projectoverzicht TAZ bis

advertisement
1
PROJECTOVERZICHT TAZbis
Het projectoverzicht is een basisdocument dat input geeft voor
verschillende zaken ter opvolging van het project en omvat
daartoe diverse informatie.
Projectleider AMD:
Lut Gailly
Annemie Lesaffre
Projectleider Regie:
Sandy Oudermans
Projectoverzicht TIBB3 – Versie 1 - 2016.05.01
1
Informatie uit het bestek
Bestek:
https://partners.vdab.be/sites/web/files/doc/partners/2012_50003_VDA
B_bestek%20zorgbegeleiding%20TAZbis.pdf
1. Aanvullende informatie
Draaiboek:
https://partners.vdab.be/sites/web/files/doc/partners/cvs/draaiboek%
20TAZbis.pdf
Projectfiche:
https://partners.vdab.be/sites/web/files/doc/partners/cvs/Projectfic
he%20TAZ%20bis.doc
Publicitaire verplichtingen:
http://partners.vdab.be/cvs/publicitaire_verplichtingen
2. Situering en beknopte omschrijving van het project
Situering
De zorgbegeleiding wordt uitgevoerd binnen het actieplan van een
activeringsbegeleiding, en bestaat uit:
 de behandeling van MMPP-drempels: medische, mentale, psychische
en/of psychiatrische drempels (zorg)
 de aanpak van sociaal-economische en/of psychosociale-drempels
op weg naar werk (empowerment)
Er wordt gestreefd naar een doorstroom naar een traject naar
duurzame tewerkstelling in het NEC, het beschermd circuit of
minimaal naar arbeidszorg.
De zorgbegeleiding in kader van deze opdracht kan maximaal 18
maanden duren, maar de dienstverlener engageert zich om op
efficiënte wijze en in een zo kort mogelijke tijd de drempels weg te
werken.
Doelgroep
Voor de doorverwijzing naar GTB in kader van de activering komen
werkzoekenden in aanmerking:
 die kampen met één of meerdere acute of chronische zware
medische, mentale, psychische en/of psychiatrische (MMPP)
problemen, al dan niet gecombineerd met sociale problemen,
die prominent aanwezig zijn en onvoldoende onder controle
zijn;
Projectoverzicht TIBB3 – Versie 1 - 2016.05.01
2



die op basis van screening bij de Gespecialiseerde Diensten
voor Arbeidsonderzoek(GA) en/of de dienst Gespecialiseerde
screening van de VDAB erkend worden op dit ogenblik niet
toeleidbaar te zijn naar betaalde arbeid in het NEC of het
beschermde circuit (Sociale Werkplaats/ Beschutte
Werkplaats) en zelfs niet het ‘minimale arbeidszorgniveau’
aankunnen;
waarvan ingeschat wordt dat zij mits de minimale stappen
voorzien in een zorgbegeleiding in een periode maximaal 18
maanden kunnen doorstromen naar een traject naar duurzame
tewerkstelling in het NEC, het beschermde circuit of
minimaal naar arbeidszorg.
die een trajectovereenkomst afgesloten hebben waarin ze zich
bovendien engageren om door actieve medewerking aan een
activeringsbegeleiding bij GTB, inclusief zorgbegeleiding
bij een partner, de MMPP-problematieken aan te pakken in
functie van tewerkstelling.
Toeleiding
De VDAB- of GTB-bemiddelaar zorgt voor
werkzoekenden.
De
klant
moet
activeringsbegeleiding hebben.
de toeleiding van deze
een
screeningsadvies
3. Duurtijd
De opdracht ving aan op 1 januari 2013. De opdracht werd uitbesteed
voor een periode van 2 jaar, zijnde tot 31 december 2014. De
verlenging van de opdracht is goedgekeurd met twee maal één jaar
zijnde tot 31 december 2016.
4. Aantallen 2016
fn
A00D023
L00D023
O00D023
penhouder
Vzw WEB
GTB
(vroeger
LITP)
Popov
V00D023
W00D023
UC Kortenberg
St Amandus
provincie
Antwerpen
Limburg
Max_aantal_startenden
336
240
OostVlaanderen
Vlaams-Brabant
WestVlaanderen
280
190
180
5. Registratie
A Voorbereiding
Actie
Opstart
begeleidingstraject
Registratie
Begeleidingstraject op
‘B1’ met het juiste
financieringsnummer
Aanvraag
Zorgbegeleidingslijn
activeringsbegeleiding op ‘Aanvraag’ met het
Projectoverzicht TIBB3 – Versie 1 - 2016.05.01
Uitvoerder
GTB
GTB
3
juiste
financieringsnummer
Projectoverzicht TIBB3 – Versie 1 - 2016.05.01
4
B Project
Partner zorg en partner empowerment zorgen doorheen het hele traject
dat GTB over de nodige informatie beschikt om de vereiste
registraties te kunnen uitvoeren.
