Huiselijk geweld binnen Marokkaanse en Turkse gezinnen

advertisement
IMES
Families onder druk
Huiselijk geweld binnen Marokkaanse en Turkse gezinnen
Drs. Ibrahim Yerden
Probleemstelling
• Hoe gaan Marokkaanse en Turkse gezinsleden, zowel
slachtoffers als plegers om met huiselijk geweld?
• Hoe interpreteren zijzelf dit geweld?
• Welke factoren spelen hierbij een rol?
IMES
Onderzoekspopulatie
• Diepte-interviews met 134 respondenten
¾ 67 van Marokkaanse afkomst
¾ 67 van Turkse afkomst
• Er wordt onderscheid gemaakt tussen:
¾ Plegers en slachtoffers
¾ Gehuwde mannen en vrouwen (ouders)
¾ Ongehuwde mannen/jongens en
vrouwen/meisjes (kinderen)
Huiselijk geweld
• Definitie:
Elke sociale interactie ten gevolge waarvan tégen de wil van de
ander inbreuk wordt gemaakt op haar of zijn fysieke en/of psychische
integriteit en/of pijn of letsel wordt toegebracht.
• Vormen van huiselijk geweld zijn:
¾ Fysiek
¾ Psychisch
¾ Seksueel
IMES
Perspectief van het onderzoek
• Onderzoek gedaan vanuit perspectief:
De machtsverhoudingen tussen gezinsleden in een
veranderende maatschappelijke context
• Plegers kunnen ook slachtoffer zijn
• Slachtoffers kunnen pleger worden
Onderzoeksresultaten
• Onze bevindingen aan de hand van :
¾ De geconstateerde machtsbronnen
¾ Hun culturele context
¾ Relatie tussen dader en slachtoffer
¾ De rol en mogelijkheden van hulpverlening
• Conclusie en aanbevelingen
IMES
Onderzoeksresultaten (1)
Machtsbronnen
• Plegers en slachtoffers hebben verschillende machtsbronnen
tot hun beschikking:
¾ Grootste machtsbron van mannen = Fysiek geweld
¾ Het middel van vrouwen = Psychisch geweld
¾ Andere machtsbronnen = Traditie
Sociaal netwerk en
Financieel bezit
¾ Vrouwen gesteund door Nederlandse wetgeving en instellingen
Onderzoeksresultaten (2)
Cultuur
• Cultuur kan niet: Geweld verklaren
• Cultuur kan wel: Onderliggende processen verklaren
• Cultuur verwijst naar gedeelde waarden en normen
• Culturele notities die van belang waren in het
onderzoek:
¾ De verhoudingen tussen de gezinsleden niet gelijkwaardig
¾ De islam speelt nauwelijks een rol als culturele factor
¾ Géén opmerkelijke verschillen gevonden in de beweegredenen
en kenmerken van het geweld
IMES
Onderzoeksresultaten (3)
Gezinrelaties: Geweld tussen partners
• Mannen als plegers, vrouwen als slachtoffers
Merendeel Mannen: een man mag zo nodig lichamelijk geweld
tegen zijn vrouw gebruiken
• Mannen noemen als goede redenen:
¾ De vrouw hoort haar man te gehoorzamen
¾ Zij hoort zich te houden aan de 'kuisheidsregels
¾ Zij moet loyaal zijn aan haar schoonfamilie
• Mannen: slaan als effectieve middel om vrouw te corrigeren
• Volgens klein aantal gehuwde mannen mag een man
geen lichamelijk geweld gebruiken
Onderzoeksresultaten (4)
