstukken en het
schrijven van teksten. Deze plannen moeten ook met de ouders worden besproken. Dit kan tijdens een algemeen
gesprek door de leerkracht met alle betreffende ouders; mogelijk op de informatie avond.
Josephschool - Pijnacker - versie februari 2016
2
In overleg met de intern begeleider van de school wordt er gekeken bij welke vakken het programma
gebruikt gaat worden. Dit gaat in als de leerling met Kurzweil gaat werken. Noteren in groepsplan Esis en 2 x per jaar
evalueren.
2.3 Gebruik tijdens toetsen en examens
Het streven is dat leerlingen met een dyslexieverklaring de methode gebonden toetsen maken m.b.v. Kurzweil.
Per individuele leerling met dyslexieverklaring wordt een afweging gemaakt. De toetsen van het CITOleerlingvolgsysteem worden ook met Kurzweil afgenomen.
Hieronder vallen ook de Entreetoets en de Eindtoets. Van belang is dat de leerling voldoende ervaring heeft
opgedaan met Kurzweil (minimaal 4 maanden) .
2.4 Zorgplan
Het beleid voor het programma Kurzweil moet worden opgenomen in het ‘Zorgplan’ van de school.
2.5 Thuisgebruik
De leerlingen worden – ook ter voorbereiding van het VO – gestimuleerd thuis met Kurzweil te werken. Hiervoor
moeten leerkrachten zorgen dat materialen voor hen beschikbaar zijn.
Er zijn afspraken gemaakt voor het gebruik thuis van het programma Kurzweil; zie bijlage 1.
Vanaf het nieuwe schooljaar wordt er voor het thuisgebruik met de ouders van de leerling een overeenkomst
opgesteld; zie bijlage 2.
Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van het programma door de ouders. De kosten van een USB-stick
(groter dan 8 Gb.) of een koptelefoon zijn wel voor rekening van de ouders. Daarnaast attenderen we ouders op het
nut van een eigen laptop; dit heeft enorme meerwaarde voor de leerling en het gebruik op school. Sommige
zorgverzekeringen bieden hiervoor een vergoeding.
3 Beheer
3.1 Werkgroep op SKOP niveau
Er is een werkgroep Kurzweil. Een van de leden van de algemene directie is voorzitter van de werkgroep. De
samenstelling van de werkgroep vindt u in bijlage 3. Eén lid van de werkgroep is de beheerder van de bibliotheek
op portal (Jacques Delissen) . Elk lid van de werkgroep is aanspreekbaar voor de eigen school over het programma
Kurzweil.
Een medewerker van de sector ICT zorgt voor de organisatie van het raamwerk van de bibliotheek Google-drive. Ook
de contacten met de Kes bibliotheek in Tilburg vallen onder deze persoon.
3.2 Op schoolniveau
De school is zelf verantwoordelijk voor verdere professionalisering van het team. De leerkrachten, intern begeleider
of ICT-er die de training gevolgd hebben kunnen instructie aan collega’s op de eigen school verzorgen.
Op pagina 6 wordt aangegeven wie aanspreekbaar is over Kurzweil (Nathalie en Saskia Z.). Dit wordt opgenomen in
het taakbeleid.
Josephschool - Pijnacker - versie februari 2016
3
4 Materialen
4.1 Materialen
De scholen van SKOP werken met het programma Kurzweil 3000 (netwerkversie). Alle scholen hebben scanleerstations en leerstations aangeschaft. Elke school heeft daardoor een aantal licenties en accounts beschikbaar.
4.2 Organisatie en beheer op SKOP niveau
In Google-drive is een bibliotheek ingericht, waarbij zowel gescand en bewerkt als gescand en onbewerkt materiaal
overzichtelijk, vak voor vak, is terug te vinden. Een van de leden van de werkgroep beheert de scanbibliotheek.
Gescande materialen worden door de beheerder in de scanbibliotheek geplaatst.
4.3 Organisatie en beheer op schoolniveau
- De ICT-coördinator is in samenwerking met de Netwerkbeheerder (STS) verantwoordelijk voor de installatie van
het programma en de bijbehorende materialen en het onderhoud hiervan.
- Elke leerkracht is verantwoordelijk voor het gescand worden van materialen voor haar/zijn groep (inzet hulp
ouder) en het opslaan van de documenten.
- De ICT-coördinator, de leerkrachten en de intern begeleider zijn bevoegd om bestanden uit de scanbibliotheek
te downloaden.
- De ICT-coördinator ondersteunt de gebruikersvragen van leerkrachten en leerlingen.
- Vragen om hulp bij scannen kunnen nu gedaan worden bij Jan Opdam. Zo nodig kunnen we andere ouders
benaderen om hierbij ingeschakeld te worden. Ouders hier in aansturen/begeleiden door coördinatoren.
