Tekst Plaatselijke Belangen Maart 2016

advertisement
Tekst Plaatselijke Belangen gemeente Emmen en Coevorden (Maart 2016)
STAND VAN ZAKEN VERDUBBELING N34
Zoals u wellicht heeft vernomen is de provincie Drenthe bezig met plannen voor de
verdubbeling van de N34 op het traject van Coevorden-Noord tot aan klaverblad N34A37 en vanaf Emmen-West tot de aansluiting met de N381 (Frieslandroute).
Terugblik informatiebijeenkomsten
Eind januari zijn er in Dalen en in Erm twee inloopbijeenkomsten gehouden, die allebei
goed werden bezocht. Belangstellenden konden onder andere een schets van het tracé
bekijken en een toelichting vragen op het verkeersonderzoek en het geluidonderzoek.
Tijdens de bijeenkomsten werd duidelijk dat het merendeel van de bezoekers positief is
over de plannen. Er is begrip voor de aanleiding; met de verdubbeling wil de provincie
Drenthe de doorstroom en veiligheid van het verkeer verbeteren en de regionale
economie versterken. Het gaat om een logistieke regio, die we graag aantrekkelijk
houden voor bedrijven. Uiteindelijk kan dit een positief effect hebben op de
werkgelegenheid.
Zorgen waren er ook, onder meer over de toename van geluid. Geluid is een complex
onderwerp, vanwege de complexe wetgeving die ermee samenhangt. Wij zullen hier in
de volgende bijeenkomst dan ook opnieuw aandacht aan besteden.
Tot slot hebben we veel waardevolle informatie van bezoekers mogen ontvangen. Zowel
door de gesprekken met onze medewerkers, als door de vragen die op papier zijn
achtergelaten. De projectorganisatie heeft hierdoor nog beter in beeld wat er speelt in de
omgeving.
Hoe verder?
Op dit moment worden de schetsen verder uitgewerkt. Daarbij maken we gebruik van de
informatie uit de inloopbijeenkomsten en de vele persoonlijke gesprekken die we met
direct omwonenden hebben gevoerd. De meeste (milieu)onderzoeken zijn afgerond.
Het gaat onder andere om onderzoeken naar flora en fauna, geluid, fijnstof, etc.
Tijdens nieuwe inloopbijeenkomsten op 6 en 7 april kunt u kennisnemen van diverse
onderwerpen, zoals het voorlopig ontwerp, de bestemmingsplanprocedure en de
werkwijze bij planschade. Ook de geluidseffecten worden toegelicht.
Planning
De planning voor de komende maanden (onder voorbehoud) ziet er als volgt uit:
- 6 april 2016: Inloopbijeenkomst van 16.00 tot 20.00 uur in restaurant Cornelis in
Dalen
- 7 april 2016: Inloopbijeenkomst van 16.00 uur tot 20.00 uur in restaurant
Moorman in Erm
- April 2016: Afronding onderzoeken, m.e.r.-beoordeling en voorbereiden
bestemmingsplan.
-
-
Mei 2016: Week van 21 mei tot 28 mei 2016: Goedkeuring van het ontwerpbestemmingsplan door het college van B & W van de gemeente Emmen en
Coevorden.
28 mei 2016 tot 9 juli 2016: terinzageleggingsperiode bestemmingsplan (6
weken).
Na de zomer: vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad van
Emmen en Coevorden.
Meer informatie?
Er is inmiddels een lijst met FAQ’s (veelgestelde vragen) opgesteld. Deze lijst vindt u,
inclusief antwoorden, op de website: www.provincie.drenthe.nl/N34.
Download