Uitgangspunten FNV Bondgenoten invoering ISF/SAO

advertisement
UITGANGSPUNTEN FNV BONDGENOTEN BIJ INVOERING ISF/SAO EN
BEDRIJFLOONTABEL MEIJER PLAATBEWERKING BEDRIJVEN
SINT JACOBIPAROCHIE
1.
Fc systeem
•
ISF/SAO
•
Alle functies omschrijven
2.
Voorlichting.
De werknemers worden door werkgever en vakbonden voorgelicht over het
maken van functieomschrijvingen, de wijze waarop daartegen in beroep gegaan
kan worden en het gehele traject van functieclassificatie en onderhandelingen
over een bedrijfsloonsysteem.
3.
Onderhandelingen.
Nadat de functies omschreven zijn, wordt door de werkgever een overzicht
verstrekt aan vakbonden waarin is aangegeven de huidige beloning ingedeeld
m.b.v. de nieuwe functieomschrijvingen (plotbeeld). Vervolgens vinden
onderhandelingen plaats over een bedrijfsloontabel, SAO-toeslagen,
invoeringsbepalingen, loongarantie en eventuele andere bepalingen
(waarnemingstoeslag; multi inzetbaarheidtoeslag)
4.
Voorstellen vakbonden.
•
Een bedrijfsloontabel invoeren die waarborgt dat er een eenduidige
beloning plaatsvindt. De bedrijfloontabel moet dusdanig zijn dat het
bestaande niveau van lonen niet verlaagd wordt. Verder dient de
bedrijfsloontabel afgestemd te worden op het beloningsniveau in de
Noordelijke metaalbedrijven.
•
Functiejarenaantallen zoals in de cao; toekenning functiejaren vindt
plaats tenzij een werknemers volgens een met de OR vast te stellen
beoordelingssysteem beneden normaal heeft gefunctioneerd. Het niet
toekennen van een functiejaar gebeurt niet meer dan 1 jaar
achterelkaar. Bij bovennormaal functioneren worden 2 functiejaren
toegekend. De loontabel kent naast een vast gedeelte ook een uitloop
waarin werknemers terecht kunnen komen na het bereiken van het
eindloon, op grond van bovennormaal functioneren.
•
Werknemers worden in de nieuwe loontabel geplaatst in de betreffende
functie/salarisgroep op het naastbij hoger gelegen salaris ten opzichte
van het salaris van de werknemer.
•
Indien de werknemer een salaris verdient dat boven het tabelsalaris ligt
volgens de nieuwe tabel en functie-indeling van de werknemer, dan
wordt dat boventabelgedeelte van het salaris aangemerkt als een
persoonlijke toeslag. De persoonlijke toeslag telt mee voor de
berekeningen van inkomen gelijk aan het tabelgedeelte van het loon.
Het PT deel wordt ook bij algemene cao-verhogingen verhoogd. Het PT
gedeelte van het loon wordt verlaagd bij promotie van de werk-nemer
naar een hoger beloonde functie totdat de verhoging door de promotie
meer bedraagt dan de PT.
•
De SAO-toeslag is gelijk aan de SAO-toeslag volgens cao. De SAOtoeslag wordt betaald indien en voorzover de SAO-toeslag hoger is dan
de eventuele PT.
•
De af te spreken loontabel wordt verhoogd met de algemene caoverhogingen. De werkgever verstrekt vakbonden een kopie van elke
nieuwe loontabel.
•
De werkgever verstrekt of laat de FME de functieclassficatie
verstrekken aan functieclassificatiedeskundigen van de vakbonden ter
systeemtechnische controle. Toekomstige wijzigingen in de
functieclassificatie worden desgevraagd aan de fc deskundigen van de
vakbonden verstrekt.
•
Jaarlijks geeft de werkgever in een overzicht aan hoeveel werknemers
er zijn en hoeveel werknemers zijn ingedeeld per functiegroep en
hoeveel werknemers boven cao zijn ingedeeld. Deze overzichten gaan
naar de OR en vakbonden.
•
De werknemers worden in de gelegenheid gesteld bij invoering van de
functieclassificatie om gedurende 2 maanden in beroep te gaan tegen
hun indeling. Een eventuele gunstige uitkomst wordt toegepast vanaf of
met terugwerkende kracht vanaf de datum invoering.
•
Er wordt een beroepsprocedure opgesteld, waarin aangegeven wordt
dat werknemers die bezwaar tegen hun indeling hebben dat eerst intern
dienen aan te kaarten (schriftelijk) bij hun chef of bij Personeelszaken.
Als de uitkomst niet bevredigend is kunnen vakbondsleden, via hun
vakbond, extern in beroep gaan waarbij deskundigen van FME en
vakbonden een bindende uitspraak doen als dan niet na een onderzoek
ter plekke. Z.O.Z.
Een eventuele voor de werknemer gunstige uitspraak wordt met
terugwerkende kracht toegepast vanaf de datum dat het beroep intern
aan de orde is gesteld.
•
Werknemers die tijdelijk een hoger ingedeelde functie waarnemen
krijgen een toeslag gelijk aan het verschil bij 0 functiejaren tussen de
eigen functie en de hoger ingedeelde functie. Na beëindiging van de
waarneming wordt de toeslag nog gedurende 8% van de tijd die de
waarneming heeft geduurd doorbetaald.
•
Indien een werknemer inzetbaar is in twee of meerdere afdelingen, dan
krijgt hij structureel een toeslag gelijk aan het verschil tussen het loon
van zijn functie bij het maximale aantal functiejaren en het loon van de
eerstvolgende hogere functie.
•
Uitzendkrachten of anderzijds ingehuurde werknemers ontvangen een
basisuurloon gebaseerd op de functie die zij uitoefenen en de
bedrijfloontabel. Indien de werknemers 40 uur werken in plaats van 38
uur, dan wordt het basisuurloon met 5,2% verhoogd.
A.P. van Dijk
FNV Bondgenoten
AVD123/IL/30/05/2012
Download