Gebruiksvoorwaarden van de “ING Merchant

advertisement
Gebruiksvoorwaarden van
de “ING Merchant Services”-simulator
van ING België.
De “ING Merchant Services”-simulator van ING België (hierna de “simulator van ING België” genoemd) is beschikbaar op de ­website
van ING België en bedoeld om de gebruiker een overzicht te geven van de mogelijke oplossingen.
De door de simulator van ING België verstrekte informatie (inclusief de resultaten van de voorbeeldberekening) gelden alleen op
de datum van de mededeling ervan. De gegevens op basis waarvan de voorbeeldberekening werd gemaakt, ongeacht of het
gegevens van ING België of van de gebruiker van de simulator van ING België betreft, kunnen veranderen tussen het moment van
de voorbeeldberekening en het moment waarop op het betreffende product wordt ingetekend.
De door de simulator van ING België meegedeelde informatie houdt enkel rekening met de Belgische wetgeving en reglementering
(onder meer op fiscaal gebied) die op het ogenblik van de voorbeeldberekening van kracht zijn. De gebruiker van de simulator van
ING België moet zelf nagaan of eventueel een andere wetgeving of reglementering van toepassing is. Deze voorbeeld­berekening
houdt geen rekening met eventuele latere wijzigingen van de bij de voorbeeldberekening geldende Belgische wetgeving of reglementering.
De inlichtingen die door de simulator van ING België worden meegedeeld, zijn louter ter informatie. Aangezien die inlichtingen
enkel worden aangemaakt op basis van de door de gebruiker meegedeelde gegevens en objectieve hypothesen van ING België,
kunnen ze voor de gebruiker niet meer dan eenvoudige ramingen en beoordelingselementen vormen. Er kan geen waarborg
worden verleend omtrent de juistheid en volledigheid van de informatie die door de simulator van ING België wordt meegedeeld.
De door de simulator van ING België meegedeelde informatie kan bovendien nooit als een aanbod worden beschouwd.
De gebruiker van de simulator van ING België moet de door de simulator meegedeelde informatie zelf beoordelen in het licht van
zijn persoonlijke situatie, rekening houdend met zijn eigen financiële toestand en zijn beleggingsdoelstellingen. De gebruiker van
de simulator van ING België blijft uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor het gebruik dat hij vrij maakt van deze informatie
en de gevolgen van zijn beslissingen, behalve bij een zware of opzettelijke fout van ING en onverminderd de geldende wetgeving.
Aangezien de door de simulator van ING België verstrekte inlichtingen louter eenvoudige ramingen en beoordelingselementen
vormen voor de gebruiker van de simulator van ING België, stellen ze hem niet vrij om gespecialiseerde adviseurs te raadplegen,
onder meer om met zijn specifieke persoonlijke situatie rekening te houden.
De gebruiker van de simulator van ING België kan terecht in de kantoren van ING België voor alle aanvullende informatie en om
eventueel een geïndividualiseerd aanbod aan te vragen onder voorbehoud van voorafgaande acceptatie van zijn dossier door ING
België. Sommige aanvragen kunnen ook worden geformuleerd in het kader van de dienst “ING Merchant Services” op de website
(www.ing.be). Die aanvragen zijn enkel geldig onder voorbehoud van acceptatie van het dossier van de gebruiker van de simulator
van ING België door ING België en Atos Worldline. Een dergelijke aanvraag en de eventuele goedkeuring hiervan door ING België
en Atos Worldline (na onderzoek van uw dossier) in het kader van de nieuwe dienst “ING Merchant Services” verbinden noch ING
België noch de gebruiker van de simulator van ING België zelf, zolang deze laatste geen ondertekend contract heeft teruggestuurd
naar ING België per mail of per fax. Dit contract wordt per mail aan de gebruiker van de simulator van ING België bezorgd als zijn
aanvraag daadwerkelijk aanvaard is door ING België en Atos Worldline.
ING België nv – Bank / Kredietgever – Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel – RPR Brussel – Btw: BE 0403.200.393 – BIC: BBRUBEBB – IBAN: BE45 3109 1560 2789.
Verantwoordelijke uitgever: Inge Ampe – Sint-Michielswarande 60, B-1040 Brussel © Editing Team & Graphic Studio – Marketing ING Belgium – 708775N – 04/14.
1
Download