- Kinderen zijn verplicht elke dag een USB stick mee te nemen naar school, zodat de kinderen al hun werk op een
centrale plek op kunnen slaan.
5 Evaluatie en borging
Elke school is zelf verantwoordelijk voor de borging van Kurzweil in het lesprogramma.
Indien gewenst zal er d.m.v. scholing aandacht aan Kurzweil worden besteed. Dit kan d.m.v. het organiseren van
scholing of bespreking van ontwikkelingen in het netwerk van intern begeleiders. Minimaal één keer per jaar wordt
Kurzweil in het IB-netwerk geëvalueerd.
De leden van de werkgroep Kurzweil zijn aanspreekpunt voor de eigen school. Minimaal 2 x per jaar komt de
werkgroep voor overleg bij elkaar. Via de e-mail houden de leden contact met elkaar.
Josephschool - Pijnacker - versie februari 2016
4
Bijlage 1
Thuisgebruik
Afspraak plannen wanneer (nieuwe) ouders instructie krijgen over school – en thuisgebruik!
Inloggen vanuit huis
Belangrijk is dat er duidelijke afspraken worden gemaakt met de ouders over gebruik van het programma vanuit
huis. Suggesties zijn:
-
Ouders kunnen alleen na schooltijd inloggen met de code van hun kind.
De code geeft toegang tot de Kurzweil server. Hier zijn voor elke school een aantal leerstation beschikbaar.
In het inlogscherm kiest de leerling of ouder altijd voor een leerstation.
De school maakt een contract op met elke ouder die gebruik maakt van de server, zodat afspraken vastliggen, zie
bijlage 2. Dit gebeurt aan het begin van het schooljaar of op het moment dat een leerling er mee start.
Een kopie van dit contract gaat naar de IB-er. Deze plaatst de kopie in Esis.
De computer thuis moet aan een aantal systeemeisen voldoen. Deze zijn:
-
Processor: Pentium 4 2 GHz.
Geheugen: 1GB (2 GB aanbevolen)
Vrije schijfruimte: 5 GB
Besturingssysteem: Microsoft Windows XP met Service Pack 3, Windows
Vista met Service Pack 1, Windows 7
Video RAM: 4 MB
Beeldschermresolutie: 1024x768, 24-bit kleuren
Geluidskaart: 16-bit geluidskaart met luidsprekers en microfoon
DVD-station: Vereist voor installatie
Microsoft Windows-compatibel LAN-netwerk met TCP/IP-protocol
TWAIN-compatibele scanner bv Canon Lide 210: Vereist voor scannen van tekst met de PRO versie van Kurzweil
3000.
Internetverbinding voor inloggen en voor sommige functies van het programma
Het programma en de installatie instructie zijn beschikbaar op school.
Josephschool - Pijnacker - versie februari 2016
5
Bijlage 2
Overeenkomst voor het thuisgebruik van Kurzweil 3000
In te vullen door de school:
Naam school:
Adres:
Naam contactpersoon
Functie
Geven toestemming voor thuisgebruik van
Kurzweil 3000 aan:
De ouders of verzorgers van:
Inlogcode van deze leerling:
Door ondertekening verklaren de ouders/ verzorgers dat:
-
het programma alleen wordt ingezet voor eigen thuisgebruik
er geen kopie gemaakt wordt van het programma
de inlogcode vertrouwelijk wordt behandeld en op geen enkele wijze wordt doorgegeven aan derden
deze overeenkomst eindigt bij de uitschrijving van de leerling
Ondertekening door ouders/ verzorgers:
Naam:
Datum:
Ondertekening:
O
O
O
Ja, ik kan goed omgaan met de computer en met Word.
Ja, ik wil graag meewerken met het bewerken van de KES schoolboeken
Nee, liever niet.
Dit formulier weer inleveren op school.
Josephschool - Pijnacker - versie februari 2016
6
Bijlage 3
Contactpersonen / coördinatoren Kurzweil:
Naam
Henk
Hooymans
Contactpersoon voor
Alle SKOP-scholen; in het
bijzonder de Mariaschool
[email protected]
015-3692389
Jacques
Delissen
[email protected]
015-3693712
Karin van
Puffelen
Nathalie van
Rijn
Saskia Zwinkels
[email protected]
015-2573621
Alle SKOP scholen; in het
bijzonder de
Johannesschool
Het Spectrum
[email protected]
015-3692694
Josephschool
Louise Treffers
[email protected] 015-3613005
[email protected]
De Keizerskroon
NB:
De mogelijkheid om met Kurzweil te kunnen werken op een school in het voortgezet onderwijs, wisselt per school en
per jaar. Daarom is het advies aan ouders om hierover contact op te nemen met de school van keuze.
Josephschool - Pijnacker - versie februari 2016
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Iii

2 Cards oauth2_google_9c420ccc-aa1e-43e8-86f8-85252241aaed

Create flashcards