een paar voorbeelden uit het jaarverslag 2016

advertisement
BIJLAGE: EEN PAAR VOORBEELDEN UIT HET JAARVERSLAG 2016
Programma Economie, Werk en Inkomen
• Het Werkplein Twente heeft 1208 vacatures binnengehaald en ingevuld.
• Er zijn 562 schuldbemiddelings-trajecten gerealiseerd.
• Er is aan 3.570 individuele personen bijzondere bijstand verstrekt. Er zijn 13.382 verstrekkingen
gedaan, inclusief 1.387 verstrekkingen individuele inkomenstoeslag. In totaal is voor € 2.388.122
aan bijzondere bijstand verstrekt. De kosten voor bijzondere bijstand zijn inclusief de kosten voor
bewindvoering.
Programma Onderwijs en Jeugd
• Bouw vmbo is gestart, in de loop van het schooljaar 2017/18 opent het vmbo Medaillon haar
deuren voor de scholieren en leerkrachten
• Aantal jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdhulp (nieuwe indicaties): 1631 trajecten in de
eerste drie kwartalen van 2016.
Programma Welzijn en Zorg
• Humanitas onder Dak is ondersteund bij het vinden van een nieuwe locatie. Het voormalige AC Bj
de Toren is medio 2016 verhuisd naar het voormalig MEE pand aan de Deldenerestraat. De naam
is gewijzigd in Heemsdock.
• Het actieplan Mantelzorg mogelijk maken is in 2016 met input van de gemeenteraad vastgesteld
door het college. In 2016 is onder meer gewerkt aan de uitbreiding van ontmoetingsplaatsen voor
mantelzorgers door meer diversiteit binnen mantelzorgcafés, het vergroten van bekendheid van
de effecten van mantelzorg bij werkgevers en de waardering voor mantelzorgers door een goed
bezochte feestavond in De Waarbeek, die door de bezoekers met een 8.5 gewaardeerd werd.
Programma Sport en Cultuur
• De bibliotheek heeft in 2016 een eenmalige subsidie van € 200.000 gekregen voor het project
‘Bibliotheek op school’.
• De gemeenteraad heeft ingestemd met het voornemen van de besturen van Muziekschool en
HEIM/CREA om per 1 januari 2017 te fuseren tot één instelling voor kunst, cultuur en techniek.
• Poppodia Atak en Metropool hebben in 2016 het voortouw genomen om te onderzoeken wat
samenwerking kan brengen. Dit heeft geresulteerd in een samenwerkingsovereenkomst over de
uitvoering van een pilot programmering en marketing in 2017.
Programma Ruimtelijke ontwikkeling en Mobiliteit
• In 2016 zijn er meerdere plannen gerealiseerd of in gang gezet met een bijdrage uit het
puienfonds. Bijvoorbeeld Drienerstraat 33, Telgen 11, Brinkstraat 5 en 7 en Nieuwstraat 42.
• Alle onderdelen van het programma Weusthag zijn gerealiseerd. In 2016 is de uitkijktoren
geplaatst.
• 2016 heeft in het teken gestaan van het verder vormgeven van de samenwerking tussen de
gemeente Hengelo, SWB en de gemeente Hof van Twente, op weg naar de organisatie Gildebor,
die met ingang van 2017 het beheer en onderhoud van de openbare ruimte voor zijn rekening
neemt.
Programma Leefbaarheid en Veiligheid
• In de eerste helft van 2016 was de grote stroom aan vluchtelingen landelijk nieuws en een grote
landelijke opgave. In Hengelo is in het voorjaar een tweede Aanvullende Vluchtelingen Opvang
geopend. Met behulp van vrijwilligers en buren is de opvang van vluchtelingen netjes verlopen.
• Ín de zomer heeft er in Turkije een mislukte coupepoging plaatsgevonden. Dit bracht spanningen
met zich mee onder Turkse Nederlanders, zo ook in Hengelo. Er is intensief met de Turkse
gemeenschap in Hengelo gesproken om zo met elkaar in gesprek te blijven en daarmee de
spanning niet de overhand te laten krijgen.
Download