ING Luxury Consumer Goods Fund

advertisement
ING Luxury Consumer Goods Fund
Halfjaarbericht 2010
ING Luxury Consumer Goods Fund
(subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)
DIRECTIE en BEHEERDER
ING Fund Management B.V.
Prinses Beatrixlaan 15
2595 AK Den Haag
Internet: www.ingim.nl / www.ing.nl
ING Fund Management B.V.
J.T. Atack
D.J. Eckert
M.F.M. van Elk
J.G.S.M. Straatman
BANKIER
ING Bank N.V.
ING Luxury Consumer Goods Fund
Inhoudsopgave
Halfjaarbericht ING Luxury Consumer Goods Fund
Profiel.................................................................................................................................................................................................................... 3
Kerncijfers............................................................................................................................................................................................................. 4
Algemene inleiding............................................................................................................................................................................................... 5
Directieverslag...................................................................................................................................................................................................... 7
Halfjaarcijfers
Balans........................................................................................................................................................................................................ 9
Winst-en-verliesrekening........................................................................................................................................................................ 10
Kasstroomoverzicht................................................................................................................................................................................. 11
Toelichting............................................................................................................................................................................................... 12
Overige gegevens................................................................................................................................................................................................ 18
Halfjaarbericht ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.
Profiel.................................................................................................................................................................................................................. 20
Directieverslag..................................................................................................................................................................................................... 21
Halfjaarcijfers
Balans...................................................................................................................................................................................................... 23
Winst-en-verliesrekening........................................................................................................................................................................ 24
Toelichting............................................................................................................................................................................................... 25
Overige gegevens................................................................................................................................................................................................ 31
Halfjaarbericht ING Consumer Discretionary Basis Fonds
Halfjaarcijfers
Balans...................................................................................................................................................................................................... 34
Winst-en-verliesrekening........................................................................................................................................................................ 35
Kasstroomoverzicht................................................................................................................................................................................. 36
Toelichting............................................................................................................................................................................................... 37
ING Luxury Consumer Goods Fund
2
Halfjaarbericht 2010
ING Luxury Consumer Goods Fund
Profiel
ALGEMEEN
Met het ING Luxury Consumer Goods Fund kunnen de voordelen worden gerealiseerd van het collectief beleggen in aandelen van
ondernemingen werkzaam in consumenten services, media en duurzame consumptiegoederen.
DOELSTELLING
ING Luxury Consumer Goods Fund stelt zich ten doel om door middel van actief beheer, via het ING Consumer Discretionary Basis Fonds,
te komen tot een beter totaal rendement op lange termijn dan de benchmark.
BELEGGINGSBELEID
ING Luxury Consumer Goods Fund belegt zijn vermogen door hoofdzakelijk te participeren in het ING Consumer Discretionary Basis
Fonds.
ING Consumer Discretionary Basis Fonds zal in hoofdzaak wereldwijd beleggen in aandelen van ondernemingen werkzaam in consumenten
services, media en duurzame consumptiegoederen. De sector bevat bekende bedrijven zoals LVMH, Gucci, Hilton, Starwood, McDonalds
en Hennes & Mauritz. Deze ondernemingen zijn conjunctuurgevoelig en afhankelijk van de koopbereidheid van de consument. De media
gerelateerde ondernemingen zijn sterk onderhevig aan de reclame-cyclus, die erg gevoelig is voor de wereldwijde economische toestand.
Derhalve zijn mediabeleggingen erg onderhevig aan conjuncturele cycli. Vanwege de hoge penetratiegraad is de groeipotentie voor de
meeste van de duurzame consumptie producten in de westerse wereld gering. De vraag fluctueert sterk met het consumentenvertrouwen,
omdat de aanschaf of vervanging vaak zonder problemen een aantal maanden uitgesteld kan worden. In gunstige tijden kunnen de
aanbieders heel redelijke rendementen behalen, maar door de structurele overcapaciteit en de ongunstige kostenstructuur zijn veel bedrijven
in mindere tijden verliesgevend. Het bezit van sterke merknamen en/of een innovatieve productmix biedt enige bescherming tegen deze
margedruk.
Het fonds heeft de mogelijkheid om de beleggingen zowel direct als indirect - bijvoorbeeld door het aangaan van exposure op de betreffende
financiële instrumenten via derivaten of beleggingen in andere beleggingsfondsen - aan te houden.
Het fonds kan gebruik maken van derivaten zoals opties, futures, warrants, swaps en valutatermijntransacties. Deze kunnen worden
toegepast voor het afdekken van risico's, efficiënt portefeuillebeheer en verhoging van het rendement. Daarbij kan sprake zijn van
hefboomwerking waardoor de gevoeligheid van het fonds voor marktbewegingen wordt vergroot. Bij het gebruik van derivaten wordt ervoor
zorg gedragen dat de portefeuille als geheel binnen de beleggingsrestricties blijft.
REGIO
Wereldwijd
BENCHMARK
MSCI World Consumer Discretionary Index
BEURSNOTERING
Het fonds is genoteerd op de Euronext Amsterdam by NYSE Euronext, met als handelssymbool INGUX. De ISIN-code van de aandelen is
NL0000289684.
ING Luxury Consumer Goods Fund
3
Halfjaarbericht 2010
ING Luxury Consumer Goods Fund
Kerncijfers
ALGEMEEN
2010
2009
2008
2007
2006
19.941.691
829.835
24,03
24,05
21.685.772
1.153.508
18,80
18,77
42.714.310
1.480.350
28,85
28,81
75.007.266
2.220.000
33,79
34,45
Eigen vermogen
Aantal geplaatste aandelen
Intrinsieke waarde per aandeel
Beurskoers
€
€
€
24.331.534
891.621
27,29
27,33
Rendement van het fonds
Rendement van de benchmark
Relatief rendement
%
%
%
14,02
12,51
1,51
31,80
35,86
-4,06
-34,85
-38,35
3,50
-13,72
-12,42
-1,30
-3,77
8,45
-12,22
€
0,12
0,65
-
0,35
0,41
Uitgekeerd dividend per aandeel
ALGEMEEN
De onder 2010 vermelde cijfers hebben betrekking op 30 juni respectievelijk op de periode 1 januari tot en met 30 juni. De onder overige
jaren vermelde cijfers hebben betrekking op 31 december respectievelijk de periode 1 januari tot en met 31 december van het betreffende
jaar, tenzij anders vermeld.
De beurskoers betreft m.i.v. boekjaar 2007 de transactiekoers waartegen op de eerste beursdag van de volgende verslagperiode aan- en
verkopen in aandelen van het Subfonds zijn afgewikkeld.
Het rendement van het fonds is gebaseerd op de intrinsieke waarde per aandeel rekening houdend met (eventuele) dividenduitkeringen.
Het relatief rendement betreft het verschil tussen het rendement van het fonds en het rendement van de benchmark.
ING Luxury Consumer Goods Fund
4
Halfjaarbericht 2010
ING Luxury Consumer Goods Fund
Algemene inleiding
Bericht over de eerste zes maanden van 2010
° De snelheid van het wereldwijde economische herstel en de winstgroei van de bedrijven verrasten positief. Ondanks het aanhoudend
positieve nieuws was er vanaf eind april sprake van een negatief marktsentiment en hoge volatiliteit. Het verschil tussen de positieve
'fundamentals' en het negatieve sentiment was opvallend groot.
° Opvallend was ook dat valutabewegingen de performances domineerden. Zo daalden wereldwijde aandelen in dollars met bijna 10%,
terwijl in euro sprake was van een stijging (+6%); gevolg van de forse daling van de euro tegenover de dollar (-15%), de yen (-21%) en de
meeste andere valuta's.
° De zeer grote invloed van valutafluctuaties op de prestaties van aandelen blijkt ook uit de regiovergelijking. In lokale valuta waren de
verschillen tussen de VS (-7%) en Japan (-7,5%) klein. In euro's staken de prestaties van Amerikaanse (+9%) en Japanse aandelen (+15%)
fors boven die van Europa (-2%) uit. Aandelen van opkomende markten stegen 10% (in euro).
° De forse daling van de euro vloeide voort uit de Europese staatsleningencrisis. Vooral eind april en in mei overschaduwde deze crisis het
positieve economische nieuws. De Griekse schuldencrisis besmette de staatsleningenmarkten van andere zwakke economieën in
Zuid-Europa. Gebrek aan daadkracht van de beleidsmakers droeg bij aan de risicoaversie, dalende aandelenkoersen en uitlopende
risicopremies bij obligaties.
° Door de crisis ontstonden er ongekend grote renteverschillen tussen staatsleningen van de eurozonelanden. De 10-jaarsrentes op de als
veilig beschouwde markten als Duitsland, Nederland en de VS daalden tot 2,6%, 2,8% en 2,9% (per 30-06-2010). Daarentegen gingen de
rentes op staatsleningen van de Zuid-Europese landen fors omhoog.
° Na de periode van gebrek aan daadkracht, trad de eurozone in mei wel voortvarend op. Overheden zagen in dat zij het initiatief moesten
zien terug te winnen op de markten. Zo werd er een steunplan voor Griekenland goedgekeurd en een plan dat andere eurozonelanden, die in
problemen dreigen te komen, bijstaat.
° Tevens kwam de discussie over het reduceren van de hoge overheidstekorten in alle landen van de eurozone op gang. Niet alleen de
Zuid-Europese landen maar ook kernlanden als Duitsland en Frankrijk publiceerden in mei en juni plannen om hun begroting op orde te
krijgen.
° Ondanks de sterke risicoaversie gedurende belangrijke periodes van het eerste halfjaar presteerden cyclische aandelensectoren beter dan
'defensives'. Zo stegen kapitaalgoederen (+13%) en cyclische consumentengoederen fors (+12%) versus gezondheidszorg (+6%),
telecomdiensten (+4%), en nutsbedrijven (+2%).
° De sectoren basismaterialen (+1%) en energie (-3%) leden onder angst voor te agressieve maatregelen van de Chinese overheid om de
overspannen vastgoedmarkt in de hand te houden. Tevens had energie last van de ramp in de Golf van Mexico waar BP er niet in slaagde
een olielek te dichten. Ondanks de crisis op de Europese staatsleningenmarkt en plannen van overheden de sector nieuwe regels op te
leggen, kon de sector financials stijgen (+3%).
° Niet alleen op de staatsleningenmarkten van de zwakkere economieën in de eurozone, maar ook op de risicovollere vastrentende markten
leidde de risicoaversie tot het uitlopen van de risicopremies.
ING Luxury Consumer Goods Fund
5
Halfjaarbericht 2010
ING Luxury Consumer Goods Fund
Vooruitzichten
Economieën, obligatiemarkten en valutamarkten
° Ondanks het forse economische herstel en de sterke kwartaalcijfers van de bedrijven, zijn de hoge onzekerheden in de wereldwijde
economie niet verdwenen. Dat blijkt uit enkele recente tegenvallende economische indicatoren in de VS, het Verenigd Koninkrijk en Japan.