Gezinrelaties: Geweld tussen partners
• Mening van vrouwen:
Merendeel vrouwen: man mag géén lichamelijk geweld plegen
• Een klein aantal vrouwen noemt als
‘goede reden’ voor geweld:
“ overtreding van de kuisheidsregels door de vrouw “
IMES
Onderzoeksresultaten (4)
Gezinrelaties: Geweld tussen partners
• Huiselijk geweld in de praktijk:
¾ Vrouwen blijken gewelddadig gedrag van hun echtgenoot
vaak te accepteren
¾ De vrouwen voelen zich economisch en emotioneel
afhankelijk van hun man
¾ Jongere generatie vrouwen beter bewust van haar
rechten en mogelijkheden
¾ Jongere getrouwde vrouwen zetten eigen machtsmiddelen
in om geweld te stoppen
Onderzoeksresultaten (5)
Gezinrelaties: Geweld tussen partners
• Machtsmiddelen van vrouwen:
¾ Hun eigen sociale netwerk strategisch inzetten
¾ Jongere vrouwen claimen ook toegang tot de financiële
middelen van het gezin
¾ Als één van de laatste middelen dreigen met aangifte
van huiselijk geweld bij de politie
¾ Het uiterste middel is echtscheiding
IMES
Onderzoeksresultaten (6)
Gezinrelaties: Geweld tussen partners
• Reactie van mannen:
¾ Mannen ervaren het mondige gedrag van
hun vrouw vaak als een bedreiging
¾ Zijn trots en eer zijn gebaseerd op zijn traditionele rol als
gezinshoofd
¾ Heeft niet geleerd om op een gelijkwaardige manier
met zijn vrouw te communiceren
¾ Grote taak: een andere invulling vinden voor zijn rol in het gezin
Onderzoeksresultaten (7)
Gezinrelaties: Geweld tussen partners
• Mannen als slachtoffer, vrouwen als pleger:
¾ Als zij afhankelijke positie innemen ten opzichte van hun vrouw
• Vormen van geweld door vrouwen:
¾ Psychisch geweld:
Dreigen met terugsturen naar land van herkomst
en doen van aangifte
¾ Fysieke geweld: Bijten, slaan, schoppen, krabben
of inzetten van mannelijke familieleden
• Mannen verkeren in een geïsoleerde positie
IMES
Onderzoeksresultaten (8)
Gezinrelaties: Geweld van Ouders tegen kinderen
• Merendeel van ouders gebruikt geweld als middel voor
opvoeding.
• Concrete aanleidingen:
¾ Ruzies tussen kinderen
¾ Overtreding van kuisheidsregels
¾ Weigeren van de voorgestelde huwelijkskandidaat
¾ Slecht gedrag op school
¾ Het gebruik van internet (met name de webcam)
¾ Crimineel gedrag
¾ Vernederlandsing
• Een autoritaire houding van ouders tegen kinderen
Onderzoeksresultaten (9)
Gezinrelaties: Geweld van Ouders tegen kinderen
• Ouders maken onderscheid tussen de opvoeding van
jonge en oudere kinderen.
• Verschillende ouders noemen een leeftijdsgrens bij
een
kind huiselijk geweld gebruikt mag of kan worden:
ongeveer 12 tot 14 jaar
• Tegen oudere kinderen: traditie als machtsmiddel
IMES
Onderzoeksresultaten (10)
Gezinrelaties: Geweld van Ouders tegen kinderen
• Geweld door Moeders of Vaders?