Actie
Opstart
zorgbegeleiding
Gesprekken en
acties doorheen
het hele traject
Stage
Info over
deelname
groepsmoment
Cliëntoverleg 1
Cliëntoverleg 2
(6 maanden)
Cliëntoverleg 3
(12 maanden)
Registratie
Zorgbegeleidingslijn op
‘Bezig’ met het juiste
financieringsnummer
Aanvullen luik Contacten in
het Vertrouwelijk luik
Uitvoerder
GTB
Niet in
arbeidszorginitiatief (AZI):
 Activeringsstage met
het juiste
financieringsnummer
(in de
Zorgbegeleidingslijn)
 Prestaties
GTB
In arbeidszorginitiatief
(AZI):
 Inzagerecht voor AZI
(na toestemming klant)
 Activeringsstage met
het juiste
financieringsnummer
(in de
Zorgbegeleidingslijn)
 Prestaties
Aanvullen luik Contacten in
het Vertrouwelijk luik:
 Datum + gesprek +
groepsmoment aanwezig
+ conclusie
OF
 Datum + groepsmoment
afwezig + motivatie
Aanvullen luik Contacten in
het Vertrouwelijk luik:
Actiepunten ingevuld in
‘omschrijving’
Aanvullen luik Contacten in
het Vertrouwelijk luik:
Evaluatie en actiepunten op
6 maanden in ‘omschrijving’
Aanvullen luik Contacten in
het Vertrouwelijk luik:
Evaluatie en actiepunten op
6 maanden in ‘omschrijving’
AZI
Projectoverzicht TIBB3 – Versie 1 - 2016.05.01
Partner zorg én
partner empowerment
GTB
AZI
GTB
GTB
GTB
GTB
5
Cliëntoverleg 4
(eindevaluatie,
max 18 maanden)
Scoring ICF
Afsluiting
zorgbegeleiding
Aanvullen luik Contacten in
het Vertrouwelijk luik:
Eindevaluatie op max 18
maanden in ‘omschrijving’
Aanvullen luik ICF in
Vertrouwelijk Luik:
 Alle ICF-categorieën
zijn gemotiveerd en
gescoord
 Algemene conclusie:
o Motivatie voor
eindadvies
o Motivatie indien
bepaalde minimale
stappen in de
begeleiding niet
werden uitgevoerd
o Bewaar onder naam
‘eindrapportage
TAZbis’
o Druk contacten af
en bewaar in
dossier
Zorgbegeleidingslijn op
‘Verslag ontvangen’ met het
juiste advies en het juiste
financieringsnummer
Projectoverzicht TIBB3 – Versie 1 - 2016.05.01
GTB
GTB
GTB
6
C Beoordeling VDAB-psycholoog
Actie
Registratie
Annulatie van
Zorgbegeleidingslijn op
zorgbegeleiding
‘Geannuleerd (AN)’ met het
juiste financieringsnummer
Beëindiging van
Zorgbegeleidingslijn op
zorgbegeleiding
‘Zonder advies (ZA)’ met het
zonder advies
juiste financieringsnummer
Geen goedkeuring owv
Goedkeuring van
tijdelijke opmerkingen:
zorgbegeleiding
 Zorgbegeleidingslijn
op ‘Niet Aanvaard
(NA)’ met het juiste
financieringsnummer
Dit is een tijdelijke
toestand. Wanneer de
partner(s) en/of GTB de
opmerkingen
 niet verwerken:
Beëindiging van
zorgbegeleiding zonder
advies
 verwerken: Goedkeuring
Goedkeuring:
 Zorgbegeleidingslijn
op ‘Uitgevoerd (UV)’
met het advies en het
juiste
financieringsnummer
Projectoverzicht TIBB3 – Versie 1 - 2016.05.01
Uitvoerder
VDAB-psycholoog
VDAB-psycholoog
VDAB-psycholoog
7
6. Gevraagde output
A Voorbereiding
Actie
Opstart
begeleidingstraject
B Project
Actie
Opstart
zorgbegeleiding
Stage
Aanwezigheid op
sleutelmomenten
(cliëntoverleg +
stage-evaluatie)
Afsluiting
zorgbegeleiding
Document
Gedateerde
trajectovereenkomst
(TOK) ondertekend door
GTB en werkzoekende
Verantwoordelijke
GTB
Document
 Gedateerde
‘begeleidingsovereenko
mst zorg’ ondertekend
door partner zorg en
werkzoekende
 Gedateerde
‘begeleidingsovereenko
mst empowerment’
ondertekend door
partner empowerment en
werkzoekende
 Gedateerde
stageovereenkomst
ondertekend door GTB,
werkzoekende en
werkgever
 Aanwezigheidslijst per
dagdeel ondertekend
door werkzoekende en
werkgever
Gedateerd
‘registratieformulier
aanwezigheid op gesprekken
en sleutelmomenten’
ondertekend door partner
zorg of partner empowerment
en werkzoekende
Gedateerde ‘verslag
eindadvies
activeringsbegeleiding’
ondertekend door GTB,
partner empowerment,
partner zorg en
werkzoekende
Projectoverzicht TIBB3 – Versie 1 - 2016.05.01
Verantwoordelijke
Partner zorg
Partner empowerment
GTB en partner
empowerment
Partner zorg en
partner empowerment
Partner zorg én
partner empowerment
8
7. Verplicht op te laden ter staving van de
betalingsvoorwaarden.
Actie
Opstart
zorgbegeleiding
Document
Uitvoerder
GTB
 Gedateerde
‘begeleidingsovereenko
mst zorg’ ondertekend
door partner zorg en
werkzoekende
 Gedateerde
‘begeleidingsovereenko
mst empowerment’
ondertekend door
partner empowerment en
werkzoekende
Alle overige outputvereisten dienen minimaal bijgehouden te worden
in het klantendossier, maar kunnen mits goedkeuring van de deelnemer
ook opgeladen worden in het MLP-dossier.
Projectoverzicht TIBB3 – Versie 1 - 2016.05.01
Download