° De macro-economische cijfers in de eurozone verrassen daarentegen positief, vooral dankzij de zeer sterke Duitse economie. Positief is dat
ook de binnenlandse vraag in de grootste economie van de eurozone lijkt aan te trekken.
° Per saldo zijn de groeivooruitzichten voor de volwassen economieën voor de tweede helft van 2010 en voor 2011 gematigd, onder meer
doordat de overheden hun schulden zullen terugbrengen en consumenten en bedrijven onzeker zijn over de toekomst. Zeker ten opzichte van
de volwassen economieën kunnen wij de vooruitzichten voor de opkomende economieën robuust noemen.
° Ingrijpende initiatieven van de Europese beleidsmakers in mei hebben de liquiditeitsproblemen in de eurozone sterk verminderd. Daarmee
zijn de onzekerheden over de houdbaarheid van de hoge schulden in enkele Europese landen echter nog niet verdwenen.
° In staatsleningen van de perifere landen van Europa is veel slecht nieuws ingeprijsd. Echter, de hoge - mede politiek gedrevenonzekerheden, en het gebrek aan liquiditeit in relatief kleine markten nopen tot voorzichtigheid. Per saldo zijn wij in de brede
obligatieportefeuilles nagenoeg neutraal in het segment staatsleningen.
° De risicovollere segmenten van de vastrentende markt kunnen hun outperformance versus staatsleningen continueren, zij het dat deze
outperformance minder sterk zal zijn dan in 2009.
° Na de sterke daling van de euro vanaf eind 2009, herstelde de euro in juni en juli 2010 sterk tegenover de Amerikaanse dollar. Op langere
termijn denken wij dat de euro naar 'ondergewaardeerde' niveaus gaat (eind 2011: circa 1,15).
Wereldwijde vastgoedaandelen
° De historisch lage rentes hebben een positief effect op vastgoed. Zij vergemakkelijken de financiering van nieuwe projecten, maar
dwingen beleggers ook om te zoeken naar beleggingen die behoorlijke inkomsten genereren. Vooral onder Europese vastgoedbedrijven
bevinden zich bedrijven die bekendstaan om hun bovengemiddelde dividendrendementen. Dat draagt eraan bij dat Europese
vastgoedaandelen, na eerder te zijn achtergebleven bij hun Amerikaanse evenknieën, aan een inhaalslag zijn begonnen. Per saldo achten wij
wereldwijde vastgoedaandelen 'fair' geprijsd.
Wereldwijde aandelenmarkten
° Nu de overheidsstimulansen ten einde lopen en ook de voorraadopbouw achter de rug is, zal een voortgang van de economische groei in de
volwassen economieën gedragen moeten worden door consumenten en bedrijven. Onzeker is of zij voldoende vertrouwen hebben om
duidelijk meer te besteden en te investeren. Die onzekerheid is momenteel het grootst in de VS.
° Voor een deel zijn de onzekerheden verdisconteerd in de koersen van wereldwijde aandelen. Aandelen zijn momenteel niet duur. Ook de
hoge risicopremies van aandelen indiceren dat beleggers voorzichtig zijn. Zo is voor 2011 geen enkele winstgroei verdisconteerd. Hierdoor
kunnen aandelen steun ondervinden van hun bescheiden waarderingen en van behoorlijke dividendrendementen.
° Echter, op korte termijn lijken katalysatoren die sterk genoeg zijn om wereldwijde aandelen op duidelijk hogere niveaus te brengen, te
ontbreken. Dat heeft vooral te maken met de hoge onzekerheden in de volwassen economieën en met de aanhoudende neerwaartse trend van
de inflatie (deflatierisico).
° Na sterke winstgroei in 2010, verwachten wij voor 2011 een duidelijk lagere winstgroei voor Amerikaanse en Europese bedrijven (iets
boven 10%). Met een verwachte winstgroei van 22% steken de bedrijven in de opkomende markten volgend jaar duidelijk daarboven uit.
° Gezien deze verwachte winstgroei en de sterke fundamenten van de opkomende economieën (zeker versus de volwassen economieën)
blijven wij positief voor aandelen van opkomende markten.
° Wij handhaven onze voorkeur voor kwalitatief goede, grote bedrijven met sterke balansen die ook in moeilijke omstandigheden een
behoorlijke winstgroei en een gunstige dividendontwikkeling kunnen tonen.
Den Haag, 27 augustus 2010
ING Fund Management B.V.
ING Luxury Consumer Goods Fund
6
Halfjaarbericht 2010
ING Luxury Consumer Goods Fund
Directieverslag
MARKTONTWIKKELINGEN
De sector Duurzame Consumentengoederen & Diensten steeg evenals in 2009 veel meer dan de brede MSCI Wereldindex, vooral dankzij
meevallende bedrijfsresultaten. In de sector lieten de subsectoren Luxegoederen en Vrije Tijd de sterkste stijging zien, terwijl de subsectoren
Internet Retailers en Auto's achterbleven. Producenten van luxegoederen profiteerden van sterke verkoopcijfers. De marges bleven achter,
aangezien er geïnvesteerd werd in merken en winkels. De autosector presteerde ondermaats vanwege het terugroepen van auto's door Toyota
(in verband met remproblemen) en de aandelenuitgifte van Volkswagen.
GEVOERD BELEGGINGSBELEID
Het fonds liet gedurende de verslagperiode een betere performance zien dan de MSCI World Consumer Discretionary Index, vooral
vanwege positieve aandelenselectie binnen de sectoren Luxegoederen en Retail.
De belangrijkste nieuwe belangen waren het Franse mediabedrijf JC Decaux, de Amerikaanse discount retailer TJX, Google, Amazon en
Apple. Om de aankopen te financieren, verkochten we de posities in Vivendi, BMW, Thomas Cook en Home Depot. Ook deden we de
handelaren in auto-onderdelen Advanced Auto Parts en 'O Reilly van de hand. We vergrootten de posities in de Engelse 'doe-het-zelf'-keten
Kingfisher en autofabrikant Toyota.
De portefeuille is defensief gepositioneerd met een overweging in stabiele bedrijven met sterke marktposities.
De betere performance dan de benchmark komt grotendeels door drie strategieën die in ons voordeel hebben gewerkt. Ten eerste: beleggen
in bedrijven die marktaandeel kunnen winnen in een gestaag groeiende industrie. Voorbeelden zijn Inditex, het moederbedrijf van
kledingconcern Zara, cateringbedrijf Compass en horlogefabrikant Swatch. De tweede strategie betreft bedrijven die profiteren van
koopjesjagers. Voorbeelden zijn de Amerikaanse discount retailers Dollar Tree en TJX. De derde strategie betreft bedrijven met een
succesvol concept dat internationaal kan worden uitgerold. Voorbeelden zijn Nike en Apple. Onze overwogen positie in Toyota bleef achter
vanwege het terugroepen van auto's in verband met remproblemen.
VOORUITZICHTEN
Na het sterke marktherstel in 2009 zijn wij voorzichtiger geworden, vooral door de onzekerheden over de mate waarin de volwassen
economieën in de tweede helft van 2010 en in 2011 kunnen blijven groeien. De positief verrassende bedrijfsresultaten werden vooral
gedreven door kostenreducties en een relatief lage vergelijkingsbasis. Aangezien kostenreducties eindig zijn en de vergelijkingsbasis lastiger
wordt, is een daadwerkelijk en structureel herstel van consumentenbestedingen nodig voor duurzaam hogere winsten. Gegeven de hoge
werkloosheid en de risico's van hogere belastingen om de overheidstekorten te financieren, zien wij geen fundamentele redenen voor een
duurzaam herstel van consumentenbestedingen in de komende kwartalen. Hierdoor kunnen winstverwachtingen, vooral voor de meer
cyclische ondernemingen, wederom onder druk komen.
GEBRUIK DERIVATEN IN VERSLAGPERIODE
In de portefeuille van de ING Basis Fondsen, waarin door het Subfonds wordt belegd, is gebruik gemaakt van derivaten. In de portefeuille is
gebruikgemaakt van valutatermijncontracten om onze overweging in de Amerikaanse dollar en onze onderweging in de Japanse yen terug
naar benchmarkniveau te brengen.
Den Haag, 27 augustus 2010
ING Fund Management B.V.
ING Luxury Consumer Goods Fund
7
Halfjaarbericht 2010
ING Luxury Consumer Goods Fund
Halfjaarcijfers
Over de periode 1 januari 2010 tot en met 30 juni 2010
ING Luxury Consumer Goods Fund
8
Halfjaarbericht 2010
ING Luxury Consumer Goods Fund
Balans
Vóór resultaatbestemming
30-06-2010
BELEGGINGEN
Participaties in ING Basis Fondsen
VORDERINGEN
Uit hoofde van beleggingstransacties
Overige vorderingen
OVERIGE ACTIVA
Liquide middelen
31-12-2009
€
24.342.564
€
19.949.084
€
24.342.564
€
19.949.084
€
115.350
€
150
€
58.955
€
115.448
€
174.305
€
115.598
€
-
€
7.616
€
-
€
7.616
KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan kredietinstellingen
€
22.482
€
-
Schulden aan aandeelhouders
€
117.728
€
91.092
Overige schulden
€
45.125
€
39.515
€
185.335
€
130.607
Uitkomst van vorderingen en overige activa minus kortlopende schulden
€
-11.030
€
-7.393
Uitkomst van activa minus kortlopende schulden
€
24.331.534
€
19.941.691
490.392
28.517.052
€
€
456.409
Agioreserve
€
€
26.752.541
Overige reserves
€
-7.373.701
€
-12.943.952
Onverdeeld resultaat
€
2.697.791
€
5.676.693
€
24.331.534
€
19.941.691
EIGEN VERMOGEN
Geplaatst kapitaal
ING Luxury Consumer Goods Fund
9
Halfjaarbericht 2010
ING Luxury Consumer Goods Fund
Winst-en-verliesrekening
Over de periode 1 januari 2010 tot en met 30 juni 2010, respectievelijk over de periode 1 januari 2009 tot en met 30 juni 2009
2010
2009
BEDRIJFSOPBRENGSTEN
OPBRENGSTEN UIT BELEGGINGEN
Toegerekend direct beleggingsresultaat van ING Basis Fondsen
€
177.577
€
224.302
€
2.669.636
€
2.201.328
€
26.512
€
61.558
€
2.873.725
€
2.487.188
Directe kosten
€
170.291
€
154.338
Toegerekende kosten ING Basis Fondsen
€
5.484
€
2.743
Interest
€
159
€
-
Som der bedrijfslasten
€
175.934
€
157.081
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
€
2.697.791
€
2.330.107
WAARDEVERANDERING BELEGGINGEN
Toegerekend indirect beleggingsresultaat van ING Basis Fondsen
OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN
ING Luxury Consumer Goods Fund
10
Halfjaarbericht 2010
ING Luxury Consumer Goods Fund
Kasstroomoverzicht
Over de periode 1 januari 2010 tot en met 30 juni 2010, respectievelijk over de periode 1 januari 2009 tot en met 30 juni 2009
2010
2009
KASSTROOM UIT BELEGGINGSACTIVITEITEN
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
€
2.697.791
€
2.330.107
Af: Toegerekende resultaten ING Basis Fondsen
€
2.841.729
€
2.422.887
€
-143.938
€
-92.780
Aankoop van beleggingen
€
-4.861.216
€
-1.321.427
Verkoop van beleggingen
€
3.309.465
€
5.018.767
Mutatie vorderingen
€
-128.567
€
25.402
Mutatie kortlopende schulden
€
-7.946
€
-34.856
€
-1.832.202
€
3.595.106
Plaatsing van aandelen
€
4.861.562
€
1.248.567
Inkoop van aandelen
€
-3.063.068
€
-4.289.000
Uitgekeerd dividend
€
-106.442
€
-657.950
Mutatie vorderingen
€
69.860
€
-86.112
Mutatie kortlopende schulden
€
62.674
€
266.498
€
1.824.586
€
-3.517.997
Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten
KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
NETTO KASSTROOM
€
-7.616
€
77.109
Stand liquide middelen begin verslagperiode
€
7.616
€
63.162
Stand liquide middelen ultimo verslagperiode
€
-
€
140.271
ING Luxury Consumer Goods Fund
11
Halfjaarbericht 2010
ING Luxury Consumer Goods Fund
Toelichting
ALGEMEEN
ING Luxury Consumer Goods Fund is een Subfonds dat deel uitmaakt van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.