¾ Moeders gebruiken meer fysiek en psychisch geweld
¾ Vaders hebben een meer afstandelijke rol
¾ Bij ingrijpen vader is geweld heftiger
• In Nederland geboren kinderen hebben zich de waarden
en normen van hun ouders en van de school
eigen gemaakt
• Merendeel kinderen accepteren corrigerende tik
Onderzoeksresultaten (11)
Gezinrelaties: Geweld van Ouders tegen kinderen
• Omgang met conflicten en huiselijk geweld door jongeren:
¾ Flexibel omgaan met gedragscodes
¾ Zoveel mogelijk conflicten met hun ouders te vermijden
• Bij conflicten gaan jongeren verschillend mee om:
¾ Sommige tonen begrip voor het geweld
¾ Sommige keuren het geweld af maar leggen zich daarbij neer
• Merendeel jongeren: ouders hebben goede bedoelingen
en zien het als opvoedingsmethode
IMES
Onderzoeksresultaten (12)
Gezinrelaties: Geweld van Kinderen tegen Ouders
• Huiselijk geweld tegen ouders is ondenkbaar
¾ Flexibel omgaan met gedragscodes
¾ Zoveel mogelijk conflicten met hun ouders te vermijden
• Migratie:
¾ Kinderen hebben een kennisvoorsprong, ouders zijn afhankelijk
¾ Sommige jongeren gebruiken deze machtspositie in de
vorm van geweld
Onderzoeksresultaten (13)
Gezinrelaties: Geweld van Kinderen tegen Ouders
• Ouderdom
¾ Ouderdomsverschijnselen maken ouders sterk afhankelijk
¾ Vader als slachtoffers denken gefaald te hebben bij opvoeding
¾ Praten met anderen is verraad van het gezin
IMES
Onderzoeksresultaten (14)
Gezinrelaties: Geweld tussen broers en zussen
• Aanleiding geweld: de dagelijkse interactie en conflicten
• Leeftijdsverschil
¾ Fysiek overwicht
¾ Lichamelijk geweld
¾ Psychische geweld
• Zij beschouwen het als 'behorend bij ruzie'.
Onderzoeksresultaten (15)
Gezinrelaties: Geweld tussen broers en zussen
• Corrigeren van gedrag door geweld
• Seksegebonden gedrag speelt rol in de
relatie tussen (adolescente) broer en zussen.
• Communicatie: onderling wordt er niet gepraat over geweld
IMES
Onderzoeksresultaten (16)
Huiselijk geweld en hulpverlening
• Onderscheid tussen informele en professionele hulp
• Zowel plegers als slachtoffers van huiselijk geweld doen
geen beroep op hulp van buiten het gezin
“Conflicten en geweld zijn gezinsaangelegenheden”
• Informele hulp: eerst beroep op informele netwerk
Onderzoeksresultaten (17)
Huiselijk geweld en hulpverlening
• De professionele hulpverlening heeft voor Marokkanen en
Turken twee gezichten:
¾ Slachtoffers en plegers leeft de opvatting:
” instellingen hebben negatief beeld over
het Marokkaanse en Turkse gezinsleven “
¾ Slachtoffers zien de professionele hulpverlening
als een laatste redmiddel
• Volgens respondenten heeft de Politie ook geen beeld
over het Marokkaanse en Turkse gezinsleven.
• Politie denkt te zwart-wit
IMES
Conclusie (1)
• Marokkaanse en Turkse gezinnen staan onder druk
• Huiselijk geweld beschouwd als corrigerend middel
tussen echtparen en opvoedingsmaatregel ten
opzichte van kinderen.
• Het emancipatieproces van vrouwen kan leiden
tot conflicten binnen de huwelijkse relatie
• De zeggenschap van ouders over kinderen is verminderd
Hierdoor kunnen gezinnen in verwarring raken
Conclusie (2)
• De opvoeding door de staat begint al heel jong, traditionele
opvattingen binnen de Marokkaanse en Turkse
gemeenschap over opvoeding en gezin komen hierdoor
onder druk te staan
• Het aanpassingsproces aan de Nederlandse samenleving
gaat onvermijdelijk gepaard met spanningen en conflicten
binnen deze gezinnen
• De hulpverlening is onvoldoende afgestemd op de
veranderende relaties in Marokkaanse en Turkse gezinnen.
IMES
Discussie
• Hoever kunnen overheid en instellingen gaan bij hun
inmenging in de onderlinge verhoudingen binnen het gezin?
• Verwarring en wantrouwen bij ouders is groot
• Ik pleit voor meer ondersteuning, en minder snel
grijpen naar strafmaatregelen
Stichting HOB
bedankt
De VSB fonds
en de
Ministerie van Justitie
voor hun bijdrage aan
het onderzoek en de conferentie.
Download