Vooruitzichten economie en financiële markten ING Investment Office

advertisement
Vooruitzichten economie en financiële
markten ING Investment Office
Grip op je Vermogen 7 oktober 2016
Bob Homan, hoofd ING Investment Office
Matige economische groei leidt tot nervositeit bij beleggers
IMF zal later dit jaar neerwaarts bijstellen. Volgend jaar iets hogere groei
bbp-groei (%)
Inkoopmanagersindex
Groeiverwachting ING
2,8%
2,3%
2
Bronnen: Thomson Reuters Datastream, ING Investment Office, september 2016
Zorgen over China, en daarmee over opkomende markten, nemen af
Lagere yuan-dollarkoers leidt niet tot angst voor valutaoorlog
3
Bronnen: Real Estate Foresight, Thomson Reuters Datastream, september 2016
VS: geen spoor van recessie
Groei trekt aan in 2e kwartaal, gesteund door consumentenbestedingen
4
Bron: Thomson Reuters Datastream, september 2016
Eurozone: groei is iets afgezwakt in 2e kwartaal
Frankrijk en Italië vallen iets terug. Rest blijft redelijk goed liggen
bbp-groei per kwartaal
5
Bronnen: Thomson Reuters Datastream, ING Investment Office, september 2016
Gevolgen uitslag brexitreferendum tot nu toe beperkt
Consumentenbestedingen op peil en vertrouwen herstelt
6
Bron: Thomson Reuters Datastream, september 2016
Economisch sentiment eurozone herstelt na ‘brexit-dip’
Terugval in vertrouwen lijkt slechts van korte duur
7
Bronnen: Thomson Reuters Datastream, ING Investment Office, september 2016
Werk aan de winkel voor ECB
Inflatie(verwachting) nog ruim onder doelstelling
8
Bronnen: Thomson Reuters Datastream, ING Investment Office, september 2016
Inflatie nadert streefniveau van de Fed
Renteverhoging voor einde dit jaar waarschijnlijk
Inflatieverwachtingen VS lopen langzaam op
9
Bronnen: Thomson Reuters Datastream, ING Investment Office, september 2016
Lange rente in VS loopt langzaam op
Rentes in eurozone gedrukt door ECB, spreads periferie komen weer in
10
Bronnen: Thomson Reuters Datastream, ING Investment Office, september 2016
Rente voorlopig laag… maar niet voor altijd
11
Bron: CBS, maart 2016
Koersen en winsten gaan hand in hand…
… op lange termijn
De waarde van uw beleggingen
kan fluctueren. In het verleden
behaalde resultaten bieden
geen garantie voor de
toekomst. Er is geen rekening
gehouden met service fee.
Deze service fee moet in
mindering worden gebracht op
het rendement.
12
Bronnen: Thomson Reuters Datastream, ING Investment Office, september 2016
3 bepalende factoren voor de financiële markten
Impact brexit tot
nu toe zeer beperkt
Risicopremies nog
steeds vrij
aantrekkelijk
(staatsobligaties
uitgezonderd)
13
Bron: ING Investment Office, september 2016
Centrale banken
zullen steun blijven
bieden
Aandelen relatief aantrekkelijk
Opkoopprogramma ECB geeft steun
14
Bronnen: Thomson Reuters Datastream, ING Investment Office, september 2016
Waardering EM nog steeds relatief aantrekkelijk
Analisten verwachten verder winstherstel in 2017
15
Bronnen: Thomson Reuters Datastream, ING Investment Office, september 2016
Brexitschok meer dan verwerkt
Risicopremies op bedrijfsobligaties sterk afgenomen. Search for yield houdt aan
16
Bronnen: Thomson Reuters Datastream, ING Investment Office, september 2016
Ondanks alle onzekerheden: prima rendementen tot nu toe!
Verwachtingen ING Beleggingsvisie 2016 en performance 2016 t/m 29/9
De waarde van uw beleggingen
kan fluctueren. In het verleden
behaalde resultaten bieden
geen garantie voor de
toekomst. Er is geen rekening
gehouden met service fee.
Deze service fee moet in
mindering worden gebracht op
het rendement.
17
Bronnen: Thomson Reuters Datastream, ING Investment Office, september 2016
Weg zal hobbelig blijven!
Nog een aantal belangrijke data op de agenda
18
Bron: Bloomberg, september 2016
Positief beleggerssentiment in VS
Maar nog steeds geen euforische stemming in rest van de wereld
19
Bronnen: Thomson Reuters Datastream, ING Investment Office, september 2016
Tactische assetallocatie ING Investment Office per oktober 2016
Sectorallocatie aandelen
Septem ber
Oktober
─
Energie
+
Basism aterialen
Industriegoederen
Assetallocatie
Aandelen
Vastgoed
Grondstoffen
Duurzam e consum entengoederen
Dagelijkse consum entengoederen
Gezondheidszorg
Financiële waarden
Alternatieve beleggingen
Inform atietechnologie
Obligaties
Telecom m unicatie
Nutsbedrijven
Regioallocatie
20
Noord-Am erika
Allocatie obligaties
Europa
Staatsobligaties
Japan
Bedrijfsobligaties
Opkom ende m arkten
Hoogrentende bedrijfsobligaties
Pacific (exclusief Japan)
Opkom ende m arkten
Bron: ING investment Office, oktober 2016
─
+
Dank voor uw aandacht
Disclaimer
Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bob Homan en uitgebracht door ING Bank N.V. op 7 oktober 2016. Deze
beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun
beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan
ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon of
onderdeel dat tot de ING Groep N.V. behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit
het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen
van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling
gestelde feiten en verstrekte opinies.
Door te surfen naar deze pagina kunt u zien welke maatregelen ING neemt om belangenverstrengeling met betrekking tot
aanbevelingen te voorkomen en te vermijden: www.ING.com/About-us/Compliance/Information-Barriers-Conflicts-of-Interest.htm
Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden
behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr.
33031431 en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Meer weten?
Ga naar www.visiebeleggen.ing.nl
Of lees het actuele ING Maandbericht beleggen op ING.nl/Beursnieuws
21
Download