Het halfjaarbericht van ING Luxury Consumer Goods Fund bevat naast het verslag van het fonds zelf ook als bijlage het halfjaarbericht van
ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V., alsmede als bijlage het halfjaarbericht van één of meer ING Basis Fondsen waarin het Subfonds
direct of indirect participeert. Op deze wijze is het mogelijk inzicht te verkrijgen in de feitelijke beleggingen waarin wordt geparticipeerd en
de daarmede samenhangende risico's.
De halfjaarcijfers zijn opgesteld overeenkomstig de door de wetgever opgestelde modellen ten behoeve van de jaarrekening voor
beleggingsinstellingen. Op onderdelen zijn in de halfjaarcijfers bewoordingen gehanteerd die afwijken van die modellen, omdat deze beter
de inhoud van de post weergeven.
Het Subfonds heeft geen medewerkers in dienst. De directie wordt gevoerd door ING Fund Management B.V. Alle aandelen in ING Fund
Management B.V. worden gehouden door ING Investment Management (Europe) B.V. ING Fund Management B.V. en ING Investment
Management (Europe) B.V. maken deel uit van ING Groep N.V.
ING Fund Management B.V., gevestigd te Den Haag, is tevens de beheerder van het Subfonds en beschikt in die hoedanigheid over een
vergunning van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) uit hoofde van de Wet op het financieel toezicht (Wft).
Voor de beheeractiviteiten wordt een managementvergoeding in rekening gebracht.
De halfjaarcijfers zijn niet gecontroleerd door een deskundige als bedoeld in artikel 2:393 BW.
NOTERING
De aandelen van het Subfonds zijn toegelaten tot de notering op Euronext Amsterdam by NYSE Euronext.
PARAPLUSTRUCTUUR
ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. is een juridische entiteit met een ongedeeld vermogen. De afzonderlijke Subfondsen die deel
uitmaken van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. vormen geen juridisch afgescheiden vermogen. Dit betekent dat een eventueel negatief
vermogenssaldo van een Subfonds gevolgen kan hebben voor andere Subfondsen. Met name geldt dit bij het doen van uitkeringen alsmede
in het geval van liquidatie en vereffening van een Subfonds, waarbij een eventueel negatief vermogenssaldo wordt omgeslagen over de
andere Subfondsen. Gezien de aard van de beleggingen, het feit dat hoofdzakelijk in de ING Basis Fondsen wordt belegd en gezien het feit
dat de financiering van de beleggingen van ieder Subfonds voor het grootste deel geschiedt met eigen vermogen, is een dergelijke
gebeurtenis in de praktijk nagenoeg uitgesloten.
OPEN-END STRUCTUUR
ING Luxury Consumer Goods Fund is een (semi) open-end beleggingsmaatschappij, hetgeen betekent dat de directie van het fonds,
behoudens uitzonderlijke situaties, op verzoek aandelen zal uitgeven of verkrijgen tegen de transactieprijs van een aandeel, zoals die voor
een betreffende beursdag is vastgesteld.
De directie van het fonds kan de inkoop van aandelen weigeren indien door de inkoop van aandelen niet langer wordt voldaan aan de
vereisten om te worden aangemerkt als fiscale beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.
Inkoop van aandelen vindt niet plaats gedurende de periode dat, op grond van het daartoe in het prospectus bepaalde, de intrinsieke waarde
van het fonds niet wordt vastgesteld of in het geval dat redelijkerwijs kan worden verwacht dat inkoop van aandelen tot gevolg kan hebben
dat het belang van de meerderheid van de bestaande aandeelhouders aanzienlijk wordt geschaad.
FISCALE STATUS
Het Subfonds maakt onderdeel uit van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. dat de status heeft van fiscale beleggingsinstelling zoals
bedoeld in artikel 28 Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Dit betekent dat het nultarief van de vennootschapsbelasting van toepassing
zal zijn, indien ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. onder meer voldoet aan de jaarlijkse uitdelingsverplichting. De uitdelingsverplichting
houdt in dat de, per Subfonds bepaalde, voor uitdeling beschikbare winst binnen acht maanden na het einde van het boekjaar aan de
aandeelhouders wordt uitgekeerd in de vorm van dividend en wordt voldaan aan de overige relevante voorschriften.
ING Luxury Consumer Goods Fund
12
Halfjaarbericht 2010
ING Luxury Consumer Goods Fund
Een positief saldo van koersresultaten op beleggingen, na aftrek van een evenredig aandeel in de kosten die met het beheer van de
beleggingen verband houden, wordt toegevoegd aan de zogeheten herbeleggingsreserve en valt niet onder de uitdelingsverplichting. Tevens
mag het fonds winst toevoegen aan de zogeheten afrondingsreserve, die maximaal 1% van het gestorte kapitaal van de per het einde van het
boekjaar in omloop zijnde aandelen kan bedragen. De aldus in enig jaar aan de afrondingsreserve toegevoegde winst valt eveneens niet
onder de uitdelingsverplichting.
Het vermogen van het fonds is belegd in de fiscaal transparante ING Basis Fondsen. Voor zover deze ING Basis Fondsen geen dividend
uitkeren, leidt dit ertoe dat het totaal van de resultaten uit gewone bedrijfsuitoefening van de ING Basis Fondsen is begrepen in de
waardeveranderingen van de participaties. Bij de bepaling van de voor uitdeling beschikbare winst wordt uitgegaan van het aan het fonds toe
te rekenen directe beleggingsresultaat en de toe te rekenen kosten van de ING Basis Fondsen.
BELEGGING IN ING BASIS FONDSEN
Het fonds belegt haar vermogen hoofdzakelijk door te participeren in één of meerdere ING Basis Fondsen. De ING Basis Fondsen hebben
de status van fondsen voor gemene rekening en hebben derhalve geen rechtspersoonlijkheid. In de ING Basis Fondsen vinden de feitelijke
beleggingen, in de zin van aan- en verkopen van financiële instrumenten, plaats.
ING Basis Fondsen staan niet onder extern toezicht, zoals voortvloeiend uit de Wet op het financieel toezicht.
WAARDERINGSGRONDSLAGEN
Alle bedragen luiden in euro, tenzij anders vermeld.
Alle financiële instrumenten, zoals die in dit verslag onder beleggingen dan wel onder kortlopende schulden zijn gerubriceerd, worden
opgenomen in de Balans gedurende de periode dat het economisch risico aan het fonds is toe te rekenen en voor zover aan het instrument
een reële waarde is toe te kennen.
Alle financiële activa en alle financiële verplichtingen zijn geclassificeerd als deel uitmakend van een handelsportefeuille.
Participaties in ING Basis Fondsen worden gewaardeerd op de ultimo verslagperiode berekende intrinsieke waarde. Deze waarde wordt
bepaald op basis van de grondslagen zoals vermeld in de financiële verantwoordingen van de ING Basis Fondsen.
De participaties zijn niet genoteerd aan enige beurs of andere daarmede vergelijkbare marktplaats en zijn dientengevolge als incourant aan te
merken. De vaststelling van de waarde van de participaties vindt plaats door de beheerder en wordt verricht op basis van grondslagen van
waardering en resultaatbepaling zoals die in de financiële verantwoording van de ING Basis Fondsen zijn opgenomen. De beheerder van de
ING Basis Fondsen verzoekt een onafhankelijke deskundige jaarlijks de financiële verantwoording te controleren en daarover een
accountantsverklaring te verstrekken. Het jaarverslag 2009 van de ING Basis Fondsen waarin het fonds participeert bevat een dergelijke
accountantsverklaring.
Overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING
Bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben.
Waardeverandering van participaties in ING Basis Fondsen bestaat uit drie componenten, die separaat worden verantwoord.
De waardeverandering uit hoofde van directe beleggingsresultaten, die wordt gevormd door de Som der bedrijfsopbrengsten exclusief
Waardeverandering van beleggingen minus de onder Bedrijfslasten opgenomen interestlasten, worden, voor zover niet uitgekeerd,
verantwoord in de Winst-en-verliesrekening onder Toegerekend direct beleggingsresultaat van ING Basis Fondsen.
De waardeverandering uit hoofde van toegerekende kosten, die wordt gevormd door de Som der bedrijfslasten minus de interestlasten, wordt
verantwoord in de Winst-en-verliesrekening onder Toegerekende kosten ING Basis Fondsen.
De waardeverandering uit hoofde van toegerekend indirect beleggingsresultaat, die wordt gevormd door zowel de gerealiseerde als de
niet-gerealiseerde koers- en valutakoersresultaten op de feitelijke beleggingen, wordt verantwoord in de Winst-en-verliesrekening onder
Toegerekend indirect beleggingsresultaat van ING Basis Fondsen.
De toerekening aan elk van de componenten vindt gedurende de verslagperiode plaats op basis van het dagelijks van toepassing zijnde
deelnemingspercentage in de ING Basis Fondsen.
Aan- en verkoopkosten van beleggingen worden opgenomen in de kostprijs respectievelijk in mindering gebracht op de verkoopopbrengst
van de betreffende beleggingen.
ING Luxury Consumer Goods Fund
13
Halfjaarbericht 2010
ING Luxury Consumer Goods Fund
KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De liquide middelen in het overzicht bestaan uit direct opeisbare
banktegoeden.
ING Luxury Consumer Goods Fund
14
Halfjaarbericht 2010
ING Luxury Consumer Goods Fund
TOELICHTING OP DE BALANS
Over de periode 1 januari 2010 tot en met 30 juni 2010, respectievelijk over de periode 1 januari 2009 tot en met 30 juni 2009
BELEGGINGEN
Participaties in ING Basis Fondsen
2010
Stand begin verslagperiode
€
Aankopen
Verkopen
2009
19.949.084
€
21.560.180
€
4.861.216
€
1.321.427
€
-3.309.465
€
-5.018.767
Waardeverandering u.h.v. toegerekend direct beleggingsresultaat
€
177.577
€
224.302
Waardeverandering u.h.v. toegerekend indirect beleggingsresultaat
€
2.669.636
€
2.201.328
Waardeverandering u.h.v. toegerekende kosten
€
-5.484
€
-2.743
Stand ultimo verslagperiode
€
24.342.564
€
20.285.727
Overzicht van de participaties in ING Basis Fondsen ultimo verslagperiode
Naam fonds
ING Consumer Discretionary Basis Fonds
Aantal
participaties
Intrinsieke
waarde (€)
Deelnemings
percentage
Waarde (€)
1.844.392
13,20
74,6%
24.342.564
Stand ultimo verslagperiode
24.342.564
EIGEN VERMOGEN
Geplaatst kapitaal
2010
Stand begin verslagperiode
€
Plaatsing van aandelen
Inkoop van aandelen
Stand ultimo verslagperiode
2009
456.409
€
€
98.936
€
34.807
€
-64.953
€
-118.372
€
490.392
€
550.612
2010
Agioreserve
Stand begin verslagperiode
€
Plaatsing van aandelen
Inkoop van aandelen
Stand ultimo verslagperiode
634.177
2009
26.752.541
€
33.337.597
€
4.762.626
€
1.213.760
€
-2.998.115
€
-4.170.628
€
28.517.052
€
30.380.729
De agioreserve is niet vrij uitkeerbaar aan aandeelhouders voor dat gedeelte van de reserve dat dient te worden beschouwd als wettelijke
reserve. Dit gedeelte is gelijk aan de som van de Overige reserves en het Onverdeelde resultaat, mits deze som negatief is.
Overige reserves
2010
2009
Stand begin verslagperiode
€
-12.943.952
€
753.592
Uit resultaatverdeling voorgaande verslagperiode
€
5.570.251
€
-13.039.594
Dividend
€
-
€
-657.950
Stand ultimo verslagperiode
€
-7.373.701
€
-12.943.952
ING Luxury Consumer Goods Fund
15
Halfjaarbericht 2010
ING Luxury Consumer Goods Fund
Onverdeeld resultaat
2010
Stand begin verslagperiode
€
Dividend
Toevoeging aan / onttrekking uit de Overige reserves
2009
5.676.693
€
-13.039.594
€
-106.442
€
-
€
-5.570.251
€
13.039.594
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
€
2.697.791
€
2.330.107
Stand ultimo verslagperiode
€
2.697.791
€
2.330.107
VERMOGENSGEGEVENS
30-06-2010
Eigen vermogen
€
24.331.534
Aantal geplaatste aandelen
Intrinsieke waarde per aandeel
ING Luxury Consumer Goods Fund
31-12-2009
€
891.621
€
27,29
16
19.941.691
31-12-2008
€
829.835
€
24,03
21.685.772
1.153.508
€
18,80
Halfjaarbericht 2010
ING Luxury Consumer Goods Fund
TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING
Over de periode 1 januari 2010 tot en met 30 juni 2010, respectievelijk over de periode 1 januari 2009 tot en met 30 juni 2009
KOSTEN
2010
2009
Managementvergoeding
€
160.584
€
148.128
Accountantskosten
€
41
€
1.180
Toezichtkosten
€
-
€
97
Overige bedrijfskosten
€
9.666
€
4.933
€
170.291
€
154.338
€
5.484
€
2.743
€
175.775
€
157.081
Directe kosten
Toegerekende kosten ING Basis Fondsen
Totaal in expense ratio betrokken kosten
Betreft in het boekjaar ten laste van het fonds gebrachte directe en toegerekende kosten. Deze kosten zijn in de Winst-en- verliesrekening
verwerkt. De grondslag voor de verschuldigde kosten is facturering voor geleverde diensten door derden, waaronder ook gelieerde
partijen. De managementvergoeding wordt berekend als een percentage van het eigen vermogen ultimo maand.
De managementvergoeding bedraagt 0,1167% van het eigen vermogen ultimo maand.
EXPENSE RATIO
Gerealiseerde expense ratio vorig boekjaar
1,58%
Verwachte expense ratio lopend boekjaar
1,6%
In de expense ratio wordt de verhouding uitgedrukt tussen de kosten die in het kalenderjaar ten laste van het resultaat zijn gebracht
enerzijds en het gemiddelde eigen vermogen van het fonds anderzijds. In deze kosten zijn tevens begrepen de aan dit fonds toegerekende
kosten van de ING Basis Fondsen. Niet inbegrepen zijn de kosten die verband houden met de uitvoering van beleggingstransacties; deze
kosten zijn begrepen in de kostprijs van de aankopen respectievelijk de opbrengstwaarde van de verkopen. Ook kosten, die verband
houden met het toe- en uittreden van de deelnemers, welke zijn begrepen in de met deze transacties gemoeide op- en afslagen, blijven in
het kader van de expense ratio buiten beschouwing. Het gemiddelde eigen vermogen wordt bepaald als het gewogen gemiddelde van het
eigen vermogen per 31 december van het vorige kalenderjaar en die per 31 maart, per 30 juni, per 30 september en per 31 december van
het gelijk met het onderhavige boekjaar eindigende kalenderjaar in de verhouding 0,5:1:1:1:0,5.
Den Haag, 27 augustus 2010
ING Fund Management B.V.
ING Luxury Consumer Goods Fund
17
Halfjaarbericht 2010
ING Luxury Consumer Goods Fund
Overige gegevens
BESTUURDERSBELANGEN
Het totale persoonlijke belang in aantal aandelen en optierechten dan wel nominale waarde bij obligaties dat de bestuurders in (de
beleggingen van) het fonds hadden per 30 juni 2010 en per 1 januari 2010 wordt als volgt gespecificeerd:
type
30-06-2010
01-01-2010
70
70
aandelen
-
60
aandelen
48
48
Comcast Corp- Cl A
aandelen
Volkswagen AG Pfd
Wal- Mart Stores Inc
ING Luxury Consumer Goods Fund
18
Halfjaarbericht 2010
ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.
ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.
Halfjaarbericht 2010
ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.
(Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal)
DIRECTIE en BEHEERDER
ING Fund Management B.V.
Prinses Beatrixlaan 15
2595 AK Den Haag
Internet: www.ingim.nl / www.ing.nl
ING Fund Management B.V.
J.T. Atack
D.J. Eckert
M.F.M. van Elk
J.G.S.M. Straatman
BANKIER
ING Bank N.V.
ING Luxury Consumer Goods Fund
19
Halfjaarbericht 2010
ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.
Profiel
STRUCTUUR
ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. (hierna ook wel 'het Fonds' genoemd) is een beleggingsfonds met veranderlijk kapitaal. ING
Beleggingsfondsen Paraplu N.V. kent een zogenaamde paraplustructuur, hetgeen betekent dat de gewone aandelen zijn onderverdeeld in
verschillende series cijferaandelen, waarbij elke serie correspondeert met een afzonderlijk subfonds ("het Subfonds"). ING Fund
Management B.V. is beheerder en directie van alle in dit verslag opgenomen ING Beleggingsfondsen. ING Fund Management B.V. beschikt
als beheerder over een vergunning van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) uit hoofde van de Wet op het financieel toezicht
(Wft).
De Subfondsen zullen hun vermogen beleggen door te participeren in (één of meerdere van de) ING Basis Fondsen. In de ING Basis
Fondsen vinden de feitelijke beleggingen, in de zin van aan- en verkopen van (beursgenoteerde) effecten plaats. Het specifieke
beleggingsbeleid van elk ING Basis Fonds is omschreven in het bij betreffend Subfonds behorend supplement bij het prospectus van het
Fonds. Het (half)jaarbericht van elk van de Subfondsen wordt afzonderlijk gepubliceerd. In elke publicatie wordt naast het (half)jaarbericht
van het betreffende Subfonds het (half)jaarbericht van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. alsmede één of meerdere ING Basis Fondsen
waarin het Subfonds direct of indirect participeert gepresenteerd.
Voor informatie over de andere Subfondsen dan het in dit verslag gepresenteerde Subfonds, verwijzen wij naar de desbetreffende
publicaties.
DOELSTELLING
ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. beoogt deelnemers een beleggingsmogelijkheid te bieden in een actief en professioneel beheerde
portefeuille van effecten. Het beleggingsbeleid van de Subfondsen is erop gericht om - op basis van een brede spreiding en binnen de
vastgestelde risicoprofielen- op langere termijn een zo hoog mogelijk totaalrendement te behalen.
RISICOPROFIEL
Aan beleggen in (een) Subfonds(en) van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. zijn financiële kansen, maar ook financiële risico's
verbonden. De waarde van de beleggingen kan zowel stijgen als dalen en aandeelhouders van (een) Subfonds(en) kunnen mogelijk minder
terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. Het risicoprofiel van de afzonderlijke Subfondsen wordt nader toegelicht in de desbetreffende
supplementen bij het prospectus.
FISCALE STATUS
ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. is een naar Nederlands recht opgerichte vennootschap, gevestigd te Amsterdam. Op grond van de
status van fiscale beleggingsinstelling in de zin van artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 zal het nultarief van de
vennootschapsbelasting van toepassing zijn, indien ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. respectievelijk haar Subfondsen onder meer
voldoen aan de jaarlijkse uitdelingsverplichting.
FONDSINFORMATIE
Voor ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. wordt zowel een jaarverslag als een halfjaarbericht opgemaakt. Tevens wordt maandelijks per
Subfonds een actueel overzicht gepubliceerd met onder meer performance cijfers, portefeuilleverdelingen en de grootste beleggingen binnen
het Subfonds.
Voor uitgebreide informatie over de structuur, het profiel en het beleggingsbeleid van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. en haar
Subfondsen is een prospectus beschikbaar.
Per Subfonds is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag er om en lees hem
voordat u het product koopt.
Financiële informatie, prospectus, financiële bijsluiter en andere belangrijke informatie wordt gepubliceerd op de website van de beheerder,
www.ingim.nl. De financiële bijsluiter wordt ook gepubliceerd op www.financielebijsluiter.info.
ING Luxury Consumer Goods Fund
20
Halfjaarbericht 2010
ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.
Directieverslag
ONTWIKKELINGEN
In de onderstaande paragrafen worden enkele algemene ontwikkelingen geschetst, zowel met betrekking tot beleggingsinstellingen in
Nederland als met betrekking tot de in dit verslag opgenomen Subfondsen.
FUSIE EN SAMENVOEGING
De gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. (de "Verkrijgende
Vennootschap") en de vergaderingen van houders van gewone aandelen van de series 1 tot en met 35 hebben op 23 augustus 2010 besloten
tot fusie van de Verkrijgende Vennootschap met ING Beleggingsfondsen Paraplu III N.V. , gevestigd te Amsterdam (" Verdwijnende
Vennootschap"), waarbij de Verkrijgende Vennootschap het gehele vermogen van de Verdwijnende Vennootschap onder algemene titel zal
verkrijgen, waarbij de Verdwijnende Vennootschap zal ophouden te bestaan en waarbij de ruilverhouding van de aandelen zodanig is dat
voor één aandeel van de Verdwijnende Vennootschap één aandeel in de Verkrijgende Vennootschap zal worden toegekend.
De serie gewone aandelen 1 in het kapitaal van de Verdwijnende Vennootschap zal worden toegerekend aan de serie gewone aandelen 36
van de Verkrijgende Vennootschap te noemen: ING Opportunity Aandelen Fonds. Reden voor de fusie is dat in de afgelopen periode het
fondsvermogen van ING Opportunity Aandelen Fonds, het enige Subfonds in de Verdwijnende Vennootschap, onder meer door uittredingen
behoorlijk is afgenomen. Als deze trend zich doorzet, dan zou dit uiteindelijk kunnen leiden tot relatief hogere kosten uitgedrukt in een
hogere kostenratio, wat nadelig zou zijn voor de beleggers in het ING Opportunity Aandelen Fonds. Na de fusie zal ING Opportunity
Aandelen Fonds dan ook worden samengevoegd met ING Global Opportunities Fund, een ander tot de Verkrijgende Vennootschap
behorend Subfonds, met een lagere managementfee en kostenratio, dat eveneens wereldwijd belegt op basis van beleggingsthema's.
Gelijktijdig met de samenvoeging van ING Opportunity Aandelen Fonds met ING Global Opportunities Fund zullen nog twee
samenvoegingen van Subfondsen binnen ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. plaatsvinden. Het gaat daarbij om de samenvoeging van
ING Young Mix Fund als verdwijnend Subfonds met ING Lion Fund als verkrijgend Subfonds respectievelijk ING Internet Fund als
verdwijnend Subfonds met ING Information Technology Fund als verkrijgend Subfonds. De reden van beide samenvoegingen is, dat de
relatief geringe omvang van de verdwijnende Subfondsen momenteel resulteert in een relatief hoge kostenratio en ten koste gaat van de
potentiële winstgevendheid van deze Subfondsen.
De ruilverhouding voor de effectuering van de samenvoegingen zal te zijner tijd worden vastgesteld op basis van de intrinsieke waarde van
het verdwijnende en verkrijgende Subfonds.
De verkrijgende Subfondsen die na de samenvoegingen zullen blijven bestaan, zullen genoteerd blijven op Euronext Amsterdam by NYSE
Euronext. De verdwijnende Subfondsen zullen hun notering verliezen. Naar verwachting zullen fusie en samenvoegingen in de tweede helft
van november 2010 hun beslag krijgen.
Den Haag, 27 augustus 2010
ING Fund Management B.V.
ING Luxury Consumer Goods Fund
21
Halfjaarbericht 2010
ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.
ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.
Halfjaarcijfers
Over de periode 1 januari 2010 tot en met 30 juni 2010
ING Luxury Consumer Goods Fund
22
Halfjaarbericht 2010
ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.
Balans
Vóór resultaatbestemming
30-06-2010
BELEGGINGEN
Participaties in ING Basis Fondsen
VORDERINGEN
Uit hoofde van beleggingstransacties
Overige vorderingen
OVERIGE ACTIVA
Liquide middelen
KORTLOPENDE SCHULDEN
Uit hoofde van beleggingstransacties
31-12-2009
€
7.039.370.366
€
6.809.034.937
€
7.039.370.366
€
6.809.034.937
€
4.071.289
€
2.093.764
€
51.169.831
€
25.858.280
€
55.241.120
€
27.952.044
€
15.458.646
€
6.867.210
€
15.458.646
€
6.867.210
€
9.609.055
€
1.592.847
Schulden aan aandeelhouders
€
44.505.529
€
11.930.672
Overige schulden
€
12.544.351
€
11.591.526
€
66.658.935
€
25.115.045
Uitkomst van vorderingen en overige activa minus kortlopende schulden
€
4.040.831
€
9.704.209
Uitkomst van activa minus kortlopende schulden
€
7.043.411.197
€
6.818.739.146
150.381.134
7.179.083.171
€
€
148.110.177
Agioreserve
€
€
Overige reserves
€
-561.367.212
Onverdeeld resultaat
€
275.314.104
€
1.353.928.151
€
7.043.411.197
€
6.818.739.146
EIGEN VERMOGEN
Geplaatst kapitaal
ING Luxury Consumer Goods Fund
23
7.059.629.172
€ -1.742.928.354
Halfjaarbericht 2010
ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.
Winst-en-verliesrekening
Over de periode 1 januari 2010 tot en met 30 juni 2010, respectievelijk over de periode 1 januari 2009 tot en met 30 juni 2009
2010
2009
BEDRIJFSOPBRENGSTEN
OPBRENGSTEN UIT BELEGGINGEN
Toegerekend direct beleggingsresultaat van ING Basis Fondsen
€
125.327.817
€
121.531.804
Uitkeringen ING Basis Fondsen
€
6.070.295
€
-
€
177.479.626
€
295.930.837
€
7.993.955
€
8.816.726
€
316.871.693
€
426.279.367
Directe kosten
€
40.983.297
€
32.381.077
Toegerekende kosten ING Basis Fondsen
€
574.292
€
428.470
Som der bedrijfslasten
€
41.557.589
€
32.809.547
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
€
275.314.104
€
393.469.820
WAARDEVERANDERING BELEGGINGEN
Toegerekend indirect beleggingsresultaat van ING Basis Fondsen
OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN
ING Luxury Consumer Goods Fund
24
Halfjaarbericht 2010
ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.
Toelichting
ALGEMEEN
De halfjaarcijfers zijn opgesteld overeenkomstig de door de wetgever opgestelde modellen ten behoeve van de jaarrekening voor
beleggingsinstellingen. Op onderdelen zijn in de halfjaarcijfers bewoordingen gehanteerd die afwijken van die modellen, omdat deze beter
de inhoud van de post weergeven.
In de halfjaarcijfers van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. waarin alle Subfondsen zijn samengevoegd ontbreken de expense ratio en het
kasstroomoverzicht omdat deze gegevens slechts op Subfondsniveau zinvolle informatie bieden.
De vennootschap heeft geen medewerkers in dienst. De directie wordt gevoerd door ING Fund Management B.V. Alle aandelen in ING
Fund Management B.V. worden gehouden door ING Investment Management (Europe) B.V. ING Fund Management B.V. en ING
Investment Management (Europe) B.V. maken deel uit van ING Groep N.V.
ING Fund Management B.V., gevestigd te Den Haag, is tevens de beheerder van de vennootschap en beschikt in die hoedanigheid over een
vergunning van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) uit hoofde van de Wet op het financieel toezicht (Wft).
Voor de beheeractiviteiten wordt bij de Subfondsen een managementvergoeding in rekening gebracht.
De halfjaarcijfers zijn niet gecontroleerd door een deskundige als bedoeld in artikel 2:393 BW.
PARAPLUSTRUCTUUR
ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, zoals omschreven in art. 76a van Boek 2 van
het Burgerlijk Wetboek met een (semi) open-end structuur. Het fonds kent een paraplustructuur, hetgeen betekent dat de gewone aandelen
zijn onderverdeeld in verschillende series aandelen, waarbij elke serie aandelen correspondeert met een afzonderlijk Subfonds. Een
Subfonds is een gedeelte van het vermogen van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. waartoe de houders van een bepaalde serie aandelen
economisch gerechtigd zijn. Elke serie aandelen vertegenwoordigt de gerechtigdheid tot het vermogen van een bepaald Subfonds. Ieder
Subfonds heeft een eigen specifiek beleggingsbeleid, risicoprofiel en koersvorming. De aandelen van de Subfondsen zijn toegelaten tot de
notering op Euronext Amsterdam by NYSE Euronext.
ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. is een juridische entiteit met een ongedeeld vermogen. De afzonderlijke Subfondsen die deel
uitmaken van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. vormen geen juridisch afgescheiden vermogen. Dit betekent dat een eventueel negatief
vermogenssaldo van een Subfonds gevolgen kan hebben voor andere Subfondsen. Met name geldt dit bij het doen van uitkeringen alsmede
in het geval van liquidatie en vereffening van een Subfonds, waarbij een eventueel negatief vermogenssaldo wordt omgeslagen over de
andere Subfondsen. Gezien de aard van de beleggingen, het feit dat hoofdzakelijk in de ING Basis Fondsen wordt belegd en gezien het feit
dat de financiering van de beleggingen van ieder Subfonds voor het grootste deel geschiedt met eigen vermogen, is een dergelijke
gebeurtenis in de praktijk nagenoeg uitgesloten.
FISCALE STATUS
ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. heeft de status van fiscale beleggingsinstelling zoals bedoeld in artikel 28 Wet op de
vennootschapsbelasting 1969. Dit betekent dat het nultarief van de vennootschapsbelasting van toepassing zal zijn, indien ING
Beleggingsfondsen Paraplu N.V. onder meer voldoet aan de jaarlijkse uitdelingsverplichting. De uitdelingsverplichting houdt in dat de, per
Subfonds bepaalde, voor uitdeling beschikbare winst binnen acht maanden na het einde van het boekjaar aan de aandeelhouders wordt
uitgekeerd in de vorm van dividend en wordt voldaan aan de overige relevante voorschriften.
Een positief saldo van koersresultaten op beleggingen, na aftrek van een evenredig aandeel in de kosten die met het beheer van de
beleggingen verband houden, wordt toegevoegd aan de zogeheten herbeleggingsreserve en valt niet onder de uitdelingsverplichting. Tevens
mag het Subfonds winst toevoegen aan de zogeheten afrondingsreserve, die maximaal 1% van het gestorte kapitaal van de per het einde van
het boekjaar in omloop zijnde aandelen kan bedragen. De aldus in enig jaar aan de afrondingsreserve toegevoegde winst valt eveneens niet
onder de uitdelingsverplichting.
Het vermogen van het Subfonds is belegd in de fiscaal transparante ING Basis Fondsen. Voor zover deze ING Basis Fondsen geen dividend
uitkeren, leidt dit ertoe dat het totaal van de resultaten uit gewone bedrijfsuitoefening van de ING Basis Fondsen is begrepen in de
waardeveranderingen van de participaties. Bij de bepaling van de voor uitdeling beschikbare winst wordt uitgegaan van de aan het Subfonds
toe te rekenen directe beleggingsresultaten en de toe te rekenen kosten van de ING Basis Fondsen.
ING Luxury Consumer Goods Fund
25
Halfjaarbericht 2010
ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.
BELEGGING IN ING BASIS FONDSEN
Het fonds belegt haar vermogen hoofdzakelijk door te participeren in één of meerdere ING Basis Fondsen. De ING Basis Fondsen hebben
de status van fondsen voor gemene rekening en hebben derhalve geen rechtspersoonlijkheid. In de ING Basis Fondsen vinden de feitelijke
beleggingen, in de zin van aan- en verkopen van financiële instrumenten, plaats.
ING Basis Fondsen staan niet onder extern toezicht, zoals voortvloeiend uit de Wet op het financieel toezicht.
WAARDERINGSGRONDSLAGEN
Alle bedragen luiden in euro, tenzij anders vermeld.
Alle financiële instrumenten, zoals die in dit verslag onder beleggingen dan wel onder kortlopende schulden zijn gerubriceerd, worden
opgenomen in de Balans gedurende de periode dat het economisch risico aan het fonds is toe te rekenen en voor zover aan het instrument
een reële waarde is toe te kennen.
Alle financiële activa en alle financiële verplichtingen zijn geclassificeerd als deel uitmakend van een handelsportefeuille.
Participaties in ING Basis Fondsen worden gewaardeerd op de ultimo verslagperiode berekende intrinsieke waarde. Deze waarde wordt
bepaald op basis van de grondslagen zoals vermeld in de financiële verantwoordingen van de ING Basis Fondsen.
Het Subfonds belegt in participaties van ING Basis Fondsen. De participaties zijn niet genoteerd aan enige beurs of andere daarmede
vergelijkbare marktplaats en zijn dientengevolge als incourant aan te merken. De vaststelling van de waarde van de participaties vindt plaats
door de beheerder en wordt verricht op basis van grondslagen van waardering en resultaatbepaling zoals die in de financiële verantwoording
van de ING Basis Fondsen zijn opgenomen. De beheerder van de ING Basis Fondsen verzoekt een onafhankelijke deskundige jaarlijks de
financiële verantwoording te controleren en daarover een accountantsverklaring te verstrekken. Het jaarverslag van de ING Basis Fondsen
waarin het Subfonds participeert, bevat een dergelijke accountantsverklaring.
Overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING
Bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben.
Waardeverandering van participaties in ING Basis Fondsen bestaat uit drie componenten, die separaat worden verantwoord.
De waardeverandering uit hoofde van directe beleggingsresultaten, die wordt gevormd door de Som der bedrijfsopbrengsten exclusief
Waardeverandering van beleggingen minus de onder Bedrijfslasten opgenomen interestlasten, worden, voor zover niet uitgekeerd,
verantwoord in de Winst-en-verliesrekening onder Toegerekend direct beleggingsresultaat van ING Basis Fondsen.
De waardeverandering uit hoofde van toegerekende kosten, die wordt gevormd door de Som der bedrijfslasten minus de interestlasten, wordt
verantwoord in de Winst-en-verliesrekening onder Toegerekende kosten ING Basis Fondsen.
De waardeverandering uit hoofde van toegerekend indirect beleggingsresultaat, die wordt gevormd door zowel de gerealiseerde als de
niet-gerealiseerde koers- en valutakoersresultaten op de feitelijke beleggingen, wordt verantwoord in de Winst-en-verliesrekening onder
Toegerekend indirect beleggingsresultaat van ING Basis Fondsen.
De toerekening aan elk van de componenten vindt gedurende de verslagperiode plaats op basis van het dagelijks van toepassing zijnde
deelnemingspercentage in de ING Basis Fondsen.
Uitkeringen aan participanten door ING Basis Fondsen worden verantwoord op het moment dat de uitkering geen onderdeel meer uitmaakt
van het fondsvermogen van het desbetreffende ING Basis Fonds.
Aan- en verkoopkosten van beleggingen worden opgenomen in de kostprijs respectievelijk in mindering gebracht op de verkoopopbrengst
van de betreffende beleggingen.
ING Luxury Consumer Goods Fund
26
Halfjaarbericht 2010
ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.
TOELICHTING OP DE BALANS
Over de periode 1 januari 2010 tot en met 30 juni 2010, respectievelijk over de periode 1 januari 2009 tot en met 30 juni 2009
BELEGGINGEN
Participaties in ING Basis Fondsen
2010
2009
Stand begin verslagperiode
€ 6.809.034.937
€ 5.573.075.110
Aankopen
€
568.365.446
€
382.756.987
Verkopen
€
-640.263.168
€
-552.707.557
Waardeverandering u.h.v. toegerekend direct beleggingsresultaat
€
131.398.112
€
121.531.804
Waardeverandering u.h.v. toegerekend indirect beleggingsresultaat
€
177.479.626
€
295.930.837
Waardeverandering u.h.v. toegerekende kosten
€
-574.292
€
-428.470
Uitkeringen ING Basis Fondsen
€
-6.070.295
€
-
Stand ultimo verslagperiode
€ 7.039.370.366
€ 5.820.158.711
Overzicht van de participaties in ING Basis Fondsen ultimo verslagperiode
Naam fonds
ING AEX Basis Fonds
ING Biotechnologie Basis Fonds
ING Consumer Discretionary Basis Fonds
ING Consumer Staples Basis Fonds
ING Dividend Aandelen Basis Fonds
ING Duurzaam Rendement Basis Fonds
ING Emerging Markets Equity Basis Fonds
ING Energy Basis Fonds
ING Euro Credit Basis Fonds
ING Europa Basis Fonds
ING Europe Growth Basis Fonds
ING European Small Caps Basis Fonds
ING Financials Basis Fonds
ING Global Equity Basis Fonds
ING Global Fixed Income Basis Fonds
ING Global High Yield Basis Fonds
ING Global Opportunities Basis Fonds
ING Health Care Basis Fonds
ING I.T. Basis Fonds
ING Industrials Basis Fonds
ING Internet Basis Fonds
ING Japan Basis Fonds
ING Lion Basis Fonds
ING Materials Basis Fonds
ING Multi Obligatie Basis Fonds
ING Nederland Basis Fonds
ING Noord-Amerika Basis Fonds
ING Onroerend Goed Aandelen Basis Fonds
ING Oost-Europa Basis Fonds
ING Premium Dividend Basis Fonds
ING Rente Basis Fonds
ING Telecommunications Services Basis Fonds
ING Utilities Basis Fonds
ING Zuid-Oost Azië Basis Fonds
Stand ultimo verslagperiode
ING Luxury Consumer Goods Fund
Aantal
participaties
Intrinsieke
waarde (€)
Deelnemings
percentage
Waarde (€)
1.101.859
2.802.970
1.844.392
2.924.257
32.330.267
7.893.055
6.890.501
3.529.765
3.120.677
14.944.000
2.137.273
9.606.210
15.304.065
92.276.615
35.123.052
12.377.755
22.868.058
14.451.562
62.793.164
2.990.927
6.003.425
14.978.994
45.649.898
4.041.618
57.304.902
38.003.904
8.292.054
9.467.155
4.074.828
35.942.166
51.362.136
1.238.060
906.898
2.793.412
9,74
6,26
13,20
21,17
17,05
7,48
20,50
20,03
7,48
15,24
8,45
9,06
6,32
7,99
16,25
12,11
9,35
5,35
4,04
17,10
7,54
4,30
11,99
22,99
13,13
14,29
14,12
12,23
14,29
9,63
16,39
13,73
20,41
13,11
100,0%
100,0%
74,6%
60,2%
53,1%
11,5%
15,0%
48,2%
0,5%
31,3%
85,1%
79,2%
52,9%
13,2%
44,3%
14,0%
66,6%
45,7%
73,7%
80,2%
100,0%
33,6%
100,0%
62,3%
100,0%
33,7%
25,3%
33,0%
100,0%
100,0%
42,6%
54,5%
78,4%
39,4%
10.728.378
17.549.785
24.342.564
61.895.394
551.322.515
59.053.217
141.274.467
70.709.040
23.347.689
227.682.779
18.061.767
87.026.355
96.721.906
737.012.586
570.602.359
149.923.800
213.899.582
77.287.676
253.631.259
51.153.130
45.266.718
64.385.049
547.216.639
92.913.795
752.203.588
543.085.936
117.049.241
115.762.563
58.243.205
346.257.047
841.634.753
16.995.909
18.509.298
36.620.377
7.039.370.366
27
Halfjaarbericht 2010
ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.
EIGEN VERMOGEN
Geplaatst kapitaal
2010
2009
Stand begin verslagperiode
€
148.110.177
€
148.494.473
Plaatsing van aandelen
€
11.579.000
€
8.605.575
Inkoop van aandelen
€
-9.308.043
€
-8.982.517
Stand ultimo verslagperiode
€
150.381.134
€
148.117.531
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt per 30 juni 2010 € 299.200.006 en is verdeeld in 10 prioriteitsaandelen met een nominale waarde
van € 0,55 en 544.000.000 gewone aandelen, verdeeld in 45 series, met een nominale waarde van € 0,55. Het maatschappelijk kapitaal en
geplaatst kapitaal zijn als volgt opgebouwd:
Maatschappelijk
kapitaal
Serie
Serie 1
Serie 2
Serie 3
Serie 4
Serie 5
Serie 6
Serie 7
Serie 8
Serie 9
Serie 10
Serie 11
Serie 12
Serie 13
Serie 14
Serie 15
Serie 16
Serie 17
Serie 18
Serie 19
Serie 20
Serie 21
Serie 22
Serie 23
Serie 24
Serie 25
Serie 26
Serie 27
Serie 28
Serie 29
Serie 30
Serie 31
Serie 32
Serie 33
Serie 34
Serie 35
Geplaatst
kapitaal
Prioriteitsaandelen
€
6
€
6
Naam Subfonds
ING Information Technology Fund
ING Energy Fund
ING Industrials Fund
ING Telecom Services Fund
ING Utilities Fund
ING Basic Materials Fund
ING Luxury Consumer Goods Fund
ING Daily Consumer Goods Fund
ING Health Care Fund
ING Financials Fund
ING Dutch Fund
ING Internet Fund
ING Japan Fund
ING Global Obligatie Fonds
ING Global Real Estate Fund
ING Far East Fund
ING Hoog Dividend Aandelen Fonds
ING Emerging Eastern Europe Fund
ING Europe Fund
ING Europe Growth Fund
ING Europe Small Caps Fund
ING Global Opportunities Fund
ING Hoog Dividend Obligatie Fonds
ING Biotechnology Fund
ING North America Fund
ING Duurzaam Aandelen Fonds
ING First Class Obligatie Fonds
ING AEX Shadow
ING Premium Dividend Fund
ING Euro Obligatie Fonds
ING Lion Fund
ING Young Mix Fund
ING Euro Credit Obligatie Fonds
ING Global Fund
ING Global Emerging Markets Fund
Serie 36 tot en met 45
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
11.000.000
1.925.000
1.650.000
1.650.000
1.650.000
1.650.000
1.650.000
1.650.000
5.500.000
11.000.000
12.100.000
3.300.000
5.500.000
40.437.288
1.925.000
3.300.000
25.865.459
1.650.000
12.100.000
1.650.000
3.300.000
5.999.234
4.400.000
1.650.000
3.598.019
2.750.000
27.500.000
1.650.000
27.500.000
19.250.000
19.250.000
1.650.000
1.650.000
11.000.000
4.400.000
16.500.000
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
4.523.416
943.195
809.349
367.211
273.972
1.091.093
490.392
796.711
2.011.665
4.481.035
7.004.019
1.575.445
1.564.134
20.607.251
1.168.607
1.337.443
14.943.536
542.472
6.457.947
622.180
1.285.360
5.744.838
3.674.043
726.635
3.514.010
2.060.731
16.736.853
186.179
11.741.079
12.502.982
9.105.448
158.692
572.421
8.506.894
2.253.890
-
€
299.200.006
€
150.381.134
Stand ultimo verslagperiode
ING Luxury Consumer Goods Fund
28
Halfjaarbericht 2010
ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.
2010
2009
Stand begin verslagperiode
€ 7.059.629.172
€ 6.944.868.577
Plaatsing van aandelen
€
544.416.511
€
345.645.770
Inkoop van aandelen
€
-424.962.512
€
-291.035.572
Stand ultimo verslagperiode
€ 7.179.083.171
Agioreserve
€ 6.999.478.775
De agioreserve is niet vrij uitkeerbaar aan aandeelhouders voor dat gedeelte van de reserve dat dient te worden beschouwd als wettelijke
reserve. Dit gedeelte is gelijk aan de som van de Overige reserves en het Onverdeelde resultaat, mits deze som negatief is.
Overige reserves
2010
2009
Stand begin verslagperiode
€ -1.742.928.354
€
798.403.581
Inkoop van aandelen
€
€
-734.890
Uit resultaatverdeling voorgaande verslagperiode
€ 1.226.766.174
€ -2.286.995.210
Dividend
€
-1.474.351
€
-159.894.689
Interim-dividend
€
-40.933.141
€
-57.392.627
Stand ultimo verslagperiode
€
-561.367.212
Onverdeeld resultaat
-2.797.540
€ -1.706.613.835
2010
2009
Stand begin verslagperiode
€ 1.353.928.151
€ -2.286.995.210
Dividend
€
€
Toevoeging aan / onttrekking uit de Overige reserves
€ -1.226.766.174
€ 2.286.995.210
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
€
275.314.104
€
393.469.820
Stand ultimo verslagperiode
€
275.314.104
€
393.469.820
ING Luxury Consumer Goods Fund
29
-127.161.977
-
Halfjaarbericht 2010
ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.
TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING
Over de periode 1 januari 2010 tot en met 30 juni 2010, respectievelijk over de periode 1 januari 2009 tot en met 30 juni 2009
KOSTEN
2010
2009
Managementvergoeding
€
40.377.372
€
31.573.096
Accountantskosten
€
1.435
€
48.115
Toezichtkosten
€
-
€
19.900
Overige bedrijfskosten
€
604.490
€
739.966
€
40.983.297
€
32.381.077
€
574.292
€
428.470
€
41.557.589
€
32.809.547
Directe kosten
Toegerekende kosten ING Basis Fondsen
Totale kosten
Betreft in het boekjaar ten laste van de Subfondsen gebrachte directe en toegerekende kosten. Deze kosten zijn in de
Winst-en-verliesrekening verwerkt. De grondslag voor de verschuldigde kosten is facturering voor geleverde diensten door derden,
waaronder ook gelieerde partijen.
De managementvergoeding betreft een per Subfonds vastgesteld percentage van het eigen vermogen ultimo maand. Voor de hoogte van
het percentage per Subfonds verwijzen wij naar de halfjaarberichten van de betreffende Subfondsen.
Den Haag, 27 augustus 2010
ING Fund Management B.V.
ING Luxury Consumer Goods Fund
30
Halfjaarbericht 2010
ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.
Overige gegevens
BESTUURDERSBELANGEN
Voor de specificatie van de bestuurdersbelangen per 30 juni 2010 en 1 januari 2010 verwijzen wij u naar de halfjaarberichten van de
desbetreffende Subfondsen.
ING Luxury Consumer Goods Fund
31
Halfjaarbericht 2010
ING Consumer Discretionary Basis Fonds
ING Consumer Discretionary Basis Fonds
Halfjaarbericht 2010
ING Consumer Discretionary Basis Fonds
(Fonds voor gemene rekening)
BEHEERDER
ING Fund Management B.V.
Prinses Beatrixlaan 15
2595 AK Den Haag
Internet: www.ingim.nl
ING Fund Management B.V.
J.T. Atack
D.J. Eckert
M.F.M. van Elk
J.G.S.M. Straatman
BEWAARDER
ING Bewaar Maatschappij I B.V.
ING Bewaar Maatschappij I B.V.
G.W.M. Dashorst
F.J.J. van Geel
W.A. van Woudenberg
ING Luxury Consumer Goods Fund
32
Halfjaarbericht 2010
ING Consumer Discretionary Basis Fonds
Financiële verantwoording
Over de periode 1 januari 2010 tot en met 30 juni 2010
ING Luxury Consumer Goods Fund
33
Halfjaarbericht 2010
ING Consumer Discretionary Basis Fonds
Balans
30-06-2010
BELEGGINGEN
Aandelen
31-12-2009
€
32.014.143
€
29.310.480
€
20.707
€
-
€
32.034.850
€
29.310.480
€
19.348
€
18.076
€
71.404
€
84.709
€
90.752
€
102.785
€
604.088
€
685.974
€
604.088
€
685.974
€
115.350
€
150
€
3.517
€
8.702
€
118.867
€
8.852
Uitkomst van vorderingen en overige activa minus kortlopende schulden
€
575.973
€
779.907
Uitkomst van activa minus kortlopende schulden
€
32.610.823
€
30.090.387
FONDSVERMOGEN
€
32.610.823
€
30.090.387
Valutatermijntransacties
VORDERINGEN
Te vorderen dividend
Overige vorderingen
OVERIGE ACTIVA
Liquide middelen
KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan participanten
Overige schulden
ING Luxury Consumer Goods Fund
34
Halfjaarbericht 2010
ING Consumer Discretionary Basis Fonds
Winst-en-verliesrekening
Over de periode 1 januari 2010 tot en met 30 juni 2010, respectievelijk over de periode 1 januari 2009 tot en met 30 juni 2009
2010
2009
BEDRIJFSOPBRENGSTEN
OPBRENGSTEN UIT BELEGGINGEN
Dividend
€
264.062
€
709.433
Aandelen
€
3.580.183
€
6.586.999
Valutatermijntransacties
€
430
€
-
VALUTAKOERSVERSCHILLEN OP LIQUIDITEITEN
€
-33.359
€
-121.232
UITLEENVERGOEDING
€
136
€
8.161
OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN
€
-
€
445
€
3.811.452
€
7.183.806
Directe kosten
€
7.268
€
6.730
Interest
€
217
€
-
Som der bedrijfslasten
€
7.485
€
6.730
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
€
3.803.967
€
7.177.076
WAARDEVERANDERING BELEGGINGEN
Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN
ING Luxury Consumer Goods Fund
35
Halfjaarbericht 2010
ING Consumer Discretionary Basis Fonds
Kasstroomoverzicht
Over de periode 1 januari 2010 tot en met 30 juni 2010, respectievelijk over de periode 1 januari 2009 tot en met 30 juni 2009
2010
2009
KASSTROOM UIT BELEGGINGSACTIVITEITEN
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
€
3.803.967
€
7.177.076
Af: Waardeverandering beleggingen
€
3.580.613
€
6.586.999
Af: Valutakoersverschillen op liquiditeiten
€
-33.359
€
-121.232
€
256.713
€
711.309
Aankoop van beleggingen
€
-10.844.771
€
-15.638.424
Verkoop van beleggingen
€
11.701.014
€
31.204.840
Mutatie vorderingen
€
12.033
€
718.442
Mutatie kortlopende schulden
€
-5.185
€
-637.878
€
1.119.804
€
16.358.289
Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten
KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN
Plaatsing van participaties
€
9.219.866
€
8.461.909
Inkoop van participaties
€
-10.503.397
€
-23.681.386
Mutatie vorderingen
€
-
€
1.492
Mutatie kortlopende schulden
€
115.200
€
81.640
€
-1.168.331
€
-15.136.345
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
NETTO KASSTROOM
€
-48.527
€
1.221.944
Valutakoersverschillen op liquiditeiten
€
-33.359
€
-121.232
Mutatie liquide middelen
€
-81.886
€
1.100.712
Stand liquide middelen begin verslagperiode
€
685.974
€
203.882
Stand liquide middelen ultimo verslagperiode
€
604.088
€
1.304.594
ING Luxury Consumer Goods Fund
36
Halfjaarbericht 2010
ING Consumer Discretionary Basis Fonds
Toelichting
ALGEMEEN
De financiële verantwoording is opgesteld in overeenstemming met de Voorwaarden van Beheer en Bewaring Basis Fondsen (2007) en
dient ter bepaling van het fondsvermogen. De Balans en de Winst-en-verliesrekening zijn opgesteld uitgaande van RJ 910 model Q,
respectievelijk S. Hierbij worden interest rate swaps, kredietderivaten, valutatermijntransacties en futures ongeacht het teken, gerubriceerd
onder beleggingen. Deze rubricering en de daarmede in verband staande verloopoverzichten en specificaties bieden de gebruiker van de
verantwoording het meeste inzicht in het totale beleggingsinstrumentarium en de onderlinge verbanden tussen de verschillende individuele
instrumenten.
Op onderdelen zijn in de financiële verantwoording bewoordingen gehanteerd die afwijken van die modellen, omdat deze beter de inhoud
van de post weergeven.
Het juridische eigendom van de activa berust, met uitzondering van de uitgeleende en onder repurchase agreements begrepen effecten, bij de
bewaarder.
ING Basis Fondsen staan niet onder extern toezicht, zoals voortvloeit uit de Wet op het financieel toezicht.
Het fonds heeft geen medewerkers in dienst. Het beheer wordt gevoerd door ING Fund Management B.V., gevestigd te Den Haag. Hiervoor
is geen bezoldiging verschuldigd.
De financiële verantwoording is niet gecontroleerd door een deskundige als bedoeld in artikel 2:393 BW.
FISCALE STATUS
ING Consumer Discretionary Basis Fonds is fiscaal transparant, hetgeen betekent dat zij niet zelfstandig belastingplichtig is voor de
vennootschapsbelasting. De fiscale resultaten worden direct toegerekend aan de participanten van het fonds.
WAARDERINGSGRONDSLAGEN
Alle bedragen luiden in euro, tenzij anders vermeld.
Alle financiële instrumenten, zoals die in dit verslag onder beleggingen dan wel onder kortlopende schulden zijn gerubriceerd, worden
opgenomen in de Balans gedurende de periode dat het economisch risico aan het fonds is toe te rekenen en voor zover aan het instrument
een reële waarde is toe te kennen.
Alle financiële activa en alle financiële verplichtingen zijn geclassificeerd als deel uitmakend van een handelsportefeuille.
Beleggingen worden gewaardeerd op reële waarde. Vaststelling van deze reële waarde vindt plaats op basis van de volgende
uitgangspunten:
- aandelen met een beurs- of andere marktnotering worden gewaardeerd tegen ultimo verslagperiode laatst bekende koers.
- valutatermijntransacties worden gewaardeerd op basis van de ultimo verslagperiode geldende marktnotering voor de resterende looptijd.
Overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de per balansdatum geldende wisselkoersen.
Bij het uitlenen van effecten is sprake van tijdelijke overdracht van het juridische eigendom aan derden. Omdat het fonds de indirecte
beleggingsresultaten van de uitgeleende effecten behoudt en een vergoeding ontvangt voor eventueel gemiste directe
beleggingsopbrengsten, blijven deze effecten gedurende de periode dat zij zijn uitgeleend, onderdeel uitmaken van de beleggingsportefeuille
zoals die in de balans en in de samenstelling van de beleggingen wordt gepresenteerd.
Alle transacties in vreemde valuta worden verantwoord tegen de op transactiedatum laatst bekende middenkoers.
ING Luxury Consumer Goods Fund
37
Halfjaarbericht 2010
ING Consumer Discretionary Basis Fonds
GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING
Bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben.
Dividenden op beleggingen worden als opbrengst verantwoord op het tijdstip dat de koers van het desbetreffende fonds ex-dividend noteert.
Zowel de gerealiseerde als de niet-gerealiseerde koers- en valutakoersresultaten van beleggingen worden als waardeverandering in de
Winst-en-verliesrekening verantwoord.
Aan- en verkoopkosten van beleggingen worden opgenomen in de kostprijs respectievelijk in mindering gebracht op de verkoopopbrengst
van de betreffende beleggingen.
KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De liquide middelen in het overzicht bestaan uit direct opeisbare
banktegoeden en uit voor zover van toepassing margin accounts uit hoofde van transacties in afgeleide financiële instrumenten.
Koersverschillen inzake liquiditeiten worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.
ING Luxury Consumer Goods Fund
38
Halfjaarbericht 2010
ING Consumer Discretionary Basis Fonds
TOELICHTING OP DE BALANS
Over de periode 1 januari 2010 tot en met 30 juni 2010, respectievelijk over de periode 1 januari 2009 tot en met 30 juni 2009
BELEGGINGEN
Aandelen
2010
Stand begin verslagperiode
€
Aankopen
Verkopen
2009
29.310.480
€
53.153.085
€
10.844.771
€
15.638.424
€
-11.721.291
€
-31.204.840
Waardeverandering
€
3.580.183
€
6.586.999
Stand ultimo verslagperiode
€
32.014.143
€
44.173.668
In de Samenstelling van de beleggingen die onderdeel uitmaakt van deze Toelichting zijn de individuele aandelen vermeld, die ultimo
verslagperiode in de portefeuille zijn opgenomen.
Valutatermijntransacties
2010
2009
Stand begin verslagperiode
€
-
€
-
Expiratie
€
20.277
€
-
Waardeverandering
€
430
€
-
Stand ultimo verslagperiode
€
20.707
€
-
FONDSVERMOGEN
2010
2009
Stand begin verslagperiode
€
30.090.387
€
Plaatsing van participaties
€
9.219.866
€
53.477.890
8.461.909
Inkoop van participaties
€
-10.503.397
€
-23.681.386
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
€
3.803.967
€
7.177.076
Stand ultimo verslagperiode
€
32.610.823
€
45.435.489
VERMOGENSGEGEVENS
30-06-2010
Fondsvermogen
€
32.610.823
Aantal geplaatste participaties
Intrinsieke waarde per participatie
ING Luxury Consumer Goods Fund
31-12-2009
€
2.470.863
€
13,20
39
30.090.387
31-12-2008
€
2.616.613
€
11,50
53.477.890
6.221.763
€
8,60
Halfjaarbericht 2010
ING Consumer Discretionary Basis Fonds
TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING
Over de periode 1 januari 2010 tot en met 30 juni 2010, respectievelijk over de periode 1 januari 2009 tot en met 30 juni 2009
KOSTEN
2010
2009
Bewaarloon
€
519
€
1.053
Overige bedrijfskosten
€
6.749
€
5.677
€
7.268
€
6.730
Directe kosten
Betreft in het boekjaar ten laste van het fonds gebrachte Directe kosten. Deze kosten zijn in de Winst-en-verliesrekening verwerkt. De
grondslag voor de verschuldigde kosten is facturering voor geleverde diensten door derden, waaronder ook gelieerde partijen.
ING Luxury Consumer Goods Fund
40
Halfjaarbericht 2010
ING Consumer Discretionary Basis Fonds
Samenstelling van de beleggingen
Per 30 juni 2010
Valuta
Aantal
Fondsnaam
Waarde
(in Euro)
Brazilië
BRL
17.000
ANHANGUERA EDUCACIONAL PART
210.123
210.123
China
USD
8.000
CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR
245.310
245.310
Duitsland
EUR
EUR
EUR
EUR
11.500
19.000
2.150
17.000
ADIDAS AG
DAIMLER AG
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD
VOLKSWAGEN AG PFD
458.563
796.480
75.702
1.230.460
2.561.205
Frankrijk
EUR
EUR
10.500
13.000
JC DECAUX SA
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
201.915
1.167.530
1.369.445
Hong Kong
HKD
201.060
LI & FUNG LTD
740.923
740.923
Japan
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
39.000
20.000
49.000
5.000
102.000
ASICS CORP
DENSO
HONDA MOTOR CO LTD
NITORI CO LTD
TOYOTA MOTOR CORP
295.042
456.863
1.174.014
352.888
2.898.385
5.177.192
Nederland
EUR
91.000
REED ELSEVIER NV
830.011
830.011
Panama
USD
10.500
CARNIVAL CORP
259.221
259.221
Spanje
EUR
17.000
INDITEX
800.445
800.445
Verenigd Koninkrijk
GBP
GBP
GBP
135.000
300.000
53.000
COMPASS GROUP PLC
KINGFISHER PLC
WPP PLC
844.214
773.863
411.377
2.029.454
Verenigde Staten
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
ING Luxury Consumer Goods Fund
12.000
14.000
3.500
44.000
10.000
31.000
33.000
2.500
31.000
AMAZON.COM INC
APOLLO GROUP INC-CL A
APPLE INC
COMCAST CORP-CL A
DEVRY INC
DIRECTV-CLASS A
DOLLAR TREE INC
GOOGLE INC-CL A
HANESBRANDS INC
41
1.070.389
485.411
718.716
623.953
428.525
858.454
1.121.553
908.135
608.915
Halfjaarbericht 2010
ING Consumer Discretionary Basis Fonds
Valuta
Aantal
Fondsnaam
Waarde
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
17.000
55.000
25.500
48.000
20.000
14.000
27.500
36.000
10.500
37.500
10.000
19.000
12.000
17.000
LIBERTY GLOBAL INC-A
LOWE'S COS INC
MCDONALD'S CORP
NEWS CORP-CL A
NIKE INC -CL B
OMNICOM GROUP
TARGET CORP
THE WALT DISNEY CO.
TIME WARNER CABLE
TIME WARNER INC
TJX COMPANIES INC
VF CORP
WAL-MART STORES INC
YUM! BRANDS INC
(in Euro)
360.707
916.891
1.371.283
468.675
1.102.947
392.032
1.103.906
925.790
446.436
885.072
342.477
1.104.106
470.928
541.824
17.257.125
Zwitserland
CHF
2.300
THE SWATCH GROUP AG-BR
533.689
533.689
32.014.143
Totaal aandelen
20.707
Valutatermijntransacties
32.034.850
Totaal beleggingen
Voor de samenstelling van de beleggingen per 31 december 2009 wordt verwezen naar het jaarverslag 2009 van het desbetreffende
Subfonds. Dit jaarverslag is beschikbaar op de website van de beheerder, www.ingim.nl.
Den Haag, 27 augustus 2010
ING Fund Management B.V.
ING Luxury Consumer Goods Fund
42
Halfjaarbericht 2010
ING Consumer Discretionary Basis Fonds
Wisselkoersen ten opzichte van de Euro
Per 30 juni 2010
Amerikaanse dollar
Argentijnse peso
Australische dollar
Belgische franc
Braziliaanse real
Canadese dollar
Chileense peso
Chinese renminbi
Colombiaanse peso
Cypriotische pond
Deense kroon
Dominicaanse peso
Duitse mark
Egyptische pond
Engelse pond
Filippijnse peso
Finse markka
Franse franc
Griekse drachme
Hong Kong dollar
Hongaarse forint
Ierse punt
Indiase rupee
Indonesische rupiah
Israëlische shekel
Italiaanse lire
Japanse yen
Jordaanse dinar
Koeweitse dinar
Kroatische kuna
Latvian lat
Luxemburgse franc
Maleisische ringgit
Maltese lira
Mexicaanse peso
Nederlandse gulden
Nieuw-Zeelandse dollar
Nigeriaanse naira
Noorse kroon
Oekraïense hryvna
Omaanse rial
Oostenrijkse schilling
Pakistaanse rupee
Peruaanse sol
Poolse zloty
Portugese escudo
Qatarese rial
Roemeense leu
Russische roebel
Saoedi-Arabische riyal
Servische dinar
Singapore dollar
Slowaakse koruna
Spaanse peseta
Taiwanese dollar
Thaise baht
Tsjechische koruna
Turkse lira
Uruguayaanse peso
Verenigde Arabische Emiraten dirham
Zuid-Afrikaanse rand
Zuid-Koreaanse won
Zweedse kroon
Zwitserse franc
ING Luxury Consumer Goods Fund
(USD)
(ARS)
(AUD)
(BEF)
(BRL)
(CAD)
(CLP)
(CNY)
(COP)
(CYP)
(DKK)
(DOP)
(DEM)
(EGP)
(GBP)
(PHP)
(FIM)
(FRF)
(GRD)
(HKD)
(HUF)
(IEP)
(INR)
(IDR)
(ILS)
(ITL)
(JPY)
(JOD)
(KWD)
(HRK)
(LVL)
(LUF)
(MYR)
(MTL)
(MXN)
(NLG)
(NZD)
(NGN)
(NOK)
(UAH)
(OMR)
(ATS)
(PKR)
(PEN)
(PLN)
(PTE)
(QAR)
(RON)
(RUB)
(SAR)
(RSD)
(SGD)
(SKK)
(ESP)
(TWD)
(THB)
(CZK)
(TRY)
(UYU)
(AED)
(ZAR)
(KRW)
(SEK)
(CHF)
1,22490
4,81815
1,45020
40,33990
2,20790
1,30165
671,18400
8,30655
2.348,62340
0,58530
7,44900
45,13755
1,95583
6,97705
0,81875
56,78025
5,94573
6,55957
340,75000
9,53845
285,07500
0,78756
56,89050
11.103,71950
4,75445
1.936,27000
108,39140
0,86753
0,35713
7,19095
0,70930
40,33990
3,96560
0,42930
15,78210
2,20371
1,78125
183,49000
7,96575
9,68405
0,47130
13,76030
104,75960
3,46280
4,13670
200,48200
4,46082
4,36600
38,25850
4,59395
104,55745
1,71005
30,12600
166,38600
39,35790
39,67450
25,68500
1,93935
25,66170
4,49894
9,38985
1.496,78500
9,53220
1,32090
43
Halfjaarbericht 2010
Download